Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 215

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  legislation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
Conservation of cultural heritage is significant as it provides identification and continuity for the next generations. However, the degree of interest differs from country to country. While developed countries have come a long way in this field, developing countries are still struggling to catch up with them. The objective of this paper is to investigate and analyze the evolution of pro-cultural conservation legislation in various cultural and geographic contexts. The researcher selected United States of America, France, and Egypt after reviewing different conservation movements in several countries. The selection criteria took into consideration countries that have established an advanced and mature conservation process, have wide experience in the field of heritage conservation, and possess contrasting examples in conserving the cultural heritage. The evolutionary study of these countries provides a broader and deeply understanding of the conservation legislation which will reflect appropriately on the development of the cultural heritage in the other countries.
PL
Konserwacja dziedzictwa kulturowego jest ważna i pozwala przyszłym pokoleniom na identyfikację i ciągłość. Natomiast stopień zainteresowania różni się między krajami. O ile kraje rozwinięte zaszły daleko na tym polu, o tyle kraje rozwijające się wciąż starają się za nimi nadążać. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie ewolucji prokulturowego prawodawstwa konserwatorskiego w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. Badacz wybrał Stany Zjednoczone, Francję i Egipt po przeglądzie różnych ruchów konserwatorskich w wielu krajach. Kryteria wyboru brały pod uwagę kraje, które ustanowiły zaawansowany i dojrzały proces konserwatorski, posiadają szerokie doświadczenie w dziedzinie konserwacji dziedzictwa oraz prezentują kontrastujące przykłady w konserwacji dziedzictwa kulturowego. Badanie ewolucyjne tych krajów pozwala lepiej zrozumieć prawodawstwo konserwatorskie, które odpowiednio odciśnie się na rozwoju dziedzictwa kulturowego w innych państwach.
PL
Rewolucja w prawie pracy zapowiadana była już wielokrotnie. Radykalne zmiany oraz wprowadzenie nowego Kodeksu pracy miały nastąpić już w 20181 Zostały jednak odłożone w czasie. Mimo to pomysł wprowadzenia nowego Kodeksu pracy regularnie powraca w doniesieniach medialnych. Tak czy inaczej prawo pracy jest jedną z bardziej dynamicznie zmieniających się dziedzin prawa. Jakie zmiany zaszły w zeszłym roku?
EN
The article presents the most important legal acts regulating the activities of special services in Poland in the years 1990-2018. As part of the political transformation, the Office of State Protection (Polish abbrev. UOP) was set up according to the Act of April 6, 1990. It replaced the previous civil intelligence and counterintelligence. In 2002, the Office was liquidated and replaced the Intelligence Agency (Polish abbrev. AW), and the Internal Security Agency (Polish abbrev. ABW) were established under the Act of May 24, 2002. The AW was created to protect the external security of the state, while the ABW was intended to protect the internal security of the state and its constitutional order. The mentioned Act divided the tasks between those services. Even though preventing and detecting crimes of corruption of public officers was one of the ABW’s tasks, the Act of June 9, 2006, established the Central Anti-Corruption Bureau (Polish abbrev. CBA), giving it the status of a special service, although the CBA performs typical police tasks. On the other hand, the Act of June 9, 2006, on the Military Counterintelligence Service (Polish abbrev. SKW) and the Military Intelligence Service (Polish abbrev. SWW) constituted a legal basis for the operation of both services in place of the liquidated Military Information Services (Polish abbrev. WSI). The article focuses on the services currently operating. The legal regulations constituting the basis for their functioning were analyzed. These are mainly competence acts, to which many amendments were introduced. They resulted, among others, from the implementation of directives and regulations of European institutions, decisions of the Constitutional Tribunal, the introduction of new laws, concerning, e.g., the establishment of the State Protection Service (Polish abbrev. SOP) or changes in the Marshal’s Guard’s powers. Attention was drawn to numerous ordinances amending the statutes, particularly as regards the ABW, and thus reorganizing the structures of offices.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze akty prawne regulujące działania służb specjalnych w Polsce w latach 1990-2018. W ramach transformacji ustrojowej zgodnie z ustawą z 6.04.1990 r. powstał Urząd Ochrony Państwa, który zastąpił dotychczasowy wywiad i kontrwywiad cywilny. W 2002 r. UOP uległ likwidacji, a w jego miejsce ustawą z dnia 24.05.2002 r.powołano Agencję Wywiadu oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. AW została utworzona w celu ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, natomiast ABW w celu ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Wymieniona ustawa dokonała podziału zadań między tymi służbami. Pomimo tego, iż jednym z zadań ABW było zapobieganie i wykrywanie przestępstw korupcji funkcjonariuszy publicznych, ustawą z dnia 9.06.2006 r. powołano Centralne Biuro Antykorupcyjne, nadając mu status służby specjalnej, chociaż CBA wykonuje zadania typowo policyjne. Natomiast ustawa z dnia 9.06.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego stanowiła podstawę prawną do działania obu Służb w miejsce zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych. W artykule skupiono się na służbach obecnie funkcjonujących. Poddano analizie przepisy prawne, na podstawie których funkcjonują. Są to przede wszystkim ustawy kompetencyjne, do których wprowadzano szereg zmian. Wynikały one m.in. z wdrażania dyrektyw i rozporządzeń instytucji europejskich, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzenia nowych ustaw, dotyczących np. powstania Służby Ochrony Państwa czy zmiany uprawnień Straży Marszałkowskiej. Zwrócono uwagę na liczne zarządzenia zmieniające statuty, szczególnie ABW, a tym samym reorganizujące strukturę urzędów.
PL
Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, musi dostosowywać się do wielu wymogów. W nadchodzących latach jednym z takich wyzwań jest osiągnięcie przez wszystkie kraje członkowskie odpowiednich poziomów recyklingu.
5
PL
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie niemal równy rok temu. W tym czasie została ona już raz znowelizowana, a przewidziane w niej wsparcie zatwierdziła Komisja Europejska. Wydano także szereg dotyczących jej aktów wykonawczych. Wydaje się zatem, że jest to dobra okazja do przybliżenia prawnych aspektów wsparcia dla kogeneracji w ich obecnym kształcie.
EN
Land consolidation and land compensation require the evaluation of the productivity of the exchanged or recompensed areas. A serious deficiency in land consolidation regulations set by the Agricultural Land Ownership and Use Act, 1991 is the 10% restriction on the difference in the exchanged areas before and after land consolidation. The simultaneous action of the current methodology for equating lands by their quality, together with the legal restrictions of this Act, limits the implementation of land consolidation to only highly productive lands of the 1st to the 3rd land category. The objective of this paper is to suggest a method for extending the implementation of land consolidation to larger areas and to recommend a fairer calculation method in equating lands by their quality. Two approaches to landed property exchange are united. One of them is based on the mean estimates of land productivity per land category (MLPE) (considering the Bulgarian Land Categorization System), the other one – on the detailed land productivity estimates of each landed property (DLPE). The adapted FAO Land Suitability Classification is suggested to identify areas suitable for land consolidation. Regression analysis and expert assessment were used. The data required for GIS processing are specified and systemized. A proposal for the improvement of the legal framework is given.
PL
Scalenie i wymiana gruntów wymagają określenia wartości szacunkowej gruntów wymienianych lub scalanych obszarów. Poważnym niedociągnięciem w przepisach dotyczących scalania gruntów, określonych w ustawie o własności i użytkowaniu gruntów rolnych z 1991 roku, jest dopuszczalna 10-procentowa różnica między określanymi wartościami szacunkowymi przed scaleniem i po scalaniu gruntów. Stosowana obecnie metodyka porównywania gruntów na podstawie ich jakości i ograniczenia wynikające z ustawy powodują, że scalaniu podlegają tylko grunty wysoko produktywne od I do III klasy. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie poszerzenia zakresu metody scalania gruntów na większych obszarach oraz zarekomendowanie sprawiedliwszej metody obliczeń przy porównywaniu gruntów według ich jakości. W tym celu połączono dwa podejścia. Jedno z nich opiera się na średnich szacunkach produktywności gruntów na podstawie Bułgarskiego Systemu Klasyfikacji Gruntów, drugie – na szczegółowych szacunkach produktywności gruntów dla każdej kategorii gruntów. Zaproponowano określenie obszarów nadających się do scalania za pomocą odpowiednio do stosowanej klasyfikacji przydatności gruntów. Zastosowano analizę regresji i ocenę ekspercką. Określono i usystematyzowano dane wymagane do przetwarzania danych w systemie GIS. Przedstawiono propozycję udoskonalenia ram prawnych.
PL
Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilość wytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw naturalnych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się również z kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w analizie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakładów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje również przepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie flamandzkim niż w innych badanych regionach.
EN
The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main flux in volume. Inert materials, e.g. concrete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in five North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggregates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfills and taxes applied for C&DW landfilling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.
PL
Jednym z warunków stosowania aromatów żywności jest ich bezpieczeństwo dla konsumenta. W załącznikach do rozporządzenia nr 1334/2008 określono szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać aromaty, aby mogły być stosowane w żywności. W załączniku I do rozporządzenia ustanowiono unijny wykaz substancji aromatycznych oraz materiałów źródłowych dopuszczonych do żywności. Obecnie w Unii Europejskiej trwa proces oceny przez EFSA bezpieczeństwa substancji aromatycznych. Z tego względu unijna lista substancji aromatycznych ulega ciągłym zmianom. W przypadku niektórych rodzajów aromatów ich ocena przez EFSA jest niezbędna tylko wówczas, gdy aromaty te są uzyskiwane z surowców innych niż żywność.
EN
One of the general conditions for use of flavourings in food is not to pose a safety risk to the health of the consumer. The specific requirements for flavourings intended to be used in food are set up in the annexes to the regulation no 1334/2008. In annex I there is the union list of flavourings and source materials approved for use in food. The process of the flavouring substances evaluation by EFSA is still ongoing in the EU and therefore the union list is being changed all the time. For some kinds of flavourings, the EFSA evaluation is necessary only when flavouring is obtained from source material other than food.
EN
The article presents the EU legislative procedure and decision-making processes with a special emphasis on decisions regarding energy policy. It has been pointed out that most of the energy related legal acts, including the renewable energy directive and those aimed at the gradual reduction of emissions of harmful substances, are adopted according to the ordinary legislative procedure. However, special legislative procedures apply in the case of international agreements between the European Union and third countries. The trilogues, i.e. meetings of the European Commission, the European Parliament, and the Council, aimed at reaching a common position before the first reading in the EP, are of great importance in decision making. The article also discusses the problem of energy policy and its impact on the environment, recalling the relevant articles of the Treaty on the functioning of the European Union. The most important paths of influence of the Member States on new legal acts in the context of energy policy have also been shown. This is an extremely important issue from the investors’ point of view, since projects related to the energy industry have a very long payback period, so the stability and predictability of the Community’s energy policy is of paramount importance to them. The possibilities of shaping new laws related to energy at the stage of preparing a regulation are discussed later in the article. The work of parliamentary committees, especially those related to energy, i.e. the ITRE (The Committee on Industry, Research and Energy) Committee and ENVI (The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) has also been discussed. In addition, the article clearly shows different approaches of Western European countries and the Central and Eastern European countries (including Poland) towards energy issues.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy tworzenia prawodawstwa unijnego oraz procesy podejmowania decyzji zarówno w sensie ogólnym, czyli dotyczącym wszelkich problemów pojawiających się w życiu wspólnoty, jednak w szczególności skupiono się na decyzjach dotyczących polityki energetycznej. Zwrócono uwagę, że większość aktów prawnych związanych z energetyką, takich jak dyrektywy dotyczące odnawialnych źródeł energii, czy też problemów związanych z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do środowiska, są procedowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Specjalne procedury ustawodawcze stosuje się natomiast w przypadku umów międzynarodowych pomiędzy Unią Europejską a państwami spoza jej granic. Ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma procedura trylogu oparta na negocjacjach przedstawicieli instytucji unijnych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska wszystkich organów UE jeszcze przed pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. W artykule poruszono również problem polityki energetycznej i jej wpływu na środowisko przywołując odpowiednie artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przedstawiono również najistotniejsze możliwości wpływu państw członkowskich na kształt nowych aktów prawnych w kontekście polityki energetycznej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia inwestorów, gdyż projekty związane z branżą energetyczną mają bardzo długi okres zwrotu, więc stabilność i przewidywalność polityki energetycznej wspólnoty ma dla nich znaczenie pierwszorzędne. W dalszej części artykułu omówiono możliwości kształtowania nowych aktów prawnych związanych z energetyką na etapie przygotowywania projektu lub rozporządzenia. Omówiono także prace komisji parlamentarnych zwłaszcza tych związanych z energetyką, czyli komisji ITRE (ang. Industry, Research and Energy) i ENVI (ang. Committee on the Environment, Public Health and Food Safety). Ponadto w artykule wyraźnie pokazano rozbieżność w podejściu do zagadnień energetycznych państw Europy Zachodniej oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej, do której należy nasz kraj.
PL
W artykule poruszono temat narastającego od lat zanieczyszczenia środowiska morskiego odpadami tworzyw sztucznych, omówiono działania różnych organów regulacyjnych, od konwencji ochrony mórz (Helcom, Ospar i in.) poprzez aktywność agend Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP UNEA), po działania Unii Europejskiej. Szczegółowej analizie poddano ustawodawstwo europejskie skierowane na uregulowanie stosowania niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych i na zdefiniowanie nowej roli tych tworzyw w ramach Gospodarki o Obiegu Zamkniętym („Strategia na rzecz tworzyw sztucznych”).
EN
The paper covers regulatory issues of plastics triggered by the growing pollution of marine environment by plastics. In the European Union plastics have earned a special attention as one of the five critical areas of Circular Economy legislative package. The European legislative initiatives on plastics including Strategy on Plastics and Single Use Plastics Directive are described in more detail. This global problem starts to be also treated globally, e.g. by regulatory activity of sea conventions (Helcom, Ospar a.o.), UN agencies (UNEP, UNEA).
PL
19 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ustawy OZE pozwoli na przeprowadzenie aukcji OZE jeszcze w tym roku.
EN
In the Middle East and North Africa Jordan is considered as the top medical tourism due to the high level of medical specialized medical centers in the country. In Jordan Ministry of Health monitors, evaluate, enforces, and regulates requirements of medical waste management over medical waste instructions No. 1/2001. Al-Bashir Hospital is the largest hospital in Jordan. It is built on 156 acres and consists of 49 buildings and 80 departments. It has been reported that Al-Bashir Hospital has 1150 medical bed in 2019 and expected to increase to 1500. About 3200 employee and 1100 clean workers give the medical treatment and service for 7000 patient per day and 1.5 million patient per year. The present situation of medical waste management in Al-Bashir Hospital has many problems. The most important is the pressure imposed by heavy population around the incineration unit in the Hospital. Furthermore, the change from incineration to autoclave is faced by high cost of the autoclaves. The quantity of medical waste created by Al-Bashir Hospital is up to 703.8 ton which constitutes about 33% of the total medical waste in Jordan. The high cost of fuel resulted in wrong acts in Al-Bashir Hospital like mixing medical waste with household waste and incineration at lower temperature (about 600 °C). If the incineration unit in Al-Bashir Hospital is closed the expenses will range from US$ 400,000 to 2.5 million.
13
Content available remote Deriving workflow privacy patterns from legal documents
EN
The recent General Data Protection Regulation (GDPR) has strengthened the importance of data privacy and protection for enterprises offering their services in the EU. Important part of intensified efforts toward better privacy protection is enterprise workflow redesign. It has been already found that the privacy level can be raised with applying the privacy by design principle when re(designing) workflows. A conforming and promising approach is to model privacy relevant workflow fragments as Workflow Privacy Patterns (WPPs) which provide abstract, ‘best practices‘ solution proposals to problems recurring in privacy-aware workflows. WPPs are intended to support process developers, auditors and privacy officers by providing pre-validated patterns that correspond with existing data privacy regulations. However, it is unclear yet how to obtain WPPs with an appropriate level of detail. In this paper, we will introduce our approach to derive WPPs from legal texts and other descriptive regulations. We propose a structure of a WPP, which we derive from pattern approaches from other research areas. We also show the steps for designing a WPP. We think that this approach can be an valuable input towards supporting privacy in enterprises.
PL
Mimo iż Rzeczpospolita Polska nie doświadczyła jeszcze ataków ze strony islamistów, ze względu na sojusz z USA, członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz udział w operacjach wymuszania i utrzymywania pokoju w krajach gdzie islam jest religią powszechną, narażona jest nieustannie na ich odwet. W kraju istnieją ekstremistyczne organizacje o profilu skrajnie prawicowym i skrajnie lewicowym, lecz ryzyko przeprowadzania przez nie akcji terrorystycznych jest znikome. W obliczu zdecydowanego wzrostu zamachów dzihadystycznych od 2014 roku, w ostatnich latach nastąpiła intensyfikacja działań władz w celu budowy efektywnego systemu antyterrorystycznego. Mimo pewnych osiągnięć znajduje się on wciąż w fazie realizacji. Należy go nieustanie doskonalić, czerpiąc z dorobku osiągniętego w tej dziedzinie przez państwa bardziej doświadczone przez terroryzm. Aktualnie problemem jednak są różnice w podejściu poszczególnych państw do niektórych zagadnień związanych z zagrożeniem dżihadystycznym. Ujawniło się to ostatnio w kwestii uchodźców, gdy Polska wraz z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej zajęła stanowisko odmienne niż zdecydowana większość państw członkowskich UE.
EN
Evan thou Poland has not experienced any islamist attacks, because of its alliance with United States, NATO and EU membership as well as participation in combat missions and antiterror operations, the country is exposed to jihadist retaliation. In Poland exist extremist far right and far left organizations, however the danger of them engaging in terrorist activities is highly unlikely. In the face of huge upsurge of jihadist attacks since 2014, the last years saw huge intensification of creating national antiterror system. Despite some achievements, it is still in early stages. It has to be constantly streamlined, drawing on track record of countries affected by terrorism. Currently there is a problem with respect to different countries positions on solving issues related to threat posed by jihadist. It has been the case recently, with regard to refugee issue, when Poland alongside other Visegrad Group states have taken a different stance than the overwhelming majority of other UE countries.
PL
Osady ściekowe wytwarzane są w sposób ciągły podczas oczyszczania ścieków. Dlatego zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stanowi problem występujący na obszarze całego kraju i wymaga ciągłych działań. Wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych i jednocześnie zakaz ich składania powodują, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stało się ważnym problemem społecznym, ekologicznym i technicznym.
PL
Rozmowa z dr Ewą Świątkowską, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, diagnostą laboratoryjnym z 40-letnim stażem pracy, w tym 20-letnim jako kierownik MLD.
PL
W artykule zawarte zostały wybrane problemy dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Przedstawiono wymagania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz aktualną statystykę zaistniałych wypadków i zdarzeń. Zaprezentowano wnioski wynikające z analizy stanu bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie.
EN
The article presents selected issues concerning the safe maintenance of machines and devices in surface mines. The requirements of the current legislation in this field and the latest statistics of accidents and incidents are included. Conclusions from an analysis of safety in this area are presented.
19
PL
Infrastruktura krytyczna, to zgodnie z polskim prawodawstwem 11 systemów, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, muszą więc podlegać specjalnej ochronie. Dwa z tych systemów (zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa oraz transportowe) wchodzą w skład Europejskiej Infrastruktury Krytycznej a ich szczególna ochrona wynika z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w Sojuszu Północnoatlantyckim. W artykule scharakteryzowano te systemy, oraz podstawy prawne normujące bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w Polsce. Opisano także ustanowione 4 stopnie alarmowe oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i ochronę IK. Przedstawiono cel tworzenia i zakres treści Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Planu ochrony infrastruktury krytycznej.
EN
The content outline: in accordance with law, the Polish critical infrastructure constitutes 11 sectors, vital for national security and public safety persistence. Two of the sectors (energy sector and transportation systems sector), are elements of the European Critical Infrastructure, and due to Poland’s EU and NATO membership, are subject to particular protection. The paper describes general principles of Polish critical infrastructure safety law acts and critical infrastructure sectors. Later in this paper, 4 alert states (THREATCON), and their impact on the critical infrastructure safety and protection were presented. The purpose and the program content of the National Critical Infrastructure Protection Programme and the National Infrastructure Protection Plan were described.
EN
There are about 8.5 million workers employed in the construction sector in India. Construction workers constitute a major portion of the unorganized labour and are characterized by their casual nature of employment, temporary relationship with the employer, prolonged and uncertain working hours, lack of safety and health measures, and inadequacy of basic amenities and welfare facilities. There are many legislation clauses providing safeguards for contract workers in India. Construction safety has been made legally enforceable after the enactment of The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act in 1996 and the Central Rules in 1998. This paper details various statutory provisions for construction safety in India with specific reference to the BOCW Act, Central Rules, and State Rules.
PL
Pracownicy budowlani stanowią duży odsetek niezorganizowanej siły roboczej. W Indiach istnieje wiele przepisów prawnych zapewniających bezpieczeństwo pracownikom kontraktowym. Sektor budownictwa wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na siłę roboczą i uwzględniając pośrednie miejsca pracy, zatrudnia ponad 35 milionów ludzi. Praktyki zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w procesie budowlanym mogą być świadczone na różnych etapach zatrudnienia. Wysoce niezadowalający jest fakt, że wdrożenie przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w budownictwie nie przyniosło żadnej poprawy. W opracowaniu zostały omówione różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa w budownictwie w Indiach. Wejście w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w budownictwie znacznie przyczyni się do ochrony pracowników budowlanych przed zagrożeniami o charakterze zawodowym.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.