Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel footbridge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Identification of the technical condition of bridge structures should be supplemented by determination of structural displacements in relation to the adopted frame of reference and measurement of changes to the geometry of its individual elements. Of special value are the results of measurements of the same values obtained along an extended service life. They provide an opportunity to compare results, track down tendencies, and more quickly recognise signs of aggravating technical condition of structures. The paper presents an analysis of changes to the geometry of a bridge structure – a cable–stayed footbridge used for pedestrian and bicycle traffic across the Brda river in Bydgoszcz. Measurements were made by means of surveying techniques within a period of 25 years of the structure service life. The collected data enabled numerous comparative analyses to be conducted. Displacements of footbridge structural elements observed across time led to formulation of recommendations for further use of the footbridge. For instance, recommendations for footbridge adjustment, including improvement of its geometry, were provided. In addition, a general analysis of the effect of footbridge displacements on its static operation was conducted.
PL
Określanie stanu technicznego obiektów mostowych powinno być uzupełnione o wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji względem przyjętego układu odniesienia oraz pomiary zmian geometrii poszczególnych jej elementów. Szczególnie cenne i istotne są wyniki pomiarów tych samych wartości uzyskiwane w długim czasie eksploatacji. Dają one możliwość porównywania wyników, śledzenia tendencji oraz szybszego wychwytywania objawów pogarszania się stanu technicznego obiektów. W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii obiektu mostowego – kładki wantowej służącej do prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. Pomiary wykonano technikami geodezyjnymi w okresie 25-letniej eksploatacji obiektu. Zgromadzone dane pozwoliły na przeprowadzenie wielu analiz porównawczych. Zaobserwowane zmiany położenia elementów konstrukcji kładki w czasie pozwoliły na sformułowanie zaleceń odnoszących się do dalszej jej eksploatacji. Podano między innymi zalecenia dotyczące regulacji kładki, w tym poprawy jej geometrii. Przeprowadzono również ogólną analizę wpływu przemieszczeń kładki na jej pracę statyczną.
PL
W artykule przedstawiono narastanie w czasie defektów korozyjnych na belkach nośnych schodów stalowych, które znajdują się w konstrukcji kładki nad torami kolejowymi. Założono, że konstrukcja koroduje w atmosferze miejskiej oraz, dla porównania, w atmosferze morskiej i w atmosferze na terenie wiejskim. Rozpatrzono przypadek powierzchniowej korozji globalnej. Szybkości korozji, przyjęte do obliczeń, zaczerpnięto z literatury. Praca ma charakter teoretyczny. Rozważane defekty korozyjne można znaleźć na zbudowanych kładkach dla pieszych umiejscowionych nad torami kolejowymi lub nad innymi przeszkodami. Kładka, jako całość, ulega korozji globalnej. Powoduje to obniżenie nośności i zwiększenie ugięć elementów oraz może powodować ich lokalną utratę stateczności. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeń belki biegowej schodów; statycznie niewyznaczalnej o przekroju cienkościennym dwuteowym IPBS 360 ze stali S355. Rozpatrzono wpływ korozji górnej półki tego dwuteownika. Do obliczeń przyjęto trzy szybkości korozji. Przedstawiono i przedyskutowano uzyskane wyniki destrukcji belki w długim czasie korodowania.
EN
In the article one presented the growth during corrosive defects on beams of bearing steel-stairs, which are found in the construction of the footbridge over railway tracks. One assumed that the construction corroded in the urban atmosphere and, for comparison, in the sea-atmosphere and in the atmosphere on the rural area. One considered the case of the superficial global corrosion. Speeds of the corrosion, adopted to calculations, one laded from the literature. The work has a theoretical character. Considered corrosive defects can be found on built footbridges for pedestrian of located over railway tracks or over other obstacles. This problem was illustrated in the way of calculations. One carried out calculations of loss of the capacity of the beam and the increase of her deflections. The bearing beam of stairs is I-section IPBS 360 steel the species S355. The corrosion surrenders the upper shelf of this I-section. One assumed that the loss of her thickness was situated within the range from the zero to 30%. Authors discussed obtained results of the destruction of this beam in the long of corroding.
PL
Przedstawiono przypadek uszkodzenia ustroju nośnego ramowej, stalowej kładki i sposób naprawy uszkodzeń. Poza uszkodzeniami okazało się, że kładka jest wrażliwa na obciążenia ruchome o charakterze dynamicznym, nawet o niewielkiej masie. Przedstawiono analizę dynamiczną i sposób poprawy stanu granicznego użytkowalności.
EN
The static scheme of the footbridge is a single-aisle frame with hinges in the foundations. The flights of stairs are greatly expanded, stiffly connected to the transom. The transom of the frame was deformed and some of the joints were broken, which necessitated repairs. Comprehensive static and durability analysis is presented in the paper, showing the possibilities to repair the damage and improve the dynamic parameters of the footbridge.
PL
W artykule przedstawiono plan spawania stalowej kładki dla pieszych. Przywołano obowiązujące w tym zakresie normy. Zestawiono wymagania związane ze stosowanymi metodami spawania dotyczące materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania, kwalifikacji spawaczy oraz stosowanymi urządzeniami spawalniczymi. Omówiono zagadnienia związane z kolejnością spawania detali oraz montażu gotowych segmentów. Przedstawiono zagadnienia prostowania elementów, ich naprawy oraz kontroli po naprawie.
EN
This article presents a plan for the welding of a steel footbridge, with reference to the applicable standards. Requirements concerning the applied welding methods are presented, relating to basic and additional welding materials, welders' qualifications and the welding devices used. Issues are discussed relating to the order of welding of details and mounting of ready-made segments. Matters concerning the straightening and repair of elements and post-repair checks are also presented.
PL
Projekt opisywanej kładki pieszo-rowerowej przewiduje jej lokalizację w ścisłym centrum Krakowa. Połączy ona ponad nurtem Wisły historyczną dzielnicę Kazimierz z leżącym na prawym brzegu rzeki Ludwinowem. Kładka zepnie Bulwar Inflancki (po stronie Kazimierza) z Bulwarem Wołyńskim, w pobliżu budynku byłego hotelu Forum. Jej usytuowanie w sąsiedztwie największych atrakcji turystycznych dawnej stolicy Polski - Wzgórza Wawelskiego, kościoła na Skałce oraz Kazimierza - podyktowało konieczność zaprojektowani a nietypowej, atrakcyjnie ukształtowanej architektonicznie konstrukcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.