Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda Monte Carlo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania fundamentalnego polskiego rynku energii jako narzędzie niezbędne do dostarczenia warunków brzegowych dla późniejszych analiz efektywności finansowej projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym energetyki. W tym celu, w pierwszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki czynników cenotwórczych na rynku energii elektrycznej, po czym omówiono strukturę modelu oraz sposób działania jego składowych. W artykule przedstawiono także najważniejsze założenia oraz sposób zamodelowania poszczególnych zmiennych. W ramach pracy przeprowadzono także symulacje funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w perspektywie do 2053 roku oraz zaprezentowano ich wyniki.
EN
The article presents the methodology of fundamental modelling of the Polish energy market as a tool necessary to provide the boundary conditions for later analyses of the financial effectiveness of investment projects in the power generation sector. For this purpose, a short description of price-generating factors on the electricity market was first performed, followed by a brief description of the model’s structure and the way its components work. The article also highlights the most im-portant assumptions and explains how individual variables were modelled. As a final part of the work, simulations of the functioning of the Polish electricity market up to 2053 were conducted and theirs results were presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości. Omówione zostały dwie metody identyfikacji: intuicyjna, realizowana wyłącznie w oparciu o punkty pomiarowe charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej i bazująca na klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów oraz procedura oparta na punktach pomiarowych obu charakterystyk częstotliwościowych (amplitudowej i fazowej), realizowana przy wykorzystaniu uogólnionej metody najmniejszych kwadratów. Przedstawiono wyniki identyfikacji dla wybranego akcelerometru typu Althen 731-207, a dla potrzeb realizacji obu metod identyfikacji zastosowano oprogramowanie Mathcad 14.
EN
The paper presents an application of the Monte Carlo method for parametric identification of accelerometers in the frequency domain. Two identification methods are discussed here. The first one is intuitive and implemented only based on measuring points of amplitude-frequency response and employs the classical least squares method. The second one is the procedure based on measuring points of both frequency responses (amplitude and phase) and implemented by using the generalized least squares methods. Identification results for the selected accelerometer of type Althen 731-207 are presented and discussed. Mathcad 14 software was used for the needs of both identification methods.
PL
Omówiono zasady szacowania niepewności punktów funkcji opisującej charakterystykę na podstawie wyników pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Niepewności typu B o rozkładzie równomiernym szacuje się na podstawie wartości dopuszczalnych maksymalnych błędów przyrządu przyjmując współczynnik korelacji równy 1 dla pomiarów tym samym przyrządem oraz 0 dla różnych przyrządów. Niepewności typu A pomiarów w punktach kontrolnych szacuje się metodą statystyczną. Przy pomiarach tych przeprowadzonych synchronicznie estymuje się też współczynnik korelacji. Następnie metodą Monte Carlo estymuje się niepewności składowe, złożone i rozszerzone oraz korelację punktów funkcji opisującej badaną charakterystykę.
EN
The idea of estimation the uncertainty of function points describing the characteristics on the basis of measurement results at two control points was discussed. The uncertainties type B are estimated as for data with uniform distribution based on the permissible maximum errors of instrument, assuming a correlation coefficient of 1 for the measurements by same instrument and 0 by different. The uncertainties type A are estimated by the statistical method as for data with normal distribution. For synchronous control measurements, a correlation coefficient is also estimated. On this basis, component, complex and extended uncertainties and correlation coefficient are estimated for other points of the function describing the examined characteristic of tested object, using the Monte Carlo method.
EN
Steel plate shear walls (SPSWs) as a resistant system against lateral loads have a high potential for earthquake energy dissipation. Due to the uncertainties of loading, construction, and installation of SPSWs, it is vital to investigate the importance of each component and achieve higher accuracy in design and the implementation of these members. In this paper, a sensitivity analysis is carried out to determine the significance of important uncertainties. The results denoted that the most important parameters affecting the loading capacity of the SPSWs are height, thickness, length, Young's modulus of the wall material, flange, and web thickness of the column, respectively.
PL
Badając elektromechaniczne stany nieustalone źródeł rozproszonych może pojawić się problem braku wiarygodnych parametrów modeli matematycznych źródeł nowoprojektowanych i już działających w systemie elektroenergetycznym. Problem ten można rozwiązać uwzględniając niepewność parametrów w badaniach symulacyjnych. Niepewność tę można uwzględnić stosując symulację Monte Carlo. Jednym z warunków uzyskania wiarygodnych wyników metodą Monte Carlo jest wykorzystanie odpowiednio dobranych zakresów zmian niepewnych parametrów modeli matematycznych. W tym celu w artykule przeprowadzono analizę kart katalogowych różnych producentów generatorów synchronicznych stosowanych w źródłach rozproszonych. Dokonano analizy statystycznej parametrów i porównano je z parametrami zawartymi w literaturze i programach symulacyjnych.
EN
During the analysis of an electromechanical transient state of a distributed power system, a problem with reliabe values of the paramemters of a mathematical model of a newly designed or operating sources may occur. Solution to this problem is to include parameters’ uncertainty into the simulation process, using the Monte Carlo method. To obtain a trustworthy results of the Monte Carlo simulation, a properly selected range of the parameters' values is a key requirement. For this purpose, statistical analysis of the data sheets of various manufacturers’ synchronous generators has been carried out. Afterwards, the data sheet parameters were compared to the parameters in technical literature and simulation programs, such as SimPowerSystems and PSLF.
PL
Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa 95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji numerycznych.
EN
In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files. The convolutions of uniform distributions and Gaussian and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out.
7
Content available remote Uncertainty of estimating the length of a maneuver avoiding obstacles on the road
EN
Estimation of lengths of maneuver avoiding obstacle depends on values of necessary parameters needed for calculation of the reaction way, the brake way and the way of avoiding obstacle. Little exact estimation of the values of that ways causes large error of calculation. In the paper there are presented different aspects connected with analysis of maneuver and are showed possibility of specifying more precisely results of calculations by using of Monte Carlo method.
PL
Oszacowanie długości drogi manewru omijania przeszkody zależy od wartości parametrów potrzebnych do wyznaczenia drogi reakcji, drogi hamowania i drogi omijania przeszkody. Mało dokładne oszacowanie ich wartości powoduje powstanie dużego błędu wyników obliczeń. W artykule omówiono różne aspekty związane z analizą manewru oraz pokazano możliwość uściślenia wyników obliczeń poprzez zastosowanie metody Monte Carlo.
EN
The paper presents an application of modern computer services known as cloud computing for the simple coil geometry optimization problem. The Monte Carlo method is known for its robustness, but also low convergence. The latter shortcoming could be eliminated by large and affordable computational power offered today by cloud providers. The described architecture of the simulation system is based on Microsoft Azure platform with HTCondor as a job manager.
PL
Artykuł przedstawia wykorzystanie usług obliczeniowych na przykładzie prostego zagadnienia optymalizacji kształtu cewki. Metoda Monte Carlo jest znana ze swojej skuteczno´sci, a jednocze´snie z bardzo niskiej zbie˙zno´sci. Wad˛et˛a mo ˙ zna skutecznie ograniczy´c poprzez wykorzystaniem du˙zych i tanich mocy obliczeniowych oferowanych dzisiaj przez dostawców usług ’chmurowych’ (ang. cloud computing). Opisana architektura systemu symulacyjnego oparta jest na platformie Microsoft Azure oraz zarz ˛adcy zada´n HTCondor.
PL
Zaproponowano klasyfikację elementów układów zasilania na podstawie stanów awarii. Opisano algorytm tworzenia klas przekrojów jedno- i dwuelementowych. Przedstawiono metodę modelowania rozkładów czasu trwania stanów awarii systemów.
EN
The classification of power supply systems elements based on failure conditions is proposed. The algorithm for one and two element section classes generation is described. The method for modeling the distributions of the systems failure states duration is presented.
EN
This study aims at evaluating the reliability for non-destructive eddy currents control. Two geometrical forms of the defect are generated whose dimensions and the electrical conductivity of the studied material are random variables of Gaussian type. The model SSFEM constructs allows the treatment and the post-treatment of the problem posed in a single step. the results of the impedance variation are compared with those of the Monte Carlo simulation and the experimental measurements. The state of reliability is quantified for the two forms of the defect.
PL
Analizowana jest wiarygodność detekcji metodą prądów wirowych. Badana jest obecność dwóch różnych defektów których kształt jest przypadkowy. Wykorzystywano model SSFEM. Metodę porównano z rezultatami przy wykorzystaniu metody |Monte Carlo oraz z eksperymentem.
PL
W pracy przedstawiono kompletną procedurę określania niepewności wyników dynamicznych symulacji złożowych spowodowanej brakiem lub ograniczoną informacją o dokładnych danych wejściowych (parametrów) modelu złożowego użytego do symulacji. W szczególności opisano metodę zbioru (ansamblu) równorzędnych wariantów modelu odpowiadających zmiennym wartościom jego parametrów o znanych zakresach tych zmienności oraz prawdopodobieństwach ich rozkładów. Zaprezentowana procedura obejmuje: (i) wybór funkcji celu (wyników symulacji), której niepewność będzie określana; (ii) wybór pełnej listy parametrów modelu (danych wejściowych) o wartościach nieokreślonych lub obarczonych błędami (będących źródłem niepewności wyników symulacji złożowych); (iii) analizę czułości funkcji celu ze względu na niepewność danych wejściowych; (iv) określenie danych wejściowych mających największy wpływ na oszacowanie funkcji celu; (v) próbkowanie przestrzeni danych wejściowych dla zdefiniowania ansamblu modeli symulacyjnych; (vi) wielokrotne symulacje dla znalezienia funkcji celu na ansamblu modeli; (vii) statystyczną analizę uzyskanych wyników. W powyższej procedurze zastosowano statystyczną metodę losowania typu Monte Carlo, a w szczególności metodę próbkowania Latin hypercube sampling. Rezultaty analizy niepewności wyników symulacji są nieodzowne dla ewentualnego wykorzystania modelu złoża do zaawansowanych zastosowań, takich jak optymalizacja procesu sczerpania zasobów złoża ze względu na dobór warunków eksploatacyjnych. Analiza niepewności jest szczególnie ważna w przypadku złóż niekonwencjonalnych, dla których wiele charakterystyk opisujących ich właściwości jest trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania. Opisaną procedurę zastosowano do realnego przykładu takiego złoża. W jej rezultacie uzyskano niepewność (rozrzut) wyników symulacji uniemożliwiającą wykorzystanie modelu złoża w wymienionej powyżej procedurze optymalizacji. Jednocześnie zastosowana procedura analizy niepewności wskazuje na te parametry modelu, które wymagają uściślenia lub uzupełnienia po to, aby skonstruowany model złożowy nabrał cech niezbędnych do jego pełnego wykorzystania.
EN
The paper presents a complete procedure for determining the uncertainty of the results of dynamic reservoir simulations caused by lack of or limited information about the exact input data (parameters) of the reservoir model used for simulations. In particular, the method of the collection (ensemble) of the equivalent model variants corresponding to the varying values of its parameters with the known ranges of these variations and the probabilities of their distributions are described. The procedure includes: (i) selection of the target function (simulation results) whose uncertainty will be analyzed; (ii) selection of the complete list of model parameters (input data) of uncertain or undefined values; (iii) sensitivity analysis for the target function with respect to the uncertain input data; (iv) determination of the input data that affects the target function to the highest degree; (v) sampling of the input data space to define effective ensemble of the model variants; (vi) multiple simulations of the model ensemble for the target function evaluation; (vii) statistical analysis of the simulation results. The procedure employs the Monte Carlo statistical method to generate the model ensemble and, in particular, Latin Hypercube Sampling. The uncertainty analysis of simulation results is indispensable for the possible application of the reservoir model to more advanced projects such as reservoir production optimization with respect to exploitation system characterization. The uncertainty analysis is especially significant for unconventional reservoir modelling where many model parameters are difficult or even impossible to be determined. The proposed procedure was applied to a realistic example of such a reservoir. The high uncertainty of the basic simulation results, as shown in the paper, makes it impossible to effectively use the model in an optimization procedure. On the other hand, it is worth noting that the proposed procedure indicates, which model parameters are required to be more precisely determined, in order for the it to be accurate enough for reliable applications.
EN
In the current time an advanced modelling of materials, especially when considering multiphase steels modelling, requires often an information about distribution of microstructural parametersand resulting mechanical properties. The latter is crucial when deterioration of local formability is caused by sharp gradients of properties. Importance of determination of these gradients is discussed in [1]. Getting the distribution of the factors that influence the gradient of properties is one of the possible approaches to the evaluation of local formability. The three key factors are: carbon distribution in phases, precipitation in ferrite close to the boundary with hard constituents and dislocation density in ferrite close to the boundary with hard constituents. The current paper is focused on the new approach to modelling evolution of dislocations density, accounting for the stochastic character of this variable. The model describing evolution of dislocation population, based on fundamental works of Kocks, Estrin and Mecking (KEM) [2,3], is a useful tool in modelling of materials processing. In combination with the Sandstrom and Lagneborg approach [4] It predicts changes of the dislocation density accounting for hardening, recovery and recrystallization. Numerical solutions for a one-parameter model (average dislocation density) [5], as well as for two types of dislocations [6] and three types of dislocation [7] are described in the literature. All these solutions were performed for deterministic variables. The present paper is focused on the case when uncertainty of the model has to be evaluated or when an information about distribution of product properties is needed. Thus, investigation of possibilities of numerical solution for the KEM model with additional recrystallization term was the main objective of the present work. Selection of the best method and evaluation of computing costs were performed.
EN
The aim of the work is to check the possibility of applying the Monte Carlo method to the calculation procedure of internal combustion engines. This has been accomplished by modifying existing algorithms in such a way that the variables responsible for the main parameters of the engine are selected in a random manner using Solver written in Microsoft Excel. It turns out that this method can actually be implied, however, it has some limitations related to the high complexity of calculations.
PL
W artykule opisano koncepcję przedziałowego wyrażania wyniku pomiaru oraz jego niepewności w sposób specyficzny dla systemów pomiarowo-sterujących. Niepewność rozumiana jest tu jako parametr błędu wyniku pomiaru interpretowanego w kategoriach probabilistycznych. Wyrażanie wyniku w postaci przedziału przedstawiono na przykładach obliczanych symulacyjnie przy użyciu metody Monte Carlo.
EN
An approach to the interval representation of measurement result and its uncertainty in measuring and control system is presented in the paper. Nowadays, the measurement result is characterized by the measurement uncertainty [1], which is defined as the radius of the interval built around the measured value in which the true value lies with given probability. A rapid growth of measurement systems application area leads to introduce more usable definition of inaccuracy which basis on the interval representation of a measurement result. This definition is more useful, particularly in real-time systems and when errors with asymmetrical distribution occur in systems [2, 4]. According to classical definition, to classify a system as real-time one delays in it have to be less than it is allowable. In such systems propagation of the signals from the input to the output is connected with arising of delays because all the system elements need time to perform their activities. However, to classify a measuring and control system as a real time, it should be taken into account all factors influencing on properties the system output signals, i.e. not only delays but also errors of measurement data. Therefore, the delay errors should be described as components of the total error being the basis of determination of the interval representing the system output measuring results [5]. Comparing the interval with critical acceptable values enables classifying the system as a real-time one. Theoretical consideration in the paper are illustrated by results of numerical experiments carried out by using Monte Carlo method.
EN
The paper presents a method of the simulation of the pipeline potential shift produced by D.C. traction stray currents which are stochastic in character. The calculation model presented is based on the deterministic model used in the earth-return circuit theory combined with the non-deterministic approach based on the Monte Carlo procedure. The model of the equivalent rail with current energization and the concept of superposition allow one to consider more complicated D.C. railway systems using a segmental approximation of the complex railway route and taking into account a number of substations and loads at any location. A locomotive position and a load current are assumed to be independent random variables in the non-deterministic approach. Using simulation program developed random characteristics of a pipeline response e.g. maximum, minimum, median and mean values can be obtained. Hence the pipeline regions more exposed to corrosion risk can be determined.
PL
W artykule przedstawiono metodę symulacji potencjału rurociągu generowanego przez prądy błądzące o losowym kierunku przepływu i wartości. Przedstawiony model zrealizowano w oparciu o metodę deterministyczną w połączeniu z procedurą Monte Carlo. Model zastępczy szyn wykorzystuje zasilanie prądowe oraz zasadę superpozycji. Pozwala to rozważać złożone układy z zastosowaniem segmentowej aproksymacji trasy kolejowej i uwzględnieniu wielu podstacji i pojazdów w dowolnej lokalizacji. Zakłada się, że pozycja lokomotywy i prąd obciążenia są niezależnymi zmiennymi losowymi w podejściu niedeterministycznym. Wykorzystując zaprezentowaną metodę przedstawiono charakterystyki odpowiedzi rurociągu, tj. minimalne, maksymalne, medianę i wartości średnie potencjału. Na tej podstawie można wyznaczyć rejony rurociągów zagrożone korozją elektrochemiczną.
PL
Omówiono dokładność identyfikacji wartości parametrów modelu kondensatora rzeczywistego przeprowadzoną dwiema metodami Monte Carlo. Jako prosty przykład numeryczny zidentyfikowano parametry pięciu elementów skupionych RC schematu zastępczego kondensatora na podstawie wyników zasymulowanych pomiarów składowych jego impedancji zastępczej przy kilku częstotliwościach. Parametry mierzone i identyfikowane są powiązane układem nieliniowych zależności i ich rozwiązanie analityczne jest bądź bardzo uciążliwe, bądź może nie być znane. Identyfikację wykonano jednokrotną oraz wielokrotną procedurą iteracyjną Monte Carlo. Dla otrzymanych rozkładów wartości zidentyfikowanych parametrów oszacowano przedziały o prawdopodobieństwie 0,95 i 0,99, które charakteryzują poziom obserwowalności tych parametrów. Dokładność parametrów oszacowano na podstawie otrzymanych rozkładów ich zidentyfikowanych wartości. Omówiono skuteczność i użyteczność identyfikacji parametrów modelu obiema metodami Monte Carlo.
EN
The accuracy of identification of internal parameters of the model of capacitor as the physical device carried out by two Monte Carlo methods of simulation is considered. As an simply numerical example are identified parameters of the five RC elements of the equivalent circuit of capacitor based on results of simulated measurements of its equivalent impedance components at several frequencies. The measured and identified parameters are linked by a system of nonlinear relationships and their analytical solution is either very inconvenient, or even non-existing. Identification has been carried by single and by multiple iterative procedure Monte Carlo. From the pdf distributions of identified parameters their achieved coverage rangers of 0,95 and 0,99 probability are estimated. The results demonstrate the efficiency and utility of identifying internal model parameters by both Monte Carlo methods.
17
Content available remote Szacowanie niepewności pomiaru parametrów profilu metodą Monte Carlo
PL
Przedstawiono zalety zastosowania metody Monte Carlo do szacowania niepewności pomiaru parametrów amplitudowych profilu pierwotnego, otrzymanego na podstawie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.
EN
The advantages of the Monte Carlo method for estimating the uncertainty of measurement of the amplitude parameters of the primary profile determined during the measurements of the surface texture are presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania zestawu maszyn montażowych i planowania organizacji ich pracy w celu optymalizowania procesów na budowie. Złożoność zadania implikowała konieczność zbudowania sztucznej zbiorowości reprezentującej model problemu planistycznego z zastosowaniem metody Monte Carlo do poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań. Niezbędną wiedzę i dane do budowy modelu pozyskano w ramach badań procesów pracy oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród wykonawców oraz firm wynajmujących sprzęt montażowy, określając dostępność oraz popyt na poszczególne rodzaje maszyn montażowych, kryteria i poziom ich istotności oraz koszty związane z transportem, montażem i bieżącą pracą. Ponadto przedstawiono przykład zastosowania narzędzia planistycznego potwierdzający skuteczność stosowania zaproponowanej metody.
EN
The article presents the method of determining and organizing the work of a set of assembly machines in order to optimize work processes on a construction site. The complexity of the task implied the need to build an artificial community representing the model of a planning problem using the Monte Carlo method to search for the most beneficial solutions. The indispensable knowledge and data for building the model was obtained as part of a survey conducted among contractors and renters of assembly equipment, defining the availability and demand for particular types of assembly machines, criteria and their level of significance and costs related to their transport, assembly and ongoing work. In addition an example of the use of a planning tool is presented confirming the effectiveness of the proposed method.
EN
In the paper, the use of Monte Carlo method to simulate the costs of rebates allowed by the analysed Polish open-pit rock mineral resources mine was proposed. Allowing rebates to recipients of products or services is one of accounts receivable management methods. In this paper, the Monte Carlo method is used to determine the expected value of allowed rebates in the following steps of analysis by using an appropriate algorithm. Th e application of the method was presented on the data of Polish open-pit mine and its selected customers. Th e selection was based on high numbers of monthly transactions.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie metody Monte Carlo do symulacji kosztów rabatów udzielonych przez analizowaną kopalnię odkrywkową surowców skalnych. Udzielanie rabatów przez przedsiębiorstwa swoim odbiorcom produktów lub usług jest jedną z metod zarządzania należnościami. W niniejszym artykule Metoda Monte Carlo została zastosowana w celu wyznaczenia oczekiwanej wartości kosztu proponowanych przez kopalnię rabatów, poprzez zastosowanie odpowiedniego algorytmu działań. Aplikację opracowanej metody przedstawiono na danych kopalni odkrywkowej i jej wybranych odbiorców. Selekcja odbiorców oparta została na dużej liczbie transakcji miesięcznych.
20
Content available Critical Condition of Sewage Network
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania statystyczno-stochastycznego krytycznego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Stan krytyczny badanego obiektu zdfiniowano jako przejście przewodów kanalizacyjnych od stanu konserwycji do stanu rehabilitacji technicznej. Badania modelowe obejmują kolektory betonowe DN 600/1100, DN 800/1200, DN 900/1350 mm, przewody kamionkowe DN 200–400 mm i przyłącza kamionkowe DN 100-200 mm. Modelowanie statystyczne oparto na rozkładzie Weibulla, a estymację jego parametrów na metodzie momentów. Natomiast modelowanie stochastyczne przeprowadzono na podstawie kombinacji rozkładu Weibulla z metodą Monte-Carlo. Ustalenie krytcznego stanu pozwala na szczegółową ocenę techniczną badanej sieci kanalizacyjnej.
EN
The paper presents the methodology formulated for determining the critical technical state of operating sewer pipes that is based on statistical-stochastic modeling. It describes the theoretical boundary between the area comprised of pipes that do not show any damage or require only maintenance measures and the area comprised of pipes that require renovation. The study includes concrete collectors with dimensions of DN 600/1100, 800/1200, and 900/1350 mm, stoneware pipes of with diameters ranging from DN 200 mm to 400 mm, and stoneware connections (DN 100–200 mm). The statistical modeling phase was carried out using Weibull distribution, and its parameters were evaluated by the method of moments. In contrast, the stochastic studies were based on a combination of the method of moments and Monte-Carlo mathematical simulations. On the basis of the proposed forecasting, it was possible to carry out a qualitative and quantitative analysis of the technical condition of the exploited sewage systems. Quantitative analysis helped us to determine the necessary range of renovation, which is an important operation component of every linear sewage network.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.