Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 438

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
When comparing the performance indicators of electrical networks with different types of neutral grounding, along with the fulfilment of the requirement to ensure reliability of power supply to consumers, serious attention is drawn to the main network parameters influencing the performance of power supply systems. Analysis of research and its results, reported above, on the influence of the neutral ground of power networks on the reliability and electrical safety conditions of the power supply systems as a whole, on the damage of distribution networks and electrical equipment as well as on the working capacity of relay protection devices, provides an opportunity to estimate each specific operation mode of the neutral and to develop recommendations aimed at strengthening the positive indicators of the corresponding modes. Other things being equal, reliability of power supply to electrical receivers or reliability of distribution networks is mainly determined by the damage to network elements and the performance of relay protection devices. The degree of influence of these factors on the reliability of distribution networks depends on the neutral mode, which in turn determines the level of internal overvoltages and the nature of transient processes at earth fault.
PL
W artykule przedstawiono dawne popularne zabezpieczenie drewna konstrukcyjnego ze względu na wilgoć i owady. Ekotoksyczny olej kreozotowy jest do dnia dzisiejszego stosowany jako środek zabezpieczający konstrukcje, które stykają się z gruntem, wodą i powietrzem. Kreozot, stosowany do impregnacji podkładów kolejowych, podrozjazdnic oraz mostownic, a także słupów linii energetycznych uznano za bezprogowy czynnik rakotwórczy i sklasyfikowano jako substancję rakotwórczą kategorii 1B. Obecnie w kraju podejmuje się próby neutralizacji tego materiału celem ochrony środowiska. Celem artykułu jest wykazanie, że dawne impregnowane elementy drewniane nie powinny dostawać drugiego życia, choć ich budowa i struktura nadal nie uległy destrukcji pomimo ich długoletniej eksploatacji. W artykule przedstawiono różne metody neutralizacji, porównano strukturę drewna zdegradowanego i bez śladów destrukcji po wieloletnim działaniu impregnatu.
EN
The article presents the former popular protection of construction timber due to moisture and insects. The eco-toxic creosote oil is still used today as a means of protecting structures that come into contact with soil, water and air. Creosote, used to impregnate railway sleepers, switch sleepers and bridge decks, power line poles, has been considered a non-threshold carcinogen and classified as a carcinogen category 1B. Currently, the country is trying to neutralize this material in order to protect the environment. The aim of the article is to show that the old impregnated wooden elements should not get a second life, although their structure and structure have not been destroyed, despite their many years of use. The article presents various methods of neutralization, compares the structure of degraded wood and wood without any signs of destruction after many years of impregnation.
PL
Osobliwością wielu gatunkow drzew jest wytarzanie korzeni przybyszowych w pniach próchniejących, z dziuplami zamknetymi i otwartymi w miejscach odłamania lub rozłamania się konarów i gałęzi, na różnej wysokości drzew.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
PL
Artykuł dotyczy problematyki ochrony i rewaloryzacji miasta zabytkowego, jakim jest Wolbrom, położony w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Pokrzywianką. Miasto, lokowane w okresie średniowiecza, do naszych czasów zachowało zdefiniowany, ortogonalny układ urbanistyczny, rozmierzony na bazie modelu 9-polowego, a także inne cenne zabytki. Winno zatem być chronione na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, aby jego dziedzictwo kulturowe nie uległo unicestwieniu i było prawidłowo rewaloryzowane.
EN
This article addresses the issues of protecting and restoring the historic town of Wolbrom, located in the Lesser Poland Voivodeship, on the Cracow-Częstochowa Upland, on the Pokrzywianka River. The town, founded during the Middle Ages, has preserved its defined, orthogonal urban layout, laid out on the nine-square model, as well as other valuable historic monuments until today. Therefore, according to the Monument Protection Act, it should be protected so that its cultural heritage is properly restored instead of becoming annihilated.
8
Content available Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony
PL
Ochrona dóbr kultury współczesnej, zwłaszcza obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych, elementów krajobrazowych, które powstały w Polsce po roku 1960 i są częścią Narodowego Dziedzictwa Kultury, należy do zadań społecznych, które powinny być realizowane przez administrację rządową i samorządową oraz organizacje pozarządowe. Powołanie w roku 2017 przez ministra kultury, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki stworzyło systemowe przesłanki do uregulowania tej kwestii. Zamierzeniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury współczesnej, w tym wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych konserwatorów, architektów i urbanistów.
EN
The protection of the assets of modern culture, and in particular the works of architecture, urban complexes, and landscape elements that were created in Poland after 1960 and are part of National Cultural Heritage, is a social task that should be carried out by governmental and local administration and non-governmental organizations. The National Institute of Architecture and Town Planning established by Deputy Prime Minister and the Minister of Culture Professor Piotr Gliński in 2017, created systemic conditions for regulating this issue. The intention is to undertake a series of measures to conserve Modern Cultural Heritage, including the exchange of views and professional experience of conservators, architects and town planners.
PL
Podczas 330. spotkania American Institute of Electrical Engineers w Chicago 9 marca 1917 r. Philip Torchio, naczelny inżynier elektryk w firmie New York Edison Co., wygłosił wykład „Przekaźniki dla linii wysokiego napięcia” oraz przedstawił wyniki testów serii przekaźników czasowo-zależnych w stacjach generatorowych firmy The New York Edison Company.
PL
Aby ułatwić montaż na obiekcie oraz ze względu na standaryzację i unifikację urządzeń, zaczęto produkcję tablic zabezpieczeniowych.
PL
Inżynierowie - elektrycy dość wcześnie zdali sobie sprawę, że szczegółowe testy są niezbędne zarówno dla niezawodnego działania, jak i w trakcie prac uruchomieniowych. Testowanie urządzeń na stacji elektroenergetycznej podczas pracy pozwala zapobiec ich uszkodzeniu.
PL
Stowarzyszenie niemieckich zakładów elektroenergetycznych (VDEW) opublikowało w 1930 r. „księgę przekaźników” (rys. 1): (...) Przekaźnik należy projektować z miłością - to jest zadanie dla konstruktora. Jeśli tak jest, to jeszcze większe znaczenie ma to dla inżyniera kierującego uruchomieniem całego zakładu. Nie powinien on wierzyć w to, co obiecują dostawcy, ale powinien sprawdzić to samemu. W ten sposób nauczy się i zrozumie, jakie są ograniczenia stosowanych urządzeń.
PL
Kiedy seryjna produkcja przekaźników wystartowała na początku XIX w., stało się jasne, że urządzenia wyłączające, tak jak i przekaźniki - są bardzo ważne dla bezpieczeństwa sieci. Dlatego testowanie w fabrykach, jak i regularne testy w trakcie normalnej pracy - stały się koniecznością.
PL
Artykuł podejmuje próbę omówienia nowego podejścia do wyposażania obiektów elektroenergetycznych takich jak: stacje transformatorowe SN/nn oraz złącza kablowe SN i łączniki SN sterowane zdalnie w układy EAZ w aspekcie przyszłej współpracy z automatykami FDIR.
EN
The paper makes an attemp to discuss the new approach to the equipping power grid objects such as: MV/LV transformer substations, MV cable points and MV connectors remotely controlled in protection and automation systems in the aspect of future cooperation with FDIR.
PL
W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego
EN
In the article the methodology for determining the belonging to the critical infrastructure was analyzed. The list of sectors is determined by the regulation of crisis management. Two failures of critical infrastructure were briefly discussed. Qualification criteria for critical infrastructure were given. Reference was made to the elements of critical infrastructure protection.On the example of the collective water supply system, identification criteria was presented in detail. A summary of the scientific consideration is to identify strategies for sustainable water supply system.
EN
Mezyn National Natural Park is in the north part of the Korop District of the Chernihiv Region, 310 km2 in area, is characteristic for its strongly dismembered landscape that stipulates presence of varied localities, among them there are exterminated glaciofluvial plains, slopes and super streamside terraces. Aim of research included an expose of the value of the Mezyn NNP in maintenance of forest diversity of vascular plants and forest communities. In the Mezyn NNP there are 772 species of spontaneous flora, 194 species of the cultivated flora and 18 rarity species. The rarest species are concentrated in the centre and the east, prats of the park richer in vegetation cover. In the forest group of the Mezyn NNP 10 species of vascular plants are recordered in the Red book of the Ukraine. The wooden territory of the Mezyn NNP presents 38% and provides the variety of ecotopic terms after they provides a wide spectrum of representation and protection of forest species of vascular plants and corresponding phytocommunites.
EN
The Territorial Defence Forces (TDF, Polish abbrev. WOT) are to participate in combat counter-subversive operations, alone or in cooperation with other security actors. Using both offensive and protective-defensive forms and methods, they will create freedom of action for operational troops. Precise reconnaissance of the area, infrastructure knowledge in permanent areas of responsibility (Polish abbrev. SRO), cooperation with the non-military system (Polish abbrev. UPM), and cooperation with the local population in combination with the training of the TDF commanders and soldiers equipped with modern weaponry, reconnaissance and object monitoring systems will ensure good quality of protection while reducing the number of human resources involved. All forms and methods of conducting combat counter-subversive activities presented in the article are a compilation of the content contained in the literature on the subject and the practical conduct of training classes with cadets and officers at the Military University of Land Forces.
PL
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą uczestniczyć w bojowych działaniach przeciwdywersyjnych, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Stosując formy i sposoby, zarówno zaczepne i ochronno-obronne, stworzą swobodę działania wojskom operacyjnym. Dokładne rozpoznanie terenu, znajomość infrastruktury SRO, współdziałanie z układem pozamilitarnym (UPM), współpraca z miejscową ludnością w połączeniu z wyszkoleniem dowódców i żołnierzy WOT, wyposażonych w nowoczesne uzbrojenie, systemy rozpoznania i monitoringu obiektów, zapewni dobrą jakość ochrony, ograniczając przy tym ilość zaangażowanych zasobów ludzkich. Wszystkie formy i metody prowadzenia bojowych działań przeciwdywersyjnych, przedstawionych w artykule są kompilacją treści zawartych w literaturze przedmiotu oraz praktycznego prowadzenia zajęć z podchorążymi i oficerami w Akademii Wojsk Lądowych.
PL
Na podstawie analogii struktur budowli podziemnych – warszawskiego Elizeum i wielu obiektów fortecznych z XVIII-XIX w., artykuł podejmuje próbę zestawienia historycznych metod zabezpieczania ich wnętrz przed wilgocią przenikającą z nasypów, kondensacyjną, podciąganą kapilarnie lub dyfundującą z gruntu. Sposoby zabezpieczania przeciwwilgociowego w fortyfikacji nowożytnej zostały wypracowane w ciągu 4 wieków jej rozwoju (XVI-XIX), w wyniku stopniowego gromadzenia doświadczeń i wiedzy inżynierskiej. Ważnymi elementami tych zabezpieczeń były okładziny z gliny/iłu oraz korytarze obiegające pomieszczenia podziemne o funkcji nie tylko komunikacyjnej, ale również otuliny izolacyjno-wentylacyjnej. Budowle podziemne, poprawnie zaprojektowane na skrajnie niekorzystne warunki użytkowania, mogą trwać dzięki delikatnej równowadze, którą bardzo łatwo naruszyć. Pierwszym warunkiem równowagi jest utrzymanie właściwego reżimu wentylacji i ogrzewania wnętrz podatnych na kondensację. Na zakończenie zaproponowano działania pielęgnacyjno-eksploatacyjne mające na celu zahamowanie postępującej degradacji obiektu oraz zakreślono wskazania do programu badań i założeń przedprojektowych do przyszłych, niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.
EN
Based on the analogy of the structures of underground buildings - the Warsaw Elizeum and many fortress buildings from the eighteenth to the nineteenth century, the article is an attempt to present an overview of historical methods of protecting their interiors against moisture penetrating from embankments, condensation, pulled up by capillaries or diffusing from the ground. The methods of moisture protection in the modern fortifications were developed over 4 centuries of its development (16th – 19th c.), as a result of gradual accumulation of experience and engineering knowledge. Important elements of these protections were clay/loam cladding and corridors running around underground spaces, which had not only transport function, but also served as an insulation and ventilation buffer. Underground buildings, properly designed for extremely unfavorable conditions of use, can last thanks to the delicate balance, which is very easy to disturb. The first condition of this balance is to maintain a proper ventilation and heating regime for condensation-prone interiors. At the end, care and maintenance activities aimed at stopping the progressing degradation of the building are proposed, and indications for the research program and pre-design assumptions for future necessary renovation and conservation works are outlined.
EN
Villa Beatrice d’Este is a 17th century Venetian Villa in the Veneto Region, Italy, located within the area of the Euganean Hills Regional Park. The villa was built to replace a previous 13th century Medieval Monastery, whose structure was integrated in the villa. Remains of the Medieval structures are still visible today. The monumental complex constitutes an example of a multi-layered site with continuous life from Medieval times up to the present days. For this reason, the site was selected as a case study by the EU-funded project RUINS[1], in view of proposing a management plan to protect and valorise its complex heritage, as an example of heritage site with Medieval ruins in Europe. [1] RUINS, Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences. A project funded by the EU through the Interreg Central Europe Programme.
PL
Villa Beatrice d'Este to XVII-wieczna wenecka willa w regionie Veneto we Włoszech, położona na terenie Parku Regionalnego Wzgórz Euganejskich. Willa została zbudowana w miejsce wcześniejszego średniowiecznego klasztoru z XIII wieku, którego struktura została zintegrowana z willą. Pozostałości średniowiecznych struktur są widoczne do dziś. Ten monumentalny kompleks stanowi przykład wielowarstwowego terenu z ciągłością życia od czasów średniowiecza do dnia dzisiejszego. Z tego powodu miejsce to zostało wybrane jako studium przypadku w ramach finansowanego przez UE projektu RUINS , w celu zaproponowania planu zarządzania mającego na celu ochronę i waloryzację jego złożonego dziedzictwa, jako przykładu miejsca dziedzictwa ze średniowiecznymi ruinami w Europie.
PL
W artykule przedstawiono wpływ minimalnej i maksymalnej temperatury otoczenia deklarowanej przez producenta na pracę urządzeń zabezpieczających w reduktorach średniego ciśnienia o przepustowości do 60 m3 /h. Opisano zasadę działania reduktorów średniego ciśnienia, które służą do obniżania ciśnienia roboczego od 10 kPa do 0,5 MPa na wejściu do ciśnienia wyjściowego na poziomie 1,3 kPa lub 2,0 kPa w zależności od wymaganego ciśnienia gazu w instalacji. Scharakteryzowano metody badawcze, które zostały wybrane w celu sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Opisano również wymagania w stosunku do urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono fabryczne nastawy oraz temperatury robocze reduktorów średniego ciśnienia wytypowanych do badań. Na wybranych próbkach przeprowadzono badania trwałościowe w minimalnej i maksymalnej temperaturze otoczenia. Po każdym badaniu trwałości dokonano sprawdzenia urządzeń zabezpieczających, tj.: zaworu upustowego, który powinien zadziałać w zakresie ciśnień: – 2,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 3,3±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 3,2±0,4 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 4,5±0,5 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; zabezpieczenia przed spadkiem ciśnienia, które powinno zadziałać w zakresie ciśnień: – 0,8±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 1,3 kPa, – 1,3±0,3 kPa dla reduktora o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa; oraz sprawdzono szczelność wewnętrzną i ciśnienie zamknięcia, którego wartość powinna być ≤ 2,5 kPa o ciśnieniu wyjściowym 2,0 kPa. Badania laboratoryjne wykonano na stanowisku do badań reduktorów średniego ciśnienia w Laboratorium Badań Armatury i Technik Eksploatacji Gazociągów w INiG – PIB. Po badaniach przedstawiono i omówiono wyniki.
EN
This article presents the experimental results of the impact of the minimum and maximum ambient temperature declared by the manufacturer on the operation of safety devices in medium pressure regulators with a capacity of up to 60 m3 /h. The article describes the principle of operation of medium pressure regulators that are used to reduce the pressure in the device from 10 kPa to 0.5 MPa at the inlet to the outlet pressure of 1.3 kPa or 2.0 kPa depending on the value of gas pressure in installation. Selected testing methods aimed at checking the operation of safety devices at the minimum and maximum ambient temperatures have been characterized. The requirements for safety devices, as well as factory settings and the working temperature of medium pressure regulators selected for testing are described. Durability tests at minimum and maximum ambient temperature were carried out on selected samples. After each period of durability testing, safety devices have been checked, i.e.:  the bleed valve which should operate in the pressure range: – 2.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 3.3±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure increase, which should work in the pressure range: – 3.2±0.4 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 4.5±0.5 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; protection against pressure drop that should work in the pressure range – 0.8±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 1.3 kPa, – 1.3±0.3 kPa for a pressure regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa; and internal tightness and closing pressure (the value of which should be ≤ 2.5 kPa for a regulator with an outlet pressure of 2.0 kPa) were checked. The laboratory tests were carried out on a test stand for medium pressure regulators in the Laboratory of Research Fittings and Operational Techniques for Pipelines at INiG – PIB. The results obtained in the tests were presented and discussed.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.