Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 202

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The ratio of the hydrophobic to hydrophilic species and their distribution on mineral surfaces significantly influences the floatability of sulfide minerals. Through the flotation test, the influence of different reagents on pyrite flotation was examined. The interaction mechanisms between copper xanthate and pyrite were evaluated using advanced analysis technologies, including contact angle measurements, zeta potential analysis, scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The results show that the butyl xanthate in solution reacts with copper sulfate to form cupric xanthate, increasing the consumption of the collector butyl xanthate and resulting in lower floatability of pyrite. Cupric xanthate can be adsorbed on the pyrite surface through bonding with the sulfur sites. The adsorbed cupric xanthate on the pyrite surface undergoes redox reaction. The cupric xanthate is reduced to cuprous xanthate, and the sulfur on the surface will be oxidized. The adsorption products on the pyrite surface contain both cuprous xanthate and cupric xanthate. As the pH of a solution increases, the absolute value of the zeta potential of pyrite surface increased and the surface contact angle increased. Iron xanthate is also formed on the pyrite surface through a chemical reaction between the xanthate ions and pyrite, oxidation of xanthate ions to dixanthogen also takes place. Cuprous xanthate is the main hydrophobic substance on the pyrite surface, which can change the surface electrical properties and wettability of pyrite, and improve hydrophobicity of pyrite.
PL
W artykule skoncentrowano się na wpływie nadmiernego zawilgocenia dolnych warstw wybranych konstrukcji nawierzchni na występowanie znacznych uszkodzeń i przyspieszonego niszczenia całej konstrukcji nawierzchni na podstawie wybranego przypadku terenowego. Jak pokazuje przedstawiony przypadek, kwestia wadliwego systemu odwadniającego to temat aktualny dla krajów rozwijających się, w których właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej jest kolejnym krokiem po zakończeniu procesu rozwoju infrastruktury.
EN
The article focuses on the effect of excessive moisture in the lower layers of selected pavement structures on the occurrence of significant damage and accelerated destruction of the entire pavement structure on the basis of a selected field case. As the presented case shows, the issue of a faulty drainage system is a topical issue for developing countries, where the proper maintenance of road infrastructure is the next step after completing the infrastructure development process.
PL
Silnie rozwijające się miasta oraz te mniejsze, które mogłyby się wydawać, są bliżej natury, borykają się obecnie z problemem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Odpowiedzialna za ten stan jest rosnąca antropresja, która jest "naturalnym" zjawiskiem rozwijającej się wciąż cywilizacji.
PL
Upadek na niewłaściwą nawierzchnię jest jedną z częstszych przyczyn urazów na placach zabaw.
PL
Parki, skwery i zieleńce to miejsca zieleni publicznej, które muszą spełniać wiele wymogów, oczekiwań i funkcji. W ich granicach niemal zawsze znajdują się jedne z najważniejszych elementów, bo umożliwiające ich dostępność dla użytkowników, ciągi piesze, rowerowe, a także niejednokrotnie jezdne - umożliwiające wjazdy techniczne.
6
Content available remote Diagnozowanie jakości powierzchni tłoka aluminiowego po procesie fosforanowania
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach kontrola jakości prowadzona po procesach obróbki chemicznej, jako procesach specjalnych, stanowi jeden z kluczowych elementów ukazujących poziom organizacji produkcji. Umiejętne stosowanie dostępnych technologii oraz dostępnych instrumentów zarządzania jakością stwarza możliwość ciągłego eliminowania niezgodności u ich źródeł. Celem badań było zdiagnozowanie powierzchni tłoków poddanych przemysłowej obróbce powierzchni poprzez fosforanowanie. Tłoki te przeznaczone były do silników diesla stosowanych w pojazdach lekkich. Określono źródła niezgodności powstające w procesie fosforanowania odlewów. Wykorzystano w tym celu i zintegrowano wybrane techniki zarządzania jakością. Działania te przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby wyrobów niezgodnych.
EN
The Ishikawa diagram and ABCD-Suzuki method were used to det. the reasons for incorrect coverage of the Al piston surface with a phosphate layer. The defect resulted from inadequate degreasing of the piston surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące porównania parametrów struktury geometrycznej powierzchni (SGP) próbek ze stopu magnezu AZ31 po polerowaniu oraz po wytworzeniu na ich powierzchniach różnego typu biokompatybilnych powłok ochronnych. Zakres prezentowanych badań obejmował proces przygotowania próbek do ich cięcia metodą WEDM, polerowania krążkami ściernymi, chemicznego trawienia oraz modyfikację ich powierzchni poprzez wytworzenie biopolimerowych powłok ochronnych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD.
EN
In this paper the results of investigations concerning the comparison of surface geometric structure parameters of samples made of magnesium alloy AZ31 were presented. The samples were polish and coated of various types of biocompatible protective coatings. The scope of presented studies included the process of sample preparation by WEDM cutting, abrasive disc polishing, chemical pickling and modification of their surface by producing biopolymer protective coating by chemical deposition from gas phase (CVD).
EN
The modified surface layers of the Cd1-xМnxTe crystals were obtained by the laser recrystallization of the crystal surface with the use of millisecond and nanosecond impulse ruby lasers. The determination and diagnostics of the layer structural state were performed by the study of the electron channeling patterns in the SEM. The AFM studies showed that mechanically stable contact regions within the CdTe crystal –Cu film system can be formed, depending on the laser energy density and beam defocusing. On the base of the ellipsometric studies, it was found that while irradiating the Cd1-xМnxTe crystal surface, the refractive index of the oxide film on the modified surface changes depending on the laser beam energy density, which can be interpreted as the formation of the oxides of the different chemical composition.
PL
Zmodyfikowane warstwy wierzchnie kryształów Cd1-xМnxTezostały uzyskane metodą laserowej rekrystalizacji powierzchni kryształu przy wykorzystaniu impulsów milisekundowychi nanosekundowychlaserów rubinowych. Określenie i diagnostyka strukturalnej postaci powierzchni zostały wykonane metodą badania struktury kanałów elektronu SEM. Badania AFM wykazały,że mogą zostać wytworzoneobszary mechanicznie stabilnego obszaru kontaktowego kryształ CdTe –powłoka Cu,w zależności od skupienia energii laserowejoraz zdekoncentrowania wiązki. Na podstawie pomiarów elipsometrycznychodkryto,że podczas napromieniowywania powierzchni kryształu Cd1-xМnxTe, wskaźnik refrakcyjny powłoki tlenku na powierzchni zmodyfikowanej ulega zmianie w zależności od skupienia energii wiązki laserowej, co może być interpretowane,jako powstawanie tlenków o różnym składzie chemicznym.
9
Content available remote Szybkie i trwałe naprawy nawierzchni betonowych : iniekcje geotechniczne
PL
Osiadanie płyt betonowych jest jednym z częściej występujących zjawisk w trakcie użytkowania nawierzchni komunikacyjnych. Spowodowane jest brakiem współpracy pomiędzy płytami, brakiem dostatecznego podparcia, co w konsekwencji pod dużym obciążeniem prowadzi do nierównomiernego obniżania się płyt. Brak dostatecznego podparcia płyt nawierzchniowych spowodowane może być problemami występującymi w podbudowie.
PL
W ostatnich latach można zaobserwować w Polsce powszechną modernizację placów zabaw, parków czy miejskich skwerów. Wymianie podlegają zarówno same urządzenia oraz infrastruktura, jak i nawierzchnie, które spełniają coraz więcej pożytecznych funkcji.
PL
Drogi to ważna skałdowa struktury urbanistycznej miast, zapewniająca komunikację oraz dostęp do poszczególnych miejsc i obiektów.
13
Content available remote Forming the surface layer properties during grinding
EN
The article describes the grinding of flat surfaces combined with changes in the properties of the surface layer, in particular through its hardening. Issues related to the grindhardening technology are discussed. In addition, tests have been presented in which improved grinding properties of the workpiece through plastic deformation have been obtained after the grinding process.
PL
W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego
PL
Omówiono przyczyny powstawania i wpływ miejskich wysp ciepła oraz strategie zmierzające do redukcji temperatury w skupiskach ludności. Skupiono się przede wszystkim na technologiach związanych z nawierzchnią, zmierzających do zmniejszenia magazynowania przez nie ciepła i obniżenia temperatury powierzchni.
EN
The paper describes the causes and impact of urban heat islands and promotes strategies for lowering temperatures in population concentration. Main focus is concentrated on pavement technologies tend to store less heat and may have lower surface temperatures.
15
Content available Study of temperature distribution in the ground
EN
Knowledge of the temperature distribution in subsurface layers of the ground is important in thedesign, modelling and exploitation of ground heat exchangers. In this work a mathematical model ofheat transfer in the ground is presented. The model is based on the solution of the equation of transientheat transfer in a semi-infinite medium. In the boundary condition on the surface of the groundradiation fluxes (short- and long-wave), convective heat flux and evaporative heat flux are taken intoaccount. Based on the developed model, calculations were carried out to determine the impact ofclimatic conditions and the physical properties of the ground on the parameters of the Carslaw-Jeagerequation. Example results of calculated yearly courses of the daily average temperature of the surfaceof the ground and the amount of particular heat fluxes on the ground surface are presented. Thecompatibility of ground temperature measurements at different depths with the results obtained fromthe Carslaw–Jaeger equation is evaluated. It was found thatthe temperature distribution in the groundand its variability in time can be calculated with good accuracy.
16
EN
In this paper researches which focus on laser heat treatment of nickel-based alloys are reviewed. Studies published from 1970s until today are taken into consideration. Publications which focus on influence of laser thermal processing on surface layer condition both on solid materials and predeposited coatings are described. Laser technologies in which additional materials are delivered during the process are not considered. In order to focus on studies investigating microstructural changes resulting mainly from material remelting, laser shock processing is also disregarded.
17
Content available remote On coverage of 3D terrains by wireless sensor networks
EN
The coverage of a Region of Interest (RoI), that must be satisfied when deploying a Wireless Sensor Network (WSN), depends on several factors related not only to the sensor nodes (SNs) capabilities but also to the RoI topography. This latter has been omitted by most previous deployment approaches, which assume that the RoI is 2D. However, some recent WSNs deployment approaches dropped this unrealistic assumption. This paper surveys the different models adopted by the state-of-the-art deployment approaches. The weaknesses that need to be addressed are identified and some proposals expected to enhance the practicality of these models are discussed.
PL
Ścieżki, place, promenady, które mają zachwycać przez cały rok, muszą mieć dominujące elementy przełamujące kolor zabudowy i otoczenia. Mogą to być modernistyczne elementy małej architektury, przykuwające uwagę klomby i kwietniki, lub… nawierzchnia wykonana z kostki w intrygującym, modnym kolorze lawy, czerwieni i barwach jesiennych liści. Zainspirowane naturą aranżacje emanują ciepłem i radością bez względu na porę roku.
19
Content available remote Microstructure of laser-modified electro-sparking coatings
EN
The article summarizes research on a method used to improve tribological properties. The paper presents possibilities of using laser surface modification by means of EDM. The performed research confirmed that the concentrated laser beam stream can effectively modify the state of the ESD coating layer, WC-Cu and improve their usability. The work aims to assess the properties of coatings after laser treatment, based on the observation of the newly created structure of the material, the measurement of adhesion and microhardness measurement.
PL
W artykule podsumowano badania nad metodą poprawy właściwości tribologicznych. Przedstawiono możliwości zastosowania modyfikacji laserowej powierzchni na drodze obróbki elektroiskrowej. Wykonane badania potwierdziły, iż skoncentrowanym strumieniem wiązki laserowej można skutecznie modyfikować stan warstwy powłok elektroiskrowych, WC-Cu i wpływać na poprawę ich właściwości użytkowych. Artykuł ma na celu ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzonych na podstawie obserwacji nowo powstałej struktury materiału, pomiaru przyczepności oraz pomiaru mikrotwardosci.
EN
The biodegradable polyurethane/polylactide blend was treated with low temperature hydrogen peroxide plasma, ethylene oxide and immersing in ethanol combined with ultraviolet radiation. The samples sterilized by hydrogen peroxide and ethylene oxide stood practically unaffected, while UV/EtOH caused distinct changes in their mechanical properties. For example the significant reduction of tensile strength occurred, elongation at break became twice lower, while the Young’s modulus increased by 23%. The XPS measurements showed that after all types of treatment atomic carbon and nitrogen concentrations in the surface layer was slightly lower than in the bulk. Instead the surface layer was more enriched with oxygen. Ethylene oxide sterilization caused that both surfaces became more hydrophobic i.e. the contact angle increased about 15% for the top surface and 8% for the bottom surface, respectively. Sterilization with ethanol and UV radiation changed the nature of surface into more hydrophilic, the contact angle of the top surface was reduced about 6% and the bottom about 24%. The FT-IR spectra of all sterilized samples were recorded and discussed. From all used sterilization methods only hydrogen peroxide plasma is fully suitable for biodegradable PU/PLA blend.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.