Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chemical compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Substancje chemiczne w e-papierosach i ich wpływ na zdrowie człowieka
PL
Przedstawiono zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania e-papierosów. Omówiono substancje chemiczne wykorzystywane w e-papierosach, a także skład chemiczny wdychanego aerozolu i jego działanie na organizm człowieka. Dotychczasowa wiedza pozwala jednoznacznie stwierdzić, że stosowanie e-papierosów nie jest bezpieczne dla zdrowia.
EN
A review, with 73 refs., health threats, chem. substances and effects of e-cigarettes on the human body.
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
PL
Skuteczne wykorzystanie metod proteomiki i metabolomiki do badania molekularnych mechanizmów procesów zachodzących w układach biologicznych w znacznej mierze zależy od tego, jak duży procent składników badanych układów uda się objąć skuteczną analizą.
PL
Techniki spektrometrii mas pozwalają identyfikować strukturę i skład pierwiastkowy związków chemicznych w badanej próbce. Zastosowana procedura analityczna umożliwiła identyfikację i oznaczenie niskocząsteczkowych związków zawierających selen w próbkach tkanek pobranych od zwierząt po suplementacji związkami selenu.
PL
Masa jest jedną z podstawowych i jednocześnie stosunkowo prostych do opisania i zmierzenia wielkości charakteryzujących indywidua chemiczne, pozwala na uzyskanie bardzo specyficznych informacji. Z tego właśnie powodu w nowoczesnej analizie chemicznej szeroko wykorzystuje się pomiar masy cząsteczek i atomów.
PL
We współpracy z biologami próbujemy odpowiedzieć na pytania dotyczące mechanizmów procesów fizjologicznych i patologicznych leżących u podstaw funkcjonowania wielu organizmów.
PL
Rozwój nowoczesnych wysokorozdzielczych tandemowych spektrometrów mas, charakteryzujących się bardzo wysoką dokładnością pomiaru masy, umożliwia identyfikację i analizę ilościową tysięcy związków chemicznych zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych w próbkach pochodzenia naturalnego.
PL
Przepisy obowiązujące aktualnie w dziedzinie czynników chłodniczych wymuszają wycofanie substancji grupy HFC już w niedalekiej przyszłości. Chodzi tu zarówno o wyrażone wprost zakazy stosowania tych płynów po określonej dacie, jak i o mechanizmy zniechęcające do korzystania z tych czynników. Wszystkie te zapisy odnoszą się do potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP. Im wskaźnik GWP danego płynu jest wyższy, tym obostrzenia go dotyczące są dotkliwsze i szybciej wchodzą w życie. Problem ten dotyczy w zasadzie wszystkich powszechnie dziś wykorzystywanych czynników z grupy HFC. W związku z tym koniecznością stał się zwrot ku płynom roboczym o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, stąd też jesteśmy obecnie świadkami kolejnej „zmiany warty” w dziedzinie czynników chłodniczych. Jeśli płyny grupy HFC uznać za trzecią generację czynników chłodniczych, to obecnie pojawia się czwarta ich generacja w postaci związków HFO. Substancjom tym posiadającym podwójne wiązanie węglowe poświęcona jest ta publikacja.
EN
Current regulations are the reason for reduction of HFC refrigerants use in the close future, because of bans and restrictions coming into life. All these regulations are based on the Global Warming Potential of refrigerants. The higher is GWP, the harder are restrictions. This problem applies to almost all HFC refrigerants commonly used today and makes the quest for low-GWP fluids necessary. So the new generation of refrigerants is coming in the form of HFO substances containing double carbon bond. This papers deals with these fluids.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie właściwości pożarowo-wybuchowych acetylenu, wymagań w zakresie magazynowania i transportowania tego gazu oraz procedur ratowniczych stosowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej możliwych do zastosowania podczas zdarzeń awaryjnych z udziałem acetylenu.
EN
The aim of the study was to present the fire-explosion characteristics of acetylene, requirements of acetylene storage and transport and rescue procedures used by the State Fire Service which are possible to use during emergency events involving acetylene.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ polifosforanu (MPP) oraz pirofosforanu melaminy (MPYP) na właściwości adhezyjne oraz mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego. Zaobserwowano, że zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci MPP jak również pirofosforanu melaminy MPYP przyczynił się do wzrostu adhezji kleju poliakrylanowego o ile stężenie wprowadzanego antypirenu nie było wyższe niż 20% i 25% odpowiednio dla MPP i MPYP. Dodatek antypirenu w obydwu przypadkach przyczynił się jednak do spadku parametru lepności, który jednak dla stężeń MPP i MPYP mniejszych niż 5% jest bardzo niewielki. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazują na możliwość skutecznego zastosowania MPP oraz MPYP, jako środków ogniochronnych w przypadku modyfikacji klejów poliakrylanowych bez pogorszenia ich właściwości klejących zwłaszcza, iż skuteczne stężenia MPP oraz MPYP dodawanych, jako antypireny są zazwyczaj mniejsze od 5%.
EN
The article analyzes the influence of melamine polyphosphate (MPP) and melamine pyrophosphate (MPYP) on the adhesion and mechanical properties of aqueous polyacrylate dispersion adhesive. It was observed that addition of flame retardant MPP as well as MPYP is the cause of adhesion increase of the acrylic adhesive when the concentration of entering flame retardant is not higher than 20% and 25% respectively for the MPP and MPYP. The addition of flame retardant in both cases contributed to a decline of tack but for concentrations of MPP and MPYP less than 5% this influence is very small. The results clearly indicate the possibility of effective use of MPP and MPYP as flame retardants for modification of acrylic adhesives without worsen of the adhesive properties, especially because concentrations of MPP and MPYP added as flame retardants are generally less than 5%.
PL
W artykule przedstawiono wybrane właściwości paliw ciekłych w aspekcie zagrożeń związanych z niekontrolowanym spalaniem w otwartej przestrzeni, będącym konsekwencją niewłaściwego użytkowania paliw, transportu lub magazynowania. Wyznaczono masową szybkość spalania oraz przedstawiono wizualizację procesu spalania analizowanych paliw. Stwierdzono, że mechanizm zapłonu i przebieg procesu spalania są ściśle związane z właściwościami spalanego paliwa. Niektóre z analizowanych substancji ciekłych zapalały się błyskawicznie od dostarczonego stosunkowo niewielkiego źródła ciepła, natomiast inne potrzebują czasu na podgrzanie i inicjacja zapłonu zachodzi dużo wolniej. Ponadto potrzebują znacznie większego źródła ciepła.
EN
The article presents selected properties of liquid fuels in terms of the risks associated with uncontrolled combustion in open space, which is a consequence of improper use, transport or storage of fuels. The combustion rate mass was determined and a visualization of the analyzed combustion fuels was presented. It was found that the mechanism of ignition and combustion are closely related to the properties of burned fuel. Some of the analyzed liquid substances rapid burst into flame from the provided relatively little heat, while others needed more time to heat and ignition initiation occurs much more slowly. Furthermore, they need a much larger source of heat.
PL
W artykule porównano właściwości alkoholu metylowego i benzyny w aspekcie zagrożeń pożarowo-wybuchowych. Scharakteryzowano budowę zbiorników magazynowych na metanol oraz przedstawiono sposób ich zabezpieczeń. Określono skutki pożarów metanolu i benzyny w zbiorniku o średnicy 31,4 m oraz rozlewiska o powierzchni 700 m2. Przeprowadzone w programie ALOHA 5.4.2.1 symulacje zdarzeń awaryjnych wskazują, że mniejsze zagrożenie w przypadku pożarów powierzchniowych generuje metanol. Wyznaczone zasięgi stref zagrożenia w przypadku benzyny były co najmniej 2 razy większe.
EN
The article describes the properties of methyl alcohol and gasoline in terms of the fire and explosion hazards. The construction of the methanol storage tanks and methods of their protection had been introduced. The effects of methanol and gasoline fires in tanks with a diameter of 31.4 meter and in spills of 700 m2 had been determined. The simulations of emergency events conducted with the use of ALOHA 5.4.2.1 program indicate that methanol generates a lower risk of liquid surface fires. The estimated radius of hazard zone caused by the gasoline fire was at least 2 times longer than the radius of hazard zone created by the methanol fire.
EN
A direct effect of chemical disintegration of excess sludge is an increase in concentration of organic compounds in the sludge liquor, expressed with the levels of soluble chemical oxygen demand (SCOD) and volatile fatty acids (VFAs). The substrate used in the study was activated sludge. The aim of the study was to determine susceptibility of disintegrated excess sludge to biodegradation and dewatering. A SONICS VCX-1500 ultrasonic disintegrator with automated tune-up was used. Thermal disintegration of excess sludge was carried out in water bath with a shaker. Disintegration of excess sludge by the hybrid method was carried out as a combination of the ultrasonic and thermal methods.
14
Content available Digital Chemistry
EN
The subjects of our research are program lawfulness, cybernetic lawfulness, and informational lawfulness in molecule sequence in the nature. In the science, one question has been present for a long time, that is, if there is one unique common connection that links all phenomena in the cosmos. The doubt is, if the periodical in the biochemical process is only a physical-chemical matter of objective material relationship or maybe a matter of numbers and mathematics. With the goal to find the answers on some of those questions, we have made a decision to do a research on, if in the nature exists such one unique mathematical array and one mathematical lawfulness which could be valid for all phenomena in chemistry and physics.
EN
The paper presents investigation results of the migration of a chemical compound contained in fly ash deposited on a dry furnace waste landfill site exposed to weather conditions. Climate conditions are able to significantly affect chemical component distribution in a block of deposited, moving chemical compounds to different depths. The main aim of the investigations was to determine the chemical component distribution of deposited fly ash in the landfill. Identification of chemical components based on XRF analysis indicated the existence of differences in both tested storage layer and the fraction of fly ash.
PL
W artykule scharakteryzowano rabarbar (Rheum rhaponticum L.): uprawę, wymagania, przetwarzanie. Skupiono się na jego składzie chemicznym, z uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych, składników mineralnych, kwasów organicznych (w tym kwasu szczawiowego i szczawianów) oraz błonnika. Jadalne ogonki liściowe rabarbaru opisano jako bogate źródło składników polifenolowych, takich jak antrachinony, stilbeny, flawonole i antocyjany, które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. W tradycyjnej medycynie chińskiej rabarbar jest stosowany od tysiącleci. W Polsce po latach zapomnienia rabarbar ponownie staje się coraz popularniejszy. Wskazano też lecznicze zalety warzywa oraz możliwość jego przemysłowego wykorzystania.
EN
This paper describes rhubarb (Rheum rhaponticum L.): cultivars, requirements and processing. The attention was paid to bioactive substances, minerals, organic acids (including oxalic acid and oxalates) and dietary fiber. Edible petioles of rhubarb have been reported to be rich in polyphenol components, such as anthraquinones, stilbenes, flavonols and anthocyanins, which may have bioactive effects on human health. Rhubarb species have been used in traditional Chinese medicine for thousands years. In Poland, after many years of oblivion, the rhubarb climbs the top again. Therapeutic properties of this vegetable and the possibility of its industrial utilization are also discussed.
EN
Infrared (IR) spectrometric identification of individual chemical compounds from their mixtures is still a challenging process. Therefore, we developed a method in which we use the IR “Fingerprint” spectra of a particular chemical substance followed by artificial intelligence (AI) – based analysis to correctly characterise components of relatively simple chemical mixtures. We describe here the assembly of tools developed especially for this purpose as well as the artificial neural network design together with the requirements that must be met for its proper functioning. To test our approach, we used a mixture of amphetamine and creatinine which are difficult to identify in mixtures by standard “Fingerprint” rules. The advantages of the artificial neural network approach include the generalisation and adaptation of knowledge by fitting parameter values to change the object characteristics. All this renders the effective identification of a mixture of two substances possible.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w identyfikacji związków chemicznych metody tzw. odcisku palca oraz sztucznej inteligencji na podstawie widm w podczerwieni. Opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia i sztuczną sieć neuronową oraz wymogi, jakie muszą być spełnione do jej poprawnego funkcjonowania. Obecnie stosowane programy użytkowe do identyfikacji związków chemicznych na podstawie ich widm w podczerwieni natrafiają na trudności z poprawną identyfikacją w przypadku mieszanin substancji. W przeprowadzonych badaniach testowych wykorzystano mieszaninę kreatyniny oraz amfetaminy - substancje z którymi obecnie wykorzystywane oprogramowania działające wg zasady Finger-print mają duże trudności. Dlatego też zastosowano sztuczną sieć neuronową, której zalety, takie jak uogólnianie zdobytej wiedzy oraz adaptacja, czyli dopasowania wartości parametrów do zmian charakterystyk obiektu, pozwalają na skuteczną identyfikację w mieszaninie dwóch substancji.
PL
Praca omawia problem narażenia na czynniki chemiczne na stanowiskach pracy w gospodarce ściekowej. Przedstawiono krótką charakterystykę najczęściej identyfikowanych związków chemicznych, w tym metali ciężkich i trwałych związków organicznych. W zaprezentowanej analizie piśmiennictwa opisano stwierdzane w różnych badaniach zakresy stężeń w ściekach oraz w powietrzu na stanowisku pracy. W przypadku siarkowodoru, w niektórych, zamkniętych przestrzeniach obserwowane stężenia mogą, zagrażać życiu pracowników.
PL
W artykule przedstawiony został w zarysie aktualny stan wiedzy dotyczący procesów spalania materiałów palnych i mechanizmy procesów przeciwstawnych. Procesy przeciwstawne to oczywiście sposoby wygaszania płomieni. Omawianie tych procesów ograniczono do strefy spalania, ale ze szczególnym uwzględnieniem działań inhibicyjnych. Omówione zostały właściwości inhibicyjne wybranych soli i związków chemicznych.
EN
The article outlines the current state of knowledge about combustion processes of inflammable materials and mechanisms of opposing processes are the ways of extinguishing flames. Describing these processes was limited to the combustion area but specially taking into consideration the inhibition effect. The inhibition properties of several salts and chemical compounds were discussed.
20
Content available remote Destrukcja czynnika chłodniczego HCFC-22 w swobodnej strudze plazmy argonowej
PL
Obecne wymogi dotyczące środowiska naturalnego mówią o potrzebie ochrony warstwy ozonowej. Można ją zapewnić za pomocą systematycznego ograniczania użytkowania związków chemicznych po- siadających w swoim składzie brom i chlor. Do takich należą czynniki chłodnicze z grup CFC, HCFC i halony. W artykule przedstawiono metodę destrukcji czynnika HCFC-22 w swobodnej strudze plazmy argonowej. Opisano stanowisko eksperymentalne zbudowane w Instytucie Techniki Cieplnej (Politechnika Warszawska). Omówiono szczegółowo elementy składowe stanowiska oraz parametry pracy aparatury badawczej. Przedstawiono wyniki prowadzonych prac eksperymentalnych, a w szczególności wyniki analizy spektralnej gazowych produktów reakcji rozkładu. W podsumowaniu przedstawiono zalety technologii plazmowej znajdującej zastosowanie w technologiach ochrony środowiska.
EN
According to environmental policy, chemical compounds with chlorine and fluorine (i.e. CFC, halons) should be removed from usage in spite of their harmful impact on a protective ozone layer in the troposphere. The CFC's, HCFC's and other gases with chlorine or bromine stimulate the process. In the paper, the decomposition of HCFC-22 refrigerant in the low-temperature argon plasma jet is presented. A description of an experimental stand is included. The construction of the stand and the working parameters of the destruction process are considered. The results of experiments and the data from spectral analysis of gaseous products of reaction are added.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.