Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 694

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W pracy podkreślono, że w modyfikacji składu betonu nanocząstkami upatruje się możliwości poprawy cech fizycznych i mechanicznych otrzymanego z ich udziałem tworzywa. Zauważono, że w tym celu prowadzone są badania w wielu laboratoriach na świecie, a ich rezultaty są obiecujące, pomimo tego, że na chwilę obecną badania są niepełne i mocno rozproszone. Stwierdzono, że brak jest między innymi badań betonu samozagęszczającego się modyfikowanego nanododatkami. W pracy zaprezentowane zostały rezultaty badań własnych takiego betonu, mające na celu wypełnienie luki w literaturze. Łącznie badaniom poddano 11 serii betonu samozagęszczającego się modyfikowanego różną ilością trzech nanododatków, w zakresie cech reologicznych mieszanek betonowych, porowatości stwardniałego betonu, wytrzymałości na ściskanie i twardości. Otrzymano rezultaty wskazujące na to, że nanododatki wpływają na poprawę niektórych cech uzyskanego z ich udziałem betonu.
EN
The study emphasized that a possibility of improving physical and mechanical properties of concrete is seen in its modification with nanoparticles. It was observed that towards this goal studies are conducted in many laboratories in the world and their results are promising, even though research at the moment are not complete and highly scattered. It was concluded, that among others, there are no tests of self-compacting concrete modified with nanoadditives. In the paper results of own research of above mentioned concrete are presented, aimed at fulfilling gaps in the literature. In total 11 series of self-compacting concrete modified with various amount of three nanoadditives were investigated, in the scope of rheological properties of the concrete mix, porosity of the hardened concrete, compressive strength and hardness. Obtained results indicate that nanoadditives impact on improving some properties of the concrete made with their participation.
2
Content available remote Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach
PL
Jest to grupa materiałów budowlanych charakteryzujących się dużą odpornością chemiczną i mechaniczną. Dzięki zawartości drobnych włókien i dużej wytrzymałości na rozciąganie kompozyty te mogą być stosowane w nowych konstrukcjach budowlanych i naprawach konstrukcji istniejących. Omówiono właściwości kompozytów oraz przykłady ich zastosowań na świecie.
EN
Fiber Reinforced Cementitious Composites is a group of building materials characterized by high chemical and mechanical resistance. Thanks to the high content of fine fibers and their unique tensile response, they allow novel structural solutions. This article systematizes the knowledge about these materials and presents the range of applications worldwide before the first structural implementation in Poland.
EN
Polymer composite materials based on the Moplen HP400R polypropylene matrix with a filler from walnut shell flour with 30, 40 and 50% content and 200-315 μm and 315-443 μm fraction were produced by the injection method. The effect of filler content was analysed on the processing properties of the composites such as: MFR Melt Flow Rate and the MVR Melt Volume-flow Rate, as well as the temperature of the filler flour decomposition using the TGA thermogravimetric analysis method. The following was also determined: density, hardness, tensile strength and stiffness modulus of elasticity of the materials in question. The obtained composite material was characterised by low density, which increased with the rising filler content. It was found that the applied natural filler has increased the hardness and stiffness modulus of the composite and decreased the tensile strength.
EN
The article presents the results of research on plasma sprayed Ni-Cr-Re coatings. The substrate was 16Mo3 chromium-molybdenum steel used in the production of boilers. The coatings were sprayed with Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr powder with 20-45μm granulation. 1% metallic rhenium was added to the base powder using a high energy ball milling method. Rhenium is a heavy, high-density metal. As an alloying addition, it improves the heat resistance of alloys, creep resistance and high temperature oxidation. Rhenium alloys are widely used in the energy and aviation industries as an alloying additive to prevent creep. Observations were made on an optical microscope and a SEM microscope. Hardness tests and optical surface testing with a profilometer were carried out.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad powłokami Ni-Cr-Re natryskiwanymi plazmowo. Podłoże stanowiła stal kotłowa chromowo-molibdenowa 16Mo3. Powłoki natryskiwano materiałem w postaci proszku Oerlikon Amdry 4535 80% Ni, 20% Cr o granulacji 20-45fμm. Do bazowego proszku dodano 1% metalicznego renu stosując metodę wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym. Ren jest dodatkiem stopowym poprawiającym żarowytrzymałość stopów, odporność na pełzanie i utlenianie wysokotemperaturowe. Stopy z dodatkiem renu mają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym i lotniczym. Przeprowadzono badania metalograficzne mikroskopowe, próby twardości oraz optyczne badanie powierzchni profilometrem.
EN
The paper presents the results of qualitative tests of Cu-Al joints made by soldering, brazing and resistance welding. Aluminum and copper tubes with a diameter of 6.9 mm, used, among others in refrigeration systems, were soldered with ZnAl2 and AlSi12 filler metal. In addition, similar connections were made by resistance welding. Macroscopic tests of soldered and welded joints were carried out and the hardness distribution on the cross-section of joints was determined. The analysis of research results allowed to state that resistance welding of Cu-Al joints can be a good alternative to the soldering process, especially in series production, due to the possibility of easy application of process mechanization.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań jakościowych złączy Cu-Al wykonanych metodami lutowania twardego i miękkiego oraz zgrzewania oporowego zwarciowego. Rurki aluminiowe i miedziane o średnicy 6,9 mm, stosowane m. in. w układach systemów chłodniczych lutowano spoiwem ZnAl2 oraz AlSi12. Ponadto wykonano podobne połączenia metodą zgrzewania oporowego. Przeprowadzono badania makroskopowe złączy lutowanych i zgrzewanych oraz określono rozkład twardości na przekroju złączy. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła na stwierdzenie, że zgrzewanie oporowe złączy Cu-Al może być dobrą alternatywą dla procesu lutowania zwłaszcza w produkcji seryjnej, z uwagi na możliwość łatwego zastosowania mechanizacji procesu.
EN
This paper describes the mixture design of lightweight concrete. The authors proposed lightweight concrete based solely on expanded clay aggregate. Commercially available expanded clay granules (used as coarse aggregate) were supplemented with crushed expanded clay granules (which played the role of fine aggregate). The created mixes were differentiated by particle size distribution of lightweight aggregate and the amount of used cement. Properties of both fresh concrete mixes and hardened composites were of interest. The tested properties were as follows: consistency, density, compression strength, splitting tensile strength, dynamic modulus of elasticity, flexural strength, shear strength and abrasion resistance. Experimental results have shown some satisfactory mechanical characteristics of concretes in question.
PL
Artykuł opisuje projektowanie betonu lekkiego. Autorzy zaproponowali projekt betonu lekkiego wykonanego wyłącznie na bazie kruszywa keramzytowego. Dostępne na rynku kruszywo keramzytowe (użyte jako kruszywo grube) uzupełniono pokruszonym kruszywem tego samego rodzaju (pełniącego rolę kruszywa drobnego). Utworzone mieszanki kruszyw różniły się uziarnieniem kruszyw i zawartością cementu. Zbadano właściwości zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu takie jak: konsystencja, gęstość, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, dynamiczny moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, wytrzymałość na ścinanie i odporność na ścieranie. Wyniki badań eksperymentalnych wykazały zadowalającą charakterystykę zbadanych właściwości.
PL
Niniejszy artykuł rozpoczyna trzyczęściowy cykl przeglądu niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, stosowanych do przemysłowej lub półtechnicznej produkcji mas włóknistych (10% tych mas otrzymuje się obecnie właśnie z omawianych surowców). Przedstawiono charakterystyki fizyczną i chemiczną poszczególnych, wybranych niedrzewnych roślinnych surowców włóknistych, których jest bardzo wiele. Pokazano ich dostępność, obszary występowania i specyfikę. Całość zilustrowano fotografiami omawianych surowców oraz ich wybarwionych włókien. We wprowadzeniu scharakteryzowano najszerzej stosowane surowce. Przedmiotem pierwszej części artykułu są: bawełna, kokos, len, kenaf, ramia, juta, ketmia jadalna, konopie siewne i konopie sunn.
EN
This article is the first of three part series dedicated to fibrous raw materials from non-wood plants used for industrial or semi-technical scale production of papermaking pulps (these fibrous materials make up 10% of the total pulp production). Physical and chemical characteristics of selected raw materials is presented. Their availability, occurrence areas and specificity are described. The article contains many photographs of plants and their fibers. In the introduction the most popular raw materials are characterized. In the first part cotton, coconut, flax, kenaf, ramie, jute, edible hibiscus, hemp, sunn are discussed.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dodawano w różnych ilościach do betonu referencyjnego, wszystkie badania wykonano porównawczo. Rezultaty badań wykazały, że mikrowłókna polipropylenowe pojedyncze i fibrylowane wpływają na wzrost mrozoodporności betonów nienapowietrzonych. Największą poprawę mrozoodporności uzyskał beton z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych pojedynczych.
EN
The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microfibers were added in various amounts to reference concrete, all tests were performed comparatively. Research results have shown that single and fibrillated polypropylene microfibers improve the frost resistance of non-aerated concrete. Concrete with the addition of single polypropylene microfibers obtained the greatest improvement in frost resistance.
EN
A statistical analysis of multiyear laboratory test results of artillery tracers number 8 is presented in this article. This analysis was aimed at testing the impact of a natural ageing process on quality indicators during the long-time storage of these tracers. The influence of storage time on taking a diagnostic decision, relating to quality of lots after the conducted laboratory tests and on different classes of inconsistencies that occurred during these tests, was analysed. A detailed analysis of the impact of the storage time on diagnostic shooting decisions taken was also presented. The conducted statistical analysis suggests an assumption, that it is possible to change an evaluation module in the previous test’s methodology. Modification of this evaluation module will not negatively impact on the quality of further diagnostic tests. It will not negatively impact on correct evaluation of the prediction process of the tested elements of ammunition such as artillery tracers. The statistical analysis, carried out in the article, may have a significant impact on the modification of test methodology of the artillery tracers.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki analizy statystycznej wieloletnich badań laboratoryjnych smugaczy artyleryjskich numer 8. Analiza ta miała na celu zbadanie wpływu procesu naturalnego starzenia się smugaczy na wybrane wskaźniki jakościowe podczas długoletniego składowania tych smugaczy artyleryjskich. Analizowano w niej wpływ czasu składowania smugaczy na podjęte decyzje diagnostyczne dotyczące jakości danej partii po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych oraz wpływ czasu składowania smugaczy na różne klasy niezgodności jakie wystąpiły podczas tych badań diagnostycznych. Przedstawiono także szczegółową analizę wpływu czasu składowania smugaczy artyleryjskich numer 8 na podjęte decyzje diagnostyczne typu badać strzelaniem. Przeprowadzona analiza statystyczna nasuwa przypuszczenie, że możliwa jest zmiana modułu ocenowego w dotychczas funkcjonującej metodyce badawczej. Modyfikacja tego modułu ocenowego nie wpłynie negatywnie na jakość prowadzonych dalszych badań diagnostycznych. Nie wpłynie ona także negatywnie na prawidłową ocenę procesu predykcji badanych elementów środków bojowych jakimi są smugacze artyleryjskie. Przeprowadzona w artykule analiza statystyczna może mieć istotne znaczenie dla przyszłej modyfikacji metodyki badań smugaczy artyleryjskich.
11
Content available remote Requirements for wood products used in railway transport
EN
Precast concrete sleepers are commonly used in the construction of railways. They have many advantages and features that have made them a permanent element of the railway infrastructure. However, wooden sleepers are still used; they have many advantages, such as good vibration damping and temperature resistance. Due to their weight, they are used on routes where there is a problem with the trackbed. Economics is also one of the reasons for their use. Wood is a natural material that decomposes under the influence of biological and environmental factors without adequate protection. It is, therefore, necessary to adequately protect wood material against the effects of the environment in which it is used. The paper discusses the requirements that must be met by wooden products used to build the railway pavement. The types of wood from which the wooden materials of the railway superstructure are made are presented. The structure of wood and the properties of hard and soft wood were also discussed. The current regulations and standards classifying the kinds and types and dimensions of wood materials and regulating the requirements for wood materials of the railway superstructure are also presented. Issues arising from the ambiguities and shortcomings of these provisions and standards were also raised. The process of impregnating wood materials of the railway pavement with creosote oil using the Rüping vacuum-pressure method was also discussed. These types of oil are not neutral to the environment, especially those of the older generation that contained large amounts of highly toxic and carcinogenic substances, especially benz-a-pyrene. The analyzed material shows that there are some deficiencies as to the brightness, exact and explicit requirements for wood and impregnation. This is a certain problem for the entire range of products used.
PL
W budowie dróg kolejowych powszechnie stosuje się strunobetonowe podkłady kolejowe. Posiadają wiele zalet i cech, które spowodowały, że są one stałym elementem infrastruktury kolejowej. Jednak nadal stosuje się także podkłady drewniane, które posiadają wiele zalet, takich jak dobre tłumienie drgań czy odporność na działanie temperatury. Z uwagi na ich masę stosuje się je na szlakach, gdzie jest problem z podtorzem. Jednym z powodów ich wykorzystania jest również ekonomia. Drewno jest materiałem naturalnym, który bez odpowiedniego zabezpieczenia ulega rozkładowi pod wpływem czynników biologicznych i środowiskowych. Konieczne jest zatem odpowiednie zabezpieczenie materiału drzewnego przed oddziaływaniem środowiska, w którym jest użytkowany. W pracy omówiono wymagania jakie muszą spełniać wyroby drewniane stosowane do budowy nawierzchni kolejowej. Przedstawiono z jakich gatunków drewna wykonuje się materiały drewniane nawierzchni kolejowej. Omówiono również budowę drewna oraz właściwości drewna twardego i miękkiego. Przedstawiono także aktualnie obowiązujące przepisy i normy klasyfikujące rodzaje i typy oraz wymiary materiałów drzewnych i regulujące wymagania dla materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej. Poruszono także problemy wynikające z niejasności i niedociągnięć tych przepisów i norm. Omówiono także proces impregnacji materiałów drzewnych nawierzchni kolejowej olejem kreozotowym metodą próżniowo-ciśnieniową Rüpinga. Oleje tego typu nie są obojętne dla środowiska, szczególnie te starszej generacji, którezawierały duże ilości silnie toksycznych i rakotwórczych substancji, zwłaszcza benzo-a-pirenu. Przeanalizowany materiał pozwala stwierdzić, że istnieją pewne braki co do jasności, dokładnych i jednoznacznych wymagań dla drewna oraz impregnatu. Stanowi to pewien problem dla całego zakresu stosowanych wyrobów.
EN
The study presents general aspects of highly dispersed nano scale materials including their origins, structure, classification, properties and production methods. In the last two decades, the unique properties and phenomena observed for those material has revolutionized the industry with a significant increase in research and the scope of practical applications of nanotechnology in every aspect of our lives.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe aspekty materiałów o wysokim stopniu zdyspergowania w skali nanometrycznej obejmujące pochodzenie, budowę i klasyfikację, wykazywane właściwości oraz ich metody wytwarzania. Osobliwe właściwości i zjawiska wykazywane przez te materiały sprawiły, że w ostatnich dwóch dekadach jesteśmy świadkami rewolucji materiałowej. Świadczy o tym zarówno i istotny wzrost intensywności prowadzonych prac badawczych jak i rosnący zakres możliwości praktycznego stosowania osiągnięć nanotechnologii we wszystkich dziedzinach naszego życia.
13
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
EN
Geometrical structures, relative stabilities and electronic properties of neutral, cationic and anionic pure gold Auλn+1 and Ag-doped bimetallic AgAuλn(λ=0,±1;n=1−12) clusters have been systematically investigated by using density functional theory methodology. The optimized structures show that planar to three-dimensional structural transition occurs at n = 5 for cationic clusters. Due to strong relativistic effect of Au clusters, the ground state configurations of neutral and anionic bimetallic clusters favor planar geometry till n = 12. Silver atoms tend to occupy the most highly coordinated position and form the maximum number of bonds with Au atoms. The computed HOMO-LUMO energy gaps, fragmentation energies and second-order difference of energies show interesting odd-even oscillation behavior. The result indicates that AgAu5, AgAu+2−2 are the most stable clusters in this molecular system. The DFT based descriptors of bimetallic clusters are also discussed and compared with pure gold clusters. The high value of correlation coefficient between HOMO-LUMO energy gaps and DFT based descriptors supports our analysis. A good agreement between experimental and theoretical data has been obtained in this study.
16
Content available remote Wykorzystanie zeolitów naturalnych jako dodatku do zapraw i betonu
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych wyników badań kompozytów cementowych modyfikowanych zeolitem, występującym jako alternatywa dla części cementu, w tym w połączeniu z nanoproszkami. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie wytrzymałości na ściskanie, zginanie oraz badań morfologii powierzchni powstałych na skutek zniszczenia. Wykazano korzyści wynikające z zastosowania zeolitów oraz przydatność opisanej metodyki badań morfologii powierzchni.
EN
This paper aims at presenting selected results of analyses of cement composites with zeolite additives, used as an alternative to a portion of the cement content, including its combination with nanopowders. The article presents the outcomes of destructive tests in terms of compression strength, bending strength and surface morphology. It specifies the benefits of using zeolites and suitability of the described surface morphology testing methodology
17
Content available remote Kleje żelowe - wybrane cechy i właściwości
PL
W artykule przedstawiono kryteria doboru klejów do płytek ceramicznych. Podkreślono wagę nie tylko doboru odpowiednich płytek i klejów, ale także właściwego ich ułożenia. Wymieniono dodatki stosowane w klejach, które poprawiają ich parametry wytrzymałościowe i sposób aplikacji. Omówiono także specyfikę klejów żelowych.
EN
This paper presents the criteria for selection of ceramic tiles adhesives. It focuses not only on the importance of selection of proper tiles and adhesives, but also correct laying methods. The author lists additives to tile adhesives that improve strength parameters as well as the method of application. Specifics of gel adhesives are also described.
PL
Przedmiotem zrealizowanych prac było zbadanie wpływu zastosowania innowacyjnego trójskładnikowego spoiwa do technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym na właściwości fizyczne i mechaniczne wytworzonej mieszanki mineralno-spoiwowej z asfaltem spienionym. Mieszanki różniące się uziarnieniem oraz składem spoiwa trójskładnikowego poddano oznaczeniom wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie, wytrzymałości w pośrednim rozciąganiu, odporności na działanie wody oraz wody i mrozu, jak również określono wartości modułów sztywności sprężystej w pośrednim rozciąganiu. Rezultaty zrealizowanych badań pozwalają stwierdzić, że odpowiedni skład spoiwa stosowanego w technologii recyklingu „na zimno” z asfaltem spienionym umożliwia ograniczenie niebezpieczeństwa powstania spękań wykonanej podbudowy z jednoczesnym zachowaniem dużej jej odporności na działanie wody i mrozu.
EN
The paper investigates the use of a novel tri-component binder in cold recycling with foamed bitumen and its effects on physical and mechanical properties of the resulting mixtures. The investigated mixtures, differing in aggregate coarseness and the composition of the novel binder, were subjected to a number of tests including assessment of uniaxial compressive strength, indirect tensile strength, moisture resistance, moisture and frost resistance and indirect tensile resilient modulus. The results have shown that the appropriate composition of the novel multicomponent binder in the cold recycled mixtures with foamed bitumen can decrease the cracking potential of the produced road base, while preserving its high resistance to moisture and frost damage.
EN
Nitrobenzoyl-terminated poly(epichlorohydrin) (NB-PECH) was synthesized through the reaction of poly(epichlorohydrin) (PECH) with 3-nitrobenzoyl chloride. The NB-PECH was then modified by reaction with phenylhydrazine, 4-nitrophenylhydrazine and 2,4-dinitrophenylhydrazine, and these derivatives were evaluated as plasticizers. Poly(epichlorohydrin), poly(epichlorohydrin) with terminal 3-nitrobenzoyl groups (NB-PECH), terminal nitrobenzoyl poly(epichlorohydrin-phenylhydrazine) (NB-PECH-PH), terminal nitrobenzoyl poly(epichlorohydrin-4-nitrophenylhydrazine) (NB-PECH-4-NPH) and terminal nitrobenzoyl poly(epichlorohydrin-2,4-dinitrophenylhydrazine) (NB-PECH-2,4-DNPH) were examined by Ultraviolet-Visible spectroscopy (UV-VIS), Fourier Transform Infrared spectroscopy (FT-IR), Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H NMR) spectrometry, elemental analysis of carbon, hydrogen and nitrogen (CHN) an Thermal Analysis methods: Thermogravimetric Analysis (TGA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). In the TGA examination, the highest thermal stability was exhibited by NB-PECH. The glass transition temperature for the potential plasticizers was determined from their DSC curves. The DSC tests indicated that the highest energy of the plasticizers was exhibited by NB-PECH-2,4-DNPH containing two nitro groups. In addition, by comparing the thermograms of the samples heated with poly(tetrahydrofuran) the energy content of the NB-PECH-PH, NB-PECH-4-NPH and NB-PECH-2,4-DNPH plasticizers was clearly demonstrated.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.