Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona zdrowia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
Every employer is responsible for ensuring safe and hygienic working conditions. According to the Labor Code and the relevant regulations, the elements of safe and hygienic working conditions in each enterprise are very similar. Differences arise when a specific industry or special psychophysical needs of an employee are taking into consideration. There is a specific group of employees for whom the working conditions organized by the employer in terms of occupational health and safety differ from the average working conditions. In the paper the needs, limitations and psychophysical possibilities of professionally active employees with sensory integration disorders are analyzed. In this purpose the direct interview with elements of open observation was used as the research method. The results presented in this paper are the small part (initial diagnosis) of the large project. Preliminary conclusions confirm the difficulty of adapting employees with sensory integration disorders to a universal work environment and the great need to organize special working conditions for them.
2
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości usprawnienia procesu leczenia udaru mózgu z wykorzystaniem metod zarządzania i działań doskonalących na przykładzie procesu leczenia pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Opisano w nim również zależności między społecznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Szczególną uwagę poświęcono metodom złożonym uwzględniającym sprzężenie zwrotne przez oddziaływanie otoczenia zewnętrznego na proces leczenia uwarunkowany czynnikami demograficznymi i środowiskowymi. W pracy wykorzystano wnioskowanie indukcyjne z zastosowaniem metody desk research oraz wywiadów i obserwacji nieuczestniczącej. Jako paradygmat dominujący przyjęto założenie o dążeniu do spełniania celów dla gospodarek państw rozwijających się uwzględniające spójność społeczną, ekonomiczną oraz ekologiczną.
EN
The aim of the paper is to identify the possibilities of improving the stroke treatment process using management methods and taking the appropriate actions for improvement on the example of the treatment process of patients with ischemic stroke. It also describes the relationship between social and environmental aspects of the functioning of healthcare facilities. Particular attention was paid to complex methods which take into account feedback, such as the influence of the external environment on the treatment process, as conditioned by demographic and environmental factors. Inductive reasoning using the desk research method as well as non-participant interviews and observations were used in the work. As the dominant paradigm, the assumption was made to strive to meet goals for the economies of developing countries that consider social, economic and ecological cohesion.
PL
Artykuł ma charakter poglądowy i prezentuje potencjał twórczy pracy architekta w projektowaniu przestrzeni obiektów ochrony zdrowia z uwzględnieniem wpływu jego działań twórczych na system opieki medycznej. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na modele funkcjonowania opieki medycznej w Polsce oraz powiązanie ich z istotnymi aspektami projektowania obiektów ochrony zdrowia, takimi jak np. komfort klimatyczny.
EN
The article presents an overview of the architect’s creative potential in designing space of healthcare facilities. It, furthermore, analyses the influence of architectural designing on the healthcare system. The study aims to present the operating models of healthcare facilities in Poland and their interrelations with significant criteria recommended in designing healthcare facilities, such as e.g. thermal comfort.
PL
Dawne bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie, popularne BHP, dziś nabiera większego znaczenia i powinno być traktowane szerzej jako inżynieria bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Budowa bowiem stała się złożonym miejscem pracy, które należy analizować kompleksowo a procesy budowlane formułować w ujęciu systemowym. W artykule scharakteryzowano aspekty inżynierii bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia współczesnej budowy.
EN
Former occupational health and safety in construction, popular occupational health and safety, today is gaining more importance and should be treated more broadly as safety and health protection engineering. Construction has become a complex workplace, which should be analyzed comprehensively and construction processes should be formulated in a systemic perspective. The article describes aspects of occupational safety and health protection engineering in modern construction.
PL
Na całym świecie zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodowymi jest najpowszechniejszym źródłem skażenia powietrza pośród wszystkich ludzkich aktywności, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, dla zasobów przyrodniczych i dla jakości materiałów.
PL
Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ. Do oceny stanu bioz sformułowano model analityczny i matematyczny badanego przedsięwzięcia, aby ostatecznie określić kierunki działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych etapach, fazach, obszarach procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (bioz), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool – RADAR BIOZ – was developed to identify the factors affecting bioz. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
EN
Construction objects arise during the implementation of construction projects. Participants in these projects are interested in taking systematic actions to improve the state of occupational safety and health protection. The effectiveness of these activities requires that they be carried out as part of a comprehensive system of managing the construction project implementation process. The safety management and health protection system is part of the overall project management system, which includes: organizational structure, planning, responsibility, rules of conduct, procedures, processes and resources and requires analysis of safety and health protection issues in its individual areas, phases and stages. This is primarily due to the fact that proper management is the most effective way to ensure an adequate level of safety and health protection (S&HP), desirable both due to the need to comply with legal provisions in force in construction, social expectations, and the possibility of obtaining positive economic effects by individual process participants in the scale of the entire construction project. The article proposes a theoretical model of the built undertaking that can be used to recognize the state of bioses. The model distinguishes parts, activities and areas in accordance with the logical course of the process, which was assigned to individual stages of the project. A research tool - RADAR S&HP - was developed to identify the factors affecting S&HP. To assess the condition of bioses, an analytical and mathematical model of the examined undertaking was formulated to ultimately determine the directions of preventive actions in the field of safety and health protection at individual stages, phases and areas of the construction project implementation process.
10
Content available remote Specjalizacja w dziedzinie fizyki medycznej – rafy, na jakie natrafiamy
PL
Znowelizowany program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej jako najważniejszy cel kształcenia określa „przygotowanie specjalistycznej kadry fizyków do pracy w jednostkach ochrony zdrowia, w różnych dziedzinach medycyny”. Wśród kompetencji, jakie powinna uzyskać osoba po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej i uzyskania tytułu, wymienione są również prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych. Szkolenie powinno zatem pozwolić zarówno na podwyższenie swoich umiejętności praktycznych, jak i teoretycznych. Umiejętne połączenie tych dwóch kompetencji czyni dopiero z fizyka wartościowego specjalistę.
11
Content available remote Inżynieria kliniczna w Polsce – jak przeskoczyć lukę pokoleniową
PL
Słowa są ważne, ale najważniejsze jest ich rozumienie. Bardzo mocno odnosi się to do pojęcia inżynierii klinicznej. W przypadku inżynierii klinicznej ważne jest zarówno rozumienie czym ona jest, jak i rozumienie jej odrębności od inżynierii biomedycznej. W krajach rozwiniętych rozumienie czym jest inżynieria kliniczna i wspomnianej odrębności wynika z ugruntowanej pozycji inżynierii klinicznej w organizacji ochrony zdrowia, manifestującej się przede wszystkim w codziennej praktyce, w której niektóre obszary działań przypisane są wyłącznie kompetencjom inżynierów klinicznych.
12
PL
Pandemia COVID-19 w 2020 roku wpłynęła zdecydowanie na wszystkie dziedziny życia i działalności gospodarczej, niektóre ograniczając, a przed większością postawiła nowe, nieznane dotychczas wyzwania. Ochrona zdrowia, a w niej inżynieria kliniczna jako jeden z fundamentów, stanęła przed ogromnymi wyzwaniami zarówno merytorycznymi, jak i organizacyjnymi.
13
Content available remote Zarządzanie ŚOI w czasie pandemii
PL
W Polsce, podobnie jak na całym świecie trwa pandemia wirusa SARS-CoV-2 wywołującego groźną chorobę COVID-19. Jako że jest to patogen, który przenosi się drogą kropelkową, szczególnego znaczenia nabiera nie tylko higiena w życiu prywatnym i zawodowym człowieka. ale również stosowanie środków ochrony indywidualnej (SOI). W artykule prezentujemy ramy prawne, które dotyczą potwierdzania zgodności ŚOI z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia, a także zalecenia czołowych organizacji instytucji światowych (WHO Komisja Europejska itd.), w odniesieniu do stosowania środków ochrony indywidualnej - zwłaszcza w pracy.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
PL
Skutecznym sposobem ograniczenia niekorzystnego wpływu czynników środowiska pracy na pracownika budowlanego jest stosowanie odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Pracodawcy muszą o nie zadbać.
PL
W czasie prac przy odwodnieniu zbiornika retencyjnego z użyciem igłofiltrów mężczyzna został porażony prądem. Zmarł na miejscu. Kierownik robót nie zgłosił kierownikowi budowy, że prace są wykonywane w pobliżu linii elektroenergetycznej.
PL
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy podczas realizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie nabiera coraz większego znaczenia. Procesy, podczas których powstają obiekty budowlane charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zagrożenia te są skutkiem niewłaściwego projektowania, realizacji obiektu budowlanego i jego użytkowania, warunków pracy, dużą zmiennością warunków atmosferycznych oraz zachowań pracowników wynikających z obowiązujących wymagań prawa, zasad i kultury bezpieczeństwa pracy lub pominięcia zagadnień szeroko pojętego bezpieczeństwa związanego z obiektem. W artykule przedstawiono znaczenie etyki zawodowej w zapewnianiu i utrzymaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w życiu obiektu budowlanego.
EN
Safety and health protection at work during the implementation of investment processes in construction is becoming increasingly important. The processes during which construction works are created are characterized by a high level of threats to the health and life of participants taking part in the implementation of a construction project. These hazards are the result of improperdesign, construction of the building and its use, working conditions, high variability of weather conditions and employee behavior resulting from applicable legal requirements, principles and culture of work safety or omission of broadly understood security issues related to the object. The article presents the importance of professional ethics in ensuring and maintaining an appropriate level of safety and health in the life of a building.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników najmniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce. Badania dotyczyły przyczyn wypadków przy pracy, które mają miejsce w badanych podmiotach gospodarczych oraz dolegliwości zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą, jakie identyfikują u siebie respondenci. Wyniki przedstawiają tendencje w podjętym temacie oraz wskazują te obszary, które wymagają poprawy w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw „małej wielkości”.
EN
The article presents the results of research conducted among employees of the smallest business entities in Poland. The research concerned the causes of accidents at work, which take place in the surveyed business entities and health related problems with the work performed, which are identified by the respondents. The results show trends in the subject taken and indicate those areas that need improvement in terms of security and to protect the health of employees of small-sized enterprises.
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce outsourcingu w obszarze ochrony zdrowia – zarządzania siecią szpitali publicznych. Proces wdrażania outsourcing ma przede wszystkim zapewniać poprawę efektywności, jak również wzrost skuteczności działania podmiotów medycznych funkcjonujących w ramach sieci szpitali publicznych. Podstawą do przygotowania materiału stanowiącego treści niniejszego opracowania była kwerenda literaturowa tematyki omawianego zagadnienia. Ponadto wykorzystano istniejące raporty, wyniki badań rynku outsourcingu oraz analizy danych pochodzących ze innych źródeł na przykład z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
EN
The article is devoted to the issue of outsourcing in the area of health care – the management of the network of public hospitals. The implementation process outsourcing is primarily to provide efficiency improvements, as well as increase the effectiveness of medical entities operating within the network of public hospitals. The basis for the preparation of the material constituting the content of this study was a literature review of the subject matter of the discussed issue. In addition, we used existing reports, market research outsourcing and analysis of data from other sources, for example, the Central Statistical Office (GUS).
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.