Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kształcenie inżynierów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents an overview of a single-semester course on professional communication for engineers taught for master level students in a Power Engineering program at Gdansk University of Technology. The general structure of the course allows adopting it to any engineering level or specialization. The course can be taught in a hybrid manner or fully online.
PL
Artykuł omawia jednosemestralny kurs z przedmiotu „Komunikacja profesjonalna w języku angielskim” przeznaczony dla studentów kierunków inżynierskich. Ogólna organizacja wykładu umożliwia oferowanie go na różnych specjalizacjach i poziomach studiów kształcących inżynierów. Przedmiot może być oferowany całkowicie online lub w trybie hybrydowym, w jakim był wykładany dla studentów studiów magisterskich kierunku Energetyka na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.
PL
Przedstawiono: definicje pojęć: kreatywność, innowacje, rozwiązywanie problemów, działalność wynalazcza, twórczość inżynierska; kryteria wartościowania wynalazków; klasyfikację inżynierów - 7 rodzajów; metody pobudzania aktywności innowacyjnej; cztery wybrane zagraniczne przykłady twórczości technicznej, które mają cechy arcydzieł; oraz wnioski dotyczące innowacyjnego kształcenia inżynierów.
EN
The presentation includes: the definitions of the notations: creativity, innovations, problem solving, inventive wirk, engineering creativity; the criteria of invention measurement; the classification of engineers - 7 types; the methods to promote innovative activity; four selected foreign examples of technical creativity with the features of a masterpiece; and conclusions concerning innovative education of engineers.
PL
Określono znaczenie mechaniki płynów i hydrauliki do opisu i obliczania zjawisk przepływowych w urządzeniach zaopatrzenia w wodę, jako podstawy do wymiarowana tych urządzeń. Rozważania zawężono do politechnicznego (uniwersyteckiego) kształcenia inżynierów, z wyłączeniem kształcenia w szkołach zawodowych. Przedstawiono: cele i charakterystykę kształcenia w uczelniach politechnicznych, znaczenie ogólnej i stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki, założenia programowe i metodyczne wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W zakończeniu przedstawiono konieczne warunki osiągania założonych celów kształcenia w zakresie stosowanej mechaniki płynów i hydrauliki.
EN
Fluid mechanics and hydraulics for the description and calculating for the flow phenomena in the installations of water supply were assumed as fundamental for dimensioning of these installations. The considerations were limited to university education of engineers excluding vocational schools. The presentations includes: the main goals and characteristics of technical universities education; the importance of general and applied fluid mechanics and hydraulics; the program and methodological assumptions of a lecture and lab classes. Finally, the obligatory conditions to fulfil, the assumed educational goals in the field of applied fluid mechanics and hydraulics were presented.
EN
This paper addresses student labolatories for courses related to the Internet of Things (IoT) in an undergraduate Software Engineering program. It revews the concept of the IoT, first, then discusses benefits of IoT in education, especially in engineering, and finally presents examples of projects, reviewing some more fundamental concepts of introducing such labs. Specific examples of IoT projects include software development for: a robotic arm accessed through AWS, GPS tracker with Sparkfun data stream services, online health monitoring with a smartwatch and Google Cluod, and remote relay access from a phone with MQTT service.
PL
W artykule omówiono zagadnienia laboratoriów studenckich dla kursów związanych z „Internetem rzeczy”, w programie studiów Inżynierii Oprogramowania. Przedstawiono koncepcję Internetu rzeczy i omówiono korzyści płynące z użycia tej technologii w kształceniu, szczególnie w dyscyplinach inżynierskich, dyskutując podstawowe problemy z tym związane. W szczególności, opisano praktyczne rozwiązania problemów laboratoryjnych, z użyciem robota, systemu GPS, inteligentnego zegarka i zdalnego przekaźnika, oraz przekazywania odpowiednich danych do przetwarzanuia w chmurze.
5
Content available remote Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące relacji na styku nauka-edukacja- przemysł w aspekcie efektywnej współpracy dla uzyskania odpowiedniego poziomu synergii w rozwiązywaniu problemów energetyki, w szczególności samowystarczalności energetycznej i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Odniesiono się do metod oceny prowadzenia badań naukowych w uczelniach i jednostkach badawczych, podkreślając konieczność większego docenienia i wspierania prac aplikacyjnych. Przedstawiono stan kadr naukowych z zakresu szeroko pojętej energetyki oraz problemy kształcenia kadr technicznych. Podkreślono konieczność wprowadzenia nowych zagadnień i form edukacji oraz prowadzenia ciągłego propagowania w społeczeństwie roli i znaczenia energetyki jako dziedziny gospodarki niezbędnej dla sprawnego funkcjonowania państwa, co wobec ograniczonych zasobów surowców energetycznych stanowi istotny problem.
EN
The paper presents issues concerning the relations at the crossroad of research, education and industry in the aspect of effective cooperation to obtain the proper level of synergy for solving power engineering problems, especially energy self-sufficiency and requirements of applying innovative solutions in this area. Methods of assessment of research works in universities and research institutions have been discussed, underlining the necessity to provide greater appreciation and support of application research. Scientific staff availability in the area of broadly defined power engineering has been assessed and problems of engineers’ education have been described. The need for new directions and forms of education as well as for continuous promotion of the significance of power engineering as a branch of economy is essential for efficient operation of the country, which in view of limited energy resources is a major issue.
PL
Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Niewodniczańskim, potomkiem wielopokoleniowego rodu profesorskiego, synem Henryka Niewodniczańskiego. Okazją do przeprowadzenia rozmowy jest rocznica urodzin Profesora przypadająca 20 stycznia br.
EN
Interview with prof. dr. Jerzy Niewodniczański, a descendant of multi-generational family of professors, son of Henry. An opportunity to conduct the conversation is an anniversary of the birth of Professor attributable January 20 this year.
PL
Materiał omawia celowość stosowania prądnic wałowych w okrętowych układach napędowych. Dokonano porównania warunków pracy układu podczas pracy w trybie generatorowym i silnikowym. Omówiono podstawowe sposoby sterowania częstotliwością prądu Elektrycznego generowanego przez te układy napędowe. Omówiono pracę silnikową w rozwiązaniu wspomagającym, awaryjnym oraz kombinowanym. Przedstawiono spotykane na statkach morskich konfiguracje elementów układów napędowych z prądnicami wałowymi. Wskazano na przydatność zastosowania symulatorów siłowni okrętowej w procesie nauczania zasad eksploatacji tego typu układów. Omówiono procedury eksploatacyjne oraz wyszczególniono podstawowe parametry techniczne układu napędowego z prądnicą wałową zaimplementowaną w symulatorze siłowni okrętowej Kongsberg Neptune będącym na wyposażeniu Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN
The paper discusses the purpose of application of shaft generators in marine propulsion systems. A comparison of operation conditions is made between the Power Take Off and Power Take In modes. Basic methods of current frequency control generated by these propulsion systems are discussed. Engine operation in booster, emergency and take me home modes are addressed. Configurations of propulsion systems with shaft generators installed on marine ships are presented. The usefulness of application of engine room simulators to teach operation principles of these systems is indicated. Operation procedures are discussed and basic technical parameters are specified for the propulsion system with a shaft generator implemented in engine room simulator Konsberg Neptune owned by the Institute of Ship Power Plant Operation, Maritime University of Szczecin.
EN
Engineers education is a difficult and damaging process in dynamically changing conditions in the modern labor market. Theoretical and practical knowledge, which is being provided them, must be (at every level of education) strictly compatible with labor market needs. This situation requires providing future engineers contact with real working conditions. It significantly affects better conformity of future engineer qualifications to employers' demand. This article presents initiatives selected in this area, which are being taken by Polish universities. The authors indicate a group of key competencies of future employees-engineers and characterize potential way of the development of their key skills and competencies in the context of e-learning courses.
PL
Kształcenie inżynierów we współczesnych dynamicznie zmieniających się warunkach na rynku pracy jest procesem trudnym i wymagającym. Dostarczenie przyszłym inżynierom wiedzy teoretycznej i praktycznej musi być, na każdym poziomie nauki, ściśle kompatybilne z potrzebami rynku pracy. Taka sytuacja wymaga odpowiedniego zapewnienia kontaktu przyszłych inżynierów z realnymi warunkami pracy, co znacząco wpływa na lepsze dostosowanie kwalifikacji przyszłego inżyniera do zapotrzebowania jakie zgłaszają pracodawcy. W niniejszym referacie przedstawiono wybrane w tym obszarze inicjatywy podejmowane przez polskie uczelnie, wskazano na grupę kluczowych kompetencji przyszłych pracowników-inżynierów oraz scharakteryzowano potencjalne możliwości kształtowania ich kluczowych umiejętności i kompetencji w ramach zajęć e-learningowych.
EN
Paper describes 3D interactive e-learning application developed for teaching the design of technological processes. This application is a part of project ”INTEREDU – Interactive Education of Engineer”, intended to provide applications supporting different aspects of engineering education. Applications are presented in 3D environment and should allow full or partial interactivity.
PL
Przedstawiono tendencje obserwowane w wielu krajach w kształceniu inżynierów, będące min. następstwem rozwoju technik ICT oraz zmian w zakresie pożądanych kompetencji absolwentów podejmujących zatrudnienie. Opisano min. koncepcję „kształcenia odwróconego” oraz kształcenia ukierunkowanego problemowo i opartego na projektach, a także ich związek z kształceniem opartym na badaniach i kształceniem elitarnym. Omówiono proces i możliwe konsekwencje upowszechnienia się nowej formy kształcenia, określanej jako Massive Open On-line Courses. Sformułowano propozycje działań, jakie mogłyby podjąć polskie uczelnie kształcące specjalistów w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki - szczególnie podatnym na wprowadzanie innowacji w procesie kształcenia.
EN
Trends in engineering education observed in many countries, resulting from the developments in ITC and the changing demands of the labour market are presented. The concepts of flipped education, problem- and project-based learning, and their relation to research-based education and elite education are discussed. The expansion of Massive Open On-line Courses and their potential impact are described. Actions to be taken by the Polish universities of technology that offer programmes in telecommunications and teleinformatics - the areas particularly suitable for innovations in education - are proposed.
11
EN
Set out the reasons and prerequisites for the need to modernize the training course in descriptive geometry through the introduction of mathematical tools to formalize and algorithmic geometrical graphic preparation for future engineers for the successful solution of modern technical and research tasks.
PL
Podano propozycję nowego podejścia do nauczania geometrii wykreślnej poprzez wprowadzenie sformalizowanego aparatu matematycznego i symboliczne przedstawianie warunków geometrycznych w celu określenia optymalnego algorytmu graficznego gwarantującego pomyślne rozwiązania współczesnych zagadnień technicznych i badawczych.
12
EN
The transformation of the educational system and adaptation to European Standards, resulted in developing range of studies in English in many universities of technology in Poland. In recent years, foreign students coming to Poland were usually students of higher Semesters, hence they had already completed Descriptive Geometry or Engineering Graphic courses before they came. However, permanently growing offer of undergraduate studies for foreign students, as well as demand for studies in English for native students, allow to predict, that they will become common in short time. Teaching Descriptive Geometry or Engineering Graphics in English language will soon become standard.
PL
W wyniku transformacji systemu kształcenia i dostosowywania do standardów europejskich, w ofercie edukacyjnej wielu uczelni technicznych pojawiają się studia w języku angielskim. Odwiedzający nas w ostatnich latach studenci zagraniczni przybywali zwykle studiować na poziomie magisterskim na wyższych semestrach, a co za tym idzie wcześniej ukończyli już kursy geometrii wykreślnej i grafiki inżynierskiej. Obecnie jednak stale rosnąca oferta studiów na poziomie inżynierskim dla obcokrajowców, a także popyt na studia w języku angielskim dla rodzimych studentów, pozwala przewidywać, że w krótkim czasie staną się one powszechne. Nauczanie geometrii wykreślnej czy grafiki inżynierskiej w języku angielskim stanie się wkrótce standardem. W artykule przedstawiono spostrzeżenia wynikające z doświadczeń własnych uzyskanych podczas przygotowania do wykładów i ćwiczeń prowadzonych w języku angielskim oraz pracy ze studentami obcokrajowcami. W poszukiwaniu odpowiednich ścisłych nazw konstrukcji geometrycznych nieodzowne stało się sięganie po podręczniki anglojęzyczne, w których przyjęte opisy symboliczne oraz założenia do oznaczania widoczności różnią się od tradycyjnie stosowanych w dydaktyce przedmiotu w Polsce. Ta różnorodność zapisów konstrukcji geometrycznych stosowanych w różnych krajach jest związana z rozwojem dziedziny i uwarunkowaniami historycznymi, których znajomość pozwala je łatwiej zrozumieć.
PL
Przedstawiamy propozycję wykorzystania sprawdzonych doświadczeń amerykańskich dla zwiększenia efektywności nauki i nauczania na krajowych politechnikach. Wiele elementów systemu amerykańskiego jest nieprzystosowalnych do warunków europejskich, a polskich w szczególności. Jednakże pewne rozwiązania przyjęte w Ameryce mogą być pomocne w Polsce.
EN
The author describes the American educational system and presents the ideas how to improve the methods of educating young engineers on Polish technical universities.
PL
Przedstawiamy ocenę jakości inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo przez pracodawców, a mianowicie przez projektanta inwestycji budowlanych Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt Sp. z o.o. oraz przez wykonawcę SKANSKA S.A. Platforma wykonawcza i projektowa to dwa główne pola działania inżynierów.
EN
This insightful is a trial to estimate the quality of civil engineers employed by main employers - consultancy engineering design office Chodor-Projekt Ltd. and general contactor SKANSKA SA. This is the second part of the article, which refers to engineers' quality as far as construction is concerned.
PL
Przedstawiamy ocenę jakości inżynierów, absolwentów kierunku budownictwo przez pracodawców, a mianowicie przez projektanta inwestycji budowlanych Biuro Projektów Budownictwa Chodor-Projekt Sp. z o.o. oraz przez wykonawcę SKANSKA S.A. Platforma projektowa i wykonawcza to dwa główne pola działania inżynierów.
EN
This insightful is a trial to estimate the quality of civil engineers employed by main employers - consultancy engineering design office Chodor-Projekt Ltd. and general contactor SKANSKA SA. This is the first part of the article, which refers to engineers' quality as far as designing is concerned.
PL
Autor, w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie akademickie i organizacyjne związane z kształceniem kadr inżynierskich, zwraca uwagę na czynniki i uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrzne, stymulujące aktualne potrzeby i możliwości w zakresie zapewnienia ciągłości i poziomu kształcenia kadr dla nowoczesnego odlewnictwa, w aspekcie zarówno bieżących potrzeb branży odlewniczej jak i potrzeb wynikających z oczekiwań jej perspektywicznego rozwoju.
EN
The author, based on his long-standing academic and organizational experience, draws the reader's attention to the factors and conditions, internal as well as external, stimulating actual needs and possibilities in the scope of the continuity and level of education of the engineering staff for the modern foundry industry. It shall concern the current needs of the foundry branch as well as these, resulting from the expectations of its prospective development.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.