Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 179

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article aims to present the legal and factual state of restitution of Polish cultural property and point out selected, interesting doubts, problems, and disputable issues related to applying the current law. The analysis is based on legal regulations, the latest literature, and statistics on the effectiveness of restitution of cultural property in Poland in 2011-2017. The thesis was put forward that a coherent system of restitution of cultural property, before the adoption and against the background of application of the Act on Restitution of National Cultural Assets, has not yet been developed in Poland. The regulation can be treated as an essential way to stimulate change and increase the importance of the restitution of cultural assets. Restitution of Polish cultural property in the years 2011-2017 is a complex process, encountering various problems. The adoption of the Act on the Restitution of National Cultural Assets, despite numerous critical voices, may constitute a critical developmental impulse due to numerous difficulties in the effective enforcement of the restitution idea in Poland recently.
PL
Celem artykułu jest przestawienie stanu prawno-faktycznego restytucji polskich dóbr kultury oraz wskazanie na wybrane, interesujące wątpliwości, problemy i kwestie sporne związane ze stosowaniem obowiązującego prawa. Analizę oparto na przepisach prawnych, najnowszym piśmiennictwie i statystykach skuteczności restytucji dóbr kultury w Polsce w latach 2011-2017. Postawiono tezę, że w Polsce nie udało się wypracować spójnego systemu restytucji dóbr kultury, zarówno przed uchwaleniem, jak i na tle stosowania ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Regulację można traktować, jako istotny sposób pobudzenia zmian oraz zwiększenia rangi problematyki restytucji dóbr kultury. Restytucja polskich dóbr kultury w latach 2011-2017 to proces złożony, napotykający na szereg problemów. Przyjęcie ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, mimo licznych głosów krytycznych, może stanowić ważny impuls rozwojowy ze względu na liczne trudności w skutecznym egzekwowaniu idei restytucyjnej w Polsce w ostatnim okresie.
EN
The aim of the article is to characterize entry in the register of monuments as a statutory form of administrative and legal protection of monuments in Poland and to identify regional disparities (differences) in the practice of implementation of entry in the register of monuments in provinces, as at the end of June 2018. The thesis was put forward that entry in the register of monuments is an important way of protecting cultural assets in Poland after 2003, while the practice of use of the identified administrative and legal form of monument protection may testify to the particularly rich historical stock of some Polish provinces. Entry in the register of monuments is a necessary administrative and legal measure for protection of monuments in a democratic state that takes care of the development of cultural resources. The condition of culture depends largely on protection of monuments. Monuments in Poland are characterized by significant diversity in terms of geographical distribution and costs of their protection.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka wpisu do rejestru zabytków jako ustawowej formy administracyjnoprawnej ochrony zabytków w Polsce i identyfikacja dysproporcji (różnic) regionalnych w praktyce realizacji wpisu do rejestru zabytków w województwach, według stanu na koniec czerwca 2018 roku. Postawiono tezę, że wpis do rejestru zabytków to ważny sposób ochrony dóbr kultury w Polsce po 2003 roku, natomiast praktyka korzystania z zidentyfikowanej administracyjnoprawnej formy ochrony zabytków może świadczyć o szczególnie bogatych zasobach zabytkowych niektórych polskich województw. Wpis do rejestru zabytków to niezbędny środek administracyjnoprawnej ochrony zabytków w państwie demokratycznym dbającym o rozwój zasobów kulturowych. Stan kultury zależy w dużej mierze od ochrony zabytków. Zabytki w Polsce cechuje istotne zróżnicowanie pod względem geograficznego rozmieszczenia czy kosztów ich ochrony.
EN
This paper is focused on the issue of information panels and the illumination of monuments, especially ruins. First, methodological recommendations of ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites are mentioned as it is necessary to follow the recommendations when planning and implementing any interpretive infrastructure. There follows a brief characteristic of the function, intervention, positive and negative of the information panels as important elements of the interpretative infrastructure. Similarly, scenic illumination of monuments is presented. Two case studies of installation of information panels are than described - Jihlava Town Fortification (CZ) and Remains of Slav Hill Fort. The conclusion than offers methodological steps for the choice of solution and realisation of interpretive infrastructure.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące tablic informacyjnych oraz instalacji oświetleniowych obiektów, w szczególności obiektów zabytkowych. Artykuł w pierwszej kolejności wymienia zalecenia metodologiczne zawarte w Karcie Interpretacji i Prezentacji Miejsc Dziedzictwa Kulturowego ICOMOS, których należy przestrzegać na etapie projektowania instalacji oświetleniowych. Przedstawiono krótką charakterystykę funkcji, przykłady, pozytywne i negatywne realizacje tablic informacyjnych i oświetlenia obiektów zabytkowych, stanowiących ważny element omawianej infrastruktury. Opisano dwa studia przypadków - Jihlava Town Fortification (CZ) i Remains of Slav Hill Fortification. W podsumowaniu zawarto wytyczne do projektowania infrastruktury scenicznej obiektów zabytkowych.
PL
W artykule podjęto próbę przeglądu wybranych aktów prawnych w zakresie projektowania i realizacji wewnętrznych instalacji HVAC w budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. W ocenie autora obecnie uregulowania nie uwzględniają charakteru obiektów zabytkowych, dlatego zaproponowano kierunki zmian legislacyjnych, co w ocenie autora usprawni proces realizacyjnych a jednocześnie zapewni odpowiednią ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
EN
The article attempts to review selected legal acts in the field of design and implementation of internal HVAC instances in buildings entered in the register of real estate monuments. In the author’s opinion, the regulations currently do not take into account the nature of historic buildings, therefore the directions of legislative changes are proposed, which in the author’s opinion will improve the implementation process and at the same time ensure adequate protection of the objects entered in the register of real estate monuments.
EN
This paper discusses the use of modern technology of inventory measurements based on the inventory of the historical palace and park complex in Snopków. The inventory of the site was made using laser scanning measurements. The article draws attention to the specificity of the inventory of historical sites, their complexity and diversity of architectural details that are important for proper revitalisation and further preservation works.
EN
The results of the survey of the territories of the village Braga in the Khmelnytsky region, which is in close proximity to Khotyn Fortress, are highlighted in this article. A general description of the sources that has thrown a great deal of light on the fortifications of the left bank of the Dnister River opposite the Khotyn Fortress according to the modern landscape, is presented.
EN
This article presents the problem of the maintenance and adaptation of a historic shooting pavilion for new premises of the Museum of Photography in Krakow. The wooden pavilion used to be a part of the military shooting range development in Wola Justowska, established for the Austrian army in the 1880s. The adaptation of the pavilion for new functions has primarily enabled the protection of this historic and derelict building, which was entered into the Register of Historical Monuments in 1993. Conservation works have restored the shooting pavilion to it former splendour; there is also an effective display of preserved architectual elements, although these vary in their technical condition.
PL
W artykule przedstawiono problematykę konserwacji i adaptacji zabytkowego pawilonu strzelniczego na nową siedzibę Muzeum Fotografii w Krakowie. Drewniany pawilon wchodził w skład Założenia Strzelnicy Wojskowej na Woli Justowskiej, powstałego w latach 80. XIX w. dla wojska austriackiego. Przystosowanie pawilonu do nowych funkcji umożliwiło przede wszystkim ochronę popadającego w ruinę zabytku, wpisanego do rejestru w 1993 roku. Obecnie pawilon strzelniczy odzyskał swoją dawną świetność dzięki konserwacji i umiejętnemu wyeksponowaniu zachowanych w różnym stanie technicznym elementów architektonicznych.
EN
In the article, the peculiarities of created on the basis of memorial places and battlefields open-air museums space formation are revised. The author substantiates principles to their architectural and spatial organization. Main directions of development of memorial places are highlighted.
PL
25 lat temu kilkoro pasjonatów podziwiających pracę, dokonania i osobowość Marii Skłodowskiej-Curie postanowiło utworzyć stowarzyszenie, którego zadaniem będzie propagowanie wiedzy na temat odkryć, pracy naukowej Uczonej. Dodatkowo postawili sobie za cel przypominanie czy wręcz informowanie świata o fakcie, że Maria Skłodowska-Curie urodziła się w Warszawie, że uważała się za Polkę i była dumna z tego faktu. Na początku lat 90. rzadko poza Polską można było przeczytać o Jej polskim pochodzeniu. Liczne spotkania, imprezy, wystawy organizowane przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie oraz bardzo wyraźnie podkreślona w statucie działalność edukacyjna była i jest obecnie w centrum działań Towarzystwa.
EN
25 years ago, several enthusiasts admiring the work, achievements and personality of Maria Skłodowska-Curie decided to create an association whose task would be to promote knowledge about the discoveries and scientific work of the Scientist. In addition, they set themselves the goal of reminding or even informing the world about the fact that Maria Skłodowska-Curie was born in Warsaw, that she considered herself Polish and was proud of this fact. At the beginning of the 90s, it was rarely possible to read about her Polish origin outside Poland. Numerous meetings, events, exhibitions organized by the Maria Skłodowska-Curie Society in Homage and very clearly highlighted in the statute educational activity was and is now at the center of the Society\ u0027s activities.
PL
Kopiec Kościuszki zbudowany w l.1820-1823 przez Naród Polski jako symboliczna mogiła za pomnik dla Tadeusza Kościuszki jest drugą obok Wawelu znacząca subdominantą w krajobrazie kulturowym Krakowa. W poł. XIX w. wokół Kopca zbudowano fort cytadelowy o cechach neostylowych, uznany za arcydzieło architecturae militaris. W r. 1936 Kopiec został wpisany do rejestru zabytków a w 2017 r. rozporządzeniem Prezydenta RP wraz z otoczeniem został uznany za pomnik historii. Jako budowla ziemna Kopiec podlega nieustannym procesom destrukcji, powodowanym siłami natury. Stałą pieczę konserwatorską nad nim sprawuje Komitet Kopca Kościuszki ustanowiony w 1820 r. Komitet też troszczy się o otoczenie Pomnika restaurując podległe mu części fortu. Sukcesem konserwatorsko-adaptacyjnym jest przekształcenie kurtyny południowej (czyli wału ziemnego umocnionego murem, z pochylnią do wytaczania dział) w wielokubaturowe, dwukondygnacyjne centrum konferencyjno-wystawowe. Wpływa też Komitet na prześwietlenie samosiewnego lasu, wokół Kopca i na przedpolu fortu, w celu odsłonięcia tego zabytkowego zespołu. W pozostałych, podległych Komitetowi częściach fortu organizowane są wystawy kościuszkowskie a docelowo ma tu powstać muzeum Kościuszki. Pośród przedsięwzięć mających promować Kopiec Kościuszki z otoczeniem, jako obiekt o wartościach historycznych, architektonicznych i krajobrazowych – materialnych i niematerialnych są liczne publikacje polsko i obcojęzyczne, wykłady głoszone w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych, Francji, Szwajcarii i Australii. Najlepszym świadectwem ugruntowanego miejsca Mogiły Kościuszki w polskiej przestrzeni i w geografii Globu oraz w świadomości Polaków i wielu cudzoziemców jest ogromna i systematycznie wzrastająca frekwencja.
EN
Kościuszko Mound, built in 1820-1823 by the Polish Nation as a symbolic grave and monument to Tadeusz Kościuszko, is the second significant sub-dominant feature in the cultural landscape of Cracow, next to Wawel Castle. In the mid-19th century, a citadel fort with neo-style features was built around the Mound, considered a masterpiece of architecturae militaris. In 1936, the Mound was entered into the register of monuments and in 2017, by decree of the President of the Republic of Poland, together with its surroundings, it was declared a Monument of History. As an earthen structure, the Mound is subject to constant processes of destruction caused by the forces of nature. The Committee of the Kosciuszko Mound established in 1820 is responsible for its permanent conservation. The Committee also takes care of the surroundings of the Monument by restoring components of the fort. The great success of the conservation and adaptation works is the transformation of the southern curtain (i.e. the earth rampart fortified with a wall, with a ramp for rolling out cannons) into a multi-cubature, two-storey conference and exhibition centre. The Committee also led to thinning the canopy of the self-seeding forest around the Mound and in the foreground of the fort, in order to expose this historic complex. In other parts of the fort, subordinate to the Committee, Kościuszko exhibitions are held, and ultimately the Kościuszko Museum is to be established here. Among the projects aimed at promoting the Kosciuszko Mound with its surroundings as an object of historical, architectural and landscape values - material and immaterial – there are numerous publications in Polish and foreign languages, lectures given in Poland, but also in the United States, France, Switzerland and Australia. The best evidence of the well-established place of Kosciuszko Mound in the Polish space and geography of the Globe and in the consciousness of Poles and many foreigners is the huge and steadily growing visitor turnout.
11
Content available Potrzeba strukturyzacji wiedzy
PL
Wychodząc od historycznego wydarzenia, jakim było przed stu laty powołanie w Polsce organów instytucjonalnej ochrony zabytków, autorka przytacza analizę sytuacji w dziedzinie ochrony, której dokonała przed dziesięciu laty, z okazji świętowania 90-lecia utworzenia Służb Konserwatorskich. Bazą do tamtej analizy były doświadczenia zdobyte podczas zespołowej pracy w 2004 roku nad pierwszą koncepcją Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Z kolei analiza dokonana przed dziesięciu laty pozwoliła na ocenę sytuacji dzisiejszej. Na przestrzeni tych lat nie udało się niestety rozwiązać wielu istotnych problemów, jednak w pewnych obszarach odnieśliśmy wielkie sukcesy. Najbardziej spektakularnym z nich jest skuteczne upowszechnianie wiedzy o zabytkach i ogromny wzrost zainteresowania nimi w społeczeństwie. Dzięki przeprowadzeniu digitalizacji zbiorów zgromadzona została olbrzymia wiedza o zabytkach. W konkluzji autorka przedstawia koncepcję strukturyzacji i sieciowania tej wiedzy – niezbędnego procesu, który umożliwi znacznie swobodniejsze korzystanie z całego jej zasobu.
EN
Starting from the historical event which was establishing bodies of institutional monument protection in Poland one hundred years ago, the author quotes the analysis of the situation in the field of protection, which she carried out ten years ago when the 90th anniversary of creating the Conservation Services was celebrated. The basis for that analysis was experience gained in the course of teamwork on the first concept of the National Programme for Protection and Preservation of Monuments in 2004. In turn, the analysis conducted ten years ago allowed for assessing the situation today. Unfortunately, throughout those years it was impossible to solve many crucial problems, yet in some areas we have achieved great success. The most spectacular of those is effective popularisation of knowledge about monuments and the immensely increased interest in them among the society. Thanks to the completed process of digitalising collections, vast knowledge about monuments has been accumulated. In conclusion the author presents the concept of structuring and cross-linking that knowledge – a necessary process that will facilitate using the entire base.
EN
The memorial sculpture of Ukrainian historical cemeteries of the Polish-Ukrainian borderlands was analyzed. The existing state of objects is characterized. Use and preservation of materials – stone wood and metal – from which the typical models of the memorial imagery are executed was investigated. Special attention is paid to the discovery and research of unique samples of the memorial plastics made of different materials which were discovered during field works.
EN
This article attempts to analyze the legal regulations developed in the field of cultural heritage protection after 1989, with particular reference to the acquis after 2003. A thesis has been formulated that the period after 1989 was characterized by a clear redefinition of objectives and priorities in the field of cultural heritage protection compared to the period of the People’s Republic of Poland. To prove the thesis, the author referred to legal acts and jurisprudence, as well as to literature based on studies and articles from scientific journals on the legal protection of monuments. The research methods used were the legal acts analysis method and the literature analysis method. The presented content shows that the issue of legal protection of cultural heritage in Poland after 1989 was treated as one of the most important aspects of the long-term cultural policy of the state, although the work on the new law lasted for a relatively long time, 14 years after the political and structural transformation. The 2003 Act regulated a number of important issues regarding the protection of monuments and the care for monuments, redefining, and in many aspects setting, new directions in the field of cultural heritage protection in Poland. At the same time the legislator rejected the possibility of continuing the direction in this sphere, which had been chosen in the period between 1944 and 1989.
PL
Dyskusja dotycząca włączenia idei miejsc pamięci we współczesną teorię konserwatorską, a co za tym idzie także w działania praktyczne oraz tworzenie długoterminowych polityk konserwatorskich, jest istotna dla przyszłości ochrony dziedzictwa.
EN
The discussion on the applicability of the idea of places of memory in the contemporary theory of conservation, and by extension, in practice and in establishing long-term conservation policies, is vital for the future of heritage protection. The aim of this article is to present the evolving understanding of memory by the authors of conservation theories and doctrines. The first part is concerned with the results of linguistic analyses which suggest that thinking in terms of signs and places of memory is deeply linked to the emergence of conservation attitudes in the history of European culture. What follows is an overview of the transformations of the cultural status of monuments from the Enlightenment to the present day, focused on the concept of historical monuments (Voltaire, J. J. Winckelmann), on the problem of the intentionality of monuments and relativisation of the criteria used for their assessment (A. Riegl), as well as on the influence of the idea of lieux de mémoire by P. Nora on the contemporary understanding of heritage and the principles of protecting it.
EN
According to the tendency that was observed at the turn of the 1940s and 1950s, each provincial town, including Zielona Góra, was to be expanded. At that time in every area of social life, including architecture, there was a fixed set of values and symbols. Urban planning and architecture were to be adapted to the propaganda needs of the new social-political formation. A decision was made to build an elegant building, the seat of the Provincial Committee of the Polish United Workers' Party. The Central Office for Architectural and Construction Projects was entrusted with the project. The team headed by Mikołaj Kokozow designed a building reflecting the tradition of interwar architecture that linked constructivism and so called quasi-classicist modernism. The building at 23 Bohaterów Westerplatte Street in Zielona Góra is an example of socialist realism, which was a dominant style in Polish architecture in the years 1949-1956. The former Party House was designed in quasi-classicist style, decorated with quasi-historical detail. The building has a permanent position in the cultural landscape of Zielona Góra, being part of post-war history and an important element of the continuity of the cultural heritage and history of the town.
16
Content available remote Architektura III RP 1989-2018
PL
Miasta ulegają ciągłym przeobrażeniom. Nowy kształt urbanistyczny i nowa zabudowa wkraczają do dzielnic historycznych miast. Zachowana zabytkowa architektura przeważnie nie zawiera spektakularnych obiektów. Natomiast jako całość jest cennym świadkiem epoki. W miasteczkach nierzadko ważną rolę odgrywa zabudowa drewniana, chociaż przeważnie zachowana w szczątkowym stanie. Na Podlasiu duże nasycenie zabudową drewnianą było charakterystyczne dla małych miast. Jednym z nich jest Bielsk Podlaski. Na jego przykładzie zostanie omówiony problem zmiany dawnego charakteru miasta, którego ważnym elementem była architektura drewniana.
EN
Cities are constantly changing. The new urban shape and new buildings are entering the districts of historical towns. The preserved historic architecture usually does not contain spectacular objects. However, as a whole, he is a valuable witness of the era. In towns, wooden buildings often play an important role. Often preserved in residual condition. In Podlasie, high saturation with wooden buildings was characteristic of small towns. One of them is Bielsk Podlaski. His example will discuss the problem of changing the old character of the town. Its important element was wooden architecture.
EN
The palace in Krzesimów was built in the classicist style at the beginning of 19th century. The building is the part of the palace-park complex entered into the register of monuments because of its historical, aesthetical and landscape values. From 1970s, it is the headquarters of a social welfare home. Over the years, this function enforced many changes in the functional layout of the building to adapt it to the needs of people with various types and levels of disability. Despite many minor renovations and modifi cations, the palace didn’t undergo complete overhaul, which would greatly improve the technical condition of the original fabric. This aim of article is to analyse introduced functional changes, which were supposed to facilitate the use of the building by the handicapped, and to consider what actions must be undertaken in order to improve its technical condition. The authors of the paper underline the need to start renovation works on the basis of the archive documentation, as well as conducted survey and research of its current technical condition.
19
Content available Stocktaking methods of facilities in a state of ruin
EN
The stocktaking is the basic form of presenting and protecting the object of the historic ruin. It also allows to monitor the behavior state and the degradation progress of an object. Objects in ruin are very specifi c because they usually do not have elements typical for an existing building. This means that in the case of ruins, methods of stocktaking taken in the same way as in the case of traditional facilities will be insuffi cient. Elements of objects in ruin often have complicated and diverse geometry, diffi cult and not completely secure access to all elements. The article presents methods that can be helpful in the stocktaking of such objects. Each method describes the necessary equipment and instruments, the method of taking measurements, accuracy, advantages, and limitations. The paper also presents examples of application for selected methods
PL
W artykule przedstawiono proces tworzenia dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z analizą ugięcia więźby dachowej zabytkowego kościoła w Magnuszewicach w oparciu o opracowane dane z naziemnego skanowania laserowego. Przedstawiono przebieg kampanii pomiarowej z wykorzystaniem skanera Faro Focus3D X130. Opracowano otrzymane chmury punktów w programie Faro Scene. Wykonano ortoobrazy z chmur punktów w formie rastrów intensywności oraz na ich podstawie sporządzono w programie AutoCAD 2018 dokumentację architektoniczno-budowlaną. W skład dokumentacji wchodziły cztery rysunki elewacji, przekrój podłużny i poprzeczny oraz rzut nawy kościoła. Ostatnim etapem tworzenia dokumentacji było zbadanie deformacji konstrukcji dachowej na podstawie sporządzonych przekrojów poprzecznych. Wyniki badania deformacji wykazywały znaczne rozbieżności na niektórych elementach konstrukcyjnych. Średnie odchylenie było wielkości kilku centymetrów, natomiast największe wyniosło 0.31 m.
EN
The article presents the process of creating architectural and construction documentation along with the analysis of the deformation of the roof truss of a historic church in Magnuszewice based on the terrestrial laser scanning data. The course of the measurement campaign using the Faro Focus3D X130 scanner was presented. The received point clouds were registered in the Faro Scene. The architectural and construction documentation prepared in AutoCAD 2018 were based on orthophotos created from point cloud. The documentation included four elevation drawings, a cross-sections and projection of the church nave. The aim of last stage was the investigation of roof structure deformation based on the prepared cross-sections. The results of the deformation test showed significant discrepancies on some structural elements. The average deviation was a few centimeters, while the largest was 31 cm.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.