Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partnerstwo publiczno-prywatne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W ramach wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej cały czas obserwujemy intensywną rozbudowę sieci drogowej w zakresie dróg szybkiego ruchu. Co więcej – również samorządy, bez względu na wsparcie funduszami wspólnotowymi, realizują szereg inwestycji drogowych, czy to w zakresie remontów, czy uzupełnienia istniejącej sieci dróg. To wszystko w połączeniu z określonymi ramami czasowymi wydatkowania środków wspólnotowych sprawia, że na rynku obserwujemy obecnie spiętrzenie realizacji inwestycji. W połączeniu z aktualną sytuacją na rynku pracy oznacza to ograniczony dostęp do podwykonawców, a więc wzrost cen.
PL
W artykule opisano, dlaczego warto angażować się w partnerstwo publiczno-prywatne, jak otrzymać dofinansowanie PPP ze środków UE oraz zawarto wskazówki, jak przygotować dobry drogowy projekt.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule, którego kontynuacja planowana jest w kolejnym numerze kwartalnika, została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Artykuł ten stanowi pierwszą część cyklu publikacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze drogowym. W artykule podjęto próbę przeglądu wybranych teoretycznych zagadnień odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego. Przywołano podstawowe definicje PPP, opisano istotę tego mechanizmu oraz poddano analizie wybrany model PPP – hybrydowy. Analiza wybranych empirycznych przykładów PPP zostanie przedstawiona w kolejnym artykule.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. In the article, which is planned to be continued in the next article, the desk research method was used, which included analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire survey addressed to the Ministry of Infrastructure. In the first part of the series of articles in the abovementioned the subject was attempted to review the theoretical selected issues related to public-private partnership. Selected basic PPP definitions were recalled, the essence of this mechanism was described, and the selected PPP hybrid model was analyzed. An analysis of selected empirical examples of PPP will be presented in the next article.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Wykorzystano również badania własne (pierwotne), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Artykuł stanowi kontynuację analizy podjętej w nr 1/2020 czasopisma „Budownictwo i Prawo”.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. The article uses the desk research method, which includes analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire sent to the Ministry of Infrastructure. The article is a continuation of the analysis undertaken in the 1 issue of the journal ‚Construction and Law’.
PL
W obecnym stanie prawnym na jednostki samorządu terytorialnego nakładane są coraz to nowe zadania do realizacji. Zasadniczo nie ma w tym nic złego, gdyż samorządy terytorialne efektywniej wykorzystują środki finansowe, którymi dysponują. Niestety ich ilość jest więcej niż ograniczona.
EN
To identify the main differences prevailing in public-private partnership agreements included in individual sectors of the economy. The study is based on a comparison of 135 public-private partnership contracts concluded until the 31st of July 2019 in various economic sectors. The components of PPP proceedings were analysed that is type of entity, voivodship, duration of the contract period, implementation status, legal basis for the selection of the private partner, and gross investment expenditure. The data has been compiled by sector, which allows a broader view of the PPP aspect as a specific form of public procurement implementation. Descriptive statistics, standardization of variables and Spearman's rho correlation coefficient were used to conduct the study. The most diverse voivodships are the Masovian voivodship and the Pomeranian voivodship, in which PPP covers as many as 9 different areas. In all sectors, except for energy efficiency, where the only legal basis was PPP in PZP (Article 4. paragraph 2), there was diversity in the choice of a private partner. As for the type of contracting entity, municipalities are the only contracting entity in the following sectors: education, water and sewage management, housing, revitalization. There are many PPP analyses in the literature on the subject, but they do not refer to the sector analysis including the main components of the contracts included in the PPP.
PL
Ratunkiem dla niszczejącego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej jest kompleksowo i skutecznie przeprowadzana rewitalizacja. Jest ona jednym z najważniejszych sposobów zapewnienia ładu przestrzennego i wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Pomimo transformacji politycznej, jaką przeszła Europa Środkowa, a później w następstwie wstąpienia do Unii Europejskiej absorbcji funduszy pomocowych, problem rewitalizacji jej bezcennego dziedzictwa kulturowego wciąż nie został rozwiązany. Brak środków finansowych jest dla większości władz publicznych cały czas jednym z najbardziej palących problemów w odniesieniu do ochrony oraz utrzymania zarządzanych przez siebie obiektów zabytkowych. Przy ograniczonych środkach publicznych jedyną możliwością realizacji zadań rewitalizacyjnych jest sięgnięcie do doświadczeń i kapitału finansowego sektora prywatnego. Z pomocą przychodzi tutaj formuła partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Niestety, do dzisiaj jest tylko kilka przykładów PPP w projektach rewitalizacyjnych. Jedną z przyczyn niewielkiego wykorzystania tej formuły jest brak wystarczającej wiedzy i dobrych praktyk. Najlepszym sposobem na zmianę tej sytuacji jest zwiększenie kompetencji i wiedzy zarówno władz publicznych, jak i podmiotów prywatnych w zakresie wykorzystania mechanizmów PPP, również przy okazji rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Przykładem takiego działania jest projekt Restaura realizowany wspólnie przez 10 instytucji z 4 środkowoeuropejskich państw: Polski, Słowacji, Chorwacji oraz Słowenii. Ma on na celu współpracę instytucji partnerskich w zakresie stworzenia skutecznych strategii dla odnowienia dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem PPP. W ramach projektu miasta partnerskie wskażą obiekt/obszar przeznaczony do rewitalizacji. Następnie przygotowana zostanie kompleksowa dokumentacja techniczna, prawna i finansowa. Zniszczony zabytek będzie przygotowany do prac restauratorskich w formule PPP. Stworzona baza dokumentów i dobrych praktyk będzie ogólnodostępna i stanie się wzorem dla innych samorządów i prywatnych inwestorów w Europie Środkowej.
EN
The last hope for the deteriorating cultural heritage in Central Europe is a complex and efficiently carried out revitalisation. It is one of the most important ways to ensure spatial order and high quality public spaces. Despite the political transformations that Central Europe underwent, and then acquiring aid funds as a result of accession to the EU, the problem of revitalising the priceless cultural heritage has still not been resolved. The lack of sufficient funds has been one of the most urgent issues for the majority of authorities in reference to the protection and maintenance of historic objects they are in charge of. With limited public funds, the only possibility to implement revitalisation tasks is to use the experience and the financial capital of the private sector. The formula of the public-private partnership (PPP) might be of help here. Unfortunately, revitalisation projects have only included a few examples of PPP so far. One of the reasons for the rare use of the formula is insufficient knowledge and lack of good practice. The best way to change the situation is increasing the competence and knowledge of both the authorities and private subjects concerning the application of the PPP mechanisms, also for the revitalisation of the cultural heritage. An example of such an activity is the Restaura project realised by 10 cooperating institutions from 4 Central-European states: Poland, Slovakia, Croatia and Slovenia. Its goal is the cooperation of partner institutions in order to create effective strategies for restoring the cultural heritage using the PPP. Within the project partner cities indicate the object/ area intended for revitalisation. Then a complex technical, legal and financial documentation is prepared. The damaged historic object will be prepared for the restoration treatment within the PPP formula. The created document and good practice base will be generally available and will set an example for other local authorities and private investors in Central Europe.
PL
Sprawna obsługa logistyczna mieszkańców miast, ułatwiająca przemieszczanie osób wewnątrz miasta oraz połączenia z obszarami zewnętrznymi, może być realizowana poprzez systemy multimodalnego transportu zbiorowego. Obejmują one rożne środki transportu i elementy infrastruktury. Realizacja tych inwestycji zazwyczaj jest kapitałochłonna i wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych. Od kilkunastu lat zwraca się uwagę na sektor prywatny jako na potencjalnego inwestora dla przedsięwzięć publicznych, a jedną z form jego uczestnictwa jest partnerstwo publiczno-prywatne PPP. Celem artykułu jest analiza „dobrych praktyk” realizacji inwe-stycji miejskiej infrastruktury logistycznej w formule PPP. Przeprowadzone badania obejmowały: budowę szybkiego tramwaju w Nottingham, aktualnie realizowany system nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej, kolei w Bolonii oraz pilotażowy projekt budowy i utrzymania linii szybkiego tramwaju w Krakowie. Właściwa analiza została poprzedzona syntetycznym omówieniem aktualnej polityki rządu w kwestii rozwoju PPP, ponieważ wsparcie instytucji państwowych ma istotny wpływ na udaną implementację projektów.
EN
Efficient logistics service for city residents, facilitating the movement of people inside the city and connection with external areas can be implemented through multi-modal collective transport systems. They include various means of transport and infrastructure elements. The implementation of these investments is usually capitalintensive and requires significant investment expenditures. For over a dozen years, attention has been paid to the private sector as a potential investor for public projects, and one of the forms of its participation is the PPP - public-private partnership.The article presents the current government policy on the development of PPPs, because the support of state institutions has a significant impact on the successful implementation of projects. Moreover, a PPP analysis of „good practices” was carried out: construction of a fast tram in Nottingham, currently implemented system of a modern, fully automated railway in Bologna and a pilot project of construction and maintenance of a fast tram line in Krakow.
PL
Jak wynika z sondaży prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej, dialog między mieszkańcami a administracją publiczną oraz partycypacja obywateli we władzy powoli się zwiększają. Ten proces ma charakter ciągły i rozwija się konsekwentnie.
PL
Nieruchomości miejskie stanowią olbrzymi potencjał, który nie zawsze jest w pełni wykorzystywany przez samorządy. W celu podniesienia efektywności zarządzania mieniem komunalnym warto korzystać z odpowiednich wzorców oraz narzędzi. Jak realizować inwestycje, gdy w kasie miejskiej brakuje pieniędzy?
PL
Głównym celem tego artykułu jest kontynuacja analizy czynników decydujących o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu zadań publicznych w sektorze drogowym. Pewną inspiracją do tego są wybrane modelowe przykłady realizacji projektów PPP w Kanadzie. Autor stawia tezę, że dotychczasowy poziom wykorzystania możliwości realizacji projektów w polskim drogownictwie przy wykorzystaniu modelu PPP jest niewystarczający. W niniejszym artykule zostały wykorzystane dwie metody badawcze: monograficzna oraz analiza case study. Tekst stanowi merytoryczną kontynuację artykułu pt. ,,Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?", "Budownictwo i Prawo" 2018, Nr 4.
EN
The main purpose ot this article is to analyze the factors that determine the use of public-private partnerships using public tasks in the road sector. Same inspiration for this is the reference model examples of PPP projects in Canada. The authors put forward the thesis that the current level of using of the possibility of implementing projects in Polish road engineering in PPP model is insufficient. This article uses two research-monographic methods and case study analysis. The text is a substantive continuation of the article entitled „What's next with public-private partnership in road engineering.
PL
Celem artykułu jest analiza strategicznych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Partnerstwa te opierają się na długoterminowych zobowiązaniach finansowych podmiotów publicznych i prywatnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych ukierunkowanych na przezwy-ciężenie wyzwań lub problemów społeczno-gospodarczych określonych przez partnerów we wspólnej agendzie lub programie. W artykule przeanalizowano podobieństwa i różnice między strategicznymi partnerstwami realizowanymi na poziomie europejskim i narodowym (Holandia, Wielka Brytania, Polska) oraz omówiono główne wyzwania związane z ich realizacją, w szczególności korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw. Omówiono również możliwości wykorzystania strategicznych partnerstw w krajowej polityce innowacyjnej i zaproponowano kierunki dalszych badań dotyczących partnerstw strategicznych.
EN
The aim of the article is to analyse strategic public-private partnerships in research and development and innovation. The partnerships are based on long-term financial commitments of public and private partners regarding research, development and innovation activities aimed at overcoming challenges or socio-economic problems. The main similarities and differences between strategic partnerships implemented at the European and national level (the Netherlands, Poland, the United Kingdom) were analysed and the main challenges related to their implementation, in particular the benefits and threats for enterprises. The article propose the modification of the definition and characteristics of strategic partnerships, analyse the possibility of using strategic partnerships in national innovation policy as well as directions for further research related to the management of strategic partnerships.
PL
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, jednakże ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w ograniczonym zakresie normuje zarówno samą umowę o partnerstwie, jak i umowę przenoszącą prawo własności składnika majątkowego jako wkładu własnego. Prawidłowa ocena sytuacji prawnej wymaga zatem wykładni przepisów kilku aktów prawnych i określenia ich wzajemnego stosunku. Artykuł wskazuje jakie regulacje i w jakim zakresie powinny być stosowane w przypadku wnoszenia wkładu w postaci nieruchomości, polegającego na przeniesieniu jego własności.
EN
The public-private partnership agreement is of key importance for the proper realization of the undertaking, however the Public-Private Partnership Act to a limited extent norms both the partnership agreement itself and the contract transferring the ownership of the property as own contribution. A correct assessment of the legal situation therefore requires an interpretation of the provisions of several legal acts and the determination of their mutual relationship. The article indicates what regulations and to what extent should be applied in the case of making a contribution in the form of real estate, consisting in the transfer of its ownership.
PL
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym niebawem obchodzić będzie swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów.
PL
Budownictwo mieszkaniowe to temat niewyczerpany. Ogólnie można określić go mianem deficytu zarówno ilościowego, jak i jakościowego. Największe potrzeby dotyczą, oczywiście, mieszkań komunalnych, do których ustawiają się kolejki chętnych. Czy wykorzystanie PPP rozwiąże najważniejsze problemy branży?
PL
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w grudniu obchodzi swoje 10-lecie. To dobry moment na nowelizację jej przepisów. Nowelizacja przygotowywana była w ramach grupy roboczej powołanej przy Zespole ds. PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
PL
7 sierpnia br. prezydent RP podpisał Ustawę z 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Celem nowelizacji jest poprawa otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, a także wprowadzenie takich rozwiązań, które umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP. Nowe regulacje należy ocenić bardzo pozytywnie, mają one kompleksowy charakter i uwzględniają postulaty zarówno sektora publicznego, jak i partnerów prywatnych.
EN
On 7 August 2018 the President of Poland signed the Act of 5 July 2018 on Amendment to the Act on Public-Private Partnership. The amendment is aimed at improving the legal environment of the public-private partnership in Poland and also at introducing such solutions, which will enable effective preparation and implementation of PPP projects. New regulations should be assessed very positively: they are comprehensive in nature and consider postulates both of the public sector and of private partners.
20
Content available remote Lokalni gospodarze [międzysektorowe współzarządzanie]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.