Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 904

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oczyszczalnia ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
EN
This study aimed to perform a qualitative and a quantitative assessment of the prevalence of genes encoding resistance to beta-lactam, tetracycline, and chloramphenicol antibiotics in samples of DNA isolated from air in a municipal wastewater treatment plant (WWTP) and a municipal waste management plant (WMP). Air samples were collected in the mechanical (MP) and biological (BP) processing units of WWTP and WMP in winter and spring. The samples of air were collected by impingement into PBS solution and subsequently, DNA was isolated. The prevalence of the 16S rRNA gene and ARGs was determined by PCR, and the most abundant ARGs were quantified by qPCR. The highest diversity of the analyzed ARGs was noted in air samples collected in the mechanical processing units of the WWTP (winter) and the WMP (spring). The copy of ARGs varied between treatment units and seasons. ARGs were most abundant in air samples collected in spring in the MP units of both the WWTP and the WMP. The study demonstrated that ARGs are ubiquitous in the air in both WWTPs and WMPs. The presence of ARGs in the air can exert a negative impact on the health of plant employees.
PL
Każdemu, kto korzysta z toalety, powinno przyświecać nowe przykazanie wodociągowców – nie wrzucaj nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Materiały, z którego są one wykonane, nie rozkładają się w ściekach i powodują one ogromne problemy eksploatacyjne, a tym samym wiele awarii i zbędnych kosztów. W wielu krajach urasta to do głównego problemu w eksploatacji pompowni i oczyszczalni ścieków.
EN
Wastewater treatment plants are the source of odour and microorganism emissions to the atmospheric air. Bioaerosol emitted by treatment plants may contain pathogenic microorganisms, antibiotic resistant microorganisms and cause allergies. The aim of the study was to assess the impact of the newly created municipal wastewater treatment plant using the activated sludge method (approx. 20,000 PE, average daily flow of 2,300 m3) on the sanitary state of atmospheric air. Numerous field obstacles (e.g. trees) and natural sources of microorganism emissions to the atmospheric air (e.g. drainage channels) were located in the vicinity of the wastewater treatment plant. Bioaerosol samples (3 replicates) were taken in a wind trail at 10 test stands on the leeward side of the treatment plant and two control stands on the windward side of the treatment plant. Samples were taken by sedimentation on Petri dishes with microbiological mediums. Media was incubated at a temperature appropriate for the type of microorganisms (psychrophilic bacteria, mesophilic bacteria, actinomycetes, mold fungi), and then colonies growing on media were counted. The number of microorganisms per unit volume of air was determined according to the Omelian formula in the Gogoberidze modification. Four series of tests were carried out during the transition months (spring and autumn). The concentration of microorganisms on the leeward side of the treatment plant in the following ranges amouted: psychrophilic bacteria: 156 ± 85 - 6578 ± 1286 cfu/m3, mesophilic bacteria: 87±24 - 6309 ± 1349 cfu/m3, actinomycetes: 0±0 - 719±12 cfu/m3, mold fungi: 52±42 - 4645±425 cfu/m3. These values were similar to those found in the area and in the vicinity of wastewater treatment plants examined by other authors. The concentration of microorganisms in the vicinity of the tested wastewater treatment plant did not show a downward trend as a function of distance from the wastewater treatment plant. This could be due to the presence of other sources of bioaerosol emissions to atmospheric air in the vicinity of the treatment plant (e.g. drainage canals, uncovered soil in plowed fields) and field obstacles that could have affected the movement of air masses (e.g. in-field woodland, forest, embankment Railway). The obtained research results indicate that the emission of bioaerosol from a small wastewater treatment plant, may cause changes in the concentration of microorganisms in the atmospheric air at a level close to natural sources. However, the threats to human health caused by bioaerosol emitted from municipal wastewater may be higher. Therefore, it is justified to monitor the sanitary state of the air and the atmosphere at the wastewater treatment plant and in its vicinity, and conduct research to develop an optimal set of indicator microorganisms of this state.
PL
Oczyszczalnie ścieków są źródłem emisji odorów i mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego. Bioaerozol emitowany przez oczyszczalnie może zawierać mikroorganizmy chorobotwórcze, mikroorganizmy oporne na antybiotyki oraz powodować powstawanie alergii. Celem pracy była ocena wpływu nowo powstałej oczyszczalni ścieków komunalnych oczyszczającej je metodą osadu czynnego, (ok. 20000 RLM, średni przepływ dobowy 2300 m3) na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. W sąsiedztwie oczyszczalni znajdowały się liczne przeszkody terenowe (np. zadrzewienia) oraz naturalne źródła emisji mikroorganizmów do powietrza atmosferycznego (np. kanały melioracyjne). Próbki bioaerozolu (po 3 powtórzenia) pobierano w smudze wiatru na 10 stanowiskach badawczych po stronie zawietrzenj oczyszczalni i dwóch stanowiskach kontrolnych po stronie nawietrznej oczyszczalni. Próbki pobierano metodą sedymentacyjną na płytki Petriego ze zagaryzowanymi podłożami mikrobiologicznymi. Podłoża inkubowano w temperaturze odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmów (bakterie psychrofilne, bakterie mezofilne, promieniowce, grzyby pleśniowe), a potem liczono kolonie rosnące na podłożach. Liczbę mikroorganizmów w jednostce objętości powietrza określano według wzoru Omeliańskiego w modyfikacji Gogoberidze. Wykonano 4 serie badań w miesiącach przejściowych (wiosna i jesień). Stężenia mikroorganizmów po stronie zawietrznej oczyszczalni mieściły się w przedziałach: bakterie psychrofilne: 156±85 - 6578±1286 jtk/m3, bakterie mezofilne: 87±24 - 6309±1349 jtk/m3, promieniowce: 0±0 - 719±12 jtk/m3, grzyby pleśniowe: 52±42 - 4645±425 jtk/m3. Były to wartości zbliżone do stwierdzonych na terenie oraz w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków badanych przez innych autorów. Stężenia mikroorganizmów w sąsiedztwie badanej oczyszczalni nie wykazywało tendencji spadkowej w funkcji odległości od oczyszczalni ścieków. Mogło to być spowodowane obecnością w sąsiedztwie oczyszczalni innych źródeł emisji bioaerozolu do powietrza atmosferycznego (np. kanałów melioracyjnych, odkrytej gleby na zaoranych na polach) oraz przeszkód terenowych, które mogły mieć wpływ na przemieszczanie się mas powietrza (np. zadrzewienia śródpolne, las, nasyp kolejowy). Uzyskane wyniki badań wskazują, że emisja bioaerozolu z małej oczyszczalni ścieków, w niektórych przynajmniej przypadka, może powodować zmiany stężenia mikroorganizmów w powietrzu atmosferycznym na poziomie zbliżonym do źródeł naturalnych. Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego spowodowane przez bioaerozol emitowany ze ścieków komunalnym mogą być jednak większe. Dlatego uzasadnione jest monitorowanie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego na terenie oczyszczalni ścieków i w ich sąsiedztwie oraz prowadzenie badań nad opracowaniem optymalnego zestawu mikroorganizmów wskaźnikowych tego stanu.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania gazu fermentacyjnego jako czynnika energetycznego wspomagającego spalanie osadów ściekowych. Proces spalania osadów wytworzonych w miejskich oczyszczalniach ścieków, szczególnie miast o dużej liczbie mieszkańców, staje się w ostatnich latach podstawową, najczęściej stosowaną technologią przerobu osadów. Problemem eksploatacyjnym może stać się natomiast zmienność składu gazu fermentacyjnego. W badaniach wykazano, że ubytek dyspozycyjnego gazu fermentacyjnego w przypadku jego wykorzystania w procesach spalania/suszenia nie przekracza 10% obj., a zbliża oczyszczalnię do wzorca obiektu samowystarczalnego energetycznie.
EN
MeH-rich fermentation gas from a wastewater treatment plant was used as an energy carrier in drying and combustion of sewage sludge. Only 10% of the fermentation gas produced was enough to cover the energy needs.
PL
Jak skutecznie mierzyć i zwalczać odory? Jak rozwiązywać konflikty społeczne powstałe na tym tle? Zwalczanie uciążliwości zapachowych to wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy kompostownie. Stanowią one spory problem dla mieszkańców, którzy sąsiadują z instalacjami emitującymi przykre zapachy.
12
Content available remote Nowy kolektor do „Czajki" : sprawdzamy, co słychać na placu budowy
PL
29 sierpnia br. w Warszawie doszło do awarii systemu przesyłającego ścieki, pod Wisłą, z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. A że podobne problemy wystąpiły też w minionym roku, tym razem zdecydowano się nie tylko na naprawę kolektora i przesył nieczystości bypassem na moście pontonowym, ale także na rozpoczęcie budowy alternatywnego systemu.
13
Content available remote Czajka : to nie „plastik" uległ awarii w Warszawie
PL
Dwie awarie systemu przesyłającego pod Wisłą ścieki z lewej strony Warszawy do prawobrzeżnej oczyszczalni Czajka wywołały ogromne zainteresowanie mediów. Na łamach niebranżowych serwisów internetowych czy gazet zapadają wyroki - na ławie oskarżonych zasiada plastik, ale czy rzeczywiście to on jest winowajcą?
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie zastosowane w Hamburgu przy rozbudowie oczyszczalni ścieków. Z uwagi na brak miejsca drugą część oczyszczalni ścieków zbudowano po przeciwnej stronie rzeki Elby. Przesył ścieków zrealizowany jest tam poprzez syfon o konstrukcji żelbetowej. Projektanci chcąc zapewnić bezpieczeństwo zaproponowali usytuowanie syfonu w gruntach nieprzepuszczalnych, co wiązało się z jego zagłębieniem na około 80 m poniżej poziomu terenu. W przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego w oczyszczalni Czajka w Warszawie, gdzie w tunelu zainstalowano dwie rury GRP do przesyłu ścieków, w Hamburgu ścieki płyną całym przekrojem żelbetowego tunelu syfonowego. O jakości projektu zrealizowanego w roku 1986 w Hamburgu świadczy jego bezawaryjna praca od 34 lat.
EN
In the paper the solution applied in Hamburg in the process of extending waste water treatment plant was presented. Due to limited space available the second part of the waste water treatment plant was built on the other side of the River Elbe. The waste water is transferred there by the siphon tunnel made of reinforced concrete. In order to ensure the safety of the construction the designers suggested the installation of the siphon tunnel in impermeable soils, which required its installation around 80 meters below ground surface. In contrast to the solution applied in Czajka where two GRP pipes are placed in the tunnel, in Hamburg waste water is transferred by the whole reinforced concrete siphon tunnel cross section. The good quality of the siphon tunnel project carried out in 1986 is confirmed by its trouble free operation for 34 years.
15
Content available remote Modelling of wastewater treatment plant operation under variable conditions
EN
Modelling of the wastewater treatment plant in Żory, Poland was carried out using the BioWin 2.1 simulation program based on the real data regarding acquired in 2016-2017. It was made the static and dynamic calibration of the developed model of the treatment plant. The calibration and verification procedure was performed. In order to determine the optimal working conditions for the WWTP Żory, a series of simulation tests were carried out (44 simulations of the WWTP Żory model work). The simulations were carried out for: variable wastewater temperature, uniform and uneven distribution of wastewater to individual biological sequences, at variable sludge age and rate of the internal recirculation, and variable oxygen concentration in the nitrification and denitrification tanks. It was also investigated the influence of the external carbon source dosing, and the management method of wastewaters recycled from dewatering system, on the effectiveness of nitrogen removal in simulation conditions. The simulation studies resulted in determination of the optimal parameters for the WWTP Żory work, considering the variable inflow parameters, in order to intensify removal of the nitrogen compounds by biological means, and to achieve the target concentration of the total nitrogen at the outlet, i.e. 10 mgN/L.
PL
Modelowanie oczyszczalni ścieków w Żorach prowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego BioWin 2.1 w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane w latach 2016-2017. Dokonano kalibracji statycznej i dynamicznej opracowanego modelu oczyszczalni. Przeprowadzono procedurę kalibracyjną i weryfikacyjną. W celu określenia optymalnych warunków pracy dla OS Żory wykonano szereg badań symulacyjnych (44 symulacje pracy modelowej OS Żory). Symulacje prowadzono dla: zmiennej temperatury ścieków, równomiernego i nierównomiernego rozdziału ścieków do poszczególnych ciągów biologicznych, przy zmiennym wieku osadu czynnego, stopniu recyrkulacji wewnętrznej i stężeniu tlenu w komorze tlenowej i denitryfikacji. Zbadano także wpływ dozowania zewnętrznego źródła węgla i sposobu gospodarowania wodami nadosadowymi na efektywność usuwania azotu w warunkach symulacyjnych. Efektem przeprowadzonych badań symulacyjnych było wyznaczenie optymalnych parametrów pracy OS Żory z uwzględnieniem zmiennych parametrów dopływu, w celu intensyfikacji usuwania związków azotu na drodze biologicznej i osiągnięciu docelowego stężenia azotu ogólnego na odpływie, tj. rzędu 10 mgN/L.
PL
Artykuł przedstawia zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłodzku, wykonanej w latach 2018-19, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko. Obiekt powstał w latach 60-tych XX w. W artykule pokazano ewolucję kolejnych rozwiązań technicznych oczyszczalni, aż do chwili obecnej. Zaprezentowano rozwiązania techniczne wykorzystane w ramach modernizacji oraz przedstawiono dane i wyniki eksploatacyjne z ostatniego okresu. Dokonano analizy i oceny wskaźników energochłonności oczyszczalni w części ściekowej i osadowej.
EN
The article presents the scope and method of modernization and expansion of the wastewater treatment plant in Kłodzko, carried out in 2018-19 thanks to support from the European Union under the Infrastructure and Environment Operational Program. The facility was built in the 1960s. The article shows the evolution of subsequent technical solutions of the sewage treatment plant until now. The technical solutions used during the modernization are shown, as well as data and operating results from the last period. The analysis and evaluation of energy consumption coefficients of the sewage treatment plant in the sewage and sludge parts were performed.
PL
Używanie sprzętu oświetleniowego, baterii guzikowych oraz starych termometrów i manometrów rtęciowych jest źródłem emisji rtęci do powietrza i wody. Innym źródłem emisji jest praktyka dentystyczna. Stosowanie wypełnień amalgamatowych, refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia /jest przyczyną odprowadzania znaczącego ładunku rtęci do systemów kanalizacyjnych. Obowiązek stosowania separatorów może częściowo zredukować strumień rtęci trafiający do oczyszczalni ścieków. Jednak dopiero wycofanie z użycia amalgamatu dentystycznego zatrzyma z czasem to źródło emisji.
EN
The use of lighting equipment, button batteries, and old mercury thermometers and manometers are sources of mercury emissions to air and water. Another source of emissions is dental practice. The use of amalgam fillings refunded by the National Health Fund is the cause of the discharge of a significant load of mercury to sewage systems. The compulsory use of separators may partially reduce the mercury stream going to the wastewater treatment plant. However, only the withdrawal from the use of dental amalgam will stop this source of emission over time.
PL
W 2016 roku Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłosiło przetarg publiczny na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki osadów ściekowych w Kartuzach Zakres rzeczowy opracowania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniał: - rozbudowę placu do składowania odwodnionego osadu; - wykonanie muru oporowego typu L wokół placu składowego i wiaty; - wymianę taśmociągów na spiralne, ogrzewane, pracujące szeregowo do transportu zhigienizowanego osadu z mieszalnika na plac składowy; - zadaszenie placu wiatą typu „namiot” - bez słupów pośrodku do składowania odwodnionego osadu w wysokości odpowiedniej do załadunku samochodu ciężarowego; - budowę poletka ociekowego min. 60 m do czyszczenia wozów asenizacyjnych; - instalacje solarne i fotowoltaiczne do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby operatora oczyszczalni; - projekt oświetlenia placu i wiaty do składowania osadu lampami led oraz wymianę istniejącego oświetlenia na ledowe; - dobór ładowarki do osadu o ładowności ok. 3 t oraz wysokości podnoszenia co najmniej 5 m.
PL
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dziś dobiega już ku końcowi. Zadania budowlane, obejmujące przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę łącznie 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz modernizację 6,89 kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej, zostały już zakończone. Wiele się działo w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Łask przez ostatnie lata, dzięki czemu założenia zakładane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy 91/271/EWG w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych w aglomeracji Łaskiej praktycznie zostały wypełnione. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona przez Gminę Łask w aglomeracji miejskiej, poza przyrostem obsługiwanej sieci oraz zwiększeniem napływających ścieków do oczyszczalni, spowodował nieznaczny przyrost ilości osadów ściekowych których z roku na rok przybywało w zastraszającym tempie.
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.