Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  car tyre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
In this article author presents way to measure magnetic field tyres and design modular of machine for measuring of car tyres magnetization. This machine should give universal device, since it enables to examine different objects (tyre with and without rims) in different direction of measuring magnetic field.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie ekologicznej oceny cyklu życia jako narzędzia interdyscyplinarnego, pozwalającego mierzyć i oceniać postęp w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także wspierać procesy decyzyjne konsumentów i przedsiębiorstw w zakresie przesłanek środowiskowych. Ilustracją takiego wykorzystania jest ekologiczna ocena cyklu życia zestawu opon w dwóch wariantach konstrukcyjnych (z bieżnikiem krzemionkowym i węglowym) oraz przy założeniu różnych scenariuszy ich końcowego zagospodarowania (składowanie, spalenie i ponowne wykorzystanie). Ocenę przeprowadzono dla wybranego wariantu zagospodarowania opon metodą Ekowskaźnik'99. Wskaźniki wyliczono w programie SimaPro 7.3.2 na podstawie danych producenta opon oraz bazy danych przepływów materiałowych, energetycznych i emisji zanieczyszczeń Ecoinvent 2.0.
EN
The objective of the paper is to run life cycle assessment of car tires in order to illustrate the structure of its environmental impacts, the share of certain life cycle phases in it and comparison of different scenarios for production and waste to support ecological evaluation of life cycle. Paper presents the clue of life cycle assessment is presented and the methods used to run it, and characterization of car tire life cycle and its phases, assessment methodology, its range and scope, and life cycle impact assessment. The last part of the paper includes interpretation of LCA results and key conclusions. The data used for characterization of production phase comes directly from car tire producer while the data to cover use and waste scenario phases comes from Ecoinvent 2.0 database. LCA was made in SimaPro 7.3.2 software with the use of ECOINDICATOR'99 methodology. The assessment was made for different product variants and different waste scenario.
3
Content available Stanowiskowe badania hałaśliwości opon
PL
W artykule przedstawiono przykładowe metody stanowiskowych badań hałaśliwości opon samochodowych. Spośród wszystkich źródeł hałasu generowanego przez poruszający się pojazd dźwięk pochodzący od koła toczącego się po nawierzchni drogi zaczął odgrywać najbardziej istotną rolę, szczególnie przy prędkościach powyżej 50 km/h. Wiadomości przedstawione w tym artykule posłużyły za podstawę koncepcji i projektu stanowiska do badań hałaśliwości opon samochodowych.
EN
The article presents examples of bench testing method noise of car tires. Of all the sources of noise generated by a moving vehicle, the sound coming from the wheels rolling on the surface of the road began to play the most important role, especially at speeds above 50 km/h. Knowledge presented in this article served as the basis for the conception and design positions the tire noise studies.
PL
Poniższa praca opisuje poszczególne etapy badan wytrzymałościowych próbek opony samochodu terenowego. Próby jednoosiowego ściskania oraz rozciągania przeprowadzone zostały przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej z zastosowaniem szybkiej kamery oraz specjalistycznego oprogramowania do pomiaru odkształceń. Uzyskane krzywe naprężenie-odkształcenie posłużyły do wyznaczenia stałych dla hipersprężystego modelu materiału opisanego konstytutywnym równaniem Mooney'a-Rivlina. W kolejnym etapie badan przeprowadzono numeryczne testy odzwierciedlające próby wykonane w warunkach eksperymentalnych, które pozwoliły zweryfikować poprawność użytych danych materiałowych oraz porównać wyniki z badaniami wytrzymałościowymi.
EN
Presented paper shows subsequent stages of off-road vehicle tire coupons mechanical characteristics experimental assessment. Uniaxial compression and tension tests were carried out on the universal strength machine with the assistance of high-speed camera and special software for strains measurements. Obtained stress-strain curves were applied into the FE model of rubber coupon in order to estimate material constants for Mooney-Rivlin constitutive equation defining the material of the tire. In next stage numerical analyses of compression and tension tests were performed, which allowed to validate implemented material characteristics and compare results with experimental ones.
PL
W publikacji przedstawiono problematykę związaną z zagospodarowaniem karbonizatów powstających podczas pirolizy zużytych opon samochodowych. Zużyte opony samochodowe stanowią wciąż poważny, nierozwiązany problem środowiskowy. W Polsce rocznie ilość wytwarzanych zużytych opon szacowana jest na ok. 160-170 tys. ton. Od wielu lat obserwowane jest rosnące zainteresowanie pirolityczną przeróbką zużytych opon samochodowych. Niestety stały produkt powstający w jej trakcie jest trudny do zagospodarowania, co w praktyce pogarsza ekonomikę procesu pirolizy. W publikacji dokonano prezentacji potencjalnych kierunków zagospodarowania karbonizatów z pirolizy zużytych opon samochodowych, opracowanej w oparciu o analizę literaturową, rozeznanie rynkowe oraz doświadczenia własne. Przeprowadzono również uproszczoną ocenę potencjalnych kierunków zagospodarowania tych materiałów.
EN
The paper presents problems connected with utilisation of chars obtained during pyrolysis of used tyres. Used tyres are still serious, unsolved environmental problem. In Poland, the annual amount of generated used tires is estimated at about 160-170 thousand tonnes. For many years, there is observed continuously growing interest in the pyrolytic processing of used tyres. Unfortunately, the solid product formed (char) is difficult to utilise, which in practice is deteriorating economics of the pyrolysis process. The publication describes potential directions of used tyres char utilisation, developed based on literature analysis, market insight and experience of its own. Simplified assessment of the potential directions of these materials utilisation is also carried out.
PL
Przedstawiono wyniki badań z użyciem systemów CAD oraz metody elementów skończonych MES w obliczeniach parametrów współpracy opony z glebą. W systemie Inventor wykonano modele bryłowe opon, z podstawowymi elementami ich budowy, i wykorzystano je do ukształtowania śladu odcisku opony w podłożu. Otrzymane wyniki poddano analizie wartości nacisków i porównano z uzyskanymi z badań empirycznych, wykonywanych na kanale glebowym oraz w warunkach polowych w Federal Research Centre - Braunschweig.
EN
In this paper some model of impact the tires and soil has been presented. Three-dimensional model of tire was built in Inventor and different variants of stress distribution were calculated by FEM in ANSYS tools. Has been shown several tables, graphics and charts of stress distribution the tires in different terms (moments, forces, etc).
7
PL
Coraz większym problemem w całym świecie staje się składowanie odpadów przemysłowych. W celu zmniejszenia ich uciążliwości dąży się do ich jak największego wtórnego wykorzystania. Wśród odpadów powstających w szczególnie dużej masie są opony samochodowe. Artykuł przedstawia stosowane w świecie metody zagospodarowania zużytych opon samochodowych, koncentrując się na zastosowaniach w budownictwie drogowym. Przedstawiono też ostatnie prace nad wdrożeniem technologii zagospodarowania odpadów gumowych w Polsce.
EN
The storage of industrial wastes is becoming an ever greater problem worldwide. In order to reduce this burden, attempts are made to reuse it to as great a degree as possible. One of the forms of waste created in particularly large quantities is car tyres. This paper describes methods used internationally for making use of old car tyres, focusing on applications in road construction. There is also discussion of recent work on the introduction of technologies for the reuse of rubber waste in Poland.
PL
W krajach Unii Europejskiej corocznie powstaje ok. 3,1 mln ton zużytych opon. Szacuje się, że ich całkowita ilość zalegająca tylko w krajach Unii wynosi ponad miliard. Opony stanowią 75% wszystkich odpadów gumowych i ok. 2% całkowitej ilości odpadów komunalnych.
PL
Obecnie istnieje ogromny problem dotyczący recyklingu materiałów polimerowych, a w szczególności zwulkanizowanych odpadów gumowych - opon samochodowych. Na świecie przybywa każdego roku 1,2 bln zużytych opon, co generuje powstanie odpadów gumowych w ilości ok. 10 mln t, z czego w UE - 2,6 mln t, a w Polsce ok. 136 tys. t.
PL
W opracowaniu przedstawiono metodę określania współczynnika oporów toczenia samochodów osobowych metodą wybiegu ze stałą prędkością z wykorzystaniem jezdni o stałym wzdłużnym pochyleniu. Zaletą metody jest jej uniwersalność oraz ograniczone wymagania względem aparatury pomiarowej, natomiast wadą: konieczność dokładnego określenia kąta pochylenia wzdłużnego dostatecznie długiego odcinka jezdni metodami geodezyjnymi.
EN
In this paper the method of calculating of the roiling resistance coefficient ft in the passenger cars by the coasting at constant speed method on the road characterized by constant road grade have been shown. This method is very universal and isn't very demanding with reference to measuring apparatus, which is its main advantage. Unfortunately it is necessary to determine very precisely the road grade by the geodetic methods, which is its the main disadvantage.
PL
W pracy zestawiono wyniki obliczeń współczynnika oporów toczenia metodą wybiegu ze stałą prędkością zjazdu 132 samochodów osobowych w funkcji średnicy obręczy, wysokości i szerokości opony, marki samochodu i prędkości jazdy oraz porównano je z wynikami badań laboratoryjnych.
EN
The results of the calculations of the rolling resistance coefficient were presented in this paper. The calculations were carried out by the coasting at constant speed method for 132 cars. The dependence of values of the rolling resistance coefficient on diameter, width and height of tyre were shown. Moreover the results were compared to results received from laboratory test on rolls with rough surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.