Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania sterowanych cyfrowo przetwornic impulsowych. Omówiono wpływ zastosowanego mikrokontrolera na rozdzielczość sterowania przetwornicą i precyzję regulacji napięcia wyjściowego. Pokazano możliwości zastosowania mikrokontrolera STM32F334 z modułem licznika wysokiej rozdzielczości do sterowania przetwornicą a także zaprezentowano przykładowe rozwiązanie przetwornicy dwustopniowej do ładowania kondensatorowych zasobników energii.
EN
Article presents novel methods of switching regulator control. Impact of microcontroller selection on regulation resolution and output voltage precision has been discussed. Possible applications of STM32F334 microcontroller with high resolution timer for switching regulator control have been shown. An example of double stage, digitally controlled switching regulator for capacitor bank charging has been presented.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną realizację generatora fali sinusoidalnej o mocy dysponowanej 2 kW, przeznaczonego do diagnostyki ultradźwiękowych układów drgających [1-3] stosowanych w technologiach przemysłowych zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Do generacji sygnału pomiarowego wykorzystano bezpośrednią syntezę cyfrową (DDS) oraz akustyczny wzmacniacz mocy klasy H. Generator realizuje pomiar impedancji elektrycznej przetwornika ultradźwiękowego [4-7] w zakresie częstotliwości od 18 do 62 kHz, z rozdzielczością przestrajania nie gorszą niż 0,1 Hz. Interfejs WiFi umożliwia wykorzystywanie generatora jako źródło sygnału pomiarowego w rozproszonym systemie pomiarowym zgodnym z koncepcją Przemysłu 4.0 - np. w systemie inteligentnych modułów IoT do analizy rozkładu amplitudy drgań mechanicznych sonotrody przedstawionym w [1].
EN
The paper presents the practical implementation of a sine wave generator, with rated power 2 kW designed for ultrasonic stack [1-3] diagnostic. A direct digital synthesis (DDS) and an H-class power amplifier were used to generate the measurement signal. The generator performs measurements of ultrasound transducer electrical impedance [4-7] in the frequency range 18 to 62 kHz with scanning resolution not worse than 0,1 Hz. The WiFi interface allows the generator to be used as a signal source in a distributed measurement system compatible with the Industry 4.0 concept - e.g. in the system of IoT devices for sonotrode vibration distribution analysis shown in [1].
PL
W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania sprawności elektroakustycznej układów ultradźwiękowych na przykładzie piezoelektrycznych układów drgających dużych mocy. W pierwszej części artykułu przedstawiono model zastępczy RLC układu drgającego, metodę kompensacji pojemności statycznej oraz zależności pozwalające wyznaczyć sprawność elektroakustyczną. Druga część artykułu zawiera część eksperymentalną z metodą estymacji sprawności układu na bazie pomiarów charakterystyk impedancji elektrycznej układów drgających.
EN
The paper presents the method of designation the electro-acoustic efficiency of piezoelectric ultrasonic systems on the example of high power stack systems. The first part of the paper presents the RLC equivalent model, the static capacitance compensation method, and the equations that allow for determination the electro-acoustic efficiency. The second part of the article contains an experimental part with the efficiency estimation method which is based on the ultrasonic stack impedance characteristics measurements.
PL
W artykule omówiono wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie zakłóceń przewodzonych w sieć zasilającą, stawiane generatorom sygnałowym przeznaczonym do systemów zgrzewania ultradźwiękowego. Przedstawiono poziomy dopuszczalne zaburzeń oraz ich zakres częstotliwości. Zaprezentowano topologię filtru przeciwzakłóceniowego przeznaczonego do redukcji poziomów zakłóceń oraz wyniki pomiarów zakłóceń w przebadanym prototypie generatora typu SBP320.
EN
The article discusses electromagnetic compatibility requirements, specially conducted disturbances for signal generators designed for ultrasonic welding systems. The permissible levels of disturbances and their frequency range are shown. The topology of the interference suppression filter to reduce interference levels has been described and the results of interference measurements in the tested prototype of the SBP320 generator.
PL
W artykule przedstawiono szeroki wachlarz zastosowań ultradźwięków oraz postęp w dziedzinie ich zastosowania w różnych technologiach na przykładach opracowywanych w ITR w okresie ostatnich dziesięciu lat (tj. 2006–2016).
EN
The article presents a wide range of applications of ultrasound and progress in the field of their application in various technologies in the examples developed in the ITR for the past ten years (ie . 2006–2016).
PL
W praktyce inżynierskiej realizacji przemysłowych procesów ultradźwiękowych, w szczególności procesu zgrzewania, istotnym zagadnieniem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy przetwornika piezoelektrycznego. Zapewnia się to poprzez odpowiednie rozwiązanie sprzętowe końcówki mocy generatora ultradźwiękowego oraz optymalny algorytm sterowania częstotliwością wyjściową generatora. W artykule omówiono zagadnienie optymalnego sterowania procesem ultradźwiękowym z uwzględnieniem odpowiedniej kompensacji przetwornika piezoelektrycznego.
EN
In industrial technological ultrasonic processes – ultrasonic welding particularly – a proper piezoceramic transducer compensation with connection to electrical powering plays crucial role. This conditions are guaranteed by power output architecture of ultrasonic generator and correct way of output frequency control. This article describes the a modified approach for ultrasonic transducer compensation control optimized for mechanical amplitude output of ultrasonic setup.
PL
W artykule przedstawiono wpływ efektów nieliniowych na parametry pracy ultradźwiękowego układu drgającego dużej mocy. W pracy zaprezentowano układ do pomiaru zależności pomiędzy napięciem zasilania amplitudą i mocą wydzielaną w przetworniku oraz impedancją. Omówiono i zaprezentowano wyniki pomiarów dla dwóch układów drgających złożonych z samego przetwornika ultradźwiękowego dużej mocy i przetwornika z dołączonym koncentratorem. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu zaobserwowano efekt nasycenia się mechanicznego układu drgającego w rezonansie szeregowym.
EN
In the paper impact of the nonlinear effects on the high power ultrasonic vibrating system parameters was examined and shown. Authors presents the measurement stand for the ultrasonic stack nonlinear behavior measurements. The results of conducted experiment included measurements of the mechanical displacement amplitude and electrical power characteristics in the function of supplied voltage excitation amplitude. Experimental setup included two configurations of the vibrating systems: High power Langevin type transducer, and Langevin transducer connected to the mechanical amplitude booster. Measurement results have shown that mechanical displacement amplitude saturates for high voltage excitation.
PL
Przedstawiono konstrukcję regulowanej cewki kompensującej przewidzianej do zastosowań w automatycznym systemie pomiarowym przetworników ultradźwiękowych i układów drgających.
EN
The paper presents design of adjustable compensating coil dedicated to application in automatic measurement systems of ultrasonic converters and vibratory systems.
PL
W artykule przedstawiono układ do pomiaru impedancji elektrycznej ceramicznych przetworników piezoelektrycznych w zakresie częstotliwości od 10 kHz do 100 kHz. Układ ten stanowi ulepszenie układu przedstawionego w publikacji [1]. Zwiększono znacznie dokładność pomiaru poprzez minimalizację wpływu niepożądanej pojemności wejściowej karty pomiarowej. Ponadto, zastosowano układ automatycznej zmiany wartości rezystancji wzorcowej w celu dodatkowej minimalizacji błędu pomiaru oraz zwiększenia równomierności jego rozkładu w całym zakresie pomiarowym.
EN
In the paper the circuit for ceramic piezoelectric transducer impedance measurements in the frequency range of 10 kHz to 100 kHz has been presented. This circuit is a modification of the measurement circuit presented in [1]. The measurement accuracy has been greatly increased through minimization of the data acguisition card input capacitance influence. Moreover, a circuit for automatic selection of the reference resistance value has been used in order to additionally minimize the measurement error and to increase the uniformity of its distribution over the entire measurement range.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wygrzewania części składowych rezonatorów cięcia SC na parametry stałości długoterminowej rezonatora wysokostabilnego. Badania przeprowadzono na rezonatorach o stabilności dobowej częstotliwości mniejszej od 1× 10 ⁻ ⁹. W celu zbadania wpływu wygrzewania elementów rezonatora na parametry starzeniowe zamknięto w takich samych warunkach dwie partie rezonatorów, jedną wygrzewając w temperaturze 120° C przez dwie godziny i drugą partie zamykając bez wygrzewania. Pozostałe warunki zamykania zostały zachowane dla obu partii rezonatorów, które zamknięto w próżni na poziomie 5 × 10 ⁻⁶ mBa metodą zimnego zgniotu. Po zamknięciu rezonatory włożono do termostatowanych generatorów, zestrojono generatory i zbadano poziom zmian dobowej częstotliwości generatorów z rezonatorami z obu partii. Otrzymane wyniki porównano ze sobą. Zakładając, że wpływ towarzyszących układów rezonatora był pomijalnie mały, (nieistotny) [8] otrzymane stałości częstotliwości długoterminowej generatora odzwierciedlało stałość rezonatorów.
EN
In the article findings of warming component parts of resonators of the SC cut were described. Partnership to parameters of the long-term stability of the high-stable resonator. They conducted research on resonators about the stability of the twenty - four hour frequency lower than 1 × 10 ⁻ ⁹. With a view to examining the influence of warming elements of the resonator up on long-term stability. In the same conditions two batches of resonators were closed one, warming up in temperaturę 120 degree for two hours and second closing parties without warming up. Remaining conditions of closing were preserved for both parties of resonators which were locked up in vacum on level 5 × 10 ⁻ ⁶ mBa with method of the cold well. After closing resonators were put to termostatowanych of generators, generators were harmonized and a level of changesof the twenty-four hour frequency of generators was searched with resonators of around both parties. Received results were compared with themselves. Assuming that the income of accompanying layouts of the resonator was negligible smali, (unimportant) [8] reflected received constancies of the long-term frequency of the generator constancy of resonators.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmian temperatury trójkomorowego termostatu przeznaczonego do ultrastabilnych generatorów kwarcowych. Termostat został opracowany w Instytucie Tele - i Radiotechnicznym. W dotychczas stosowanych konstrukcjach termostatów element termostabilizowany był umieszczony w komorze termostatu w taki sposób, że cieplnie jest izolowany warstwą powietrza od metalowej obudowy komory, a czujnik temperatury kontroluje tylko część mocy nie mając wpływu na moc dostarczaną z obudowy komory do rezonatora kwarcowego. W przedstawionym rozwiązaniu jest zastosowany termostat o dwóch połączonych zworami cieplnymi komorach o stabilizowanej temperaturze ułożonych szeregowo względem elementu grzejnego, czujnik temperatury jest umieszczony w ścianie pierwszej komory. Dla generatora o bardzo wysokiej stałości częstotliwości, konieczne jest uzyskanie bardzo dużego współczynnika dobroci termostatu w komorze rezonatora i komorze z układami generacyjnym i przestrajania. Dobroć termostatu definiowana jako stosunek zmian temperatury na zewnątrz termostatu do zmian temperatury w komorze liczbowo powinna być większa od 500 taki wynik [5] gwarantuje stałość temperaturową generatora na poziomie kilku 10 ⁻¹⁰.
EN
In the article findings of changes of temperature were described there chamber of thermostat intended for ultrastable quartz generators. The thermostat was drawn up at the Tele and Radio Institute engineering. In the presented solution there is an applied thermostat about two connected with thermal armatures chambers about the stabilized temperature arranged in series with regard to the heating element. The temperature sensor is put in the wali of the first chamber. For the generator about the very high permanence of the frequency, getting the very large rate of the goodness of the thermostat in the chamber of the resonator and the chamber is necessary with systems generational and of retuning. The goodness of the thermostat defined as the relationship of changes of temperature outside the thermostat for changes of temperature in the chamber in figures should be bigger from 500 such a result [5] is guaranteeing the temperature constancy of the generator on the level frequency stability few 10 ⁻¹⁰.
PL
Coraz częściej w budownictwie wykorzystywane są materiały z tworzyw plastycznych. Znajdują one zastosowanie do róznych celów, takich jak: elementy ozdobne i wykończeniowe, izolacje i inne. w artykule przedstawiono technologię i urządzenie do ultradźwiękowego zgrzewania siatki z włókna szklanego do budowlanego kątownika. Jako spoiwa używa się drutu o okrągłym przekroju wykonanego z tworzywa takiego jak kątownik. W artykule zaprezentowano najistotniejsze elementy budowy urządzenia oraz funkcje jakie pełnią przy realizacji tej technologii.
EN
Increasingly used in construction materials from plastics. They are used for various purposes such as decorative elements and finishes, insulation and others. The article presents the technology and device for ultrasonic welding fiberglass mesh for building angle. As a binder used wire with a circular cross-section made of plastic such as a bracket. The articl presents the essentials of construction equipment and their functions in the implementation of this technology.
PL
Przedstawiono wyniki badań umożliwiające ocenę udziału w procesie starzenia współpracujących z rezonatorem układów elektronicznych i układu stabilizacji temperatury. Stwierdzono bardzo duży wpływ elementów pojemnościowych wykonanych z tworzywa X7R. Przeprowadzono badania wpływu na zachowanie w czasie generatora warunków hermetyzacji. Wyodrębniając i minimalizując wpływ elementów jego na proces starzenia w opracowanych w ITR generatorach bardzo dobre wyniki stałości długoterminowej.
EN
Research results are presented that allow assessing the influence of electronic circuits and temperature stabilization circuit working with resonator on ageing process. Great influence of capacitant elements made of X7R material has been found. Examination of influence of generator hermetization conditions on generator behavior in time has been conducted. Very good results of long term stability in generators developed in ITR has been obtained by selecting and minimizing influence of elements on ageing process.
PL
Przedstawiono wyniki badań pozwalające ocenić udział w procesie starzenia współpracujących z rezonatorem układów elektronicznych i układu stabilizacji temperatury Stwierdzono bardzo duży wpływ elementów pojemnościowych wykonanych z tworzywa X7R. Przeprowadzono badania wpływu na zachowanie w czasie generatora warunków hermetyzacji generatora. Wyodrębniając i minimalizując wpływ elementów na proces starzenia uzyskano w opracowanych w ITR generatorach bardzo dobre wyniki stałości długoterminowej.
EN
In the paper the research results that allow the evaluation of the influence of oscillator electronic circuits and temperature stabilization circuit on the aging process have been presented. Very large influence of capacitive elements made from X7R material has been found out. The influence of hermetization conditions on the behavior of the oscillator over time has been investigated. Isolating and minimizing the influence of the electronic elements on the aging process made it possible to obtain very good long term stability of oscillators developed at ITR.
PL
Przedstawiono koncepcję wykorzystania do projektowania i optymalizacji generatorów wysokostabilnych program SPICE [4]. Metoda ta daje możliwości przeprowadzenia analiz układu z rezonatorem o obniżonej dobroci i transformacji wyników do warunków rzeczywistych. Przydatność zaproponowanej metody została potwierdzona doświadczalnie.
EN
In the paper the idea of using SPICE software for high stability quartz oscillators design and optimization has been presented. The idea has been based on the ability to carry out the analysis of the circuit with resonator at lowered quality factor and then transforming obtained results to actual values. The usability of the proposed method has been verified experimentally.
PL
Pierwsza informacja o możliwości pobudzania drgań anharmonicznych polem równoległym została przedstawiona przez autorów w 1998 roku. W roku 2000 zostały wykonane przez autorów generatory, w których zastosowano tego typu rezonatory i przeprowadzono badania obejmujące pomiary krótko- i długoterminowej niestałości częstotliwości generatorów oraz wptywu zmian temperatury otoczenia na ich częstotliwość. Pomiary długoterminowej stałości częstotliwości prowadzono w klimatyzowanym laboratorium w temperaturze 20 ± 1°C. Dodatkowo korygowano zmiany częstotliwości generatorów w zależności od ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza. Uzyskano krótkoterminową niestałość częstotliwości 7x10 -13/1s i niestałość długoterminową po miesiącu starzenia w zakresie 1÷8x10-11/24 h. W artkule przedstawiono parametry rezonatorów pobudzanych polem równoległym do drgań anharmonicznych i wyniki badań generatorów z tymi rezonatorami w porównaniu z generatorami, w których wykorzystano klasyczne rezonatory pobudzane polem równoległym do drgań modu głównego.
EN
The first information about anharmonic mode vibration excitation by lateral field possibility was presented by authors in 1998. In the next year the lateral field excited anharmonic mode resonators were worked in Tele and Radio Research Institute. In 2000 year the oscillators utilizing these resonators were designed. The measurement of the oscillators long term, short term and temperature frequency stability were carried out. The long term frequency stability measurements were realized in conditioned laboratory with 20°C temperature. The influence of atmospheric pressure and air humidity was corrected. The short term frequency stability better as 7x10-13/s and long term frequency stability better as 7x10-11 were obtained. In the paper the parameters of lateral field excited anharmonic mode resonators are presented. There is also presented construction of the oscillator utilizing these resonators and. its parameters.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.