Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przyjęto schelerowskie założenie o emocjach zbiorowych (resentymentach) odzwierciedlających napięcia w strukturze i kulturze społecznej. Procesy innowacyjne są warunkowane przez konteksty strukturalne i kulturowe, w tym również o charakterze resentymentalnym. Autor podejmie się odpowiedzi na pytanie: jak podstawowe stany powyższych kontekstów, które określimy jako morfostatyczny (podtrzymujący trwanie) lub morfogenetyczny (generujący zmiany) warunkują powstawanie i wdrażanie innowacji w danym systemie społeczno-ekonomicznym. Zaprezentowane będą elementy morfo-genetycznej analizy przyczynowej powstawania ekosystemów innowacyjnych oraz barier ograniczających przebieg procesów innowacyjnych w polskich realiach strukturalno-kulturowych obarczonych kontekstami resentymentalnymi.
EN
The article assumes collective emotions (resentments) reflecting tensions in social structure and culture (by Max Scheler). Innovative processes are conditioned by the structural and cultural context, including resentimental character. The author will answer the question: how the basic states of the above contexts, which we will describe as morphostatic (maintaining duration) or morphogenetic (generating changes), determine the creation and implementation of innovations in a given socio-economic system. It will be presented a morphogenetic causal analysis of the emergence of innovative ecosystems and barriers limiting the course of innovation processes in the Polish structural and cultural realities burdened with resentimental contexts.
PL
Resentymenty współtworzą, obok idei i wartości, emergentne własności kulturowe. Są czynnikami podtrzymującymi morfostazę społeczno-kulturową. Resentymenty głównych polskich warstw społecznych można diagnozować i wyjaśniać poprzez odwołanie się do ich efektów (Sławomir Kapralski). Występowanie w danym kontekście społeczno-politycznym: niespójnej struktury, specyficznych systemów myślowych i pochodnych im typów interakcji (Max Scheler) skutkuje tym, że wywołany przez nie resentyment ogranicza działania prowadzące do morfogenezy strukturalnej i kulturowej. Efektem działania struktury społecznej oraz kultury na poddane resentymentom kategorie społeczne jest bierność obywatelska, brak partycypacji w sferze publicznej. Autor zaprezentuje mechanizmy resentymetalne, których działanie zostanie zilustrowane przykładami z polskiej sfery publicznej.
EN
The resentments co-create, in addition to ideas and values, emergent cultural properties. They are factors supporting the socio-cultural morphostasis. Polish resentments of major social strata can diagnose and explain by reference to their effects (Sławomir Kapralski). Occurrence in a given socio-political context: the inconsistent structure, specific thought systems and their related types of interaction (Max Scheler) results in their resentment limiting actions leading to structural and cultural morphogenesis. As a result of the social structure and culture of resentment, social categories are passive citizenship, lack of participation in the public sphere. The author presents resentment mechanisms and illustrates them with examples from the social life.
PL
Dla wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej regionu śląskiego konieczny jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności przedsiębiorstw. W procesie przebudowy gospodarki województwa śląskiego rozwój sektora mikro, małych i średnich firm ma znaczenie strategiczne. Oczekuje się, że firmy te będą produkowały innowacyjne produkty bądź wykorzystywały innowacyjne technologie. Celem artykułu jest zdiagnozowanie stanu wiedzy, nastawień emocjonalnych oraz zachowań przedsiębiorców MŚP w województwie śląskim w stosunku do problematyki innowacji. Badania respondentów, podjęte w ramach projektu innowacyjnego testującego „Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości”1, przeprowadzono na podstawie wywiadu grupowego (fokus), w którym proszono o zdefiniowanie, czym jest innowacja i jakie są jej elementy definicyjne.
EN
To strengthen the economic attractiveness of the Silesian region it is necessary to increase the competitiveness of the regional economy based on knowledge and enterprise innovation. In the process of rebuilding its economy are the development of micro, small and medium enterprises is of strategic importance. It is expected that these companies will produce innovative products or have used innovative technologies. This article aims: to diagnose the state of knowledge, attitudes, and emotional behaviors of entrepreneurs of SMEs in the Silesian region in relation to the issue of innovation. Survey respondents, taken in the framework of an innovative project testing "From a matrix for innovative entrepreneurship"2 was carried out on the basis of group interview (focus), which were asked to define what innovation is and what are the elements of the definition.
PL
W artykule dokonano analizy uwarunkowań aksjologicznych funkcjonowania lokalnej sfery publicznej, wskazano bariery jej rozwoju w kontekście istniejących w Polsce emergentnych struktur społecznych (interesy) oraz kulturowych (idei, wartości). Na podstawie założeń ontologicznych i epistemologicznych teorii morfogenezy struktury i sprawstwa przedstawiono studium przypadku dyskursu publicznego. Jakościowe dane terenowe poddano badaniu z wykorzystaniem metody krytycznej analizy dyskursu oraz założeń idealnej sytuacji komunikacyjnej Jürgena Habermasa.
EN
The article analyzes the conditions axiological functioning of the local public sphere, identified barriers to its development in the context of existing in Poland emergent social structures (interests) and culture (ideas, values). Based on the assumptions of ontological and epistemological theory of morphogenesis of structure and agency has been presented a case study of public discourse. Qualitative data field has been explored using the method of critical discourse analysis and assumptions of Jürgen Habermas’ the ideal situation of communication.
EN
The authors suggest to realize the specific research objectives in the area of sociology of public life, in the research of particular dimensions of Polish public sphere or in the functioning of various institutions of a civil society with the help of consistent triangulation research procedure. The presented examples of applications of mixed methodology concemed triangulation approach to the methods, sources, researchers, theories, cognitive perspectives and level analysis. In the research concerning the complex social activities, in which after the stage of diagnosing the reality the tools for research of attitudes and the scale of particular behaviors are created, a triangulation experimental plan with the elements of qualitative research (e.g. focus groups) can be used. Such methodological approach also seems to provide interesting cognitive effects as well as application effects in the area of action research.
PL
W prezentowanym artykule autorzy proponują, aby realizować określone cele badawcze w dziedzinie socjologii życia publicznego, w badaniach poszczególnych wymiarów polskiej sfery publicznej czy funkcjonowania różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego za pomocą konsekwentnej triangulacyjnej procedury badań. Takie podejście metodologiczne wydaje się też przynosić ciekawe efekty poznawcze, ale również aplikacyjne w dziedzinie badań w działaniu (action research). Autorzy artykułu podejmą próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak badać złożone wielopoziomowe (emergentne) zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w sferze aktywności obywatelskiej.
PL
Artykuł prezentuje zespół teoretyczno-metodologicznych rozwiązań zastosowanych do badań sytuacji społeczno-ekonomicznej sektora śląskich mikro, małych i średnich firm oraz założenia i rezultaty planu eksperymentalnego do testowania Matrycy Potrzeb Marketingowych (MPM), czyli narzędzia, które było efektem finalnym tych badań. Ponadto, przedstawione zostały wyniki ewaluacji zewnętrznej MPM - narzędzia skonstruowanego do diagnozy i autodiagnozy indywidualnych postaw, potrzeb w dziedzinie marketingu innowacji i innowacji marketingowej przedsiębiorców MŚP. Projekt zrealizowano wykorzystując triangulacyjne podejście do metod, teorii, badacza oraz perspektyw poznawczych.
EN
The article presents a set of theoretical-methodological solutions applied in the research on the social-economic situation of the sector of the Silesian micro, small and medium enterprises as well as assumptions and results of experimental plan for testing the Matrix of Marketing Needs (MMN), that is a tool which was a final effect of the research. Moreover, there are the results of external assessment of MMN included –a tool constructed for diagnosis and auto-diagnosis of the individual attitudes, needs in the area of innovation in marketing and marketing innovation of MSME entrepreneurs. The project was completed using a triangulative approach towards the methods, theories, researcher and cognitive perspectives.
EN
Subject of the paper focuses on the issues of civil agency (agency) in the polish socio-cultural system. The author attempted to identify constraints and opportunities for action of the different social actors (individual and collective, including representatives of the elite ideological and related interest groups) within the reality, which is referred to historically as civil society and the open public sphere. Was presented research methodology of the structural and cultural conditions of primary action (passive) and collective (active) of social actors. Theoretical and methodological basis of the analysis provided Margaret Archer’s theory of morphogenetic.
PL
Tematyka artykułu skupia się na problematyce obywatelskiego sprawstwa (agency) w polskim systemie społeczno-kulturowym. Została podjęta próba wskazania ograniczeń i możliwości podmiotowego działania różnych aktorów społecznych (indywidualnych i zbiorowych, w tym przedstawicieli elit ideologicznych i powiązanych z nimi grup interesu) w obrębie rzeczywistości, którą określa się historycznie jako społeczeństwo obywatelskie oraz otwarta sfera publiczna. Przedstawiona została metodologia badań uwarunkowań strukturalno-kulturowych oraz osadzonych w ich kontekście działań wybranych podmiotów społecznych. Podstawę teoretyczno-metodologiczną analiz stanowiły założenia teorii morfo-genetycznej Margaret Archer.
PL
Artykuł jest prezentacją innowacyjnego spojrzenia na budowanie relacji z klientem w opinii przedstawicieli śląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zaprezentowano w nim fragment wyników badań podjętych w ramach projektu innowacyjnego testującego Z matrycą do innowacyjnej przedsiębiorczości (PO KL 8.3). Projekt ma zapewnić efektywniejsze połączenia sfery nauki i przedsiębiorczości, szczególnie w dziedzinie innowacji marketingowej i marketingu innowacji w sektorze MMŚP. Finalnym produktem jest Matryca (test) do autodiagnozy potrzeb marketingowych, ściślej: e-narzędzie, metodologia, program i materiały do nauczania studentów i doktorantów uczelni regionu oraz przedsiębiorców w dziedzinie marketingu innowacyjnych dóbr przemysłowych i usług.
EN
The article presented is an attempt to analyze an innovative approach towards building customer relations in the opinion of representatives of Silesian micro, small and medium enterprises (MSME). There is a part of research results presented that was conducted in frames of innovative testing project “With matrix towards innovative entrepreneurship” (PO KL 8.3). The project is going to provide a more effective connection of science and entrepreneurship, especially in terms of marketing innovation and innovation in marketing in MSME sector. A final product is a matrix for testing marketing needs, that is tool, methodology, program and materials for teaching students, PhD students of the local university as well as MSME entrepreneurs concerning marketing of innovative industrial goods and services.
9
Content available remote Obszary sfery publicznej w wymiarze lokalnym -studium przypadku Rybnika
PL
Prezentowane sprawozdanie z badań jest rezultatem zastosowania paradygmatu kapitału społecznego, w rozumieniu Roberta Putnama (1995, 2002), oraz analiz instytucjonalnych do diagnozy stanu określonej rzeczywistości samorządowej i obywatelskiej, mającej miejsce w badanej społeczności lokalnej. Metodologicznie autor opiera się na procedurze wieloczynnikowej triangulacji (Konecki, 2000), która pozwala na wielostronną weryfikację materiału empirycznego.
EN
Shown report is a result of an application of a theory of a social capital by Robert Putnam (1995, 2002) and institutional analyses to diagnose of the state of a local-governmental and civil reality, which takes place in a research of a local society. In area of methodology an author based on a procedurę of a multifactor triangulation (Konecki, 2000), which allows multilateral verification of empirical issues.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.