Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inclination angle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
EN
The performance of ten wickless heat pipes without adiabatic sections is investigated experimentally at low heat inputs 120 to 2000 W/m2 for use in solar water heaters. Three heat pipe diameter groups were tested, namely 16, 22, and 28.5 mm. Each group had evaporator lengths of 1150, 1300, and 1550 mm, respectively, with an extra evaporator length of 1800 mm added to the second group. The condenser section length of all heat pipes was 200 mm. Ethanol, methanol, and acetone were utilized as working fluids, at inventory of 25%, 50%, 70%, and 90% by evaporator volume respectively. The 22 mm diameter pipes were tested at inclination angles 30°, 45°, and 60°. Other diameter groups were tested at 45° only. Experiments revealed increased surface temperatures and heat transfer coefficients with increased pipe diameter and evaporator length, and that increased working fluid inventory caused pronounced reduction in evaporator surface temperature accompanied by improved heat transfer coefficient to reach maximum values at 50% inventory for the selected fluids. Violent noisy shocks were observed with 70% and 90% inventories with the tested heat pipes and the selected working fluids with heat flux inputs from 320–1900 W/m2. These shocks significantly affected the heat pipes heat transfer capability and operation stability. Experiments revealed a 45° and 50% optimum inclination angle of fill charge ratio respectively, and that wickless heat pipes can be satisfactorily used in solar applications. The effect of evaporator length and heat pipe diameter on the performance was included in data correlations.
EN
Due to gradual depletion of fossil fuels resources and emission of harmful chemicals accompanying the combustion process, the interest in alternative energy sources still increases. Among many kinds of alternative sources, solar radiation is very special because of its wide availability and large technical potential. Photovoltaic systems providing the electric energy are used in many countries. The most important part of photovoltaic system is a module, which parameters (e.g. efficiency, rated power, temperature coefficients of power and efficiency, short circuit current, open circuit voltage) are determined in laboratory tests under Standard Test Conditions (STC: 25°C, 1,000 W/m2 , air mass 1.5). However, in real outdoor conditions the modules exhibit lower efficiency since local climate influences their performance and different external factors generate energy losses in the whole system. The aim of this work is the performance analysis of a solar power plant connected to the grid, which total rated power is 2.985 MW and it works in temperate climate in eastern Poland. Insolation in the location was estimated according to Solargis data and the role of the modules tilt angle, of which the value is non-typical for the considered location was studied. The tilt angle smaller than optimal angle allows increasing the amount of the solar radiation collected in the summer period. The electric energy production based on the inverters data in 2016 and 2017 as well as yearly yield are presented. The results are compared to data coming from other solar power plants, also located at high latitude.
PL
Promieniowanie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi charakteryzuje się nierównomiernością rozkładu w poszczególnych dniach w roku, co ma wpływ na uzyski energii. Jedną z metod zwiększenia rocznych uzysków energii odbiornika słonecznego jest sezonowa regulacja stopnia nachylenia jego płaszczyzny. Największy uzysk energii słonecznej występuje w sytuacji, gdy powierzchnia odbiornika jest prostopadła do kąta padania promieni słonecznych. Celem pracy jest oszacowanie najbardziej korzystnego kąta nachylenia odbiornika w okresie wiosenno-letnim oraz okresie jesienno-zimowym, zlokalizowanego w Warszawie. Ponadto określenie momentów w czasie, w którym powinna nastąpić zmiana kąta nachylenia. W pracy wykorzystano godzinowe wartości natężenia promieniowania bezpośredniego oraz rozproszonego w typowym roku meteorologicznym. Zastosowano model Haya, Davisa, Kluchera, Reindla (HDKR). Dwukrotnie w ciągu roku przestawienie kąta nachylenia powierzchni odbiornika, tj. zarówno w sezonie jesienno-zimowym, jak i wiosenno-letnim (β1 = 19°, β2 = 49°) zwiększy uzysk dostępnego nasłonecznienia w stosunku do maksymalnego uzysku liczonego bez przestawienia kąta (β = 28°) o 17 kWh (1,6%). Optymalny czas przestawienia kąta nachylenia odbiornika z położenia jesienno-zimowego na wiosenno- letnie stanowi przełom 99 i 100 dnia roku, a z położenia wiosenno-letniego na jesienno-zimowe przełom 271 i 272 dnia roku.
EN
The solar radiation reaching the Earth’s surface is characterized by uneven distribution over individual days throughout the year, which has an influence on the energy yields. One of the methods of increasing the annual energy yields on the solar receiver is the seasonal adjustment of the angle of inclination of the receiver plane. The largest yield of the solar energy occurs when the surface of the receiver is perpendicular to the angle of incidence of sunlight. The purpose of the work is to estimate, for Warsaw, the most favourable receiver inclination angle for the spring and summer and for the autumn and winter periods as well as definition of the moment in time when the angle of inclination should change. The work uses hourly values of the intensity of direct and scattered radiation for a typical meteorological year. The models of Hay, Davis, Klucher, Reindel (HDKR) were used for the calculation. The use of a seasonal solution to change the inclination angle of the surface twice a year, i.e. both in the autumn and winter and spring and summer seasons (β1 = 19°, β2 = 49°) will allow increasing the yield by 17 kWh (1.6%) of available insolation in relations to the maximum yield calculated without changing the angle (β = 28°). The optimum adjustment of the angle of inclination from the autumn-winter to spring and summer positions should be made at the turn of the 99th and 100th day of the year, and from the spring-summer to autumnwinter positions at the turn of 271 and 272 of the year.
6
EN
The results of experimental verification of considerations conducted in [3] are presented, in terms of application single – axis tracking units, to increase the efficiency of the photovoltaic conversion, in comparison with fixed systems optimally oriented. The design and physical realization of a measurement stand is presented. A photovoltaic module inclination angle correlation algorithm, for a selected location and a measurement period, is described. The measurements were conducted in natural lighting conditions for different weather conditions. The current – voltage and power – voltage characteristics were compared for a fixed and vertically variable configuration. The value of the electric energy generated by tested photovoltaic modules in both cases was determined.
EN
Stripe wear occurs when the components of hip prostheses move a sufficient distance laterally to contact the edge of the acetabular cup, causing abnormally high contact stresses. In this research, edge loading contact of prosthetic hip is analyzed in the most commonly used material pairs. The contact dimensions and maximal contact pressure are investigated in mutative normal edge loading with 3 different inclination angles (15°, 20°, 25°) and in alterable edge torus radius with edge loading of 2500 N and inclination of 20°. A computational case was conducted for a 14 mm radius alumina ceramic bearing with a radial clearance of 0.1 mm using a normal edge loading ranged from 0 N to 3000 N. Additionally, the Hertzian theory successfully captures principal curvature trends of the edge torus on the influence of maximal contact pressure and obtains the appropriate edge radius range for lower maximal contact pressure. This work elucidates the methods of applying classical contact theory to design the edge radius of hip bearings to better resist severe edge loading contact stresses and reduce the stripe wear.
PL
W artykule zaprezentowano badania wpływu wybranych parametrów eksploatacyjnych działka wodnopianowego takich jak wydatek i kąt ustawienia względem poziomu na niektóre parametry istotne z punktu widzenia skuteczności gaśniczej takie jak: zasięg rzutu prądu zwartego, powierzchnia zraszania oraz odległość od wylotu, gdzie następuje wyraźny rozpad prądu zawartego na krople. Przedmiotem badań było stosunkowo często stosowane w PSP uniwersalne działko wodno-pianowe DWP – 24 Azimutor 3000. W pracy omówiono przebieg badań i podano sposób wyznaczania ww. wielkości. W postaci tabelarycznej i graficznej przedstawiono otrzymane wyniki w postaci zasięgów rzutu, powierzchni zraszania i odległości rozpadu strumienia na krople dla trzech różnych wydatków 1000, 2000 i 2400 dm3/min oraz dziewięciu różnych kątów pochylenia działka w zakresie 20-60° co 5°. Przeprowadzono analizę wyników i sformułowano wnioski, mające wymiar praktyczny w sensie wskazówek dla strażaków operujących zwartymi prądami wodnymi. Najistotniejszy z nich jest taki, że największą skuteczność gaśniczą badane działko osiągnęło przy następujących parametrach: wydatku – 2400 dm3/min i kącie pochylenia działka - 45°.
EN
The paper presents a study on the impact of selected operating parameters of water-foam monitor such as output and inclination angle on some parameters significant from extinguishing point of view such as maximum range of solid jet, sprinkling area and the distance from the outlet, where the decomposition of the solid jet into drops takes place. The object of the study was universal modern foam-water monitor DWP - 24 Azimutor 3000 frequently used in PSP. The experiments carried out are described in the paper. A method for determining the parameters mentioned above are also given. Results obtained are presented in the form of time-functions of the throw range, sprinkling area and the distance from outlet to the point of decomposition for three different outputs: 1000, 2000 and 2400 dm3/min, and nine different inclination angles of the tested foam-water monitor in the range of 20-60 ° every 5 °. The proper values are also included in the tables. An analysis of the results has been performed and conclusions were formulated. They have a practical importance for firefighters operating solid jets. The most important of them is that the most effective fire extinguishing effect was reached at the following input parameters: flow rate - 2400 dm3/min and an inclination angle - 45 °.
EN
The laminar mixed convection in a two-dimensional rectangular inclined cavity with moving top lid is investigated using the double population thermal lattice Boltzmann method (LBM) at different values of the Richardson number, inclination angle and the Prandtl number. In this problem, velocity components are changed by both buoyancy forces and the inclination angle of the cavity. Comparison of the present results with other available data show good agreement. As the results, the velocity and temperature profiles, the Nusselt number, streamlines and isotherms are presented and discussed. It is shown that the increase of Prandtl number enhances the heat transfer rate, especially at higher values of inclination angle and Richardson number. Moreover, the average Nusselt number at the upper limit of the considered range of the Richardson and Prandtl numbers variability increases by a factor of 9.
PL
W pracy zajęto się problemem mieszanej konwekcji laminarnej w dwuwymiarowej, prostokątnej i ukośnie usytuowanej szczelinie domkniętej od góry ruchomą pokrywą. W badaniach zastosowano metodę siatki termicznej Boltzmanna (LBM) podwójnej populacji, uwzględniając rożne wartości liczby Richardsona, kąta pochylenia szczeliny oraz liczby Prandtla. W rozważanym zagadnieniu, składowe prędkości zostały poddane zmianom indukowanym siłami wyporu oraz kątem pochylenia szczeliny. Porównanie otrzymanych wynikow analizy z dostępnymi w literaturze danymi wykazało dobrą zgodność. Rezultatem badań w pracy są także profile rozkładu prędkości i temperatury, liczba Nusselta, linie prądu oraz izotermy, które szczegółowo przedyskutowano. Pokazano, że wzrost liczby Prandtla zwiększa transfer ciepła, zwłaszcza dla wyższych wartości kąta pochylenia szczelin i liczby Richardsona. Co więcej, średnia liczba Nusselta przy górnych wartościach przyjętego zakresu zmienności liczb Richardsona i Prandtla wzrasta 9-krotnie.
10
Content available remote Bulk solid stability on inclined belt conveyors
EN
A new experimental methodology is described for combined measurements of both the static and kinetic friction between bulk solid and the conveyor belt. This area of investigation has been all too often neglected. The method of testing is based on the very well known principle of operation of the inclined plane. The tester was designed having in mind that tribological phenomena are influenced by various factors; therefore, these factors should be varied widely and independently, and they should be measured easily. In this, preliminary testing using two coals, two rubber belts and several different operational conditions were used, such as loads and moisture content. The experimental results confirm that both static and kinetic angles of friction between the belts surfaces and the coals tested are considerable higher than the presently recommended maximum inclination angle for belt conveyors. Bulk materials are not the same, and this is the reason why physical testing of a bulk solid is so important to proper design of conveying systems.
PL
Przedstawiono nową eksperymentalną metodę pomiaru współczynników tarcia statycznego i kinetycznego pomiędzy materiałem sypkim (węglem) a taśmą przenośnikową. Badania te, ważne w procesie konstruowania nachylonych przenośników taśmowych, były wielokrotnie pomijane. Metoda pomiaru opiera się na powszechnie znanej koncepcji równi pochyłej, a jej oryginalność polega na szerokim zastosowaniu mechatronicznych sensorów cyfrowych, jak np. inkrementalnych sensorów położenia liniowego i kątowego oraz komputerowej akwizycji i prezentacji danych. Tester skonstruowano z uwzględnieniem wiedzy o wieloparametrowym charakterze zjawisk tribologicznych oraz potrzeby niezależnej zmiany tych parametrów i ich łatwej identyfikacji. W prezentowanych w tym artykule badaniach zastosowano dwa rodzaje węgla, dwie taśmy oraz zmienne parametry, takie jak: obciążenie taśmy węglem i wilgotność środowiska badań. Wyniki badań wykazały, że wartości kątów tarcia statycznego i kinetycznego są istotnie większe od dopuszczalnych obecnie wartości kątów nachylenia przenośników wznoszących bądź opadających. Badania potwierdziły, że materiały sypkie (w tym przypadku węgle) różnią się między sobą własnościami fizycznymi, w tym tribologicznymi, w związku z tym ich poznanie jest ważne dla właściwego konstruowania systemu transportowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.