Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddziaływanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
3
Content available remote Issues of cooperation of wheel and rail in modern railways
EN
The article presents the issues related to the interaction of the wheel and rail in modern rail vehicles. This interdisciplinary issue is becoming more and more important due to the progression of loads resulting from the constantly increasing pressure of the wheelset on the track and the speed of the running vehicles. Besides the tendency to increase the capacity of the railway lines is also increasing, which is related to the optimization of the transport potential, and thus leads to more and more frequent loads, which causes a greater wear of the cooperating friction work in a further consequence.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z oddziaływaniem koła i szyny we współczesnych pojazdach szynowych. Zagadnienie to, o charakterze interdyscyplinarnym, nabiera coraz większego znaczenia ze względu na progresję obciążeń, wynikających ze stale powiększającego się nacisku zestawu kołowego na tor oraz prędkości kursujących pojazdów. Poza tym zwiększa się również tendencja do zwiększania przepustowości linii kolejowych, co jest związane z optymalizacją potencjału przewozowego, a tym samym prowadzi do coraz większych częstotliwości obciążeń, co powoduje w dalszej konsekwencji większe zużycie współpracującej pracy ciernej.
PL
Nanocząstki są niezwykle małymi składnikami materii o rozmiarze nieprzekraczającym wielkości 100 nm w jednym z trzech wymiarów. Powszechnie występują w środowisku w sposób naturalny lub jako produkt celowej albo niezamierzonej działalności człowieka. Kontakt kręgowców z nimi jest więc nieunikniony. Okazuje się, że nanocząstki oddziałują ze składnikami układu immunologicznego tych organizmów. Mogą pobudzać albo hamować składowe wrodzonej i nabytej odporności u kręgowców w zależności od swoich właściwości fizyczno-chemicznych i strukturalnych. Coraz większa jest wiedza dotycząca oddziaływania nanocząstek z białkami układu dopełniacza (komplementu). Nanocząstki mogą oddziaływać ze składnikami kaskady komplementu na różnych etapach aktywacji, tj. od etapu rozpoznania patogenów, przez działanie jego składników, po utworzenie kompleksu atakującego błonę. W tym zakresie oddziałują na komplement hamująco bądź aktywująco, w zależności od właściwości fizyczno-chemicznych. Wpływają również na komórki układu immunologicznego, takie jak makrofagi. Obserwuje się także udział nanocząstek w rozwoju i przebiegu alergii. Dokładne poznanie powyższych oddziaływań daje możliwości zrozumienia wpływu nanocząstek znajdujących się w środowisku na organizmy zwierząt kręgowych i poznania korzyści oraz konsekwencji jakie mogą z tego wynikać.
EN
Nanoparticles are extremely small components of matter not exceeding 100 nm in one of the three dimensions. They commonly occur in the environment naturally or as a product of intentional or unintentional human activity. The contact of vertebrates with them is therefore inevitable. lt turns out that nanoparticles interact with the components of the immune system of these organisms. They can stimulate or inhibit the components of innate and acquired immunity in vertebrates depending on their physicochemical and structural properties. Knowledge about the interaction of nanoparticles with complement proteins is increasing. Nanoparticles can interact with the components of the complement cascade of various stages of activation, i.e. from the pathogen recognition stage, to the action of its components, to the formation of the membrane attack complex. In this regard, they inhibit or stimulate the complement depending on the physicochemical properties. They also affect immune cells such as microphages. The participation of nanoparticles in the development and course of allergies is also observed. A thorough understanding of the above interactions gives the opportunity to understand the impact of nanoparticles in the environment on vertebrate animals and to know the consequences and benefits that may result from this.
6
Content available remote Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków
PL
W artykule omówiono potrzebę zapewnienia trwałego efektu termomodernizacji przez przygotowanie się na wpływy i oddziaływania występujących w okresie wieloletniego użytkowania budynku. Opisano metody zapewnienia trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji i szczególne znaczenie systematycznego dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.
EN
The paper discusses the need to ensure a lasting effect of thermo-modernisation, by preparing for the impacts and conditions occurring over the period of use of the building. Methods to ensure durability and reliability of thermo-modernisation elements and particular importance of regular inspection, maintenance and repairs were also discussed.
EN
First of all, the article indicates how Russian government forms social security of indigenous people in remote areas, such as Siberia and Arctic. Secondly, pointes out the role of extractive companies in enhancing social security. Moreover, the article unveil the contribute of social reforms to national security of Russia, which recently has been largely developed thanks to cooperation with China.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono występowanie, budowę i wpływ grzybów na człowieka. W drugiej części przedstawiono metody oznaczania grzybów pleśniowych na powierzchni materiału, a w szczególności na elewacjach budynków mieszkalnych (oznaczanie zawartości ergosterolu, obrazy mikroskopowe SEM, natężenie emitowanej przez grzyby bioluminescencji, bezwzorcową mikroanalizę EDS).
EN
In the first part of the paper occurrence, structure and effect of fungi on human are presented. In the second part of the paper methods of marking moulds on the surface of material and in particular on the elevation of residential buildings are presented (ergosterol contents, microscope images SEM, intensity of the bioluminescence emitted by moulds, EDS microanalysis).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu symulowanego natężenia promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów EPS. Polistyreny z dodatkami atermicznymi charakteryzują się nie tylko odmiennymi właściwościami w stosunku do typowych polistyrenów spienionych, ale także inną barwą. Ma to wpływ na absorpcję promieniowania słonecznego i wielkość temperatury powierzchni materiału. Wobec powyższego przeprowadzono pomiary laboratoryjne wpływu natężenia symulowanego promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów z dodatkami atermicznymi. Badaniom poddano dwa rodzaje polistyrenów grafitowych, polistyren biały oraz polistyren zespolony (grafitowy z zewnętrzną warstwą białego EPS).
EN
The paper deals with particulate emission from the rail vehicles equipped with a combustion engine drive. Physicochemical properties of the particulate matter and the mechanisms of their emergence are described as well as their consequences exerted on the environment, with special attention paid to their impact on humans. Legal regulations related to their emission are quoted, inclusive of the latest standards (stage V) as well as the requirements relating to the measurement methods of the particulate mass and number of the particles.
PL
Artykuł dotyczy emisji cząstek stałych z pojazdów szynowych, w których źródłem napędu jest silnik spalinowy. Opisano właściwości fizykochemiczne cząstek stałych, mechanizmy ich powstawania oraz zaprezentowano wpływ ich oddziaływania na otoczenie, w tym bezpośrednio na człowieka. Zawarto regulacje prawne dotyczące ich emisji wraz z określeniem najnowszych norm (etap V) oraz wymagania dotyczące metod pomiarowych pomiaru masy i liczby cząstek stałych.
EN
By analyzing the exploitation process of selected electronic devices (including those used in communication and radiolocation systems), it can be concluded that they operate in heterogeneous, often extreme conditions. Their operate in a full ability state depends not only on the reliability of the subsystems that create them, but also on the effective management of their exploitation, including vulnerability and resistance to the impact of strong electromagnetic pulses. The article proposes specific criteria containing indicators that enable the assessment of the strong electromagnetic pulses impact on the functioning of selected electronic devices.
PL
Przeprowadzając analizę procesu eksploatacji wybranych urządzeń elektronicznych (m.in. stosowanych w łączności, systemach radiolokacyjnych) można stwierdzić, że funkcjonują one w zróżnicowanych, często ekstremalnych warunkach. Przebywanie ich w stanie zdatności jest zależne nie tylko od niezawodności podsystemów je tworzących, ale również od efektywnego zarządzania ich eksploatacją, w tym także podatności i odporności na oddziaływanie silnych impulsów elektromagnetycznych. W artykule zaproponowano określone kryteria zawierające wskaźniki, które umożliwiają ocenę oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych na funkcjonowanie wybranych urządzeń elektronicznych.
EN
The aim of this paper is to illustrate what is happening at present in Serbia through the analysis of traditional Serbian construction, i.e. the technique and the conditions under which it was created. However, as the reality of the subject is quite cruel in today's time, this paper seeks to show the value of the principles on which traditional architecture rests, primarily through the use of natural materials in construction. The reason for this is the inextricable link between man and nature, the very essence of their interconnectedness, as well as the creation of a healthy, aesthetically valuable and quality living space. Based on these analyses, many conceptual solutions will be attached, i.e. the proposal of contemporary interpretation of certain traditional Serbian houses that can meet the needs of modern man and age, where old tradition is implemented in contemporary Serbian architecture.
EN
The concept of Tao is a timeless factor in, among other disciplines, the design of space. The author presents an outline of this subject in the form of results of on-site research of examples of the most important central complexes in two leading Chinese metropolises. The subtle harmony of Tao also results in a subconscious influence. Conclusions from this research demonstrate that Taoism can permeate the creation and reception of works despite different styles being used in them. Thanks to this it can currently constitute an important factor in light of the paradigm of sustainable design.
PL
Idea Tao jest ponadczasowym czynnikiem między innymi w projektowaniu przestrzeni. Autor prezentuje szkicowo na ten temat, rezultaty badań dokonanych „in situ” na przykładzie najważniejszych zespołów centralnych w dwóch czołowych metropoliach chińskich. Subtelna harmonijność Tao powoduje też oddziaływanie podświadome. Wnioski z tych badań ukazują że taoizm może przenikać tworzenie i odbiór dzieł pomimo stosowania w nich innych stylistyk. Dzięki temu może obecnie stanowić ważny czynnik wobec paradygmatu projektowania zrównoważonego.
PL
Przedstawiono metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań. Analizowano przyspieszenia oraz prędkości drgań. Przeprowadzono analizę przebiegów czasowych oraz analizę widmową w tercjowych pasmach częstotliwości. Porównano z wynikami badań opisanymi w literaturze, dotyczącymi drgań od przejazdów pociągów, prac strzałowych oraz wstrząsów górniczych.
EN
Paper presents both the methodology and results of the research. Acceleration and velocity of vibration were analysed. Time histories and one-third octave frequency bands spectra were analysed. Results were compared to case studies presented in literature, concerning railway, quarring and mining induced ground vibration.
EN
Amplitude and frequency content are two important features of earthquakes that are different for near and far-fault earthquakes and in most of the standards, the effects of near-field earthquakes in loading are not considered. Therefore, study and comparison of these effects on structures is necessary. In this paper, structural operation against near and far fault earthquakes for two near sites and two far sites is investigated. For this purpose and in order to achieve an operation point of a structural model with six staircases with a mean lateral bending frame resistant system seismic hazard information is analyzed with regards to special plan spectrums of 2 different sites using near and far faults. An evaluation of the effects due to near and far fault earthquakes based on the Iran’s standard 2800 ranges on operation point and the comparison of operation effects of near and far fault spectrums with Iran’s standard are results of this research work. After the presentation of results obtained from time history analyses, some suggestions are proposed for design correction based on the regulations in near -field earthquakes.
PL
W artykule zaprezentowano problem analizy wpływu zmian temperatury oraz wilgotności elementu na rozkład naprężeń normalnych do przekroju poprzecznego belek zespolonych drewniano-szklanych. Ze względu na brak podobnych badań w dostępnej literaturze przybliżono pokrótce podobne badania prowadzone dla belek szklanych zbrojonych, sprężonych zewnętrznymi elementami ze stali nierdzewnej. Opisane w artykule belki przeznaczone są głównie do wykorzystania jako konstrukcyjne elementy nośne stropodachów, w tym przeziernych, dlatego też główny nacisk położono na wpływ zmian temperatury elementu.
EN
The article presents the problem of analyzing the impact of temperature and humidity change of the given element, on the distribution of normal tensions on the cross section of the integrated wood-glass beams. Considering the lack of similar research pursued in the literature available, similar research projects for the reinforced glass beams, coupled with external stainless steel elements, have been cited. The beams described within the article have been designed, primarily, to be used as the structural load-bearing elements of the flat roofs, including see-through flat roofs, thus the main emphasis has been placed on the impact of temperature change on the aforesaid elements.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.