Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wspomaganie komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Zmieniające się wymagania i potrzeby użytkowników oraz zapotrzebowanie na nowe rozwiązania maszyn górniczych stanowią wyzwanie dla konstruktorów. Czas przeznaczony na fazę projektową nowej maszyny nierzadko zostaje ograniczony do minimum. Małoseryjna, a czasami jednostkowa produkcja skutkuje koniecznością częstego projektowania i wytwarzania egzemplarzy handlowych, które jednocześnie są prototypami. Jedynym i skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie dostępnych programów CAD i CAE, umożliwiających cyfrowe prototypowanie. Ich wykorzystanie pozwala na stworzenie kompletnej maszyny w środowisku wirtualnym. Model wirtualny poddawany jest testom, które mają na celu eliminowanie kolizji, optymalizację konstrukcji, jak również pozyskanie wielu informacji związanych obciążeniem, kinematyką, dynamiką, statecznością czy zapotrzebowaniem na moc. Prototypowanie cyfrowe pozwala uniknąć większości błędów, których wykrycie i usuwanie na obiekcie rzeczywistym jest czasochłonne i kosztowne. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania szeroko rozumianego wspomagania komputerowego do projektowania samojezdnych maszyn górniczych produkcji Minę Master. Pokazano efekty zastosowania modelowania, analiz wytrzymałościowych MES, symulacji statycznych i dynamicznych, modelowania układów napędowych. Omówiono również stosowane metody walidacji modeli komputerowych oraz weryfikacji parametrów gotowych maszyn.
EN
The changing requirements and needs of users as well as the demand for new mining machinery solutions pose a challenge for designers. Time spent on the design phase of a new machine is often reduced to a minimum. Small lot production and sometimes single piece production entails the necessity to frequently design and manufacture commercial copies, which are also prototypes. The only effective solution is to apply available CAD and CAE programs enabling digital prototyping. Their use allows for making a complete machine in a virtual environment. The virtual model is subjected to tests aimed at eliminating collisions, optimizing the construction as well as obtaining a lot of information concerning the load, kinematics, dynamics, stability and power demand. Digital prototyping enables avoiding the majority of errors whose detection and elimination in a real object is time-consuming and expensive. The article presents examples of the application of broadly understood computer aided designing of self-propelled mining machines, produced by Mine Master. The effects of applying the modelling, FEM strength analysis, static and dynamic simulations, modelling of drive systems have been demonstrated. The methods used to validate computer models and verify the parameters of finished machines have also been discussed.
EN
The paper describes an assessment of the possibilities of selected Polish-language computer applications of estimating the risk of physical workload of employees at production workplaces (on-line application “IRYS” by CIOP-PIB, “BHP - Ocena ryzyka zawodowego” by PENTA Soft, application by alumni of Lodz University of Technology), with special consideration of static workload. The research questions have been formulated, physiological and legal guidelines have been presented, which served to develop assessment criteria. The results of the evaluation carried out by the authors have been presented. The analysis indicates deficiencies in existing software, which can be the basis for developing guidelines for newly created applications.
EN
Assurance of the supervised conditions in all processes affects directly both products and users safety and environmental influence. ISO 9001 and ISO 14001 standards in Operation point require from organisations to implement and control the planned processes by establishing processes’ criteria, assuring the supervised conditions and verifying processes’ conformity. Moreover, in Planning section it is required to plan the processes with the consideration of quality and environmental risk. Therefore research on the practical solutions of operational planning and control in the production processes are of the crucial meaning, especially from the perspective of the integrated fulfilment of the requirements. That is why the value of the paper is being constituted by the authorial methodology of identification of the key-operational criteria, including integrated risk assessment, using the computer support and being a starting point for assurance of the supervised conditions in the key-processes of high risk. The worked out methodology has been implemented in the processes of performance and completing the stirrups, which quality is of the huge influence on the work safety of the mine roadway supports in the mine workings. The aim of the analysis was to identify the operational parameters in the stirrups technological process, to estimate their meaning and to point at the key operational criteria from the point of fulfilling the quality and environmental requirements. Practical implication of the proposed methodology can be applied in case of any organisation which wants to improve the realised processes ensuring the computer supported supervised conditions.
PL
Podejście bioekonomiczne w wytyczaniu kierunków rozwoju Unii Europejskiej i Polski jest ściśle związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i gospodarką opartą na wiedzy. Jednym z celów bioekonomii jest stopniowe odchodzenie od paliw tradycyjnych (kopalnych) i wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzanie kolejnych innowacji jest procesem wieloletnim i nierozerwalnie związanym z edukacją przyszłych pokoleń, które podejmą wyzwanie kontynuowania wytyczonej polityki bioekonomicznej. Aby młodzi ludzie mogli to robić skutecznie, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie i kształcenie, zwłaszcza techniczne i inżynieryjne. Bardzo dobrym sposobem przekazania wiedzy praktycznej jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych, pokazujących w miniaturze, ale w sposób realny, przebieg różnych zjawisk. W pracy przedstawiono specjalnie zaprojektowany zestaw stanowisk dydaktycznych umożliwiających poznanie od strony praktycznej i zrozumienie procesów związanych z pozyskiwaniem i konwersją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
EN
Three modern didactic res. stands (photovoltaic panels, a wind turbine and a Pelton water turbine) were designed, built and programmed, allowing for practical understanding the phenomena related to the conversion of energy from renewable sources. The stand with photovoltaic panels with a surface of 0.5 m² and a max. power of 50 W was equipped with 18 cells made of monocryst. Si. The turbine stand was equipped with a horizontal axis wind turbine designed for operation at wind speeds of 2.5-30 m/s. The Pelton water turbine model made in 3D printing technol. was constructed of a rotor consisting of 16 blades and nozzels placed in a transparent casing. The stands were computer-aided and accepted by users.
5
Content available remote Generowanie parametrycznych modeli organów frezujących kombajnów ścianowych
PL
Frezujące organy ślimakowe są podstawowymi elementami roboczymi wielu maszyn urabiających. W artykule zwrócono uwagę na różnice w konstrukcji organów ślimakowych w zależności od przewidywanych warunków pracy. Następnie przedstawiono zastosowanie narzędzia iLogic programu Autodesk Inventor Professional do szybkiego tworzenia modeli organów frezujących. Przedstawiono zasadę tworzenia sparametryzowanych modeli i złożeń przy wykorzystaniu elementów programowania w postaci skryptów iLogic. Zaprezentowano gotowy generator organów uwzględniający możliwość określenia wartości wybranych parametrów liczbowych organu: średnicy, zabioru, liczby płatów i podziałki skrawania. Generator umożliwia również wybór rodzaju uchwytów nożowych, typów noży styczno-obrotowych oraz wybór układu nożowego przestawnego lub zgodnego.
EN
The cutting drums are the basic working components of many mining machines. The article focuses on differences in the design of cutting drums depending on the expected working conditions. The further section proposes to use Autodesk Inventor Professional's iLogic Tool for quick modelling of cutting drums. The principles of creating parameterized models and compositions using programming elements in the form of iLogic scripts are presented. The articles presented a ready-made cutting drum generator, taking into account the possibility to determine values of selected numerical parameters of the unit: diameter, swath, number of patches and cutting pitch. The generator also allows you to select the type of pick holders, conical pick types, as well as the choice of pick system for repositioning or matching picks.
6
Content available remote Automatyczne monitorowanie zachowań ludzi w przemyśle 4.0 - cz. II
PL
Utrzymanie ruchu dotyczy głównie maszyn i urządzeń. Jednak postęp w zakresie automatyzacji i robotyzacji sprawił, że aktualnie w obszarach działania tych maszyn i urządzeń, często w znacznym stopniu autonomicznych, funkcjonują również ludzie. Ich obecność, a także podejmowane przez nich działania mogą znacząco wpływać na problemy utrzymania ruchu. Dlatego zachowania ludzi w pewnych obszarach trzeba monitorować. Najlepiej automatycznie!
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania inżynierskiego w procesie edukacyjnym studentów szkół wyższych o profilu mechaniczno-górniczym. Na przykładzie wybranych rozwiązań nietypowych maszyn i urządzeń opracowanych dla potrzeb górnictwa pokazano zastosowanie tych programów, głównie Autodesk Inventor i AutoCAD, w procesie ich projektowania i przeprowadzania badań symulacyjnych związanych z ich kinematyką, efektywnością oraz możliwością wystąpienia kolizji poszczególnych elementów konstrukcji podczas pracy. Zostały przedstawione wyniki prac studentów AGH Kraków realizowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych.
EN
The article presents the possibility of using advanced computer programs to assist the engineering design in the didactic process of students of technical universities of mechanical and mining profile. For example of few selected solutions of unusual machineries and equipments, developed for the mining industry, the application of these programs, mainly Autodesk Inventor and AutoCAD was shown. The process of design and simulation tests related to their kinematics, efficiency and the possibility of collisions of individual elements of the structure during operation was described. The results of works developed by the students of the AGH University of Krakow, performed in the Department of Mining, Processing and Transport Machines, were presented.
PL
W artykule przedstawiono, na przykładzie wybranych rozwiązań innowacyjnych i nietypowych maszyn dla górnictwa opracowanych w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków, możliwości wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych do wspomagania projektowania i modelowania tych maszyn oraz przeprowadzania badań symulacyjnych. Opisano wykorzystanie takich programów jak Autodesk Inventor, MES oraz DEM, które zastosowano w procesie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wybranych maszyn, technologii ich pracy oraz badań symulacyjnych związanych z kinematyką i efektywnością ich pracy. Przedstawiono efekty osiągnięte podczas opracowywania rozwiązań maszyn i urządzeń do drążenia wyrobisk korytarzowych, kompleksów maszynowych do węglowych ścian niskich oraz kombajnowych kompleksów szybowych.
EN
The article presents, on the example of selected innovative and unusual machine solutions for mining industry, developed in Department of Mining, Dressing and Transport Machines, AGH University of Science and Technology Kraków, the possibilities of using advanced computer programs to support the design and modeling of these machines and the simulation tests of mining machines. The use of such programs as Autodesk Inventor, MES and DEM has been described, which were applied in the process of designing construction solutions for selected machines, their technology of work and simulation tests related to kinematics and their efficiency. The results achieved during the development of machine and device solutions for gallery excavation work, hard coal longwall complexes for thin seams and shaft shearer complex were presented.
PL
Kompleksowe procesy projektowania maszyn i urządzeń są obecnie realizowane z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania. Celem artykułu jest omówienie możliwości wspomagania komputerowego w procesie projektowania silników elektrycznych. W artykule wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł wtórnych oraz wyniki własnych badań empirycznych prowadzonych w międzynarodowej firmie produkcyjnej.
EN
The complex processes of machines and devices designing are currently implemented using specialized software. This aim of this article is to discuss the possibilities of computer aided in the design of electric motors. In the article, information from secondary sources and the results of their empirical research conducted in an international manufacturing company are used.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia prowadzące do identyfikacji przyczyn i eliminacji marnotrawstwa występującego w procesach produkcyjnych w oparciu o założenia Lean Management i Lean Manufacturing. Zaprezentowano wykorzystanie przykładowych aplikacji do komputerowego wspomagania procesów mapowania strumieni produkcyjnych w praktyce przemysłowej.
EN
In the paper the basic assumptions leading to identification of causes and to the elimination of waste occurring in production processes based on the assumptions of Lean Management and Lean Manufacturing are defined. Presented is the use of example applications for computer-assisted value stream mapping of production streams in industrial practice.
12
Content available remote Komputerowe wspomaganie procesu projektowania przekładni zębatych
PL
Trudności występujące podczas projektowania i optymalizacji konstrukcji przekładni zębatych, stanowiących główną grupę, powszechnie stosowanych w budowie maszyn przekładni mechanicznych, spowodowały powstanie licznych narzędzi do komputerowego wspomagania projektowania. W artykule przybliżono zagadnienie modelowania dynamicznego, które można wykorzystać zarówno na etapie projektowania, jak i optymalizacji oraz diagnozowania przekładni.
PL
W artykule przedstawiono jeden z istotnych elementów logistyki w zarządzaniu kryzysowym, jakim jest przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w danej sytuacji kryzysowej. Właściwa wymiana informacji pozwala na skuteczny nadzór nad danym zdarzeniem, możliwość koordynacji całości działań związanych z reagowaniem na zagrożenie, rzetelność w jego dokumentowaniu, a także ciągłość jego obsługi. W aspekcie zarządzania kryzysowego ważny element stanowi wsparcie informatyczne dla obiegu tych informacji. W niniejszym opracowaniu wskazano narzędzie komputerowe - aplikacja e-CZK (elektroniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego), które wykorzystuje do tych celów szczebel wojewódzki administracji państwowej.
EN
In the article the most significant element of the logistics in the crisis management was presented, which is the distribution of information between the particular units which take part in the crisis situation. The appropriate information interchange allows to effective supervision under the incident, possibility of coordination under the whole actions connected with response to the threats, reliability in the documentation and also the continuity of threats service. In the aspect of the crisis management the significant element is the computer support of the information circulation. In the article the e-CZK computer application, which is used in the voivodship was shown.
EN
Applications of Piezo jacquard and CAD technology in warp-knitting have provided traditional jacquard fabrics with the possibility of innovating the structure design. Research on innovative design and fabrication is conducted aiming at knitting jacquard vamp fabric with the double-colour pitting effect on a technical back. By utilising Piezoelectric jacquard’s performance of displacing both underlapping and overlapping, new structures are formed, such as mesh stitches, koper stitches and float structures. Based on threading with yarns in two colors, jacquard bars in split execution create a pattern with a double-colour effect. To realize a highly efficient design, the paper proposes a computer-aided jacquard design method covering technical parameters and jacquard pattern design modules. Additionally, to pursue convenience and efficiency, mathematic models are built in terms of an automatic borderline design, loop stitching inspection and structure database. The method of jacquard vamp fabric design with a double-color pitting effect has been proven practically by illustrating a vamp design example which meets the requirement of fashion and performance well.
PL
Projektowanie dzianin dwukolorowych z efektem pittingu jest możliwe przy użyciu komputerowego systemu projektowania opartego na specjalnej metodzie dziewiarskiej. Dzięki macierzy i modelowi matematycznemu system obejmuje wszystkie podstawowe parametry techniczne modułów projektowego i kontrolnego oraz modułu bazy danych struktur, które współpracują w celu sprawnego projektowania dzianiny. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że wspomagana komputerowo metoda projektowania może być z powodzeniem stosowana w projektowaniu dzianin dwukolorowych z efektem pittingu.
PL
W poprzednich artykułach omawialiśmy algorytmy symulujące zdolności ścisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badań wizualnych i badania przełamów, z których protokoły stanowią podstawę do wystawiania uprawnień spawaczy. W dyrektywie ciśnieniowej wymaga sie też protokołu badań radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierając się na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjeliśmy próbę opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenażery komputerowe. Ponadto omówiono możliwości importowania doświadczeń z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m. in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne.
EN
In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test weld In this article based on the international standards pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical radiography. Moreover, it was considered to create a standards for a evaluation of the radiograms by people of practical minds.
PL
Prawidłowe planowanie i projektowanie instalacji opartych na wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich prawidłowej i efektywnej pracy. Aktualnie coraz większą popularność zyskują metody symulacji dynamicznych, które uzupełniają lub zastępują stosowane dotąd obliczenia statyczne. W niniejszym artykule przedstawione zostały wyniki symulacji dynamicznych przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania TRNSYS (Transient System Simulation Tool). Symulacje wykonane zostały dla dwóch przykładowych instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego: instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi (fototermicznej) oraz instalacji fotowoltaicznej. Parametry obu systemów dostosowane zostały do typowych budynków jednorodzinnych. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na określenie parametrów pracy badanych systemów, w tym ilości wytwarzanego ciepła, ilości generowanej energii elektrycznej, a także stopnia zmienności produkcji energii w rozważanym przedziale czasowym (365 dni) i wybranej lokalizacji (Kraków). Wyniki porównane zostały z wynikami obliczeń statycznych przeprowadzonymi z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi do projektowania instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Analiza otrzymanych wyników pozwala wnioskować, że wykorzystanie symulacji dynamicznych na etapie projektowania instalacji OZE może istotnie pomóc w eliminacji wielu potencjalnych problemów eksploatacyjnych (w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego jest to np. niska wydajność, przegrzewanie się elementów systemu itp.), a także zapewnić długotrwałą, bezpieczną eksploatację projektowanych instalacji.
EN
The proper design of renewable energy based systems is really important to provide their efficient and safe operation. Nowadays, more and more popular are dynamic simulations which are characterized by many advantages in comparison to typical, static calculations. During described study, the simulations of solar thermal and photovoltaic installations designed for a typical residential building were conducted in the TRNSYS software. Carried out calculations allowed to determine the heat and power generation in the discussed systems in each case as well as to estimate the efficiency of considered installations. Obtained results were compared with the results from other available tool based on the static calculations. It may be concluded, that using dynamic simulations at the designing stage of renewable energy based systems may help to avoid many exploitation problems (including low efficiency, overheating etc.) and allows to provide safe exploitation of such installations.
PL
Monitorowanie efektywności eksploatacyjnej statków wg wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, nie uwzględnia specyfiki pracy jednostek rybackich. Proponowany wskaźnik EEOI (Energy Efficiency Operational Indicator) ze względu na różne rodzaje wykonywanych prac (podróż na łowisko, trałowanie, zmiana pozycji, powrót z ładunkiem) nie nadaje się do monitorowania pracy jednostki rybackiej, gdyż ocenia on efektywność transportową. Wykorzystanie wskaźnika EEOI powinno być dostosowane i analizowane w zależności od wykonywanych prac, prowadzonych przez jednostkę. Monitorowanie takiego wskaźnika jest trudne, ponieważ obliczenia nie dotyczą całego rejsu lecz poszczególnych prac wykonywanych przez jednostkę rybacką. Celowym wydaje się więc stworzenie programu wspomagającego efektywność pracy jednostki rybackiej. W artykule przedstawiono, wykorzystanie autorskiego programu jako elementu SEEMP (okrętowy plan zarządzania efektywnością), służącego do monitorowania i analizy efektywności energetycznej jednostki rybackiej.
EN
Monitoring the operational efficiency of a fishing vessels according to IMO guidelines does not take into account the specific nature of the work of the vessels, and the proposed EEOI indicator for different types of work (fishing trip, trawling, change of position, return with load) does not give to monitor the work of the fishing unit as it assesses the transport efficiency. The use of the EEOI should be adjusted and analyzed according to the work carried out by the fishing vessels. Monitoring such an indicator is difficult because calculations do not cover the whole trip but individual work performed by the vessels. It is therefore pointless to create a program supporting the effectiveness of the work of the fishing vessels. The paper presents the use of the author's program as a SEEMP component for monitoring and analyzing the effectiveness of a fishing vessels.
EN
Forecasting and analysis SWOT are helping tools in the business activity, because under conditions of dynamic changes in both closer and more distant surroundings, reliable, forward-looking information and trends analysis are playing a decisive role. At present, the ability to use available data in forecasting and other analyzes according with changes in business environment are the key managerial skills required, since both forecasting and SWOT analysis are a integral part of the management process, and the appropriate level of forecasting knowledge is increasingly appreciated. Examples of practical use of some forecasting methods in optimization of the procurement, production and distribution processes in foundries are given. The possibilities of using conventional quantitative forecasting methods based on econometric and adaptive models applying the creep trend and harmonic weights are presented. The econometric models were additionally supplemented with the presentation of error estimation methodology, quality assessment and statistical verification of the forecast. The possibility of using qualitative forecasts based on SWOT analysis was also mentioned.
PL
Przedmiotem badań stanowiących podstawę do powstania niniejszego artykułu był proces wspomagania komputerowego ćwiczeń dowódczo-sztabowych – przez wzgląd na udział w nich wojsk obrony przeciwlotniczej. Celem przeprowadzonych badań, których wyniki zaprezentowano, było – w ujęciu poznawczym – zebranie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym systemów symulacyjnych, w kontekście ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo. W ujęciu pragmatycznym – było to zdefiniowanie podstawowych parametrów taktyczno-technicznych sprzętu wojskowego oraz możliwości bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej, których rzeczywiste modele mogą być wiernie odwzorowane w systemie symulacyjnym JTLS.
EN
The purpose of this article is to present more closely the subject of computer assisted exercises from the point of view of air defense units. The cognitive aim of the study is to gather, systematise and broaden the knowledge in the area of the use of modern technologies, including JTLS simulation system. In pragmatic terms – the result of the study was to define the basic tactical-technical parameters of military equipment and combat capabilities of air defense units, whose real models can be faithfully represented in the simulation system.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.