Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przesłona przeciwfiltracyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The subject matter of the article comprises cement-bentonite-water hardening slurries with an addition of fluidized-bed fly-ash resulting from the combustion of hard and brown coal. The main objective of the study was to determine the filtration resistance of hardening slurries in the context of long-term exposure to the filtration of an aggressive substance in relation to a cement binder. A nitric acid aqueous solution with a concentration of 0.5 M was used, which modelled acid aggressiveness. The authors studied the hydraulic conductivity of the slurries as a function of time (18 months) for the exposure to a 0.5 M solution of nitric acid. Changes in the phase composition and hardening slurry surface structures were analysed in terms of their filtration resistance to the action of acid aggressiveness. The comparative base were samples subjected to filtration in tap water (neutral environment). The article reviews a methodology for studying hydraulic conductivity (k10) of hardening slurries. It also presents a study involving the phase composition using the X-ray diffraction analysis (XRD) method, infrared (IR) spectroscopy and showing an image of the hardening slurry surface structure. The findings of other researchers that the application of fluidized-bed fly-ash additives positively impacted improving the resistance of the cement matrix to acid aggressiveness were confirmed. The hydrated colloidal compounds, identified within the subsurface zone of the slurry, which has been in contact with an acidic environment, provide extra sealing of the material structure, thus significantly limiting the access of aggressive substance to the interior of the slurry.
PL
Przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane z zawiesin twardniejących mogą być realizowane w obiektach hydrotechnicznych oraz ochrony środowiska, gdzie pracują w warunkach filtracyjnego oddziaływania wód zanieczyszczonych. Tym samym kluczowa staje się kwestia odporności filtracyjnej i korozyjnej zawiesin w kontekście filtracyjnego oddziaływania różnorodnych środowisk agresywnych chemicznie. Przedmiotem artykułu są zawiesiny twardniejące cementowo-bentonitowo-wodne z dodatkiem lotnych popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Głównym celem pracy było określenie odporności filtracyjnej zawiesin twardniejących w świetle długotrwałej ekspozycji na filtracyjne oddziaływanie substancji agresywnej w stosunku do spoiwa cementowego. Zastosowano roztwór wodny kwasu azotowego o stężeniu 0,5 M, który modelował agresywność kwasową. Badano zmiany przepuszczalności hydraulicznej zawiesin w funkcji czasu (18 miesięcy) oddziaływania roztworu 0,5 M kwasu azotowego. Analizowano zmiany w składzie fazowym oraz strukturze powierzchni zawiesin twardniejących w kontekście jej odporności filtracyjnej na działanie agresywności kwasowej. Bazę porównawczą stanowiły próbki poddane filtracji wody wodociągowej (środowisko obojętne). W artykule przedstawiono metodykę badania przepuszczalności hydraulicznej (k10) zawiesin twardniejących. Przedstawiono badanie składu fazowego metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR), a także obraz struktury powierzchni zawiesin twardniejących. Analiza uzyskanych wyników badań zawiesin twardniejących poddanych filtracyjnemu oddziaływaniu roztworu kwasu azotowego pozwala stwierdzić, iż przebieg procesu korozji jest nieco inny niż materiałów budowlanych na bazie spoiwa cementowego. Potwierdzono obserwacje innych badaczy, iż zastosowanie dodatku lotnych popiołów fluidalnych wpływa korzystnie na zwiększenie odporności matrycy cementowej eksponowanej na agresywność kwasową. Zidentyfikowane w przypowierzchniowej strefie zawiesiny, która miała kontakt ze środowiskiem kwaśnym, uwodnione związki koloidalne doszczelniają strukturę materiału, przez co znacząco ograniczają dostęp substancji agresywnych do wnętrza zawiesiny. Powstałe substancje bezpostaciowe, w formie żelu uwodnionej krzemionki, zwiększyły szczelność zawiesin, zidentyfikowaną obniżeniem wartości przepuszczalności hydraulicznej.
PL
Na rynku robót hydrotechnicznych powszechnie stosuje się kilka technologii wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych na wałach przeciwpowodziowych, zaporach bocznych i zaporach czołowych zbiorników wodnych. Coraz częściej technologie te znajdują zastosowanie na budowach obiektów infrastruktury drogowej oraz w budownictwie przemysłowym i komunalnym.
3
Content available remote Przesłony przeciwfiltracyjne : rozwiązania tymczasowe i docelowe
PL
Znaczną część projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa geotechniczne stanowią przesłony przeciwfiltracyjne. Budowa wałów przeciwpowodziowych, elementów towarzyszących budowlom hydrotechnicznym czy realizacja kondygnacji podziemnych przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej wymaga stosowania przesłon.
4
Content available remote Jak skutecznie wykonać barierę o niskiej wodoprzepuszczalności?
PL
Potrzeba wytworzenia bariery w przypadku napływu, dopływu, przepływu, wypływu, odpływu czy, wreszcie, wpływu wód gruntowych i substancji w nich rozpuszczonych, wynika z potrzeb równie licznych (pewnie liczniejszych) jak liczba wymienionych „pływów”. W hydrotechnice i geoinżynierii można zaproponować wiele sposobów systematyki przesłon (barier) przeciwfiltracyjnych w zależności od podstawowego celu postawionego tej przesłonie.
5
Content available remote Dobór odpowiedniej technologii kluczem do sukcesu
PL
Rozwój technologii, zapotrzebowanie i wymogi inwestorów oraz ograniczenia wynikające z lokalizacji działek budowlanych powodują, że w ramach zabezpieczeń wykopów budowlanych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym można korzystać z szerokiego wachlarza wypracowanych rozwiązań w zakresie przesłon przeciwfiltracyjnych. Nie każde rozwiązanie można jednak zastosować w każdych warunkach – kluczowy jest dobór właściwej metody w danych okolicznościach.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne związane z projektem i budową budynku biurowego w Gdańsku. Przedstawiono problemy związane z głębokim posadowieniem na terenie zagrożonym podtopieniami, wymagającym wykonania poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej połączonej z obudową ścianami szczelinowymi. Opisano sposób modularnego kształtowania konstrukcji z betonu architektonicznego i dochodzenia do efektu metodą prób na budynku wzorcowym (mock-up). W rozwiązaniach projektowych znalazły się nietypowe stropy monolityczne z zatopionym układem chłodzącym BKT i wbudowanymi profilami stalowymi dla podwieszenia oświetlenia oraz dach szedowy, indywidualizujący charakter budynku.
EN
In this paper, technical solutions, connected with the project and construction of the office building in Gdansk, have been discussed. Solutions and problems of waterproof barrier (horizontal jet-grouting diaphragm connected with slurry walls), required due to the deep foundation in the flood danger area, have been presented. Modular shaping of the RC structure of architectural concrete and testing the final effects on mock-up, have been described. In the design solutions there have been developed: non typical floor slabs with embedded cooling system BKT and build in steel profiles (due to suspended lighting) as well as the roof folded plate structure, which distinguishes the building form.
EN
The research paper presents the results of hydraulic conductivity, pore structure, phase composition and microstructural tests of hardening slurries prepared using Portland cement, bentonite, water and fluidized-bed ashes coming from hard coal and lignite combustion. The slurries were subjected to long-term (210 days) exposure to the filtering action of an environment strongly aggressive to a cement binder. A sulphate solution with sodium content of SO4 2- = 6700 mg/l was applied, which modelled sulphate aggression. The comparative base were samples subjected to filtration in tap water (neutral environment). The test covered dependencies between hydraulic conductivity k10 (filtration coefficient) and the parameters characterizing porous structure in the slurry, as well as the impact of an aggressive medium on slurry tightness (its porosity and hydraulic conductivity). Changes in the phase composition and slurry microstructure were analysed in terms of its corrosion resistance to the action of sulphate aggression. Observations from other researchers have been confirmed that the use of fluidized fly-ash addition has a positive effect on increasing the resistance of cement matrix exposed to sulphate aggressiveness.
PL
Przesłony przeciwfiltracyjne wykonywane z zawiesin twardniejących mogą być realizowane w obiektach hydrotechnicznych oraz ochrony środowiska, gdzie pracują w warunkach filtracyjnego oddziaływania wód zanieczyszczonych. Tym samym kluczowa staje się kwestia odporności korozyjnej (filtracyjnej) zawiesin w kontekście filtracyjnego oddziaływania różnorodnych środowisk agresywnych chemicznie. Przedmiotem artykułu są zawiesiny twardniejące cementowo-bentonitowo-wodne z dodatkiem lotnych popiołów fluidalnych ze spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego. Głównym celem pracy było określenie odporności filtracyjnej zawiesin twardniejących w świetle długotrwałej ekspozycji na filtracyjne oddziaływanie substancji agresywnej w stosunku do spoiwa cementowego. Zastosowano roztwór wodny siarczanu sodu o zawartości SO4 2-= 6700 mg/l, który modelował agresywność siarczanową. Badano związki przepuszczalności hydraulicznej z parametrami charakteryzującymi strukturę porów w zawiesinie oraz wpływ agresywnego medium na szczelność zawiesiny (jej porowatość i przepuszczalność hydrauliczną). Analizowano zmiany w składzie fazowym oraz mikrostrukturę zawiesin w kontekście jej odporności filtracyjnej na działanie agresywności siarczanowej. Bazę porównawczą stanowiły próbki poddane filtracji wody wodociągowej (środowisko obojętne). W artykule omówiono związki korelacyjne parametrów charakteryzujących porowatość zawiesin twardniejących z przepuszczalnością hydrauliczną (k10). Przedstawiono badanie składu fazowego metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej (XRD), a także obraz mikrostruktury zawiesin twardniejących wykonany za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM). Analiza uzyskanych wyników badań zawiesin twardniejących poddanych ekspozycji filtracyjnemu oddziaływaniu roztworu siarczanu sodu pozwala stwierdzić, iż przebieg procesu korozji jest nieco inny niż materiałów budowlanych na bazie spoiwa cementowego. Potwierdzono obserwacje innych badaczy, iż zastosowanie dodatku lotnych popiołów fluidalnych wpływa korzystnie na zwiększenie odporności matrycy cementowej eksponowanej na agresywność siarczanową. Zidentyfikowane fazy ettringitowe powstałe w matrycy zawiesiny nie spowodowały jej destrukcji, a jedynie zwiększyły szczelność, którą identyfikował wyraźny spadek współczynnika przepuszczalności hydraulicznej k10.
8
Content available remote Optymalizacja wydatków dzięki ścisłej współpracy geotechniczno-żelbetowej
PL
Realizacja przedsięwzięć budowlanych zawsze wiąże się z wysokimi kosztami, a inwestorzy szukają oszczędności. Celem zarówno inwestora, jak i wykonawcy prac powinno być wykonanie robót w najwyższej jakości i, oczywiście, ograniczenie zbędnych wydatków, jeśli jest to możliwe. Istnieją nowoczesne rozwiązania, które pozwalają spełnić te warunki.
9
Content available Przesłony przeciwfiltracyjne
PL
Obowiązkiem projektanta jest uwzględnienie oddziaływań czynników zewnętrznych na obiekt podczas całego okresu jego użytkowania, przy czym największym zewnętrznym zagrożeniem jest wpływ wody. Dlatego tak ważne jest zastosowanie odpowiednich przesłon przeciwfi ltracyjnych, które odcinają lub w znacznym stopniu ograniczają przepływ wody w gruncie. Zadaniem tych konstrukcji jest także zapobieganie przenikaniu substancji szkodliwych do gruntu i wód gruntowych.
10
Content available Poziome przesłony przeciwfiltracyjne
PL
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce wyraźnie zaznaczyła się tendencja do umieszczania coraz głębiej podziemnej części budynków. W przypadku budynków w gęstej zabudowie miejskiej wynika to wprost z konieczności maksymalnego wykorzystania działki budowlanej dla otrzymania jak największej powierzchni użytkowej budynku.
11
Content available Trench mixing wgłębne mieszanie na mokro
PL
4 kwietnia 2013 r. firma Soley Sp. z o.o. zorganizowała pokaz wykonania pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej cementowo-bentonitowej przy użyciu trenchera na terenach należących do Karczmy Rohatyna w Kryspinowie koło Krakowa. Pokaz pracy maszyny został poprzedzony wystąpieniem Roberta Sołtysika, prezesa zarządu Soley Sp. z o.o., na temat metod wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych oraz prezentacją oferowanych przez firmę usług.
EN
On 4 April 2013 Soley Sp. z o.o. organised a demonstration of installation of a vertical cement-bentonite cut-off wall with the use of a trencher, on the premises of Karczma Rohatyna in Kryspinów near Krakow. The trencher demonstration was preceded by a presentation by Mr Robert Sołtysik. President of the Board of Soley Sp. z o.o., on the methodology of installing cut-off walls and the services ofered by the company.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wpływ przeprowadzonego rozpoznania warunków hydrogeologicznych na poprawność wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej składowiska odpadów, a tym samym na poprawę jakości wód podziemnych w jego rejonie. Problematykę stopnia rozpoznania warunków hydrogeologicznych podczas projektowania i wykonania zabezpieczenia składowiska przedstawiono na przykładzie składowiska Słabomierz-Krzyżówka.
EN
In the paper, an effect of the extent of exploration of hydrogeological conditions on the correct execution of a seepage screen of a landfill, aiming to the improvement of groundwater quality in the vicinity of waste disposal site, was analysed. The issue was exemplified in the design and construction of the seepage screen for the Słabomierz-Krzyżówka landfill.
13
Content available remote Wpływ rodzaju próbek na parametry wytrzymałościowe zawiesin twardniejących
PL
Artykuł prezentuje analizę wpływu rodzaju zastosowanych próbek zawiesiny twardniejącej z dodatkiem popiołu fluidalnego z węgla kamiennego oraz brunatnego, dojrzewających w wodzie wodociągowej oraz w odciekach ze składowiska odpadów komunalnych, na wartość wytrzymałości na ściskanie.
EN
This paper presents an impact analysis exploring how compressive strength is influenced by different samples of self-hardening slurry. The samples of self-hardening slurry were made with addition of fluidal ash from black coal combustion and brown coal combustion. The samples were maturing in tap water and landfill leachate till the day of the tests.
EN
This article presents ways of possible utilization and application of fluidal combustion wastes as active additives to hardening slurries which are used to seal environment protection structures, i.e. cut-off walls in waste dumps and wastewater treatment plants. Cut-off walls are often exposed to filtrating action of eluates – polluted (aggressive) waters. Results of hydraulic conductivity tests of slurries after their long-term (210 days) filtration with eluates from a municipal waste dump and with tap water are presented. Porosity tests were also conducted to show the porosity structure of the filtered slurries. Additionally, compressive strength of slurries maturing in tap water and waste dump eluates was tested in parallel.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zagospodarowania oraz wykorzystania odpadów ze spalania fluidalnego, jako aktywnego dodatku do zawiesin twardniejących podczas realizacji uszczelnień w obiektach ochrony środowiska, tj.: przesłon przeciwfiltracyjnych na składowiskach odpadów komunalnych, oczyszczalniach ścieków. Przesłony przeciwfiltracyjne często pracują w warunkach filtracyjnego oddziaływania odcieków – wód zanieczyszczonych (agresywnych). Przedstawiono wyniki badań przepuszczalności hydraulicznej zawiesin poddanych długotrwałej (210 dni) filtracji odcieków ze składowiska odpadów komunalnych oraz wody wodociągowej. Wykonano badania porozymetryczne przedstawiające strukturę porowatości filtrowanych zawiesin. Niezależnie od tych badań przeprowadzono testy wytrzymałości na ściskanie zawiesin dojrzewających w wodzie wodociągowej oraz w odciekach ze składowiska.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zagospodarowania oraz wykorzystania odpadów ze spalania fluidalnego, jako aktywnego dodatku do zawiesin twardniejących podczas realizacji różnego rodzaju uszczelnień w obiektach ochrony środowiska tj.: przesłonach przeciwfiltracyjnych na składowiskach odpadów komunalnych, oczyszczalniach ścieków, także wtedy, gdy wytworzone z nich przegrody pracują w warunkach filtracyjnego oddziaływania odcieków - wód zanieczyszczonych (agresywnych).
EN
This article presents the possibility of waste management - fluidal ashes as an active additive for hardening slurries in cut-off walls in environmental protection structures (dumping waste, wastewater treatment). This is particularly significant where cut-off walls are used for separation of underground waters from pollution sources.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań geotechnicznych - przepuszczalności hydraulicznej, wytrzymałości na ścinanie oraz głębokości wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej wykonanej w technologii DSM z zastosowaniem roztworów cementowo-bentonitowych i na bazie glin polimineralnych. Badania wykonano za pomocą sondy BAT, sondy statycznej CPT oraz wierceń badawczych. Celem badań była ocena jakości przesłony w tym określenie jej przepuszczalności w warunkach in situ (badania sondą BAT), określenie wytrzymałości (sondowania CPT) oraz głębokości powykonawczej przesłony (sondowania CPT oraz wiercenia badawcze).
EN
In the paper the results of geotechnical investigations of hydraulic permeability, shear strength and depth control of cut-off wall are presented. The barier performed in the DSM technology using a slurry composed of bentonite, cementations materials and water as well as polymineral clays. The tests were carried out using BAT system, Cone Penetration Tests and drillings. The main purpose of performed investigations was post construction quality estiomation of cut-off wall.
PL
Warunki filtracji przez korpus i podłoże ziemnych budowli hydrotechnicznych zależą głównie od elementów konstrukcyjnych stanowiących uszczelnienie. Praca zawiera wyniki wielowariantowych badań wpływu przesłony przeciwfiltracyjnej o różnej głębokości na w/w warunki filtracji. Oszacowano wielkość przepływu i stopień obniżenia powierzchni swobodnej jako funkcję głębokości przepony. Wykazano wpływ przepony przeciwfiltracyjnej o odpowiedniej głębokości na poprawę warunków przepływu w rozważanych przekrojach. W analizach zastosowano model matematyczny przepływu nieustalonego w płaskim, pionowym przekroju przez warstwę wodonośną.
EN
The seepage conditions through earth embankment depends first of all on sealing up of constructional elements. The paper contains results of multi-variant research of influence of various depth antiflood partition on flow conditions. A groundwater flow and level as a function of antiflood partitions depth was estimated. A antiflood partitions influence on seepage conditions in analyzing cross-section was proofed. The mathematical model for unsteady flow in vertical cross-section was applied.
PL
Badania właściwości zawiesin wbudowywanych w przesłony przeciwfiltracyjne wykonano podczas modernizacji odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Próbki materiału przesłony pobrano do specjalnych form i poddano wiązaniu w sposób analogiczny jak w przesłonie. Przedstawiono wyniki badań i potwierdzono celowość ich wykonywania w praktyce.
EN
Determination of the properties of vertical bentonite barriers at the construction site sometimes is unrealizable. Laboratory tests, although require special method of sample preparation - due to precise projection of making the construction, should be performed for verification of the "in-situ" tests. Hydraulic and strength parameters should be at first determined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.