Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiór
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The key feature of thermosensitive polymers is the reversible transition between the hydrophilic and hydrophopic forms depending on the temperature. Although the main research efforts are focused on their application in different kinds of drug delivery systems, this phenomenon also allows one to precisely control the stability of solid-liquid dispersions. In this paper research on the application of poly(N-isopropylacrylamide) copolymers in processing of minerals is presented. In the experiments tailings from flotation plant of one of the coal mines of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Poland) were used. A laser particle sizer Fritsch Analysette 22 was used in order to determine the Particle Size Distribution (PSD). It was proved that there are some substantial issues associated with the application of thermosensitive polymers in industrial practice which may exclude them from the common application. High salinity of suspension altered the value of Lower Critical Solution Temperature (LCST). Moreover, the co-polymers used in research proved to be efficient flocculating agents without any temperature rise. Finally, the dosage needed to achieve steric stabilization of suspension was greatly beyond economic justification.
2
Content available Structure of a flax threshing mass device
EN
The object of the research consisted of a roller threshing unit with a profile elastic working surface of a parabolic type and a triangle one with rollers which turn concurrently with various angular speeds. Two rollers with 150 and 300 mm were investigated. The process of seeds separation from the threshing mass took place at its moisture of 10 to 35%. The relation of mixtures in the straw mass in a mass relation was changing within 10 to 35% with the length of stalks from 20 to 400 mm. The amount of the material provided for threshing was varied from 0.27 to 0.52 kg∙s-1∙m-1 and the slot between the rollers from 1.0 to 6.0 mm. The width of the base of notches located on the working surface of drums was within 25 to 150 mm, the height of notches on rollers was within 10 to 60 mm. Kinematic conditions of rollers operation were within 1.0 to 1.5. As a result of the research it was determined that a parabola is the optimal form of the profiled surface of rollers in a cross section. It ensures more effective seeds separation than a triangle configuration of drums. This conclusion is also confirmed by a theoretical discussion and is explained with the fact that the parabolic form of notches has a bigger surface than the triangle one and that they affect more seed-bags which leads to the increase of the seeds separation degree. The laboratory research allowed determination of rational ranges of parameters changes during flax mass threshing.
PL
Obiektem badań był walcowy zespół omłotowy z profilowaną elastyczną powierzchnią roboczą typu parabolicznego i trójkątnego o walcach obracających się współbieżnie z różnymi prędkościami kątowymi. Badano dwa walce o średnicach 150 i 300 mm. Proces wydzielania nasion z masy omłotowej zachodził przy jej wilgotności od 10 do 35%. Stosunek domieszek w masie słomiastej, w stosunku masowym, zmieniał się w przedziale od 10 do 35% z długością źdźbeł od 20 do 400 mm. Zmieniano ilość podawanego materiału do omłotu w zakresie od 0,27 do 0,52 kg∙s-1 m-1 i szczelinę między walcami od 1,0 do 6,0 mm. Szerokość podstawy karbów znajdujących się na po-wierzchni roboczej bębnów zmieniała się w przedziale od 25 do 150 mm, wysokość karbów na walcach zmieniała się w zakresie od 10 do 60 mm. Kinematyczne warunki pracy walców zmieniały się w przedziale od 1,0 do 1,5. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że optymalną formą profilowanej powierzchni walców, w przekroju poprzecznym, jest parabola. Zapewnia ona bardziej efektywne wydzielanie nasion w porównaniu z trójkątną konfiguracją bębnów. Wniosek ten potwierdzają też rozważania teoretyczne i objaśniany jest tym, że forma paraboliczna garbów posiada większą powierzchnię niż trójkątna i w większym stopniu oddziaływają na torebki z nasionami, co prowadzi do zwiększenia stopnia wydzielania nasion. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły określić racjonalne przedziały zmian parametrów podczas omłotu masy słomiastej lnu.
3
Content available Evaluation of New Holland CR9080 operation
EN
The paper evaluates operation of the separation unit of NH CR9080 combine harvester. A considerable technical and technological progress has taken place in presently used harvesters. Among others, efficiency increased and equipment has been enhanced with elements which improve the operation quality. The objective of the paper was to determine the quality of the separating unit of a combine harvester New Holland CR9080. During the research, losses on screens and rotor, cutting height of rapeseed, mowing speed, rotation of fans, rotors and engine were determined. Relation of losses on screens to combine operation parameters was determined with a model of multiple regressions. The rotational speed of rotors, mowing speed and rotational speed of the combine engine have a significant effect on losses on screens at the rapeseed harvesting with the investigated combine.
PL
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy zespołu czyszczącego kombajnu zbożowego NH CR9080. W obecnie stosowanych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiające ich jakość pracy. Celem badań było określenie jakości pracy zespołu czyszczą- cego kombajnu zbożowego firmy New Holland CR9080. Podczas badań wyznaczono straty na sitach i na rotorach, wysokość cięcia rzepaku, prędkość koszenia, obroty wentylatora, rotorów i silnika. Zależność strat na sitach od parametrów pracy kombajnu wyznaczono modelem regresji wielorakiej. Istotny wpływ na straty na sitach przy zbiorze rzepaku badanym kombajnem mają: prędkość obrotowa rotorów, prędkość koszenia oraz prędkość obrotowa silnika kombajnu.
PL
W pracy przedstawiono praktyczne podejście do badania złożonych obiektów wielocechowych za pomocą metod taksonomii numerycznej, których użyteczność zilustrowano prostym przykładem liczbowym. Mechanizm działania metody taksonomicznej przedstawiono na przykładzie tzw. obiektu wzorcowego, symbolizującego pewien system pożądany względem, którego zostały zrelatywizowane pozostałe badane obiekty. Wielka uniwersalność metod taksonomicznych wywodzących się de facto z nauk przyrodniczych implikuje rozliczne kierunki ich zastosowań, także w naukach technicznych czy społecznych.
EN
The paper presents a practical approach to the study of complex objects by means of multivariate methods of numerical taxonomy, the usefulness of which illustrates a simple numerical example. The mechanism of action of the taxonomic method is exemplified by the so-called. object model, symbolizing a system of desired terms, which have been qualified by other test objects. Great versatility of taxonomic methods-derived de facto natural sciences implies numerous directions of their applications, also in technical sciences or social.
5
Content available Analiza kosztów zbioru kukurydzy na kiszonkę
PL
W pracy przedstawiono analizę kosztów zbioru kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę z użyciem zawieszanej ciągnikowej sieczkarni dwurzędowej MC 90S TWIN firmy Kuhn (technologia I) i sieczkarni samojezdnej Jaguar 930 firmy Claas (technologia II). Badania obejmowały zabiegi koszenia i transport pociętej kukurydzy do gospodarstwa rolnego. Do transportu pociętej kukurydzy w technologii z sieczkarnią ciągnikową zastosowano zestaw ciągnik z przyczepą objętościową o pojemności 20 m3, w technologii z sieczkarnią samojezdną – ciągnik z przyczepą objętościową o pojemności 40 m3. Przyjęto następujące wydajności maszyn: sieczkarnia ciągnikowa – 0,9 ha·h-1, zestaw transportowy – 0,45 ha·h-1, sieczkarnia samojezdna – 2,7 ha·h-1, zestaw transportowy – 1,35 ha·h-1. Godzinowe oraz jednostkowe zużycie paliwa wyniosło: w technologii I – 18,22 dm3·h-1 oraz 29,02 dm3·ha-1, w technologii II – 59,8 dm3·h-1 oraz 26,85 dm3·ha-1. Godzinowe koszty eksploatacji zestawów wyniosły odpowiednio: technologia I – 194,66 zł·h-1, technologia II – 457,39 zł·h-1, natomiast jednostkowe koszty eksploatacji zestawów w technologii I – 334,23 zł·ha-1, w technologii II – 218,31 zł·ha-1.
EN
The paper presents an analysis of the costs of maize harvesting for silage with a suspended the tractor double-breasted forage harvester Kuhn MC 90S TWIN (technology I) and self-propelled forage harvester Claas Jaguar 930 (technology II). The research included cutting treatments and transport of cut maize to the farm. For the transport of cut maize in the tractor forage harvester technology used a set of tractor with trailer with 20 m3 loading volume, in the self-propelled forage harvester technology tractor with trailer with 40 m3 loading volume. Adopted the following efficiency of a machines: tractor forage harvester 0.9 ha·h-1, transport set 0.45 ha·h-1, self-propelled forage harwester 2.7 ha·h-1, transport set 1.35 ha·h-1. Hourly and specific fuel consumption amounted to: in technology I – 18.22 dm3·h–1 and 29.02 dm3·ha-1, in technology II – 59.8 dm3·h-1 and 26.85 dm3·ha-1. Hourly operating costs of machine sets respectively amounted to: technology I – 194.66 PLN·h-1, technology II – 457.39 PLN·h-1, while unit operating costs of sets in technology I – 334.23 PLN·ha-1, in technology II – 218.31 PLN·ha-1.
EN
The work was made to determine operational costs and cost-effective technologies for preparation of silage from low stalk green fodder, involving baler and various forms of storage systems marked as follows: ASW - wrapping single bales, ZOSZ - wrapping bales on the wrapping serial machine, ZOW - storage bales in a plastic bags using bale charger or collecting chaff in the silo by using pickup trailer - PS - or just storage chaff on the prism - PP. The lowest unitary fuel consumption was noticed in technology using pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (6.99 kg · t-1 dry matter), but the largest fuel consumption took place when using press for wrapping individual bales - ZOP (12.24 kg · t-1 dry matter). The structure of fuel consumption in particular operations was presented by largest share in all technologies including mowing, tedding and raking. Technology showed the lowest labour input when collecting green fodder with pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (1.80 labour hour · t-1 dry matter), and the highest one was when using baler and wrapping single bales - ASW (2.94 labour hour · t-1 dry matter). The lowest unitary costs of silage production was present when using pickup trailer and storing chaff on the prism - PP (zł 225.60 · t-1 dry matter), but the highest costs were when using technology with round baler and individual bale wrapping system - ASW (zł 353.80 · t-1 dry matter).
PL
W pracy określono nakłady eksploatacyjne i ekonomiczne technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych z udziałem prasy zwijającej i różnymi formami składowania oznaczonymi odpowiednio: ZOP - owijanie pojedynczych bel, ZOSZ - owijanie bel na owijarce szeregowej, ZOW - osłanianie bel w worku foliowym przy użyciu ładowarki bel, oraz przyczepy zbierającej ze składowaniem sieczki w silosie - PS lub na pryzmie - PP. Najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (6,99 kg·t-1s.m.), a największym z prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (12,24 kg·t-1s.m.). W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach przypada na operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania. Najniższą pracochłonność wykazywała technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (1,80 rbh·t-1s.m.), a najwyższą z udziałem prasy zwijającej i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (2,94 rbh·t-1s.m.). Najniższe koszty jednostkowe produkcji kiszonek występują w technologii z przyczepą zbierającą ze składowaniem surowca roślinnego w pryzmie - PP (225.60 zł·t-1s.m.), a najwyższe w technologii zbioru prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (353,80 zł·t-1s.m.).
EN
The article presents an exploitation assessment of New Holland CX780 combine operation. Significant technical and technological progress is visible in modern harvesters. Inter alia, performance increased and elements improving the quality of work of harvesters appeared. The objective of the paper was to determine efficiency of the New Holland CX780 harvester operation including factors which affect its operation. Time structures of particular activities of combine operation and ratios of these times use were determined during tests. Yield value and moisture of collected seeds was determined. Studies proved that effective time of combine operation in the process of rapeseed and wheat grain harvesting was less than 50% and was caused by long preparation of a machine for operation. Preparation for operation of a combine influences its performance in the total time. It was 22% of the total operation time in case of wheat harvesting and 20% in case of rapeseed harvesting.
PL
W artykule przedstawiono ocenę eksploatacyjną pracy kombajnu New Holland CX7080. W nowoczesnych maszynach do zbioru zbóż nastąpił istotny postęp techniczny i technologiczny, między innymi wzrosła wydajność, a w wyposażeniu pojawiły się elementy poprawiając ich jakość pracy. Celem badań było określenie wydajności pracy kombajnu zbożowego firmy New Holland CX780 z uwzględnieniem czynników mających wpływ na jego pracę. Podczas badań wyznaczono struktury czasu poszczególnych czynności pracy kombajnu i współczynniki wykorzystania tych czasów. Określono także wartość plonów oraz wilgotność zbieranych nasion. Badania dowiodły, że efektywny czas pracy kombajnu w procesie zbioru nasion rzepaku i ziarna pszenicy wynosił niecałe 50% i spowodowany był długim czasem przygotowania maszyny do pracy. Wpływ na wydajność kombajnu w czasie ogólnym zmiany ma jego przygotowanie do pracy i wynosiło ono 22% całkowitego czasu pracy w przypadku zbioru pszenicy i 20% w przypadku zbioru rzepaku.
EN
Jan Śleszyński, a great mathematician, is considered a pioneer of Polish logic; however, he was not connected with the famous Warsaw School of Logic (WSL). He believed that his mission was a critical evaluation of work of other logicians in the field of foundations of mathematics and proof theory. Among his writings we find several notes regarding the work of Stanisław Leśniewski (the co-founder of the WSL) and his collective set theory. These remarks are the subject of investigation of the presented paper.
PL
Jan Śleszyński, wielki matematyk, uważany jest za pioniera polskiej logiki, chociaż nie był związany ze słynną Warszawską Szkołą Logiki (WSL). Śleszyński uważał, że jego misją była krytyczna ocena prac dotyczących podstaw matematyki oraz teorii dowodu autorstwa innych logików. Wśród jego zapisków znajdujemy między innymi uwagi dotyczące teorii zbiorów kolektywnych Stanisława Leśniewskiego, współzałożyciela WSL. Uwagi te są przedmiotem analizy niniejszego artykułu.
9
Content available remote Small-scale harvesting machinery for short rotation willow coppice
EN
Mechanization in the harvesting of short rotation willow coppice is a prerequisite for the areal expansion of short rotation coppice cropping. In the article new machines for small-sized plantations of energetic plants have been presented. The prototypes of machines were manufactured by R&D Centre INVENTOR sp z .o.o and SIPMA S.A in Lublin in cooperation with the Rzeszow University of Technology. The advantage of proposed solutions is their uncomplicated construction which is connected with low production cost and simple machine operation. The energy-crop harvesting machines are competitive with the world's leading manufacturers of machinery. The chipping units of front mounted harvester and side harvesting machines are power-take-off driven. The cutting header for the harvesters uses circular saws driven by hydraulic engines.
PL
Mechanizacja zbioru plonu z zagajników wierzby o krótkiej rotacji jest warunkiem wstępnym do rozrastania się powierzchni upraw o krótkiej rotacji. W artykule przedstawiono nowe maszyny przeznaczone dla małych obszarowo plantacji roślin energetycznych. Prototypy maszyn zostały wyprodukowane przez firmy R&D Centre INVENTOR sp. z o.o. and SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Zaletą proponowanych rozwiązań jest ich nieskomplikowana konstrukcja w połączeniu z niskim kosztem wytwarzania oraz prostotą obsługi. Maszyny do zbioru plonu z upraw energetycznych są konkurencyjne cenowo w stosunku do maszyn światowych producentów. Zespół rozdrabniający maszyn znajduje się z przodu lub z boku kombajnów i jest napędzany wałkiem odbioru mocy ciągnika. W skład głowicy ścinającej kombajnów wchodzą piły tarczowe napędzane silnikami hydraulicznymi. Przedstawiono również podstawowe parametry trzech prototypów maszyn.
PL
W opracowaniu przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne wybranych maszyn do zbioru roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, przeznaczonych do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Prototypy maszyn powstały w wyniku współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej ze Spółdzielczą Grupą Producentów Roślin Energetycznych Agroenergia w Boguchwale. Jednym z przyjętych założeń podczas projektowania maszyn było ich przeznaczenie do pracy w małych i średnich gospodarstwach, gdzie wykorzystanie wysokowydajnych i kosztownych maszyn jest nieuzasadnione ekonomiczne. Opracowane opatentowane kosiarki do ścinania pędów roślin energetycznych, zwłaszcza wierzby, są zawieszane na ciągniku rolniczym. Jest to rozwiązanie optymalne biorąc pod uwagę wysoki koszt kombajnów samobieżnych oraz uniwersalność ciągnika rolniczego, który jest podstawowym źródłem napędu w małych i średnich gospodarstwach produkujących biomasę. Przedstawiono również innowacyjną sieczkarnię do rozdrabniania pędów roślin energetycznych oraz gałęzi stanowiących odpad przy wycince drzew w lesie lub przecince drzew w sadach owocowych. Sieczkarnia do drewna może być napędzana wałkiem odbioru mocy ciągnika lub alternatywnie: silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Zmianę długości ciętych kawałków drewna uzyskano poprzez zastosowanie głowicy z możliwością zamocowania dwóch lub sześciu noży, których położenie względem głowicy jest regulowane bezstopniowo. Uzyskane podczas badań urządzenia zrębki geometrycznie spełniają wymagania stawiane zrębkom przeznaczonym do celów opałowych. Proponowane rozwiązania charakteryzują się nieskomplikowaną modułową konstrukcją, co przekłada się na zwiększoną niezawodność maszyny i możliwość samodzielnej obsługi bieżącej oraz serwisowej.
EN
In the paper constructional solutions of selected machines destined to harvest energy plants in small and medium-sized farms are presented. Prototypes of machines are developed based on cooperation of employees Rzeszow University of Technology with Cooperative Energy Plant Manufacturers Group Agroenergia in Boguchwała. One of the assumptions was the possibility to use the machines to work in small and medium-sized farms, where the use of powerful and expensive machines is not economically justified. Developed patented mowers for felling energy plants shoots, especially willows, are suspended on the agricultural tractor. This is the optimal solution taken into account the high cost of self-propelled harvesters and tractor versatility, which is the primary source of propulsion in small and medium-sized farms producing biomass. An innovative device for shredding shoots of energy plants and branches during felling trees in the forest or in the orchards are also presented. Wood-cutter can be driven by power take-off shaft or by an electric motor or internal combustion engine. Changing the length of the chips is obtained by the use of the head attachment with two or six blades, whose position relative to the head is regulated continuously. Obtained during the tests chips geometrically meet the requirements for chips used for heating purposes. Machines are characterized by uncomplicated modular construction, which translates into increased reliability of the machine and the ability to self-contained maintenance.
EN
The objective of the study was to analyse actual possibilities of monitoring and controling different field work such as cultivation, fertilization, harvesting with the use of remote sensing techniques. Moreover, the analysis covered utilization of different type of machinery using remote sensing systems, searching for and collection of data on soil structure in certain agricultural areas and adjusting conditions for development of digital maps. Obtaining data by the use of remote sensing methods is integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from registered units which provide recorded changes of different parameters, having importance from the point of view application in precision agriculture. Precision agriculture guarantees not only obtaining very high and good quality yields but also limits pollution of the natural environment and reduction of production costs. Bands which cover these features can measure iron and other soil components. Thermal bands are used for determination of the stage of plants growth and also for prediction of expected yield. Some plants which are warm and the others which are cool show up difference in thermal bands. Development of precise agriculture contributes to the management of the system by controlling farm machinery during field work, monitoring biomass and crop yields, taking soil samples, dosing mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring animals, generation of field parcels identification, monitoring farm machinery work. Satellite systems enable obtaining information on the soil structure and different types of crops with feed plants as well.
PL
Celem opracowania była analiza aktualnych możliwości monitorowania oraz sterowania pracą maszyn podczas uprawy, nawożenia i zbioru przy wykorzystaniu teledetekcji. Poza tym istotnym jest również badanie i zbiór danych dotyczących struktury gleby na danym obszarze dla przygotowania map cyfrowych do ogólnego wykorzystania. Ważnym jest też odpowiedni dobór sprzętu rolniczego w zależności od polowych warunków uprawy, nawożenia i zbioru. Dane uzyskane przy wykorzystaniu metod teledetekcyjnych są zintegrowane z informacją o przestrzennej zmienności warunków glebowych oraz wymaganiami roślin uprawnych i mogą służyć pomocą w planowaniu działań w rolnictwie precyzyjnym w zakresie uprawy, nawożenia i zbioru roślin. Rolnictwo precyzyjne gwarantuje pozytywny wpływ na ochronę środowiska, wzrost plonów oraz obniżenie kosztów produkcji rolnej. Wykorzystanie systemu teledetekcji umożliwia sterowanie procesem pracy maszyn rolniczych, takie jak: regulowanie dawką nawożenia pól w zależności od jakości gleb, monitorowanie wydajności roślin uprawnych, monitorowanie stanu technicznego maszyn, monitorowanie stada zwierząt hodowlanych. Systemy satelitarne dzięki programom komputerowym umożliwiają opracowanie map z aktualną strukturą gleb na danym terenie i przewidywaniem odpowiednich upraw do zastosowania, aby uzyskać wysokie plony przy niskich kosztach produkcji rolnej. Zastosowanie analizy spektrum fal odbitych od roślin uprawnych umożliwia określenie fazy dojrzałości, wielkości plonu oraz uszkodzeń roślin spowodowanych warunkami atmosferycznymi lub działaniem owadów lub dzikich zwierząt. Dotyczy to także odbicia fal elektromagnetycznych od powierzchni gleby uprawnej o różnej klasie i różnym składzie fizyko-mechanicznym.
PL
W artykule przedstawiono analizę statystyczną wieloletnich wyników badań wytypowanych typów amunicji strzeleckiej jako reprezentatywnych dla badania wpływu procesu naturalnego starzenia na wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania. Analizowano wpływ czasu składowania na decyzje dotyczące jakości partii po badaniach na niezgodności charakteryzujące stopień zaawansowania procesu naturalnego starzenia. Dokonano także analizy wpływu cykli badania na występowanie niezgodności w ustalonych klasach oraz na kolejne decyzje jakościowe. Przeprowadzona analiza potwierdza przypuszczenie, że poziom jakości zbioru składowanych typów amunicji strzeleckiej może ulegać polepszeniu wraz z wpływem czasu składowania. Ponadto, w tym artykule nie określono wszystkich analizowanych charakterystyk, ze względu na zbyt małą ilość obserwacji w poszczególnych rozpatrywanych zależnościach. Pomimo tego faktu, można przyjąć, że prowadzone badania diagnostyczne zwiększają poziom jakości zbioru składowanych partii amunicji strzeleckiej. Przeprowadzona analiza może mieć istotne znaczenie dla modyfikacji metodyki badań amunicji strzeleckiej po długoletnim składowaniu.
EN
In this article statistical analysis of many-year research results of selected types small arms ammunition is presented as representative for research of natural ageing process influence on indicators of quality during long-time storage. The influence of storage time on decisions connected with the quality of the lots is analysed after research for inconsistencies characterizing the advancement level of the natural ageing process. The analysis of cycles research influence on occurrence of inconsistences in definite grades and for the next quality decisions has been carried out. The conducted analysis confirms assumptions that the quality level of the set of the stored small arms ammunition types can improves with storage time. Moreover, in this article due to small quantity of the observation in individual considered dependences, not all analysed characteristics were defined. In spite of this, it can be assumed that conducted diagnostic research allows improving the quality level of stored lots of small arms ammunition. The performed analysis can be essentially relevant to modify the research methodology of the small arms ammunition after long storage.
PL
Na efektywność operacji technologicznych lnu uprawianego na nasiona ma wpływ wiele czynników, w tym właściwości fizyczno-mechaniczne lnianej masy omłotowej (targanu). Celem badań było wyznaczenie wartości wskaźników charakteryzujących właściwości fizyczno-mechaniczne lnianej masy omłotowej, składającej się z nasion luzem, torebek nasiennych, źdźbeł słomy lnianej i chwastów, otrzymanej podczas wstępnego omłotu lnu przeznaczonego na nasiona. Badania obejmowały pomiary wilgotności bezwzględnej składników lnianej masy omłotowej, jej gęstości i podatności na deformację, współczynników tarcia, właściwości aerodynamicznych, wytrzymałości torebek nasiennych, składu frakcyjnego po omłocie i zapotrzebowania na ciepło do suszenia. Wykonano także klasyfikację nasion i domieszek według długości, grubości i szerokości. Stwierdzono, że wilgotność bezwzględna lnianej masy omłotowej wynosiła od 35 do 50%, w tym: nasion luzem – 15–27%, torebek nasiennych – 18–58%, części słomiastych – 30–65%, chwastów – 45–80%. Gęstość wysuszonego targanu wynosiła ok. 140 kg·m-3. Średnie wartości współczynników tarcia masy omłotowej wynosiły: wewnętrznego – 1,69, statycznego – 0,83, dynamicznego – 0,50. Opory aerodynamiczne przepływu powietrza przez masę omłotową zależały od grubości jej warstwy i były do niej proporcjonalne. Masa wody odparowanej z 1 t targanu (stosunek masy źdźbeł lnu do chwastów λ = 2:1) wynosiła 300–470 kg, a nakłady cieplne na jego suszenie – odpowiednio 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1. Niszczenie torebek nasiennych mniej dojrzałych było łatwiejsze niż dobrze dojrzałych. Skład lnianej masy po domłocie, przeznaczonej do czyszczenia, wynosił: torebki nasienne – 1,1–36,0%, nasiona luzem – 28–67,2%, nasiona chwastów – 5,7–11,7%, plewy i domieszki pyliste – 9,5–31%, resztki źdźbeł i domieszki mineralne – 1,9–6,2%.
EN
The efficiency of technological operations of flax growing for seed is affected by a lot of factors includ-ing the physical and mechanical properties of flax threshed mass (oakum). The aim of this study was to determine the values of the indicators characterizing the physical and mechanical properties of flax threshed mass (oakum) consisting of seed in bulk, boll of flaks, stalks of flax straw and weeds ob-tained during the prethreshing operation of flax grown for seed. The scope of the research included measurements of absolute humidity of flax threshed mass components consisting of: seed in bulk, boll of flax, fiber flax and weed admixtures as well as the threshed mass density and susceptibility to de-formation, flax boll friction coefficients, and the aerodynamic, thermal, and strength properties of the flax bolls, the fractional composition after threshing, and the lifting speed of the fluidization drying me-dium. There were also performed the classification of seed and admixtures according to their length, thickness and width. It was stated that the absolute humidity of the flax threshed mass ranged from 35 to 50% including: bulk seed – 15–27%, boll of flax – 18–58%, straw fraction – 30–65%, weed 45–80%. Oakum density amounted to about 140 kg·m-3. Average values of the threshed mass friction coefficients amounted to: the internal one – 1.69; static – 0.83; dynamic – 0.50. Aerodynamic re-sistance of the air flow through the threshed mass depended on the layer thickness and grew up pro-portionally. Thermal characteristics of threshed mass concerned: the mass of water evaporated from 1 t (ratio of flax stalks to weeds λ = 2:1) when compared to weed stalks of flax λ = 2:1), which amounted to 300–470 kg and thermal inputs that amounted to 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1. Thermal characteris-tics of threshed mass concerned: the mass of water evaporated from 1 t (at the ratio of flax stalks to weed λ = 2:1), which amounted to 300–470 kg and heat inputs, which amounted to 2 226 500–3 478 400 kJ·t-1 respectively. Destruction of flax bolls less matured was easier than destruction of well ma-tured flax bolls. The composition of flax mass to be cleaned after complementary threshing was: 1.1–36.0% bolls, seeds bulk 28.0–67.2% 5.7–11.7% weed seeds, glums and dusty impurities 9.5–31.0%, stalks residues and mineral admixtures 1.9–6.2%.
EN
Biomass, wood in particular, is one of the main renewable energy sources. The authors’ point of interest is the use of the orchard biomass, produced annually as a result of pruning the trees and shrubs, for the heating purposes, as such biomass is used for this purpose only to a little extent both in our country and in Europe. Such biomass, consisting mainly of branches and shoots, is usually shredded and left in the orchard interrows to serve as a natural fertilizer. This paper focuses on the reasons why it should be collected and removed from the orchard. It presents the technologies of pruning and collecting such biomass, and analyses the newest machine constructions that allow for fast collection and compaction of dendromass to the form which facilitates its storage and natural drying.
PL
Jednym z głównych źródeł energii odnawialnej jest biomasa, a szczególnie drewno. W obszarze zainteresowania Autorów jest masa drzewna z upraw sadowniczych, corocznie powstająca w wyniku przycinania drzew i krzewów dla celów grzewczych, gdyż w naszym kraju, ale także w Europie, jest ona wykorzystywana w małym stopniu. Masa ta, głównie w formie gałęzi i pędów jest najczęściej rozdrabniana i pozostawiana w sadach w międzyrzędziach drzew jako naturalny nawóz. W pracy zwrócono uwagę na powody, dla których powinna ona być zbierana i wywożona z sadu. Przedstawiono technologie wycinania i zbioru tej masy oraz omówiono najnowsze konstrukcje maszyn umożliwiające szybki zbiór i zagęszczenie dendromasy do postaci, w której ułatwione będzie jej przechowywanie i naturalne podsuszanie.
15
Content available Ograniczanie strat rzepaku podczas zbioru kombajnem
PL
W pracy przedstawiono aspekty techniczne, agrotechnologiczne i ekonomiczne zbioru rzepaku. Porównano technologie zbioru jedno i dwuetapowego. Dokonano kalkulacji kosztów adaptacji kombajnu i zabiegów desykacji przed zbiorem w zestawieniu z wielkością strat. Przedstawiono orientacyjne koszty powyższych zabiegów w odniesieniu do wartości strat rzepaku.
EN
The paper presents technical aspects and economic agrotechnology rape harvest. Presented a set of technologies and two-stage one. Compared the costs of adapting the combine and pre-harvest desiccation treatments compared with the scale of losses. Presents the approximate cost of these treatments in relation to the losses of rape.
PL
Rozwój pleśni w paszach niesie ze sobą negatywne skutki związane z obniżeniem jej wartości odżywczej, produkcją mikotoksyn (drugorzędowych toksycznych metabolitów) oraz alergennych spor, które stanowią czynniki ryzyka dla zdrowia zwierząt i ludzi. Do najlepiej poznanych mikotoksyn należą aflatoksyny, syntetyzowane głównie przez szczepy z rodzaju Aspergillus. Obecność aflatoksyn w paszach jest związana z rozwojem pleśni w czasie zbioru oraz podczas przechowywania płodów rolnych, które wykorzystuje się w żywieniu zwierząt. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość biotransformacji aflatoksyny B1 u bydła mlecznego i kumulacja produktów tej reakcji – aflatoksyny M1 w mleku. Od wielu lat prowadzone są badania nad możliwościami ograniczenia zanieczyszczenia mikotoksynami pasz, zarówno na drodze hamowania wzrostu grzybów i tym samym produkcji przez nie mikotoksyn, jak i poprzez detoksykację materiału skażonego na drodze chemicznej, fizycznej i mikrobiologicznej. Ostatnia z wymienionych metod wydaje się metodą najbardziej przydatną do praktycznego wykorzystania w dekontaminacji skażonych surowców roślinnych. Prace badawcze dotyczące biologicznej inaktywacji aflatoksyn i hamowania rozwoju grzybów toksynotwórczych prowadzone są nadal w wąskim zakresie i obejmują przede wszystkim procesy fermentacyjne. Spośród wielu drobnoustrojów wykazujących zdolność do degradacji mikotoksyn szczególnym zainteresowaniem cieszą się bakterie fermentacji mlekowej. Przykładami praktycznego ich zastosowania są preparaty bakteryjne przeznaczone do kiszenia pasz, które zawierają szczepy bakterii o zdolności do obniżenia poziomu aflatoksyn. W pracy zaprezentowano pozytywny wpływ bakteryjnej kultury starterowej na obniżenie zawartości aflatoksyn w kiszonkach z runi łąkowej nawet powyżej 90%, w odniesieniu do jej początkowej zawartości w zielonkach.
EN
Mold growth in feed leads to adverse effects associated with the reduction of its nutritional value, production of mycotoxins (toxic secondary metabolites), and allergenic spores, which are risk factors for animal and human health. Aflatoxins, synthesized especially by strains of the genus Aspergillus are the best known mycotoxins. The presence of aflatoxins in feed is connected with the growth of mold in the time of harvest and during storage of agricultural products, which are used in animal feed. The possibility of biotransformation of aflatoxin B1 in dairy cattle and the accumulation of products of the reaction - the aflatoxin M1 in milk is another threat. For many years there were conducted researches into ways of reducing mycotoxin contamination of feed, either by inhibiting the growth of fungi and thus the production of mycotoxins by them and through detoxification of material contaminated by chemical, physical and microbiological methods. The latter method seems to be the most suitable for practical use in decontamination of contaminated plant material. Researches on the biological inactivation of aflatoxins and inhibition of growth of toxigenic fungi are still held in a narrow range and comprise mainly fermentation processes. Among many microorganisms having the ability to degrade mycotoxins the lactic acid bacteria are of particular interest. Bacterial preparations for silage feed, which include the bacteria strains with the special ability to reduce the level of aflatoxins are examples of their practical application. In this paper there was proved a positive effect of bacterial starter culture on decreasing the content of aflatoxins in meadow grass silages, even above 90% with respect to its initial content.
EN
The research problem of the paper concerned verification whether applicable or known methods of post-harvesting evaluation of the roots of sugar beet may be applied to the assessment of the quality of work of technically varied new machinery for sugar beet harvesting. Tests of machines of varied solutions of working units, in particular a topping unit, were carried out in order to accomplish the objective of the paper. Two self-propelled combine harvesters of Ropa euro-Tiger V8-3 type and Kleine Beetliner Large and two sets for 2-stage harvesting by M.A.C.E (Spain) and Amity (USA) companies were used in the study. Ropa euro-Tiger and Kleine Beetliner Large combine harvesters and M.A.C.E. set were equipped with a beet topper but of a varied topping system, whereas, only a defoliator was used in the set by Amity company. Field research of machines included assessment of the topping quality, losses caused by the broken tip of roots and damages of the lateral surface of roots. Research assumptions were assumed according to the method of the International Institute for Beet Research (I.I.R.B.). Moreover, assessment of the topping quality with the method of the Netherlands Institute of Sugar Beet Research (IRS) and the Institute of Agricultural Engineering of the Bonn University was carried out. Assessment of roots after defoliation was carried out based on the Roller's classification (2010). Based on the research results and analyses which were carried out, it was proved that the methods of measurement of the quality of beet harvesting machines operation are not fully useful for assessment of the introduced technical and technological changes. It mainly concerns the assessment of the roots topping. Thus, two modified methods of assessment of the quality of roots topping were suggested. They may be used both for machines equipped with a topping device and a defoliator.
PL
Problem badawczy pracy dotyczył sprawdzenia, czy obowiązujące lub znane metody oceny pozbiorowej jakości korzeni buraka cukrowego można stosować do oceny jakości pracy zróżnicowanych technicznie nowych maszyn do zbioru buraków cukrowych. Dla zrealizowania celu pracy przeprowadzono badania maszyn o zróżnicowanych rozwiązaniach zespołów roboczych, a w szczególności zespołu ogławiającego. Do badań wyznaczono dwa kombajny samojezdne typu Ropa euro-Tiger V8-3 i Kleine Beetliner Large oraz dwa zestawy do zbioru 2-etapowego firm M.A.C.E. (Hiszpania) i Amity (USA). Kombajny Ropa euro-Tiger i Kleine Beetliner Large oraz zestaw M.A.C.E. były wyposażone w ogławiacz, ale o różnym rozwiązaniu dogławiacza, natomiast w zestawie firmy Amity zastosowano wyłącznie defoliator. Badania polowe maszyn obejmowały ocenę jakości ogłowienia, strat spowodowanych obłamanym końcem korzeni oraz uszkodzeń powierzchni bocznej korzeni. Założenia badawcze przyjęto zgodnie z metodą Międzynarodowego Instytutu Buraka Cukrowego (I.I.R.B.). Wykonano również ocenę jakości ogłowienia metodą Holenderskiego Instytut Buraka Cukrowego (IRS) oraz Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu w Bonn. Ocenę korzeni po defoliacji przeprowadzono na podstawie klasyfikacji Rollera (2010). Na podstawie wyników badań i przeprowadzonych analiz wykazano, że stosowane obecnie metody pomiaru jakości pracy maszyn do zbioru buraków nie są w pełni przydatne do oceny wprowadzanych zmian technicznych i technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim oceny ogłowienia korzeni. Dlatego zaproponowano dwie zmodyfikowane metody oceny jakości ogłowienia korzeni, które można zastosować zarówno do maszyn wyposażonych w ogławiacz, jak i defoliator.
EN
The study assessed the effect of composted municipal sewage sludge on the wood yield of an experimental willow short rotation coppice (SRC) during the second harvest cycle. The mean values of BOD7, total N and total P met the legislative limits set to prevent groundwater pollution at the soil depth of 40 cm. We demonstrated that more productive plants of the first harvest cycle could lose that trait during the next. The second harvest cycle was more productive in terms of wood yield than the first for plants of both treatments. Sludge treated willows had significantly higher wood yield.
19
Content available Innovative solutions in potato harvesting techniques
EN
Potatoes play a crucial role in ensuring nutrition for the population. In Slovakia, they are almost as important as bread. It is significant to obtain the lowest possible losses and damage at cultivation as well as at harvest. This can be achieved only by a modern, but also a high-performance technique and cultivation technology in order to harvest in time and without high losses. The use of proper harvesting technology is clearly reflected in the quality and consequently in the sale price of the product.
PL
Ziemniaki są uprawą, która odgrywa istotną rolę zapewniając pożywienie dla ludności. W Słowacji są prawie tak ważne jak chleb. Ważne jest aby przy uprawie jak również zbiorze ziemniaków osiągnąć jak najniższe straty i uszkodzenia. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnej wysokowydajnej techniki i technologii uprawy, która umożliwi terminowy zbiór bez ponoszenia wysokich strat. Zastosowanie odpowiedniej technologii zbioru, ma wyraźne odzwierciedlenie w jakości a także w cenie produktu.
PL
W pracy została dokonana analiza technologii zbioru i zakiszania ziarna kukurydzy w worku foliowym. Całkowite koszty jednostkowe zbioru i konserwacji ziarna kukurydzy wyniosły 142,1 złźt-1s.m. W strukturze kosztów z uwzględnieniem maszyn, paliwa, pracochłonności i materiałów pomocniczych największy udział mają koszty maszyn i urządzeń wynoszące 92,2 złźt-1s.m., a następnie koszty paliwa 21,4 złźt-1s.m. oraz koszty materiałów pomocniczych 20,4 złźt-1s.m.
EN
The aim of this paper was to analyze the harvest technology and ensiling corn grain in a plastic bag. Total unitary costs of harvest and preservation of corn amounted to 142,1 PLNźt-1D.M. The largest share of the cost including machinery, fuel, labor input and support materials belonged to machinery and equipment costs (92,2 PLNźt-1D.M.) and next position belongs to fuel costs 21,4 (PLNźt-1D.M.) and support materials 20,4 (PLNźt-1D.M).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.