Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały metody infiltracyjne oraz ich klasyfikacja. Zaprezentowano zalety oraz problemy pojawiające się podczas eksploatacji takich ujęć. Zwrócono uwagę na rodzaje ujęć infiltracyjnych i czynniki wpływające na ich wysoką skuteczność w oczyszczaniu wody. Przytoczono przykłady ujęć infiltracyjnych działających na terenie Polski.
EN
The article presents infiltration methods of water intakes and their classification. The advantages and problems appearing during the operation of such intakes are presented. Attention is paid to the types of infiltration intakes and factors affecting their high efficiency in water purification. Examples of infiltration water intakes operating in Poland have been cited.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia wynikające ze skażenia wód naturalnymi lotnymi związkami organicznymi (LZO). Przytoczono również uregulowania prawne dotyczące zawartości LZO w wodach naturalnych, ściekach doprowadzanych do kanalizacji oraz w wodzie do picia. Omówiono również metody stosowane do usuwania z uzdatnianej wody LZO. Do omówionych metod należą: desorpcja w procesie wymiany gazów. adsorpcja na węglu aktywnym, zapory hydrogeologiczne, perwaporacja oraz metody hybrydowe.
EN
In the paper the threats of volatile organic substances contamination of natural waters are presented. The regulations and limited values of these compounds in natural, drinking and sewage waters are presented as well. The technological methods of volatile organic substances removal from water to he treated are shortly described. including desorption in aeration process, activated carbon adsorption, hydrogeological barriers and pervaporation process.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad skutecznością usuwania lotnych związków organicznych z wód podziemnych w procesie desorpcji. Wykazano wpływ wody i napowietrzania na usuwanie trichloroetenu (TCE) i tetrachloroetenu (PCE).
EN
The paper presents results of the research on effectiveness of volatile organic substances removal from groundwater in desorption process. In the research the influence of water and air load on the removal of trichloroeten (TCE) i tetrachloroeten (PCE) is presented.
EN
The sewerage is an often skipped element of the wastewater treatment system. Because of its high retention capacity and relatively long flow time, it has to be considered that processes affecting wastewater composition and their vulnerability to biological treatment may occur in the sewerage. Changing hydraulic conditions in collectors and numerous side influents providing new portions of wastewater diversified in quantity and quality cause difficulties in a precise description of biochemical transformations occuring during wastewater flow in gravity sewers. The authors conducted research on changes in organic compounds (expressed as total COD) and their dissolved form (soluble COD) in wastewater, during their flow through the laboratory model of a gravity collector. The model is constructed as a cascade of five basins made from acrylic glass, 1.12 L each. Wastewater flowed through the model continuously with the rate of 0.5 L/h. It allowed to achieve the flow time of 11 hours, which is 2-3 times longer than flow times occuring in a typical large sewer network and enabled to take samples in the collector profile. Reaeration process, pH and temperature, as well as the psychro and mezophilic bacteria were also taken into account in the analysis. The results of two research series were presented in the article, i.e. where wastewater flowed continuously through the model for 17 and 33 days, respectively. It was proven that during flow in a collector, a number of processes takes place, including sedimentation, washing out of solid contaminations, removal of dissolved organic compounds and enzymatic hydrolysis of slowly biodegradable organic matter. Biomass growth in bulk wastewater and on the model wall proved that biological processes occur there. There are significant differences between research series, mainly caused by the temperature. It was observed that the amount of biofilm was rather small and did not exceed 5% of total biomass. Removal of total COD was in the range of 28.8-80.3 mg O2/(L h) and soluble COD from 8.5 to 11.5 mg O2/(L h). In the last part of the model, the rate od COD removal decreased due to the lack of substrate, which is in accordance with data given by other researchers.
5
Content available remote Zagospodarowanie odpadów z procesów uzdatniania wody
PL
Produktem ubocznym z produkcji wody przeznaczonej do spożycia są osady. Najczęściej pochodzą one z procesów koagulacji, zmiękczania wody wapnem oraz z procesu płukania filtrów. Zakaz odprowadzania tych produktów do wód powierzchniowych, wysokie opłaty oraz zaostrzone przepisy dotyczące składowania odpadów zmuszają zakłady wodociągowe do poszukiwania alternatywnych metod zagospodarowania osadów. W artykule przedstawiono przykłady praktycznego wykorzystania osadów z zakładów uzdatniania wody do wiązania siarkowodoru, oczyszczania ścieków, przeróbki osadów ściekowych, produkcji cegieł i cementu, aplikacji do gruntu i inne.
EN
The side products created during water treatment processes mainly come from: coagulation, lime softening processes and filter backwashing. The sludge discharge to surface water is forbidden. In addition the strict regulation of sludge disposal as well as it high cost force the Water Treatment Plants to search for alternative methods of sludge management. In the paper following methods of final WTP sludge disposal-reuse are presented: hydrogen sulfide control, wastewater treatment, WWTP sludge fermentation and co-composting, bricks and cement production, soil application and others.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań procesu wpracowania złóż filtracyjnych do usuwania żelaza i manganu z wody podziemnej. Badania prowadzono na stacji pilotowej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych wypeł¬nionych złożem z czystego piaski kwarcowego oraz dwoma złożami, będącymi mieszaniną piasku kwarcowego i piasków wpracowanych. Piaski wpracowane pochodziły z ZUW w Mosinie i Poznaniu. Na instalację badawczą dopływała woda napowietrzona na urządzeniach technicznych ZUW w Strzyżewicach. Filtrację prowadzono z prędkością równą 7 m/h. Proces wpracowania badanych złóż do usuwania żelaza i manganu został oceniony na podstawie czasu pracy złoża potrzebnego do osiągnięcia oczekiwanych efektów usuwania żelaza i manganu z uzdatnianej wody oraz na podstawie wysokości występujących w złożu stref odżelaziania i odmanganiania.
EN
This paper presents results of the research on activation process of selected filtration materials for iron and manganese removal from groundwater. An experiment was conducted at a pilot plant consisting of free filtra¬tion columns filled with silica sand, and 2 mixed beds: silica sand with 2 activated silica sands from operating WTP. The installation was supplied with aerated natural groundwater. The process of filtration was conducted with the rate of 7 m/h. Activation process was evaluated according to time needed to achieve expected effects of iron and manganese removal as well as the bed depth needed to achieve effluent standards.
EN
A study algorithm of filtration materials susceptibility to autoactivation with manganese dioxide was presented, in the example of chalcedonite sand. This algorithm may serve as a basis for preliminary research plan development for groundwater treatment plant purposes. The proposed methodology was verified in studies on iron and manganese removal from groundwaters by filtration using chalcedonite as well as, for comparative purposes, quartz and anthracite-quartz sands. Technological characteristics of chalcedonite, quartz and anthracite-quartz deposits were received under the same research conditions and in line with the methodology developed. This allowed the manganese dioxide assisted autoactivation processes to be compared and a definite prevalence of chalcedonite over quartz and anthracite-quartz sands in the process of iron and manganese removal from water was demonstrated.
PL
Przedstawiono algorytm badania podatności materiałów filtracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chalcedonitu, na autoaktywację dwutlenkiem manganu. Algorytm ten może służyć do opracowania planu badań przedprojektowych na potrzeby zakładów oczyszczania wód podziemnych. Proponowana metodyka została zweryfikowana w badaniach doświadczalnych odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych, prowadzonych w złożu chalcedonitowym i porównawczo w złożach kwarcowych i antracytowo-kwarcowych. Wyznaczone zgodnie z opracowaną metodą charakterystyki technologiczne złoża chalcedonitowego, kwarcowego i antracytowo-kwarcowego, uzyskane w takich samych warunkach badawczych, pozwoliły porównać proces autoaktywacji tych złóż dwutlenkiem manganu i wykazać wyraźną przewagę złoża chalcedonitowego nad złożami kwarcowym i antracytowo-kwarcowym w procesie odżelaziania i odmanganiania wody.
8
Content available remote Wymagania stawiane materiałom filtracyjnym
EN
In the paper the requirements for filtration materials used for water production are presented. The issue was described according to Polish and European standards. The physical and chemical parameters of materials are presented as well as issues related to transport and filter operation.
PL
W większości wysokoefektywnych systemów uzdatniania wody powierzchniowej filtracja pospieszna występuje po procesie koagulacji i sedymentacji oraz przed chemicznym utlenianiem i adsorpcją. W systemach uzdatniania wody podziemnej proces filtracji pospiesznej występuje najczęściej po napowietrzeniu wody, a podstawowym celem filtracji jest wówczas odżelazianie i odmanganianie we właściwie dobranych złożach filtracyjnych, w których zachodzą procesy katalitycznego heterogenicznego utleniania tych domieszek.
PL
Stacja Uzdatniania Wody "Odra" jest jednym z trzech obiektów uzdatniających wodę na potrzeby miejscowości Świnoujście. Została zlokalizowana w prawobrzeżnej części miasta. Obiekt uzdatnia wodę pochodzącą z ujęć czwartorzędowych, z tym że część to zasoby dobrej jakości - tzw. ujęcie "Wydmy ", druga część to zasoby bardzo złej jakości - ujęcie roboczo nazywane w ten sam sposób jak ZUW, czyli "Odra".
PL
Badania prowadzono na instalacji doświadczalnej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych. Wyniki badań pozwoliły porównać straty hydrauliczne osiągane w czasie filtracji przez złoża chemicznie aktywne i czyste złoża kwarcowe.
EN
In the paper the results of laboratory and pilot research on filtration process are presented. The oxidative and chemically non-active filtration materials were used. The experimental installation was implemented. The results of the research allowed to estimate and compare the values of hydraulic head loss for tested filtration materials.
11
Content available Dezynfekcja ścieków
PL
W artykule poddano dyskusji konieczność stosowania dezynfekcji ścieków w aspekcie ochrony zdrowia publicznego i wymagań stawianych jakości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono metody stosowane w dezynfekcji ścieków. Omówiono obowiązujące w Polsce i za granicą regulacje prawne i praktykę dotyczącą dezynfekcji ścieków.
EN
In the article the necessity of wastewater disinfection is discussed, in the aspect of public health protection and treated sewage requirements. The methods of wastewater disinfection are presented. The regulations in Poland and abroad are discussed as well as practice in that matter.
PL
Artykuł prezentuje metodykę postępowania w określaniu przydatności technologicznej nowych materiałów filtracyjnych do usuwania żelaza oraz manganu z wody. Autorzy opracowali algorytm postępowania, który określa ścieżki postępowania przy interpretacji danych uzyskanych w toku badań technologicznych, pozwalający przeanalizować istotne z punktu widzenia omawianych procesów dane, jak i wyznaczyć najistotniejsze charakterystyki technologiczne. W artykule przedstawiono również wyniki badań złoża chalcedonitowego, analizowane w oparciu o omawiany algorytm interpretacji.
EN
The paper presents methods of research on determination of technological suitability of new filtration materials for iron and manganese removal from water. Authors created algorithm of interpretation of research results, collected during the technological experiment, allowing to establish important parameters as well as technological characteristics. In the paper the interpretation of chalcedonit research according to established algorithm is presented.
PL
Wyniki badań nad procesem filtracji wód podziemnych przez złoże filtracyjne z piasku chalcedonitowego. Badania pilotowe obejmowały serię, w której porównano efektywności odżelaziania i odmanganiania złoża antracytowo kwarcowego i złoża chalcedonitowego. W drugiej serii prowadzono filtrację przez chalcedonit z prędkościami filtracji równymi 6, 9, i 12 m/h. Na podstawie wyników badań wyznaczono efektywność filtracji, wysokości stref odżelaziania i odmanganiania oraz czasy wpracowania złoża chalcedonitowego.
EN
The results of the process of filtration of groundwater by a chalcedonit sand filter bed. On the basis of test results were determined the size of zones of iron and manganese removal and the time of form chalcedonit deposit.
PL
W artykule poddano dyskusji konieczność stosowania dezynfekcji ścieków w aspekcie ochrony zdrowia publicznego i wymagań stawianych jakości ścieków oczyszczonych. Przedstawiono metody stosowane w dezynfekcji ścieków. Omówiono obowiązujące w Polsce i za granicą regulacje prawne i praktykę dotyczącą dezynfekcji ścieków.
EN
This paper discussed the need for disinfection of wastewater in terms of protecting public health and quality requirements for treated sewage. Presents the methods used to disinfect wastewater. Discussed in force in Poland and abroad, legislation and practice concerning the disinfection of wastewater.
15
Content available remote Arsen w wodach podziemnych okolic Lublina
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad przypadkami występowania arsenu w wodach podziemnych ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w gminie Garbów koło Lublina. Obecność arsenu stwierdzono w wodzie z ujęcia we wsi Bogucin, która eksploatuje wody z poziomu paleoceńsko-kredowego występującego pod pokrywą przepuszczalnych i półprzepuszczalnych utworów czwartorzędowych. Arsen występuje w stężeniach 20–29 µg/dm3. Ze względu na występowanie ponadnormatywnych stężeń żelaza (powyżej 3 mg/dm3) i manganu (do 0,67 mg/dm3), przed podaniem do sieci wody są uzdatniane poprzez napowietrzanie i filtrację na filtrach pospiesznych. W trakcie odżelaziania i odmanganianiania następuje współstrącenie arsenu i dzięki temu zjawisku następuje obniżenie stężenia arsenu do poziomu 3 µg/dm3, czyli poniżej zawartości dopuszczalnej w wodach przeznaczonych do spożycia.
EN
Authors describe some aspects of occurrence of arsenic in raw water used for production of drinking water in Lublin region (E Poland). Arsenic in concentrations 20–29 µg/dm3 was discovered in one intake exploiting water from Cretaceous-Paleocene semi confined aquifer. Together with arsenic High concentrations of iron (over 3 mg/dm3) and manganese (up to 0.67 mg/dm3) were present. Aeration and filtration processes are implemented in order to achieve acceptable content of iron and manganese, before water is supplied to consumers. Due to co precipitation processes during treatment concentration of arsenic decreases to 3 µg/dm3 thus treated water meets all sanitary standards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pilotowych procesu filtracji wód podziemnych przez złoże chalcedonitowe. Celem eksperymentu było określenie efektywności odżelaziania i odmanganiania badanej wody w procesie filtracji z wysokimi prędkościami, równymi 10, 15 i 20 m/h. Na podstawie wyników badań określono również pojemności masowe złoża chalcedonitowego, przyrosty strat hydraulicznych oraz czas wypracowania złoża do usuwania manganu.
EN
This paper presents results of a pilot research on filtration process trough chalcedonit sand. The research was conducted on groundwater treatment plant. The aim of the experiment was to determine the effectiveness of iron and manganese removal in filtration process through chalcedonit sand with filtration rate of 10,15 and 20 m/h. The authors evaluated the mass capacity and head losses of chalcedonit bed. The time needed to start up the chalcedonit bed for removal of manganese was established.
PL
Nitryfikacja zachodzi często przy okazji innych procesów uzdatniania wody podziemnej np.: usuwania manganu czy żelaza. Aby proces nitryfikacji przebiegał z wystarczającą efektywnością konieczne jest przestrzeganie ścisłych zasad technologicznych. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne procesu nitryfikacji oraz wyniki badań pilotowych nad usuwaniem azotu amonowego prowadzonych w ZUW w Świnoujściu.
PL
Wody naturalne, w szczególności powierzchniowe, klasyfikują się do złożonych układów heterogenicznych zawierających bardzo dużą ilość różnych domieszek, w tym pochodzenia antropogenicznego, powodujących zarówno ich zanieczyszczenie chemiczne - skażenie, jak i mikrobiologiczne - zakażenie. Do szczególnie niebezpiecznych domieszek klasyfikują się zanieczyszczenia mikrobiologiczne, w tym: chorobotwórcze bakterie, wirusy i enterowirusy, pierwotniaki i pasożyty jelitowe [18]. Nie istnieją realne możliwości likwidacji w środowisku naturalnym chorobotwórczych mikroorganizmów, jak również nierealna jest koncepcja społeczeństwa wolnego od chorób i to niezależnie od poziomu jego rozwoju jak i standardu życia. Tym nie mniej wprowadzając centralne zaopatrzenie w wodę na przełomie XIX i XX wieku, a w szczególności uzdatnianie wody, w tym jej dezynfekcję, wyeliminowano tzw. "epidemie wodne". Pod tym terminem rozumie się choroby zakaźne przewodu pokarmowego (np. cholera, czerwonka, dur brzuszny ...) przenoszone drogą wodną, które w okresach poprzednich wyludniały miasta i całe regiony we wszystkich zaludnionych częściach świata, a w szczególności Europy.
EN
Water environment, particularly surface classified as complex heterogeneous systems containing very large number of different additives, including anthropogenic origin, resulting in both their chemical pollution - contamination, and microbiology - infection. For particularly dangerous additives classified as microbiological contamination, including pathogenic bacteria, viruses and enteroviruses, protozoa and intestinal parasites [18]. There is no real possibility of liquidation in the environment of pathogenic microorganisms, as well as unrealistic is the idea of a society free from disease, regardless of its level of development and living standards. None-theless, introducing a central water supply at the turn of the century, in particular, water treatment, including its disinfection eliminated so. "Epidemics of water". Under this term is meant gastrointestinal diseases (for example: cholera, dysentery, typhoid fever ...) transmitted by water, which in previous periods ravaged cities and entire regions in all the populated parts of the world, particularly Europe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań. Celem badań było określenie efektywności usuwania żelaza i manganu w procesie filtracji przez chalcedonit piasku. Eksperymenty prowadzono na instalacji pilotowej składającej się z trzech kolumn filtracyjnych wypełnionych badane materiały filtracyjne. Instalacja została zaopatrzona w naturalnych wodach podziemnych. Autorzy dokonali oceny skuteczności filtracji, obliczyli masę możliwości i strat.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.