Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  life cycle assessment (LCA)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
In this study, the environmental impacts of the organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) treatment and its conversion in anaerobic digestion to glycerol tertiary butyl ether (GTBE) were assessed. The production process is a part of the innovative project of a municipal waste treatment plant. The BioRen project is funded by the EU’s research and innovation program H2020. A consortium has been set up to implement the project and to undertake specific activities to achieve the expected results. The project develops the production of GTBE which is a promising fuel additive for both diesel and gasoline. It improves engine performance and reduces harmful exhaust emissions. At the same time, the project focuses on using non-recyclable residual organic waste to produce this ether additive. The aim of this paper is the evaluation through Life Cycle Assessment of the environmental impact GTBE production in comparison with a production of other fuels. To quantify the environmental impacts of GTBE production, the ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10 method was considered. The study models the production of GTBE, including the sorting and separation of municipal solid waste (MSW), pre-treatment of organic content, anaerobic fermentation, distillation, catalytic dehydration of isobutanol to isobutene, etherification of GTBE with isobutene and hydrothermal carbonization (HTC). The results indicate that unit processes: sorting and hydrothermal carbonization mostly affect the environment. Moreover, GTBE production resulted in higher environmental impact than the production of conventional fuels.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu na środowisko konwersji frakcji stałej komunalnych odpadów organicznych (MSW) w procesie fermentacji beztlenowej do eteru tert butylowego glicerolu (GTBE). Proces produkcji stanowi część innowacyjnego projektu instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Projekt BioRen finansowany jest w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. W celu realizacji projektu i podjęcia konkretnych działań zmierzających do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów powołano konsorcjum. Projekt BioRen obejmuje produkcję eteru tert butylowego glicerolu jako dodatku do paliw zarówno do oleju napędowego, jak i benzyny, poprawiającego osiągi silnika i zmniejszającego szkodliwe emisje do środowiska. Jednocześnie do syntezy GTBE planuje się wykorzystywać resztkowe odpady organiczne nienadające się do recyklingu. Celem niniejszego badania jest ilościowa ocena wpływu produkcji GTBE na środowisko w porównaniu z produkcją innych paliw za pomocą środowiskowej oceny cyklu życia (LCA). W badaniach uwzględniono metodę ILCD 2011 Midpoint+ v.1.10. W ramach badań modeluje się produkcję GTBE obejmującą sortowanie i segregację stałych odpadów komunalnych (MSW), wstępną obróbkę zawartości substancji organicznych, fermentację beztlenową, destylację, katalityczne odwodnienie izobutanolu do izobutenu, eteryfikację oraz hydrotermiczną karbonizację (HTC). Uzyskane wyniki wskazują, iż dwa procesy jednostkowe – sortowanie i hydrotermiczna karbonizacja – mają najwyższe negatywne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, analiza LCA wykazała, iż produkcja GTBE posiada znacznie większy wpływ na środowisko niż produkcja paliw konwencjonalnych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z szeroko pojętym rozwojem energetyki wiatrowej. Omówiono stan rozwoju energetyki na świecie, przeanalizowano prognozy rozwoju energetyki na najbliższe lata i w tym kontekście dosyć szczegółowo omówiono zagadnienia związane z rozwojem energetyki wiatrowej. Na podstawie dostępnych badań przybliżono także zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Praca nie ma charakteru polemiki z przywołanymi w jej treści wynikami badań zespołów naukowych, jednakże autorzy zamieścili odniesienia do takowych polemik. Praca nie podejmuje także zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy systemu elektroenergetycznego. Stwierdzono, że elektrownie wiatrowe przyczyniają się do lokalnego wzrostu temperatury w miejscu ich zainstalowania, a także do wzrostu opadów. Charakter tego zjawiska (pozytywny, negatywny) w kontekście globalnego ocieplenia jest na razie przedmiotem badań wielu uczonych. Oddziaływanie źródeł odnawialnych jest znacząco mniejsze niż źródeł konwencjonalnych.
EN
Presented are the issues related to the widely understood development of wind energy industry. Discussed is the current state of the world power generation development, analysed are energy industry development forecasts for the coming years and in this context the issues related to the wind energy development are discussed in quite some detail. On the basis of available studies, outlined are also issues related to factors influencing the development of RES and their impact on climate. The paper is not a polemic with research results of the cited scientific teams, but references to such polemics are included. Also, the paper does not address issues related to the safety of the power system operation. On the basis of the research cited in the article it can be concluded that wind farms contribute to the increase of both local temperature and rainfalls. The nature of this phenomenon (positive, negative) in the context of global warming is currently the subject of research conducted by many scientists, however it can be said with certainty that the impact of RES on the climate is significantly smaller than that of fossil fuels.
PL
W artykule poruszono istotne problemy związane z oceną środowiskową w procesach decyzyjnych związanych z gospodarką ściekową. Omówiono główne determinanty kształtujące proces zarządzania gospodarką ściekową i wskazano na konieczność przeprowadzania oceny środowiskowej elementów systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków dla poprawy efektywności kształtowania i eksploatacji całego systemu. Zaprezentowano możliwości zastosowania oceny cyklu życia (LCA – Life Cycle Assessment) w ocenie środowiskowej systemów gospodarki ściekowej i procesach podejmowania decyzji o ich kształtowaniu.
EN
The article presents the significant problems related to environmental assessment in decision-making processes related to wastewater management. The main determinants shaping the process of wastewater management were discussed and the need to conduct environmental assessment of elements of the collection, transport and sewage treatment system to improve the efficiency of shaping and operation of the entire system was discussed. The possibilities of using life cycle assessment (LCA – Life Cycle Assessment) in the environmental assessment of wastewater management systems and decision making processes on their shaping is also presented.
PL
Ocena cyklu życia (LCA) nie jest powszechnie wykonywana w energetyce geotermalnej, można wręcz stwierdzić, że jest ona rzadkością. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż przełożenie wyników z jednej lokalizacji na inną jest niemożliwe do zrealizowania wprost. Złożoność procesu inwestycyjnego, jakim jest realizacja ciepłowni, elektrociepłowni czy elektrowni geotermalnej powoduje, że realny wpływ na środowisko dla każdego projektu będzie inny, co wynika przede wszystkim ze zmiennych warunków geologicznych, topograficznych oraz środowiskowych. Artykuł stanowi przegląd doświadczeń na świecie, które mogą stanowić dobrą praktykę dla implementacji LCA w warunkach polskich.
EN
Life cycle assessment (LCA) is not commonly executed in geothermal energy, and it can be even determined that it is rare. This is mainly due to the fact that the possibility of the results of the application from one location to another is impossible to be implemented directly. The complexity of the investment process, which is the construction of a heating plant, combined heat and power plant or geothermal power plant, results in the real impact on the environment for each project being different. This results primarily from the changing geological, topographical and environmental conditions. The article is a review of world experience and presents the possibility of its implementation in Polish conditions.
PL
Zaprezentowano technikę LCA (life cycle assessment), która może skutecznie wspomóc procesy decyzyjne związane z wyborem kotłów służących do ogrzewania budynków. Ogrzewanie budynków przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia powietrza, również przez substancje chemiczne. Ponadto przedstawiono procedurę realizacji LCA oraz omówiono poszczególne jej etapy. Wskazanie bardziej ekologicznych kotłów pozwoli osiągnąć nie tylko korzyści ekologiczne, ale i ekonomiczne.
EN
A review, with 30 refs., of decision-making processes for selection of ecol. and economic boilers used for heating of buildings.
6
Content available remote Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko
PL
Przedstawiono wpływ materiałów wybuchowych (MW) na środowisko, ich właściwości toksyczne i ekotoksyczne, a także wskazano znaczenie perspektywy LCA (life cycle assessment) dla oceny obciążeń środowiska wywołanych produkcją, użyciem i utylizacją MW. Przez wiele lat problemy środowiskowe i toksykologiczne nie były uwzględniane, pomimo negatywnych skutków środowiskowych związanych z różnymi fazami cyklu życia MW. Materiały te przedostają się do środowiska najczęściej poprzez spalanie i detonację na otwartej przestrzeni. Powodują zanieczyszczenie środowiska i stwarzają zagrożenie toksyczne dla fauny i flory. Na całym świecie gleby są zanieczyszczone przez pozostałości MW i amunicji po procesach produkcyjnych, działaniach wojennych i operacjach szkoleniowych. Podano różnice w skażeniu gleby i wody gruntowej na podstawie zdeponowanego MW po detonacji metodą high-order i metodą low- order. Przytoczono dane dotyczące rejestracji najbardziej rozpowszechnionych MW (RDX, HMX, TNT), uznawanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia, a także podano możliwość wykorzystania LCA dla kilku MW.
EN
A review, with 33 refs., of toxic properties of explosives during their prodn., use and utilization.
EN
The study evaluated the ecological and energetical possibilities of sustainable development of wind and photovoltaic power plants using the LCA method. An environmental analysis of the material phases of the life cycle of the 2 MW wind and photovoltaic power plant was conducted. The size of the environmental impacts over the life cycle and the scale of emissions of hazardous substances into the atmosphere, water and soil have been analyzed. Particular attention has been paid to greenhouse gas emissions and energy intensity levels recorded at various stages of the life cycle. The research conducted has provided the basis for formulating recommendations and guidelines for more pro-environmental, sustainable development of the analyzed renewable energy sources.
PL
W artykule dokonano oceny ekologiczno-energetycznych możliwości zrównoważonego rozwoju elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, z wykorzystaniem metody LCA. Przeprowadzono środowiskową analizę materialnych faz cyklu istnienia 2 MW elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej. Przeanalizowano wielkość następstw środowiskowych w ich całym cyklu życia oraz skalę emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery, wody i gleby. Szczególną uwagę zwrócono na emisję gazów cieplarnianych oraz poziom energochłonności odnotowany w poszczególnych etapach cyklu istnienia. Przeprowadzone badania stały się podstawą do sformułowania zaleceń i wytycznych do bardziej prośrodowiskowego, zrównoważonego rozwoju analizowanych odnawialnych źródeł energii.
EN
In recent years, the offshore wind power industry has been growing dynamically. A key element which decides upon power output of a wind power plant is blades. They are most frequently produced from polymers – laminates with epoxy resins and fiberglass. In the near future, when the blade life cycles are over, large amounts of waste material of this type will have to be reused. This paper presents a comparison analysis of the impact of particular material existence cycle stages of land-based and offshore wind power plant blades on the environment. Two wind power plant blades, of about 49 m in length each, were examined using the LCA method, the programme SimaPro, and Ekowskaźnik 99 modelling (phase LCIA).
9
Content available Destruction assessment of wind power plastics blade
EN
The study resulted in testing and assessment procedure for destructiveness of Gamesa G90 wind power rotor plastics blades of their life cycle. The achieved goal embraced ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness. The life cycle comprises stages from design to disposal. The best results connected with ergonomic, functional, ecological and technological destructiveness of the disposal model in the form of recycling were obtained for the life processes of plastics related to fossil fuel extraction (-2.56 • 105 MJ).
PL
Zaproponowano procedurę badań i oceny destrukcyjności łopat wirnika elektrowni wiatrowej Gamesa G90. Przyjęto cztery przestrzenie destrukcyjnego oddziaływania: stanowisko pracy operatorów – destrukcyjność ergonomiczna, dokładność realizacji funkcji siłowni – funkcjonalna, środowisko organizmów żywych – ekologiczna, urządzenia, maszyny, instalacje – technologiczna. Analizowany cykl życia obejmował etapy od wykonania projektu do zagospodarowania poużytkowego łopat wykonanych z tworzyw polimerowych. Najwyraźniejsze zmniejszenie poziomu destrukcyjnego oddziaływania podczas wytwarzania, eksploatacji i recyklingu łopat wirnika elektrowni wiatrowej stwierdzono w odniesieniu do procesów związanych z wydobyciem paliw kopalnych (-2,56 • 105 MJ).
EN
Analogies between the life cycle assessment (LCA) and multicriteria decision analysis (MCDA) methodologies have been discussed as well as LCA as an MCDA problem for resolving the trade-offs between multiple environmental objectives. The objective of this study is to compare a variety of specialised multicriteria methods and knowledge-based methods used to aggregate the results from LCA. The studies were conducted using examples of LCA on private passenger vehicles. The research used two classical methods for multicriteria decision making (AHP and TOPSIS), the method of conventional (crisp) reasoning and Mamdani’s method of fuzzy inference. The results demonstrate that among the methods analysed, only crisp reasoning does not provide satisfactory results.
PL
Zaprezentowano dwie koncepcje projektowania procesu technologicznego obróbki i szacowania kosztów wytwarzania wspomagane systemami CAPP. Przedstawiono metody wspierające proekologiczne projektowanie rozwoju wyrobu, takie jak: DFMA, DFE, DFD, FMEA, QFD i LCA. Omówiono metodę Ekowskaźnika 99 stosowaną do oceny wpływu cyklu życia wyrobu na środowisko (LCIA). Zaproponowano, by strategiczne wsparcie przedsięwzięć uzupełnić o składową środowiskowej oceny cyklu życia wyrobu (Ecological Backbone).
EN
Presented are two concepts of the process planning design procedure and the cost estimation aided by CAPP systems. Methods aiding ecological design of the product development, such as DFMA, DFE, FMEA, QFD and LCA, are presented too. The Eco-indicator 99 method which is used in the assessment of product life cycle impact on the environment (LCIA) is discussed. The paper recommends complementing the strategic enterprise backbone with the environmental component of the product life cycle assessment (Ecological Backbone).
12
Content available remote Analiza cyklu życia (LCA) budynku z wykorzystaniem BIM
PL
Analiza cyklu życia (LCA) jest narzędziem powszechnie stosowanym w budownictwie od lat 90. XX w. do wyznaczania skwantyfikowanych obciążeń środowiskowych, generowanych podczas produkcji wyrobów budowlanych i wznoszenia budynków, posiadającym ogromny potencjał do wspierania zrównoważonego rozwoju. Niestety z uwagi na ograniczoną dostępność danych oraz czasochłonny charakter prac związanych z ich zgromadzeniem, analiza LCA najczęściej jest pomijana w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie modelu BIM stanowiącego repozytorium wiedzy o obiekcie jest obiecującym kierunkiem rozwoju oceny środowiskowej budynków. W artykule przedstawiono perspektywy, jakie stwarza technologia BIM w usprawnieniu analizy LCA.
EN
Life cycle assessment (LCA) is a tool, commonly used in construction sector since ‘90s of the XX century to quantify the environmental loads associated with a production of construction elements and buildings construction, and to support sustainable development. Unfortunately, due to limited access of data and time-consuming data acquisition, LCA is usually omitted in an investment process. Utilization of BIM model which is consider as a repository for building data is considered as a promising path for development of an environmental assessment of buildings. This paper presents utility of BIM technology for simplification of LCA.
EN
This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream processes and to estimate their consequences already at the project planning stage. It was illustrated using the case study of the planned furniture production plant representing the industrial sector. The conventional simplified cradle-to-gate LCA analysis, using SimaPro software and the ReCiPe Endpoint method, was performed. It revealed that unlike the findings of EIA made with the support of traditional methods, not waste, airborne emissions and noise, but the particleboard and the fibre-board used by the planned furniture production plant have the most detrimental impact on the environment in all impact categories. The greatest damage it causes in the areas of protection of resources followed by ecosystems. The research proved high applicability of EIALCA approach for the evaluation of the environmental impacts of planned industrial projects.
PL
W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania i zagospodarowania odpadów oraz oszacowanie ich skutków dla środowiska już na etapie planowania projektu. Zostało to zilustrowane na podstawie studium przypadku - rozbudowy zakładu produkcji mebli. W tym celu wykonano konwencjonalną uproszczoną analizę LCA od kołyski do bramy, przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro i metody ReCiPe Endpoint. Badania wykazały, że w przeciwieństwie do wyników OOŚ wykonanej przy użyciu tradycyjnych metod, to nie wytwarzanie odpadów, emisja zanieczyszczeń oraz hałas stanowić będą największe obciążenie dla środowiska, wynikające z eksploatacji powstającego zakładu produkcji mebli, ale zużycie zasobów (płyty wiórowej i płyty pilśniowej) ma najwyższy procentowy udział we wszystkich kategoriach wpływu. Największe szkody wywołuje w obszarach zużycie zasobów oraz ekosystemów. Badania wykazały wysoką przydatność podejścia EIA-LCA do oceny wpływu na środowisko planowanych projektów przemysłowych.
EN
In recent years, the urgency to create environmentally-friendly technologies has dramatically increased. However, these technologies are usually not adopted due to their large cost and low profit. Previously the “Double-ECO model” has been proposed as a methodology that reconciles both “Economy” and “Ecology”, which relies on the exploration of technology alternatives that offer an improved mechanical performance. Here, as mechanical performance, cost and environmental impact were meant to be approached under the same degree of priority, this model was thought to offer the basis for a broader technology development framework. The current research initiates said framework by proposing an evaluation platform, which through a transition from a focus on environmental-friendliness towards an improved eco-efficiency definition lays groundwork for an automated evaluation. This was done by defining a dimensionless evaluation parameter based on existing methodologies and referred as the “DE Index”. This paper applied the proposed evaluation method into a machine tool lubrication technology example. It was concluded that, (1) the platform was able to effectively compare technologies under the proposed eco-efficiency parameter, (2) the developed technology possessed improvements in the environmental pollution output, mechanical performance and cost when compared to conventional technologies.
PL
W publikacji dokonano analizy metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym, opracowanej przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Analiza polegała na identyfikacji elementów sekwencji procesu szczelinowania opartego na Patencie nr 222247, wraz z ich oddziaływaniem na otaczające środowisko naturalne. Wskazano wstępną ocenę potencjalnego wpływu każdego etapu procesu szczelinowania na otaczające środowisko. Rozszerzono zakres potencjalnego umniejszonego wpływu na środowisko naturalne procesu jako całości, jak i poszczególnych etapów szczelinowania. Wymienione rozszerzenie zakresu oparto na perspektywicznych wybranych innowacjach w zakresie obsługi samego procesu szczelinowania dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań w zakresie transportu czy też pozyskania źródeł dostaw niezbędnej energii elektrycznej. W ostatecznym rezultacie stworzono zarys, optymalnego pod względem emisji, hipotetycznego cyklu życia procesu szczelinowania opartego na rozwiązaniu WAT. Artykuł jest kolejnym elementem cyklu analiz [2] nad przyjętym modelem LCA optymalnego pod względem ekologii procesu wydobycia gazu z łupków, w dalszej perspektywie także w zakresie LCC i SLCA, co warunkuje dostępność niezbędnych rzeczywistych danych do dalszych badań.
EN
The paper examines the fracking method of using supercritical carbon dioxide, developed by scientist staff of The Military University of Technology in Warsaw. The analysis was carried out by identification of elements of the fracking process sequence based on Patent No. 222247 by showing those which may affect the surrounding environment. The preliminary assessment of the potential impact on the environment of each stage of the fracking method was provided. The scope of the potential of reduced environmental impact of the fracking process as a whole and at its individual stages was expanded. The mentioned extension was based on prospective selected innovations to support the fracking process by solutions of alternative transport or sourcing of the necessary electricity supplies. The outline of the optimal level of emissions of the hypothetical life cycle of the waterless fracking process was developed. The paper is another element of the list of analyses [2] of LCA of the shale gas extraction process that is ecologically optimal. The analyses also will be conducted in the LCC and SLCA areas which are provided that available of necessary real data for further research in the long term.
16
EN
The article presents the results of life cycle assessment of different scenarios of biomass use to produce energy in a selected company. The study is made on the case of Lesaffre Polska S.A. and its facility in Wolczyn which is one of the most modern biomass plants in Central Europe. The company is one of the leaders of using the environmental criteria in its strategic decision-making. Its goal is to avoid any waste and to form its own circular business system. One of its recent investments is a biomass fired steam boiler that uses agricultural and woody biomass to produce energy. Previously, biomass was sold to power plant and co-fired with coal. The scope of the paper is to assess the actual change in the environmental impact of biomass use in the Wolczyn facility. For that purpose, the life cycle assessment is used with the ReCiPe endpoint indicator. The assessment is based on the comparison of two scenarios: one assuming the biomass combustion in a new boiler, and the second one, assuming co-firing biomass with coal. The results of the study show that the investment is making a significant difference as far as the overall environmental impact is. Through avoiding the co-firing related emissions the company makes a big step ahead towards the decrease of their environmental impacts. The analysis shows that the significant impact in the co-firing scenario is posed in such categories as fossil depletion, climate change with impacts on human health and on ecosystems, particulate matter formation and agricultural land occupation. In the biomass combustion scenario, the above categories are complemented with metal depletion, natural land transformation, urban land occupation and human toxicity categories but with 4 times decrease of the overall impact. The study also shows that the change of the combustion system makes the most significant difference, while all the other factors, like biomass cultivation and processing, biomass transport have much lesser impact.
EN
Basic pillars of sustainable development, among others, are safety and health. People spend a significant part of their lives in the built environment, mainly in the buildings; therefore the sustainable and safe design has become a basic need nowadays. One major area of the buildings security is fire protection, which, in a complex way, is an integral part of the buildings life cycle . In almost every country the architectural fire protection is based on the laws. The authors are aware of fire safety estimation methods, technical procedures, risk assessments in fire protection, but the elements mentioned above do not comprise the entire life cycle of a building in terms of building – human – fire triple interaction. They do not take into account fire prevention, fire operation, or fire investigation. Because of the non-complex fire protection there can appear some disturbances in the life cycle of a building. Building life cycle assessment (LCA) was used in order to create a sustainable future, to the model of which engineering methods (building diagnostics, simulation, fire test, etc.) can be used to investigate the development of fire safety status of the built environment. It is also possible to analyze the activity of all participants involved in the buildings fire protection in terms of usage, throughout their entire life cycle. In the article the authors analyze the implementation of the complex fire protection across the full life cycle of buildings. Considering the investigation of fires, which were generated in critical time, places, and situations, the authors introduce the potential development opportunities lying in the complex fire protection based on engineering methods, as well as in fire safety life cycle analysis of the buildings.
PL
Podstawowymi filarami zrównoważonego rozwoju są m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy. Znaczącą cześć naszego życia spędzamy w terenie zabudowanym, mieszkaniach, dlatego zrównoważone i bezpieczne projektowanie jest obecnie podstawową potrzebą. Jedną z powyższych jest zapewnienie bezpieczeństwo pożarowego, które szeroko pojmowane jest integralną częścią cyklu życia budynku. W prawie każdym kraju na świecie ochrona przeciwpożarowa budynków opiera się na regulacjach prawnych. Autorzy pozostają świadomi szacunkowej oceny bezpieczeństwa pożarowego, rozwiązań technicznych, oceny ryzyka pożarowego, ale powyższe elementy nie składają się na cały cykl życiowy budynku z punktu widzenia potrójnej interakcji: budynek – człowiek – ogień. Nie biorą one pod uwagę zapobiegania pożarom, akcji gaśniczej albo dochodzenia popożarowego. Z powodu braku kompleksowej ochrony przeciwpożarowej wystąpić mogą niepokojące zaburzenia w cyklu życiowym budynku. Ocena cyklu życia budynku została użyta w celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości, do modelowania które metody inżynierskie (diagnostyka budynków, symulacja, test ogniowy, itd.) mogą być użyte do badania poziomu bezpieczeństwa pożarowego na terenach zabudowanych. Analizowanie wszystkich aktywności składających się na ochronę przeciwpożarową budynków podejmowanych przez specjalistów pod względem użytkowania w całym cyklu życiowym budynku jest również dopuszczalne. W artykule zanalizowano wprowadzenie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej w pełnym cyklu życiowym budynków. Uwzględniając w badaniach pożary, które powstały w kluczowych miejscach i czasie oraz sytuacjach, przedstawiono potencjalne możliwości rozwoju leżące w złożonej ochronie przeciwpożarowej na podstawie metod inżynieryjnych, a także w analizie bezpieczeństwa pożarowego cyklu życiowego budynków.
PL
Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest stworzenie systemu przepływu materiałów zgodnego z ideą „od kołyski do kołyski” (from cradle to cradle). Podejście takie wiąże się z zarządzaniem cyklem życia produktów w odniesieniu do wszystkich etapów, począwszy od wydobycia aż po pełne wykorzystanie wszystkich odpadów, które zgodnie z koncepcją tej gospodarki stanowią surowce dla innych procesów technologicznych. W artykule przedstawiono różne warianty zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i ich ocenę pod kątem wpływu na środowiskowo. Spośród analizowanych wariantów zagospodarowania najkorzystniejszym – ze środowiskowego punktu widzenia – jest recykling materiałowy, który stanowi również preferowane rozwiązanie w gospodarce o obiegu zamkniętym.
EN
The aim of the circular economy is to create a system based on the flow of materials compatible with the idea of “from cradle to cradle”. This approach involves managing the life cycle of products in all stages from exploration through to full utilization of all waste, according to the concept of circular economy wastes are the raw materials for other processes. The paper presents various options of plastic waste management. The different variants of plastic waste management were assessed for their impact on the environment. Among the analyzed options of plastic waste management, the most advantageous from the environmental point of view, is material recycling. Recycling is also the most preferred method of waste management in the circular economy.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania nowych metod oceny środowiskowej na podstawie podejścia cyklu życia w branży motoryzacyjnej. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że dotychczas stosowaną metodą oceny środowiskowej w branży motoryzacyjnej jest metoda „od szybu do koła” (WTW, Well-To-Wheel). Na podstawie dokonanej analizy porównawczej oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment) i WTW wykazano wiele korzyści związanych z zastosowaniem metody oceny cyklu życia w branży motoryzacyjnej.
EN
The paper presents the potential use of new methods of environmental assessment based on life-cycle-assessment (LCA) in the automotive industry. Based on the literature review found that the up till now the method of environmental assessment in the automotive industry is the method Well-To-Wheel (WTW). Based on the comparative analyzes of LCA and WTW demonstrated many benefits of LCA. The study also presents challenges related to environmental assessments in the automotive industry under the new requirements of circular economy.
PL
Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA – life cycle assessment) służy do analiz obciążeń środowiskowych w cyklu życia technologii i produktów. W przypadku systemów, które pełnią kilka funkcji, tzw. systemów wielofunkcyjnych, np. takich, w których wytwarzanych jest kilka produktów lub przetwarza się kilka rodzajów odpadów, należy podjąć działania pozwalające na rozdzielenie obciążeń środowiskowych na poszczególne produkty. W tym celu może pomóc zastosowanie różnych narzędzi, w tym programowania liniowego oraz modeli równowagi rynkowej i innych narzędzi ekonomicznych. W pracy przedstawiono przegląd wybranych narzędzi, które są pomocne w ocenie cyklu życia systemów wielofunkcyjnych.
EN
The environmental life cycle assessment (LCA) is used for the analysis of environmental burden in the life cycle of technologies and products. For systems that supply several functions, so-called "multi-functional systems", eg. in which several products are produced or several kinds of waste are processed, shares of the environmental burden should be apportioned to the individual products. Using of various tools, including linear programming, market equilibrium models and other economic tools can be helpful in solving this problem. The paper presents an overview of the selected tools that can support the life cycle assessment of multi-functional systems.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.