Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żyła powrotna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach SN. Uwagę skupiono na liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawiono wielkość kryterialną – prąd w obwodzie uziemienia żył powrotnych, po czym opisano sposób wykorzystania prądu uziemiającego na potrzeby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych przypadków zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawione zależności stały się podstawą opracowania algorytmu wykrywania i lokalizacji zwarć omawianego w artykule. Rozważania potwierdzono, wykonując eksperyment sieciowy w sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The paper presents issues related to the detection and location of earth faults in MV networks. Attention has been focused on cable and cable-overhead lines. The criterion value - the cable screen earthing current is presented, and then the method of utilization of the earthing current for the purpose of detection and location of earth faults in MV networks is described. The next part of the article presents the results of simulation tests for various cases of earth faults in cable and cable-overhead lines. The presented dependencies have become the basis for the development of the earth fault detection and location algorithm presented in the paper. The presented considerations were confirmed by performing a network experiment in the MV distribution network.
EN
The growing share of medium voltage cable lines in distribution networks challenges distribution network operators in terms of proper mode of operation of these lines. It is related to the reduction of energy losses in cable conductors and metallic cable screens. The article focuses on energy losses in metallic cable screens of cable lines and substation busbar bridges composed of single-core cables with metallic screens and possible ways of their reduction. Simulation and measurement analysis of the level of energy losses in the metallic screens of cables is presented together with the economic analysis of various variants of losses reduction through the change of the way these screens are operated in relation to the traditional bilateral earthing at both ends of cable. Technical problems and threats connected with the use of considered modifications of metallic screens operation during earth fault disturbances in distribution networks are also presented.
PL
Rosnące skablowanie linii średniego napięcia w sieciach dystrybucyjnych stawia przed operatorami tych sieci wyzwanie prawidłowej eksploatacji linii kablowych. Powiązane jest to z redukowaniem strat energii w żyłach roboczych i powrotnych kabli. W artykule skupiono się na stratach energii w żyłach powrotnych linii oraz mostów kablowych wykonanych przy wykorzystaniu kabli jednożyłowych z metalicznymi żyłami powrotnymi oraz możliwych sposobach ich ograniczania. Przedstawiono analizę symulacyjną i pomiarową poziomu strat energii w żyłach powrotnych kabli wraz z analizą ekonomiczną różnych wariantów ich redukcji poprzez zmianę sposobu pracy tych żył w stosunku do tradycyjnego obustronnego ich uziemienia. Przedstawione zostały również problemy techniczne oraz zagrożenia związane z zastosowaniem rozważanych modyfikacji pracy żył powrotnych podczas zakłóceń zwarciowych w sieciach dystrybucyjnych.
PL
Analizowano parametry techniczne dwóch układów rozmieszczenia linii kablowych zbudowanych z jednożyłowych kabli wysokiego napięcia o izolacji z tworzyw sztucznych. Stwierdzono, że każdy układ linii ma inne właściwości termiczne, obciążalność prądową, poziom strat energii oraz oddziaływanie na środowisko. Charakterystyczne dla rozpatrywanego układu właściwości, decydują o jego zastosowaniu w konkretnych warunkach sieciowych. Dobrze wykonany projekt linii kablowej powinien uwzględniać wskazane zależności.
EN
The technical parameters of two cable line formations constructed of high-voltage single-core cables with plastic insulation were analysed. It was found that each line formation has different thermal properties, current carrying capacity, energy loss level and environmental impact. Characteristic properties of the considered formation decide on its application in specifc network conditions. A well-made cable line design should take into account the indicated dependencies.
PL
W artykule opisano rozpływ prądu zwarcia 1-fazowego w liniach kablowych WN z jednostronnie uziemionymi żyłami powrotnymi oraz sposób wyznaczenia tego rozpływu. Przeanalizowano przypadki zwarć w układach o dużych mocach zwarciowych i w szerokim przedziale wartości rezystancji uziemień słupa kablowego. Określenie rozpływu prądu zwarcia 1-fazowego w linii kablowej pozwala na dokładne określenie napięć służących do doboru ograniczników przepięć chroniących osłony zewnętrzne kabli WN.
EN
The article describes the line-to-earth short-circuit current flow in HV cable lines with single point bonding of shield and the method of determining this flow. Cases of short-circuits in systems with high short-circuit power and in a wide range of cable pole earthing resistance values were analyzed. Determination of the line-to-earth short-circuit current flow in the cable line allows to precisely determine the voltages used to select the surge arresters protecting the sheaths of HV cables.
PL
Przedstawiono układy przestrzennego ułożenia kabli jednożyłowych 110 kV, sposoby połączenia i uziemienia ich żył powrotnych oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej żył powrotnych.
EN
The paper presents schemes of spatial layout of single-core 110 kV cables, methods of connection and earthing of their return conductors as well as methods of realization and parameters of surge protection systems of return conductors.
PL
W artykule opisano, w jaki sposób układ przestrzenny kabli jednożyłowych WN oraz sposób połączenia i uziemienia ich żył powrotnych wpływają na wymóg oraz sposób wykonania i parametry ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. W artykule zaprezentowano sposoby wyznaczania napięć indukowanych w żyłach powrotnych kabli, które wpływają na parametry ograniczników przepięć stosowanych do ochrony osłon kabli WN. Przedstawiono również inne zalecenia wpływające na jakość ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli WN.
EN
The article describes, how the formation of single core HV cables and the connection and grounding their shields, affects the requirement, the manner of execution and parameters of surge protection of cable sheaths. The paper presents methods of induced voltages calculating in the shield of cables that influence on the parameters of surge arresters used for the protection of HV cable sheaths. The other recommendations having an effect on the quality of surge protection of HV cables sheaths are also presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę statystycznej analizy optymalnego przekroju żyły powrotnej w sieciach kablowych, przy uwzględnieniu danych rzeczywistych sieci rozdzielczych o znamionowym napięciu: 6 kV, 15 kV, 20 kV i 30kV. Przedstawiona analiza ma na celu określenie poziomu zagrożenia żył powrotnych kabli średniego napięcia wskutek przekroczenia ich obciążalności prądem zwarciowych. Analizy przekroczeń obciążalności zwarciowej żył powrotnych dokonano przy wykorzystaniu programów: Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP) oraz Statgraphics, wykorzystanych odpowiednio przy modelowaniu komputerowym zwarć podwójnych oraz przy analizie optymalizacji statystycznej doboru przekroju żyły powrotnej.
EN
This paper presents the problem of statistical analysis of the optimum cross-section of the return conductor, taking into account the actual data of the distribution network. The aim of this study was to determine the level of risk of venous return conductors as a result of exceeding their permissible load short-circuit current. Analysis was made using programs: The Electromagnetic Transients Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP) and Statgraphics, appropriately to computer modeling of double faults and the analysis of statistical optimization.
8
Content available remote Parametry elektryczne linii kablowych z zastosowanym przeplotem żył powrotnych
PL
W artykule przedstawiono sposób budowy modelu matematycznego kabla wysokiego napięcia pracującego z przeplotem żył powrotnych oraz wyniki analitycznej oceny parametrów tego modelu. Rozwiązanie takie stosuje się ze względu na potrzebę ograniczenia wartości prądów i strat mocy w żyłach powrotnych. Wyprowadzono odpowiednie wzory oraz podano przykładowe wyniki obliczeń parametrów linii, wartości prądów i mocy w żyłach powrotnych. Obliczenia zostały zweryfikowane obliczeniami symulacyjnymi przy użyciu programu EMTP. Uzyskane wyniki mogą być przydatne dla osób zajmujących się projektowaniem i eksploatacją kabli elektroenergetycznych.
EN
In the paper the method of construction of high voltage underground cable model working with the sheaths cross bonded at the end of each section was presented. That solution provides a decrease in currents and resistance losses in cable sheaths. The results of analytical evaluation of model parameters were given. The proper formulas were derived and the results of calculation of model parameters, currents and losses for chosen cables were presented. The calculations were verified using the EMTP program. The obtained results can be useful for engineers to design and exploit power electric cables.
PL
Znaczny wpływ na koszt i ciężar kabli średniego napięcia (SN) o izolacji z polietylenu usieciowanego i z polwinitu ma sposób wykonania żył powrotnych, ekranów bądź innych elementów służących do przewodzenia prądów zakłóceniowych. Nowa norma kablowa PN-HD 620 S1:2002 (U) dopuszcza stosowanie kabli różnego typu. Podstawą racjonalnego doboru rodzaju kabli oraz przekroju żył powrotnych - lub elementów równoważnych - oprócz ceny kabli muszą być także kryteria techniczne. Są one oparte na analizie podwójnych zwarć doziemnych w danej sieci miejskiej. Artykuł zawiera opis zasad wykonywania takich analiz wraz z przykładowymi wynikami symulacji komputerowych.
EN
A construction of metallic screen or other elements designed for conducting short-circut currents has significant influence on cost and weight of medium voltage cabels in PVC or XLPE insulation. The new cable standard PN-HD 620 S1:2002 (U) allows for a possibility of using different types of cables. Not only the price of the cable, but also the technical criteria must be taken into consideration while choosing the types of cables as well as the cross-sectional area of the metalic screen or the equal elements. These technical criteria are based on the double earth faults analysis in the urban network. The paper presents the description of the rules of carrying out such analyses as well as the sample results of the computer simulation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.