Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warunki techniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Nowe, zaostrzone wymagania odnośnie do wartości wskaźnika energii pierwotnej EP, które weszły w życie w Polsce 1 stycznia 2021 r., trudno spełnić, stosując dotychczasowe tradycyjne podejście projektowe oraz standardowe rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków. Zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej oraz drzwi i okien o niskich współczynnikach przenikania ciepła już nie wystarczy. Istotne znaczenie dla energochłonności budynku mają systemy wentylacji, których odpowiednie zaprojektowanie oraz eksploatacja pozwala uzyskać oszczędności energii i kosztów oraz poprawia wyniki obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynku. W artykule przedstawiono przegląd zagadnień związanych z projektowaniem systemów wentylacji w budynkach energooszczędnych, zwracając uwagę z jednej strony na ich wpływ na finansowe i energetyczne koszty eksploatacji obiektu, a z drugiej strony na wartość obliczeniowego zapotrzebowania na energię użytkową budynku. Na przykładzie obliczeniowym przedstawiono wpływ szczelności powietrznej na wartość wskaźnika EP dla przykładowego budynku mieszkalnego, wykazując, że ma ona szczególnie istotne znaczenie w przypadku współczesnych, dobrze zaizolowanych budynków, o małych wartościach współczynników przenikania ciepła przegród zewnętrznych. Samo obniżenie zapotrzebowania na energię użytkową może jednak nie wystarczyć do spełnienia wymagań dotyczących wskaźnika EP. Konieczne może być równoczesne zastosowanie odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się niskimi współczynnikami nakładu energii pierwotnej. Niemniej jednak dobrze zaprojektowane i poprawnie eksploatowane systemy wentylacji będą sprzyjać osiągnięciu niskich wartości wskaźnika EP oraz bardziej efektywnemu ekonomicznie wykorzystaniu OZE ze względu na fakt, że ich szczytowe moce będą mniejsze.
EN
New, stricter requirements regarding the PE index, which entered into force in Poland on January 1, 2021, it is difficult to meet using traditional design approach and standard solutions for heating, ventilation and air conditioning systems in buildings. The use of a thicker layer of thermal insulation and better-quality doors and windows is not enough anymore. Ventilation systems have great impact on the energy performance of buildings. Their proper design and operation can result in significant energy and money savings and can improve the computational energy performance of the building. This article presents an overview of issues related to the design of ventilation systems in energy-efficient buildings, paying attention on the one hand to their impact on the financial and energy costs of building operation, and on the other hand to the value of the computational useful energy demand of the building. The calculation example shows the influence of the air tightness of the building on the value of the PE index for an example residential building, showing that it is of particular importance in the case of modern, well-insulated buildings, characterized by low values of heat transfer coefficients of external partitions. It is true that the reduction of the utility energy demand alone may not be sufficient to meet the PE requirements. It may be necessary to use renewable energy sources at the same time, which have been assigned low primary energy conversion factors. Nevertheless, well-designed and properly operated ventilation systems will contribute to the achievement of low PE values and a more economically effective use of renewable energy sources, thanks to the fact that their peak powers will be lower.
PL
O tym, jak ważna jest dostateczna ilość zdrowego powietrza w pomieszczeniach, wiemy od dawna i m.in. pod tym kątem tworzone były przepisy dotyczące warunków technicznych dla budynków. Tworzą one spójną całość w odniesieniu do wentylacji i ogrzewania po to, by budynki były niemal zeroenergetyczne. Potrafimy już dobrze izolować, najwyższy czas upowszechnić dobrą wentylację.
4
Content available remote Budynki blisko zeroenergetyczne cz.I - charakterystyka
PL
Budownictwo i energetyka w Polsce przeżywają potężną transformację technologiczno-mentalną. W artykule przedstawiono możliwości rozwoju budynków zeroenergetycznych w warunkach polskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, społecznych i klimatycznych. Nacisk Unii Europejskiej w sprawie przestrzegania dyrektyw związanych z efektywnością energetyczną i ustawą OZE oraz założeniami programu Prosument doprowadzą do korzystnych zmian w polskim budownictwie. Warto poznać również fakty i mity związane z budownictwem ekoenergetycznym.
EN
Construction and power industry in Poland are undergoing a massive technological and mental transformation. The article presents the possibilities of developing zero-energy buildings in Polish conditions, with a particular emphasis on technical, social and climatic factors. The pressure of the European Union on compliance with the directives related to energy efficiency, the RES Act, as well as the Prosumer Program assumptions will lead to positive changes in the Polish construction industry. It is also worth getting to know the facts and myths related to green energy construction.
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące przepisy zawarte w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, i w powołanych w nich normach, określające wymagania dotyczące oprzewodowania ze względu na jego reakcję na ogień. Wykazano, że wdrożenie rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR) nie spowodowało automatycznie konieczności zmiany obowiązujących przepisów stosowanych przy projektowaniu i budowie. Odniesiono się do funkcjonujących na rynku wydawnictw dotyczących reakcji na ogień oprzewodowania.
EN
The article presents the rules for the selection and erection of wiring systems in respect of their reaction to fire in low-voltage electrical installations, based on the requirements of Polish technical construction regulations and the standards referred to therein.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń w garażach. Zamieszczono krajowe wymagania prawne dotyczące wentylacji bytowej garaży. Omówiono problemy dotyczące określania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w garażach. Przedstawiono sposób wyboru gazu wskaźnikowego do obliczenia wymaganego strumienia powietrza zewnętrznego w systemach wentylacji mechanicznej. Przytoczono niemiecką metodykę projektowania wentylacji bytowej (ogólnej) w garażach zamkniętych (VDI 2053-1:2014 [18]).
EN
The article presents informations on pollutant emissions in car parks. National legal requirements for car parks ventilation are provided. Problems related to determining permissible concentrations of air pollution in garages were discussed. The method of choosing the indicator gas for calculating the required outside air flow in mechanical ventilation systems is presented. The German methodology for designing general ventilation in closed car parks was quoted (VDI 2053-1: 2014 [18]).
PL
Budujesz nowy dom? Zastanawiasz się, jakie rozwiązania techniczne powinieneś zastosować, aby spełnić wymagania, jakie stawiają przed nami Warunki Techniczne od 1 stycznia 2021 roku? Obawiasz się, że aby spełnić podwyższone wymogi, wydasz fortunę na nowoczesne i drogie rozwiązania? W tym artykule postaramy się przedstawić optymalne i kompleksowe eozwiązanie, które pozwoli zbudować nowoczesny dom zgodnie z rozporządzeniem WT2021, bez ponoszenia nadmiernych nakładów inwestycyjnych, z nastawieniem na oszczędności eksploatacyjne.
PL
Od kilku lat warunki techniczne zawierają wymagania dla instalacji c.w.u. mające na celu zapewnienie jej efektywności i bezpieczeństwa, tak aby nie tracić niepotrzebnie energii oraz by nie rozwijały się w niej drobnoustroje, zwłaszcza bakterie namnażające się w ciepłej wodzie.
PL
Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
EN
The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and 2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements of WT 2021 and even higher.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyboru źródła ciepła i chłodu dla typowego budynku jednorodzinnego o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Wytypowano 10 rozwiązań technicznych odpowiedzialnych za zapewnienie warunków komfortu klimatycznego w obrębie budynku, w tym rozwiązania bazujące na wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł ciepła (m.in. kotły gazowe kondensacyjne) oraz źródeł odnawialnych (m.in. pompy ciepła). Przeprowadzono obliczenia zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej oraz analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, w tym amortyzacji oraz serwisu i napraw.
EN
The article presents an analysis of the choice of heating and cooling systems for a typical single-family building with near zero energy consumption (nZEB). Ten technical solutions have been selected that are responsible for providing comfort climatic conditions within the building, including solutions based on the use of conventional heat sources (i.a. gas condensing boilers) and renewable sources (i.a. heat pumps). Useful, final and primary energy consumption were calculated. Economic analysis containing investment and operating costs, including depreciation as well as service and repairs were carried out.
PL
W artykule omówione zostały istotne zmiany w dziale VI nowego brzmienia Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzone zostały obostrzenia, które służą zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa. Równolegle w niektórych punktach pojawiły się jednak złagodzenia, które odpowiadają na część postulatów zgłaszanych przez inwestorów.
EN
The article discusses significant changes in the VI section of the revised Technical conditions to be met by buildings and their location. Restrictions have been introduced to increase the level of fire safety. Inparallel, at some points appeared, however, mitigate, respond to part ofthe demands made by the investors.
EN
The article discusses the current course of the trams approval process in Poland. It is indicated which documents the tram producer is obliged to provide to the authorized body and which tests are necessary to carry out in order to obtain the approval certificate. Inaccuracies resulting from the regulations in force and their interpretation are described, with particular taking into consideration the approval tests. The above issue is discussed in terms of practical application and a proposal for provisions regulating unspecified requirements concerning vehicle is placed in. In addition, the article brings up the issue of tightening the requirements for approval tests of trams with appropriate justification.
PL
W artykule omówiono aktualny przebieg procesu homologacji tramwajów w Polsce. Wskazano jakie dokumenty producent tramwaju jest zobowiązany dostarczyć jednostce upoważnionej oraz jakie badania są konieczne do przeprowadzenia w celu uzyskania świadectwa homologacji. Opisano nieścisłości wynikające z obowiązujących przepisów oraz ich interpretację, ze szczególnym uwzględnieniem badań homologacyjnych. Powyższe zagadnienie omówiono pod kątem praktycznego zastosowania oraz zamieszczono propozycję zapisów regulujących niesprecyzowane wymagania dotyczące pojazdów. Ponadto poruszono kwestię zaostrzenia wymagań dotyczących badań homologacyjnych tramwajów wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
PL
W artykule zajmowano się przydatnością wykorzystywanych obecnie wskaźników energetycznych do oceny budynków w charakterystykach energetycznych oraz świadectwach energetycznych. Zwrócono również uwagę na trafność wykorzystywania tych wskaźników do formułowania w warunkach technicznych wymagań w zakresie energooszczędności budynków.
EN
The suitability of currently used energy indicators for the assessment of buildings in energy characteristics and energy certificates is discussed in this article. Attention is also paid to the accuracy of these indicators to formulate technical specification for energy efficiency in buildings.
15
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz.1
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian w Warunkach Technicznych wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa pożarowego [4]. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie; wskazano kierunki zmiany; dokonano oceny wpływu zmian na proces budowlany oraz przedstawiono wątpliwości interpretacyjne.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. Changes of the wording of the recipe before and after the change were compared; general direction of changes were indicated; the impact of the changes on the construction process; as well as interpretation doubts was presented.
16
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz.2
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. w Warunkach Technicznych [3] w podrozdziałach 3 i 4 działu VI. Porównano brzmienie przepisu przed i po zmianie, wskazano ogólne kierunku zmiany; oceniono wpływ zmiany na proces budowlany oraz omówiono wątpliwości interpretacyjne.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4] in subchapter 3 and 4 of section VI. Comparison of the wording of the recipe before and after the change was carried out, general direction of change; assessment of the impact of change on the construction process were indicated and assessment of interpretation doubts were discussed.
17
Content available remote Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Cz. 3
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu zmian z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego wprowadzonych 1 stycznia 2018 r. w Warunkach Technicznych [4]. Analizę przeprowadzono w kilku płaszczyznach: porównanie brzmienia przepisu przed i po zmianie; ogólne wskazanie kierunku zmiany; ocena wpływu zmiany na proces budowlany; ocena wątpliwości interpretacyjnych. Zmiany omówiono w trzech częściach.
EN
The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. The analysis was carried out on several levels: comparison of the wording of the recipe before and after the change; general indication of the direction of change; assessment of the impact of change on the construction process; assessment of interpretation doubts. The changes are discussed in three part.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
20
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe wentylacyjnych szachtów murowanych i żelbetowych
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące odporności ogniowej pionowych szachtów wentylacyjnych, wykorzystywanych w celach wietrzenia i oddymiania. Omówione zostały przypadki szachtów żelbetowych i murowanych, ale także wykonanych z płyt ogniochronnych. Przedstawiono zagrożenia związane z zastosowaniem warstwy izolacji termicznej wewnątrz kanałów oraz baterii klap odcinających montowanych w ścianach szachtów. Zaprezentowano też środki zapobiegające tym zagrożeniom i sposób określania szczelności szachtów w temperaturze otoczenia oraz kryteria dotyczące zachowania dymoszczelności.
EN
The paper presents requirements in the field of fire resistance of vertical ventilation shafts, used both for day to day ventilation and smoke control purposes. Cases of reinforced concrete and masonry shafts as well as shafts made of fire protection panels were discussed. The threats connected with the application of the thermal insulation layer inside the ducts and the battery of the fire or smoke control dampers mounted in the walls of the shafts are presented, as well as measures to prevent these threats and the method of determining the tightness of the shafts at ambient temperature and the criteria related to the smoke control behavior.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.