Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  health promotion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Epidemia COVID-19 wywróciła życie społeczeństw na całym świecie do góry nogami. W rezultacie ogłoszenia w Polsce w stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wprowadzone zostały liczne ograniczenia, które wpłynęły na styl życia i pracy Polaków. W konsekwencji z dnia na dzień życie zawodowe wielu osób przeniosło się do przestrzeni domowej, która zaczęła być nie tylko domem i miejscem pracy, ale nierzadko także szkołą. Dla wielu osób zmiana stylu życia i pracy wiązała się także z ograniczeniem aktywności fizycznej. W artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w kwietniu i maju 2020 r. (CAWI, N=359) dotyczącego kształtowania zdrowych warunków pracy oraz aktywności fizycznej osób pracujących w domu.
EN
The COVID-19 pandemic has turned lives around the world upside down. As a result of the announcement of the epidemic status in Poland, followed by the announcement of the state of epidemic, numerous restrictions were introduced that affected the lifestyle and work of Poles. As a consequence, everyday lives of many people were confined to their homes. That turned to be not only their living spaces but also work environments and even places of education. For many people a change in lifestyle and work was also associated with a reduction in physical activity. The article discusses the results of the survey conducted by CIOP-PIB in April and May 2020 (CAWI, N= 359) regarding the formation of healthy working conditions and physical activity of people working at home.
EN
It has been a decade since smartphone application stores started allowing developers to post their own applications. This paper presents a narrative review on the state-of-the-art and the future of technology used by researchers in the field of mobile health promotion. Researchers build high cost, complex systems with the purpose of promoting health and collecting data. These systems promote health by using a feedback component that ''educates'' the subject. Other researchers instead use platforms which provide them with data collected by others, which allows for no communication with subjects, but may be cheaper than building a system to collect the data. This second type of systems cannot be used directly for health promotion. However, both types of systems are relevant to the field of health promotion, because they are precursors to a third type of systems that are emerging, the gig economy systems for mobile health data collection, which are low cost, globally available, and provide limited communication with subjects. If such systems evolve to include more channels for communication with the data-generating subjects, and also bring developers into the economy, they may eventually revolutionize the field of mobile health promotion and data collection by giving researchers new capabilities, such as the ability to replicate existing health promotion campaigns with the click of a button and the appropriate licenses. In this paper we present a review of state-of-the-art systems for mobile health promotion and data collection and a model for what these systems may look like in the future.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem zrównoważonych kompleksów szkolnych w trosce o promocję zdrowia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Przybliżono wyniki badań nad terapeutycznym wpływem kontaktu z naturą. Następnie omówiono trzy kompleksy edukacyjne jako przykłady dobrych praktyk – dwa z Francji i jeden z Polski. Wybrano obiekty, gdzie zastosowano nowatorskie rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu szkoły i zrównoważonych technologii budowlanych. Pierwszy obiekt to Le Groupe Scolaire des Sciences et de la Biodiversité Robert Doisneau z Francji, gdzie ogrody szkolne ulokowano na dachu i tarasach. Drugi to szkoła w Les Mureaux, gdzie stworzono pawilonowy kompleks szkolny, który stał się kulturalnym centrum dzielnicy. Trzeci to przykład gdańskiego kompleksu szkolnego o konstrukcji drewnianej.
EN
This paper presents selected issues concerning sustainable schools design to promote health. The results of research on the therapeutic impact of contact with nature are discussed. Next, three educational facilities are presented as examples of good practices – two from France and one from Poland. Those schools were selected because of innovative architectural design and sustainable construction technologies. The first case is Groupe Scolaire des Sciences et de la Biodiversité Robert Doisneau in France, where the school gardens are located on the roof and terraces. The second case is the Pôle Molière school in Les Mureaux, which became the cultural center of the district. The third case is a wooden school in Gdańsk.
PL
Zatrudnienie i warunki pracy są jednymi z wielu uwarunkowań zdrowia człowieka. W środowisku pracy istnieją różne czynniki (fizyczne, psychospołeczne), mogące przyczyniać się do występowania, bądź nasilania wielu dolegliwości. Zwykle jednak współwystępowanie wielu czynników (zarówno tych w miejscu pracy, jak i poza nim) powoduje powstanie trwałych schorzeń. Dlatego też dbałość o zdrowie pracowników nie powinna ograniczać się jedynie do przestrzegania przez nich przepisów bhp, ale wyrażać się również w samodzielnych działaniach na rzecz swojego zdrowia i samopoczucia. Najważniejszym czynnikiem determinującym zdrowie człowieka jest jego styl życia, na który składają się przede wszystkim: sposób żywienia, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen oraz unikanie substancji psychoaktywnych.
EN
Employment and work conditions are among the many determinants of human health. Different factors (physical, psychosocial) in the work environment contribute to the onset or intensification of many disorders. Coexistence of multiple factors (both in and outside the work ewironment) usually causes the onset of chronic diseases. Therefore, workers' health care should not be limited to compliance with health and safety regulations; it should also include workers' involvement in caring for their own health and well - being. Life style, which consists of the diet, physical activity, coping with stress, sleep and avoiding psychoactive substances, is the most important factor determining human health.
PL
Wprowadzenie: Na zdrowie człowieka wpływają: styl życia, środowisko, czynniki genetyczne i sprawność systemu opieki zdrowotnej. Poprzez modyfikację stylu życia, można najskuteczniej wpływać na długość i jakość życia. Edukacja zdrowotna młodzieży prowadzona przez wykwalifikowane kadry, może wpłynąć na zmianę zachowań prozdrowotnych. Powoływanie lokalnych Ośrodków Promocji Zdrowia (OPZ) było zgodne ze Strategią Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 i miało na celu podniesienie świadomości prozdrowotnej, a w następstwie tego podejmowanie zdrowego stylu życia przez społeczeństwo. OPZ nie doczekały się obiektywnej oceny swojego działania.Cel pracy. Celem pracy jest ocena skuteczności oddziaływania ośrodków promocji zdrowia w Bytomiu i Częstochowie na młodzież uczącą się w różnych rodzajach szkół średnich.Materiał i metodyka: Po dwuletnim okresie (2003-2005) oddziaływania OPZ na młodzież poddano ocenie wiedzę i zachowania prozdrowotne uczniów Liceum ogólnokształcącego i Szkół zawodowych w Bytomiu i Częstochowie w następujących obszarach tematycznych: znajomość czynników wpływających na zdrowie, ocena stanu własnego zdrowia, odżywianie, używki, czas wolny i aktywność fizyczna, właściwa budowa ciała, prewencja wad postawy, higiena narządów zmysłów, pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka nowotworowa. Przebadano 671 uczniów drugich klas czterech liceów ogólnokształcących (LO) i czterech średnich szkół zawodowych (SZ). Po dwie spośród nich, przez dwa lata były pod wpływem oddziaływania OPZ. Wyniki: Młodzież licealna różniła się od młodzieży szkół zawodowych większym odsetkiem dziewcząt, lepszym wykształceniem rodziców oraz większym odsetkiem osób zamieszkujących w mieście, gdzie znajdowała się szkoła. Uczniowie liceów ogólnokształcących w porównaniu do młodzieży średnich szkół zawodowych charakteryzowali się większą wiedzą na temat stanu swojego zdrowia i zdrowego stylu życia (średni odsetek odpowiedzi pozytywnych wynosił odpowiednio 62,9 š 3,6 vs 46,6 š 3,2% - p=0,002), a także nieco częściej prezentowali pozytywne zachowania zdrowotne (66 š 4,5 vs 53,3 š 4,6% - p=0,055). W odróżnieniu od uczniów LO, gdzie nie stwierdza się wpływu ośrodka promującego zdrowie na świadomość prozdrowotną (66 š 3,7 vs 62,9 š 3,6% - NS), młodzież SZ będąca pod jego wpływem, korzystnie różni się od swych rówieśników, nie będących w zasięgu jego działania (55,7 š 3,1 vs 46,6 š 3,2% - p=0,046). W przeciwieństwie do młodzieży licealnej, gdzie nie stwierdzono znamiennego wpływu, uczniowie średnich szkół zawodowych będący w obszarze działania OPZ, prezentują zachowania prozdrowotne w większym stopniu niż ich – nie podlegający jego wpływom – odpowiednicy (66,8 š 4,8 vs 53,3 š 4,6% - p=0,048), dorównując uczniom LO. Korzystny wpływ lokalnych ośrodków promujących zdrowie na młodzież był zróżnicowany w zależności od badanego obszaru tematycznego. Zarówno wśród młodzieży szkół licealnych jak i średnich szkół zawodowych, korzystny wpływ OPZ na świadomość i zachowania prozdrowotne odnotowano w obszarach tematycznych: "czynniki wpływające na zdrowie", "czas wolny i aktywność fizyczna", "pierwsza pomoc przedmedyczna" oraz "profilaktyka nowotworowa". Wnioski: 1. Wiedza na temat zdrowego stylu życia, a także zachowania prozdrowotne młodzieży średnich szkół zawodowych w sposób istotny odbiegają od poziomu prezentowanego przez młodzież szkół licealnych. 2. Ośrodki promujące zdrowie wpływają korzystnie na świadomość prozdrowotną i zachowania prozdrowotne przede wszystkim młodzieży średnich szkół zawodowych.
EN
Background: Human’s health is determined by: lifestyle, environmental factors, genetic factors and the efficacy of the health care system. The easiest way to influence life expectancy and its quality is by modifying lifestyle. Health education, that is provided by highly trained personnel, especially to young people, may help change their behaviors. According to the Health Care Strategy for the Upper Silesia Region for years 2000 – 2015, local Health Promotion Centers (HPC) were founded in order to increase society’s health oriented awareness, that was aimed at health oriented actions and behaviors. Although so far their performance HPC have not been objectively assessed. Aim: The aim of our study is analysisof the activity two HPC in Bytom and Częstochowa in respect to their succesfull influence for young people. Material and Methods: After two years of observation, both awareness and behavioral patterns in those areas, that were addressed by both HPC were assessed. The following factors were included in the analysis: knowledge of factors influencing health, health self-assessment, nutrition, using of alcohol, drugs and nicotine, ways of spending leisure time and physical activities, appropriate body posture, prevention of faulty posture, appropriate sense organs’ care, first aid, cancer prevention. The methodology was based on a detailed survey. Its aim was not only to objectively test the knowledge about appropriate healthy lifestyle, but also to assess the actual health oriented behaviors. Six hundred seventy one second grade students from 4 high schools and 4 technical schools were recruited to take part in the study. Two among each were continuously being influenced by the relevant health promotion center. Results: There were more female students in high schools in comparison with technical schools, also parents were more and more students were living in the city, were the school was located. High school students possessed better knowledge about their own health status as well as about healthy lifestyle in comparison with their counterparts (mean positive response rate was 62,9 š 3,6 vs. 46,6 š 3,2%, p=0,002). Also, slightly more often appropriate healthy behaviors were observed in that group (66 š 4,5% vs. 55,3 š 4,6%, p=0,055). Among high school students no influence of the HPC on health oriented behaviors was noted (66 š 3,7 vs 62,9 š 3,6%, NS). Contrary to this, health promotional activities had positive influence on technical school students being exposed to those influences in comparison to others, who had only casual opportunities to be influenced (55,7 š 3,1 vs 46,6 š 3,2%, p=0,046). Contrary to high schools’ students, those in technical facilities who had regular contacts with HPC presented better health oriented behaviors then their counterparts, who had only occasional contacts with those centers (66,8 š 4,8 vs 53,3 š 4,6%, p=0,048), and those results are comparable with data characterizing high school students. Positive influence of local HPC on health oriented behaviors varied, depending on particular problem being studied and the method used. In all studied groups of students, positive influence of HPC on the awareness and healthy life style was noted in such areas as "factors influencing human health", "leisure activities", "first aid" and "cancer prevention". Conclusions: 1. Awareness and healthy life style of students from technical school are worse than students from high school. 2. Activity of Health Promotion Centers influences profitably health oriented awareness that was aimed et health oriented actions and behaviours only for stuts ofden technical school.
EN
The objective of this randomised study was to evaluate the influence of exercise-focused group activities on female farmers' physical activity, functional capacity, and work ability over a period of 3 years. Physical activity increased more in the intervention group (n = 62) than in the control group (n = 64) during the first year. By the third year physical activity had almost returned to the pre-intervention level. In the 3-year follow-up examination muscular endurance and cardio-respiratory fitness had improved in the intervention group, and musculoskeletal symptoms had decreased more often in the intervention group than in the control group. The index used to measure perceived work ability showed no changes over the 3-year period. It can be concluded that group activities focused on leisure-time physical activity and work habits can be recommended as health promotion measures for farmers' occupational health services.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.