Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrazowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, the new version of imaging algorithm for Ultrasound Transmission Tomography was presented. This algorithm was comprehensively tested with both synthetic and real measurement data. Different configuration of an internal objects were considered. In order to improve the quality of imaging the input data were treated by Principal Component Analysis. The algorithm proved its usefulness and its weak sides which have to be improved in the future.
PL
W tym artykule przedstawiono nową wersję algorytmu w Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany zarówno dla danych syntetycznych jak i na danych pomiarowych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, dane wejściowe poddane zostały Analizie Składowych Głównych. Zaproponowany algorytm wykazał się swoją użytecznością a także ujawnił swoje słabe strony, które w przyszłości mogą zostać usunięte.
2
Content available Zastosowanie technik medycyny nuklearnej w ortopedii
PL
Główną zaletą obrazowania z zastosowaniem technik medycyny nuklearnej jest możliwość uchwycenia zmian funkcjonalnych, które pojawiają się przed zmianami anatomicznymi. W związku z tym wykorzystanie technik medycyny nuklearnej umożliwia wczesne wykrycie m.in. chorób układu mięśniowo-szkieletowego.
EN
The major advantage of nuclear medicine imaging is that functional changes appear before an anatomical change. Therefore, imaging in nuclear medicine enables the early detection of diseases of the musculoskeletal system.
EN
In this paper a new version of discretisation model for Ultrasonic Transmission Tomography is presented. The algorithm has been extensively tested for synthetic noisy data on various configurations of internal objects. In order to improve the imaging quality, the pixels/voxels have been enlarged compared to the figures inscribed in pixels/voxels however no more than figures described on the standard square pixels or cubic voxels. The proposed algorithm provides better quality of imaging.
PL
W tym artykule zaproponowano nową wersję dyskretyzacji modelu dla Ultradźwiękowej Tomografii Transmisyjnej. Przedstawiony algorytm był wszechstronnie przetestowany dla danych syntetycznych zaszumionych dla różnych konfiguracji obiektów wewnętrznych. W celu poprawienia jakości obrazowania, piksele/woksele zostały powiększone w stosunku do figur wpisanych w piksele/woksele, jednak nie więcej niż figury opisane na standardowych kwadratowych pikselach lub sześciennych wokselach. Proponowany algorytm zapewnia lepszą jakość obrazowania.
EN
The one-way propagation operator in the frequency-space domain has the advantages of fast calculation speed and good adaptability to medium with lateral velocity variation. The full wavefeld model constructed by the one-way propagation operator is iterative. As the number of iterations increases, the components of wavefeld are more and more abundant. In the full wavefeld model, the propagation and scattering processes are independent of each other. The former is determined by the propagation operator, while the latter is determined by the scattering operator. As each iteration increases, the wavefeld component will increase by one order. As an inverse migration operator, the full wavefeld model could feed back the imaging result to the data. By calculating the residual between the simulated data and the actual data, the refectivity is updated. This is an inversion process. In this process, multiples will be imaged. In this way, the subsurface information contained in multiples is utilized and the imaging quality is greatly improved. The L1-norm is used to constrain the imaging result, which further suppresses the artifacts and improves the imaging resolution. We have made some numerical examples in 2D case, explaining the principles and advantages of this methodology.
5
EN
Ultrasonography has proved its usefulness in the evaluation of joint inflammations caused by rheumatoid arthritis. The illness severity is scored by human examiners based on their experience, but some discrepancies in the final diagnosis and treatment frequently occur. Therefore, the main aim of this work is the elaboration of an automatic method of the localization of finger joint inflammation level in ultrasound images. In this paper we propose a novel, fully automated framework for synovitis region segmentation. In our approach we compare several bones and joint localization methods based on the seeded region growing technique, which is combined with different speckle noise filtering algorithms. This technique extracts a region from the image using some predefined criteria of similarity between initially selected point and the pixels in its neighborhood. The seed point is localized automatically as the darkest patch within a small region between two detected finger bones close to the joint. The region affected by synovitis is found using the adopted criterion of homogeneity based on a patch to patch similarity measure. The obtained results exhibit a satisfying accuracy in comparison with the annotations prepared by an expert and the results delivered by semi-automatic methods that require manual bones delineation.
EN
Orthopaedic trauma surgery is a complex surgical speciality in which anatomy, physiology and physics are mixed. Proper diagnosing and based on that planning and performing surgery is of crucial matter. This article briefly summarizes available radiological modalities used for diagnostics and for surgical planning. It focuses on utility of rapid prototyping process in trauma surgery. Moreover, a case study in which this technique was used is described. Rapid prototyping proved its usefulness and in future it may become a modality of choice for planning complex trauma procedures.
PL
W artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania nieniszczącej techniki radiometrii w podczerwieni PTR (PhotoThermal Radiometry) do wizualizacji obszarów implantowanych w krzemie. Przedstawiony został szczegółowy opis zrealizowanego stanowiska eksperymentalnego. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań, w formie mapy, rozkładu oraz przekroju amplitudy i fazy sygnału PTR, uzyskanych dla zbadanej implantowanej próbki krzemowej.
EN
This paper presents issues connected with possibilities of the usage of the nondestructive infrared photothermal radiometry technique PTR (PhotoThermal Radiometry) for visualization of the implanted areas in silicon. Detailed description of the realized experimental set-up has been presented. Example results in the form of the maps and profiles of the amplitude and phase of the PTR signal obtained for the investigated sample have been presented.
PL
Artykuł jest przeglądem możliwości i rozwiązań, jakie oferują systemy wizyjnej kontroli jakości i sterowania. Zaprezentowano w nim przykłady implementacji przemysłowych, jak również rozwiązania potencjalne. Przedstawione przykłady zaczerpnięte są z projektów i wdrożeń, które obecnie funkcjonują w zakładach produkcyjnych w Europie i Polsce. Celem artykułu jest przekonanie czytelnika do wszechstronności i wartości płynącej z rozwiązań wizyjnych.
EN
The article is an overview of the potential and possibilities offered by the machine vision systems for quality inspection and control. The article also presents the examples of industrial implementation and also potential solutions. Examples described in the article are taken from the projects and implementations that are currently working in factories in Europe and Poland. The aim of this article is to convince the reader about the versatility and value that comes from vision solutions.
PL
Obrazowanie ścian otworu wiertniczego przy wykorzystaniu imagera mikroopornościowego (XRMI) umożliwia lokalizację elementów strukturalnych, takich jak szczeliny naturalne oraz indukowane czy strefy uskokowe, a także określenie ich przestrzennej orientacji. Analiza strukturalna rdzeni wiertniczych pozwala na obserwację struktur bezpośrednio występujących w skale. Dodatkowo umożliwia badania mineralogiczno-geochemiczne wypełnienia szczelin oraz ocenę parametrów hydraulicznych szczelin. Praca przedstawia wady i zalety stosowania wymienionych metod analizy strukturalnej w obrębie otworu wiertniczego, a także opis integracji obydwu metod.
EN
Visualization of wellbore walls using X-tended Range Micro Imager Tool (XRMI) allows to identify structural elements such as natural and induced fractures, fault zones and to define spatial orientation of this structures. Structural analysis of cores enable observations of structures occured directly in rock formation. Additionally, it is possible to perform mineralogical and geochemical analysis of fracture filling and hydraulic conductivity evaluation based on core samples. Paper presents advantages and disadvantages of using mentioned methods of structural analysis in wellbore and also a description of integration of these.
PL
Zastosowanie migracji głębokościowej, wykorzystującej metody wychodzące poza proste iteracje budowy modelu, pozwala uzyskać model ośrodka umożliwiający zobrazowanie skomplikowanej budowy geologicznej. Technika, sprawdzona już w tektonice nasunięć, polega na rozszerzeniu sekwencji przetwarzania w domenie głębokości, rozbudowanym schematem z wieloma węzłami decyzyjnymi. Metoda prezentowana jest na przykładzie danych rzeczywistych ze strefy przejściowej Ameryki Południowej. Obrazowanie głębokościowe z budową modelu prezentowaną techniką, pozwoliło rozwiązać postawione zadanie geologiczne i uzyskać zdecydowaną poprawę strukturalną w stosunku do obrazowania w domenie czasu.
EN
The application of the pre-stack depth migration with methods which go beyond the simple iterations of the model building, allows to obtain an interval velocity models in areas where complex geological structures exist. The technique, already proven in the Thrust tectonics, consist in extending the seismic data processing sequence in depth domain, an expanded scheme of the multi-node decision-making. The method is presented on the example of the real data from the transition zone of South America. The depth imaging with the presented an advanced technique of the model building has allowed to solve the task and to get the vast improvement of structural image in relation to the imaging in time domain.
PL
Najnowsze technologie obrazowania i analizy danych sejsmicznych w systemie EarthStudy360TM (ES360) odpowiadają na potrzebę lepszego zrozumienia często niejednoznacznych obrazów sejsmicznych. Nowe możliwości związane są z trójwymiarowymi, kątowymi kolekcjami CIG (common image gathers) zachowującymi pełną, rzeczywistą informację azymutalną. Kolekcje te umożliwiają m.in. analizę otrzymanych wyników w oparciu o ich interakcyjną sektoryzację i sumowanie. Prezentacja uwzględnia szczególnie sektoryzację azymutalną w oparciu o kolekcje kierunkowe 3D po migracji głębokościowej ES360 w domenie kątowej. Dyskutowane są aspekty teoretyczne oraz przykłady zastosowania tej technologii do danych rzeczywistych z obszaru Polski.
EN
The latest technologies of imaging and analysis of seismic data in the EarthStudy360TM (ES360) meet the need for better understanding of the often ambiguous seismic images. New opportunities are associated with three-dimensional, angle-domain CIG providing full subsurface azimuth information. These gathers allow, among others, detailed analysis of the results based on their on-the-fly sectorisation and selective stacking. The issue is presented with particular focus on azimuthal sectorisation based on the directional full azimuth angle gathers obtained with ES360 prestack depth migration. Discussed are theoretical aspects and examples of application of this technology to real seismic recorded in Poland.
PL
Przedstawiono wyniki analizy numerycznej metodą PIV (anemometria obrazowa) obserwacji otrzymanych w wyniku badań modelowych wału przeciwpowodziowego. Określono warunki stosowania metody oraz jej ograniczenia.
EN
The paper presents the results of numerical analysis using PIV (anemometry imaging) observations obtained from model tests the embankment. The work specified requirements analysis methods PIV and its limitations.
EN
The fractured granite basement is the primary oil and gas reservoir in the Cuu Long Basin, Vietnam. Due to the complexity of this nonlayered unconventional target, combined with complicated fault and fracture systems, the seismic data quality near and within the basement section is very low. For this reason, it is important to apply improved seismic data processing workflows, filtering and migration techniques, as wells as attribute processing methods to enhance the imaging quality. Our studies show that applying different types of filters, including the f-k, Radon transform and Tau-P, improves signal to noise ratio, removing multiples, revealing basement’s top and its related fractured and fault zones. In addition, the application of multi-arrival-solution migration algorithms, such as Kirchhoff Migration and Controlled Beam Migration, provides improved imaging for identifying basement top and faults and fractures within the basement. Furthermore, the application of seismic attributes such as curvature, apparent dip, or energy gradient, is important in locating faults and fractures, whereas mapping of intensity and orientation of such structures assists the delineation of “sweet spots” and assists the planning of exploration.
15
Content available remote Architectural drawing – illustrating the elements of the invented world
EN
An architectural design is still the main means of artistic expression in illustrating the elements of the world invented by architects. For the last two decades this elementary way of expressing artistic intentions has been consequently replaced by new devices – a computer and software which enable digital modeling of the designed objects. This phenomenon proceeds mainly in the issues connected with presenting an architectural idea, so that it concerns the analyses that finish the artistic process of an object designed. Even at the level of competitions more and more often visualizations and not the drawings of an object are becoming the obligatory element of the work submitted. The article discusses today's role and importance of an architectural drawing in the artistic process and architect’s artistic workshop.
PL
Rysunek architektoniczny pozostaje wciąż podstawowym środkiem wyrazu artystycznego w obrazowaniu elementów świata wymyślanego przez architektów. Przez ostatnie dwie dekady ten elementarny sposób przekazywania intencji twórczych jest konsekwentnie wypierany przez nowe narzędzia – komputer i oprogramowanie, pozwalające na cyfrowe modelowanie projektowanych obiektów. Zjawisko to postępuje zwłaszcza w kwestiach związanych z prezentacją idei architektonicznej, a więc dotyczy opracowań wieńczących proces twórczy projektowanej rzeczy. Nawet na etapie konkursów coraz częściej to wizualizacje, a nie rysunki obiektu stają się obligatoryjnym elementem zakresu składanej pracy. W artykule przybliżono dzisiejszą rolę i znaczenie rysunku architektonicznego w procesie twórczym i warsztacie architekta.
EN
This report is about mathematics and engineering innovations inspired by the nature, in particular, about the optical devices and imaging technologies inspired by eyes of living organisms. Instead of reviewing existing mathematical methods, the author explains visual sensors in nature and also the corresponding engineering devices for further inspiration of mathematicians. Contents: Introduction. Eyes. Optics and Imaging. Camouflage. References. Figure Credits.
PL
W pierwszym etapie niniejszej pracy wytworzono i zasiedlono agregatami komórek macierzystych innowacyjne biomateriały. Rusztowania wykonano z mieszaniny poli(3-hydroksymaślanu-ko-3-hydroksywalerianu) (PHBV), poli(L-laktydu-ko-glikolidu) (PLGA) oraz trójfosforanu wapnia (TCP). W drugim etapie pracy, scharakteryzowano wytworzone biomateriały wykorzystując techniki rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej z użyciem środka kontrastującego. Poddano je także analizie powierzchniowej przy pomocy mikroskopu sił atomowych. Wyniki odniesiono do materiału referencyjnego, którym były rusztowania wykonane z PHBV i PLGA. Mikrotomografia komputerowa zapewniła wnikliwą ocenę struktury rusztowań kostnych. Oprócz obrazowania komórek macierzystych umożliwiła obserwację mikrostruktury w całej objętości badanego materiału w 3D. Kolejną techniką szeroko stosowaną do badań rusztowań polimerowych była mikroskopia sił atomowych. Umożliwiła ona wizualną ocenę topografii badanych materiałów oraz analizę ich chropowatości. Wytworzone rusztowania kostne miały odpowiednie parametry dla proliferacji komórek macierzystych. Wyniki niniejszej pracy wykazały, że tomografia komputerowa jest odpowiednim narzędziem do obrazowania komórek macierzystych zasiedlonych na porowatych biomateriałach. Dodatkowo stwierdzono, że specjalnie modyfikowane sondy skanujące umożliwiły dokładniejszy w stosunku do standardowych pomiar chropowatości powierzchni rusztowań.
EN
The first stage of this study involved the preparation and seeding of innovative biomaterials with stem cell Scaffolds through a mixture of poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroksy-valerat) (PHBV), poly (L-lactide-co-glycolide) (PLGA) and tricalcium phosphate (TCP). In the second stage, biomaterials were characterized using a X-ray computed microtomography (CT) with a contrast agent. They were also subjected to surface analysis using atomic force microscopy. The results were compared to the reference material, of a PHBV/PLGA composite scaffold. The computed microtomography ensured rigorous assessment of the bone scaffold structure. Apart from stem cell imaging it also enabled the observation of the microstructure in the entire volume of the material in 3D. Another technique used to study polymeric scaffold was atomic force microscopy (AFM). It allowed for the visual assessment of the topography of the tested materials, as well as the analysis of their surface roughness. The tested bone scaffolds showed appropriate parameters for stem cell proliferation. The results of this study indicated that tomography is a suitable tool for the imaging of stem cell seeding on porous biomaterials. In addition, we couclude that specially modified scanning probes enabled more accurate surface roughness measurements.
PL
Praca przedstawia wyniki eksperymentalnych badań geofizycznych mających na celu uściślenie rozpoznania strefy dyslokacji tektonicznej w przypowierzchniowej warstwie podłoża w północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do zobrazowania struktury górotworu zastosowano metodę konduktometryczną (GCM) w postaci wielopoziomowego profilowania przy zmiennym ustawieniu dipola anten. Badania przeprowadzono na poligonie testowym w Brzezinach Śląskich. Praca zawiera teoretyczny opis metody badawczej oraz analizę wyników pomiarów na poligonie.
EN
This paper presents the results of geophysical surveying aimed at the identification of the fault zone structure in the northern part of Upper Silesia. In order to visualize the fault plane the conductivity method (GCM) in multilayer profile mode with change of dipole orientation was used. The measurements were conducted on a test site in Brzeziny Slaskie. The paper describes theoretical principles of GCM method and the measurement’s results.
PL
W pracy zostaną przedstawione możliwości i ograniczenia rozwiązań wspomagających pomiar parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka na podstawie cyfrowych obrazów radiologicznych. Pomiary przeprowadzono na zdjęciach rentgenowskich w standardowych projekcjach. Stosowanie takich systemów pozwala na automatyzację przetwarzania obrazu, zwiększenie dokładności pomiarów parametrów i określenie normy populacji wybranych wskaźników morfometrycznych stawu skokowego.
EN
The paper will be presented the possibilities and limitations of solutions that support the measurement of morphometric parameters of human ankle on the basis of digital radiological images. Measurements were carried out on X-ray images in standard projections. The use of such systems will allow to the automation of image processing, increase accuracy of measurement parameters and determine the population norms of the selected morphometric indicators of the ankle joint.
EN
Charge coupled devices are the image sensors extensively used in scientific imaging. One of the problems of low light imaging is the collection of additional thermal charge during the exposure. In the paper the results and conclusions of 4-year research on dark current abnormalities are presented. Their sources and possible explanation for the observed phenomena are investigated. The dark current unique behavior should be taken into account especially while imaging in extremely low light level conditions.
PL
Matryce CCD są czujnikami wykorzystywanymi do rejestracji obrazów. Ze względu na pełne wykorzystanie powierzchni światłoczułej są one wykorzystywane, gdy ilość padającego światła jest bardzo niska. Do takich zastosowań należy m.in. obrazowanie w astronomii, gdzie czasy naświetlania pojedynczego zdjęcia sięgają wielu minut. Jednym z problemów przy tego typu zastosowaniach jest obecność prądu ciemnego, który wnosi do obrazu składową addytywną zależną od temperatury czujnika. W celu wyeliminowania tych zjawisk temperaturę matrycy CCD stabilizuje się wykorzystując m.in. ogniwa Peltiera oraz wykonuje się tzw. klatki ciemne (zdjęcia bez dostępu światła), aby następnie odjąć je od otrzymanego obrazu. Taka technika korekcji zakłada, że procesy termiczne przebiegają w sposób stały oraz, że są one niezależne od oświetlania matrycy. W artykule przedstawiono trzy typy nieliniowości prądu ciemnego, dla których powyższe założenia nie są spełnione. Pierwszy typ powiązano ze specyficznym położeniem defektu generującego ładunek termiczny, natomiast drugi typ skojarzono z obecnością defektów strukturalnych - dyslokacji. Trzecim rodzajem opisywanych zjawisk są losowe skoki tempa generacji termicznej. Wiedza o problemach prądu ciemnego jest kluczowa w przypadku dokonywania korekcji naukowych zdjęć źródeł emitujących niewielką ilość światła. Uwzględnienie odmiennych zachowań generacji termicznej pozwala na poprawę jakości skorygowanych obrazów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.