Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyładowanie elektrostatyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W zakładzie produkcji żywic alkidowych, w którym wyznaczone są strefy zagrożenia wybuchem, prowadzone procesy technologiczne są obarczone ryzykiem wyładowań elektrostatycznych. Te z kolei stanowią potencjalne źródło zapłonu, w efekcie czego mogłoby dojść do poważnego w konsekwencjach wybuchu lub pożaru.
2
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
PL
Rezystancja układu człowiek-podłoże jest parametrem ważnym z kilku powodów. Z jednej strony jej odpowiednio wielka wartość odpowiada za ochronę człowieka przed rażeniem prądem elektrycznym na drodze ręka-noga, noga-noga, głowa-noga. Z drugiej jednak strony pamiętać należy, że wielka wartość tej rezystancji utrudnia bieżące odprowadzanie ładunków elektrycznych z człowieka, co prowadzi do pojawienia się zjawiska elektryczności statycznej i w konsekwencji powoduje powstawanie niekontrolowanych wyładowań elektrycznych. Zaistnienie takiego wyładowania w niesprzyjających okolicznościach może spowodować pożar lub wybuch. Ponadto, elektryczność statyczna może powodować zakłócenia procesów technologicznych, zakłócenia w działaniu przyrządów pomiarowych i automatyki, pogorszenie stanu zdrowia ludzi. Ważnym zatem jest, aby wybór obuwia był przemyślany, a samo obuwie dobrane stosownie do warunków przebywania i pracy człowieka (obuwie elektroizolacyjne, obuwie antyelektrostatyczne). Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na dwóch grupach obuwia, to znaczy obuwia codziennego użytku oraz obuwia roboczego. Badanym parametrem była rezystancja układu człowiek-podłoże.
EN
Human-ground resistance is an important parameter for several reasons. On the one hand, its great value corresponds to the protection of man from electric shock on the hand-leg, legt-leg, head-leg way. On the other hand, the great value of resistance impedes the current discharge of electrical charges from the human being. It leads to the appearance of static electricity and as a consequence produces uncontrolled electrical discharges. The occurrence of such discharge under unfavorable circumstances may result in fire or explosion. Additionally, static electricity can interfere with technological processes, disturbance in the operation of measuring instruments and automation, deterioration of human health. It is important that the selection of proper footwear and the footwear chosen in accordance with the conditions of hazards at the workplace (electrical insulating footwear, antistatic footwear). This article presents the results of a study for two groups of footwear (ordinary footwear and proffessional working footwear). The measured parameter was the resistance of the human-ground system be thought over.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano eksperyment bezpośrednich testów zapalności wyładowań elektrostatycznych snopiastych. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem sondy zapłonowej opisanej w normie PN-EN 60079-32-2 wzbogaconej o układ pomiaru prądu wyładowania. Przeprowadzono 100 prób zapłonu mieszaniny wybuchowej. Zaobserwowano wpływ przebiegu prądu wyładowania na zdolność wyładowania do spowodowania inicjacji zapłonu. Wyniki eksperymentu zestawione na wykresie Ipeak = f(Q) wykazują pewną regularność, która została opisana „krzywą wybuchowości”.
EN
Experiment of direct ignition test with brush discharges was presented in the paper. Tests were carried out with ignition probe according to the EN 60079-32-2 Standard with current measurement setup. 100 trials of ignition were conducted in the experiment. Influence of the current waveform on the incendivity of discharges was observed. There is some regularity in results, summarized at the chart Ipeak = f(Q), which was described with “ignition curve”.
PL
W przeglądowym artykule omówiono różne problemy towarzyszące wyładowaniom elektrostatycznym, m.in. dotyczące bezpieczeństwa i komfortu człowieka, uszkodzeń podczas produkcji przyrządów elektronicznych w przemyśle oraz atmosfer wybuchowych w przemyśle podczas produkcji maszyn, a także dotyczące niebezpieczeństw występujących podczas badań medycznych. Opracowanie przedstawia system ochrony przed szkodliwymi wyładowaniami elektrostatycznymi, głównie w przemyśle elektronicznym wynikający z norm międzynarodowych.
EN
The publication contains an introduction to the various problems arising from electrostatic discharge. List the dangers of electrostatic discharges related to human safety and comfort, electronic defects in industrial electronics, explosive atmospheres in industry for the manufacture of various machines, and the dangers of medical research. The study presents a system of protection against harmful electrostatic discharge in the electronics industry resulting from international standards.
EN
The paper contains results of uncertainty estimation during verification of ESD generator parameters by means of sensitivity method in scattering parameters measurement. In addition, basic assumptions and limitations necessary for correct measurement those parameters were described. A calculation example as well as simulation results and graphs have been presented.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analizy metody wrażliwościowej przy pomiarach parametrów S elementów toru pomiarowego podczas weryfikacji generatorów ESD Przedstawiono metodykę pomiarów, zaprezentowano przykładowe obliczenia oraz wykresy uzyskane podczas symulacji. Przedstawiono także założenia metody szacowania niepewności pomiarów wykonywanych przy weryfikacji symulatorów wyładowań elektrostatycznych.
EN
In the paper there were listed kinds of electrostatic discharges met at the working posts and the hazards caused by those discharges. Author proposed the use for investigating the characteristics of discharges the photographic methods, applying classic digital cameras and ultra fast CMOS cameras. On the basis of the example of investigating of propagating brush discharge and brush discharge the advantages and limits of the method were discussed.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje wyładowań elektrostatycznych spotykanych na stanowiskach pracy oraz powodowane przez nie zagrożenia. Autor zaproponował zastosowanie do badania właściwości wyładowań metody fotograficzne z użyciem cyfrowych aparatów fotograficznych i ultraszybkich kamer CMOS. Na przykładzie badania wyładowania snopiastego rozprzestrzeniającego się i wyładowania snopiastego omówiono podstawowe zalety i ograniczenia tej metody.
PL
Przedstawiono współczesne poglądy na temat niebezpieczeństwa zapłonu atmosfer wybuchowych o minimalnej energii zapłonu MIE < 0,1 mJ, przez elektrostatyczne dodatnie wyładowania ulotowe. Stwierdzono, że zapłon jest możliwy przez wyładowania w fazie strimerowej.
EN
Contemporary ideas on the risk of ignition of sensitive explosive atmospheres (min. ignition energy less than 0,1 mJ) by positive electrostatic corona discharge in the streamer phase were reviewed (15 refs.).
PL
W artykule przedstawiono nowe metody badawcze związane z Dyrektywą ATEX wdrożone do stosowania w Laboratorium Badań Stosowanych. Przedstawiono możliwości badawcze nowo zakupionego wyposażenia i stanowisk badawczych. Zaprezentowano wyniki badań rozkładu potencjału powierzchniowego po wystąpieniu wyładowania z powierzchni materiałów nieprzewodzących. Zaprezentowano przebieg wybuchu mieszaniny metanowo-powietrznej podczas badań małych elementów. Opisano stanowisko do badań osłon ognioszczelnych „d” i zaprezentowano zarejestrowany przebieg zmian ciśnienia podczas wybuchu podstawowych mieszanin gazowych stosowanych w badaniach.
EN
New testing methods associated with ATEX Directive implemented in the Laboratory of Applied Tests are presented. Testing potential of newly purchased equipment and tests stands is given. The results of testing the distribution of surface potential after discharge from non-conducting materials are presented. Process of explosion of methane-air mixture during testing of small components is given. Stand for testing the “d” fireproof shields is described and the recorded curve of pressure changes during explosion of tested main flammable gases is shown.
10
Content available remote Application of TVS in electrostatic protection for SCB initiators
EN
In an effort to avoid damages or unintentional firing of SCB initiators caused by ESD, three types of TVS chips are employed for electrostatic protection in this paper. The parameters and protection principles of TVS chips are analysed, and the appropriate TVS are selected to verify its ability for protecting SCB initiators from ESD. By electrostatic sensitivity experiments, the affection of TVS parameters on the electrostaticprotectioneffect is studied, the results show that the A type TVS chips can significantly protect SCB against static electricity, and the TVS chips with lower parasitic resistance and larger parasitic capacitance can enhance the anti-electrostatic capability of SCB initiators.
PL
W celu uniknięcia zniszczenia przez wypalenie inicjatora SCB sprawdzono trzy rodzaje zabezpieczeń TVS przed wyładowaniem elektrostatycznym. W wyniku eksperymentu stwierdzono że zabezpieczenie typu A chroni urządzenie przed wyładowaniem.
PL
Ekspozycja na pole elektrostatyczne może powodować elektryzację ciała pracownika przez indukcję. Skutkiem tego mogą być wyładowania iskrowe, powodujące rażenia pracowników, w następstwie czego pojawiają się niekontrolowane ruchy ciała, co grozi wypadkiem. Wymagania prawa pracy obowiązujące w Polsce, dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym uwzględniają pole elektrostatyczne, jednak brak jest obecnie technicznych możliwości jego pomiaru. Przepisy międzynarodowe (np. dyrektywa 2013/35/UE) nie uwzględniają pola elektrycznego o częstotliwości mniejszej od 1 Hz.W artykule wykazano, że równoważny dla pomiaru natężenia pola elektrostatycznego może być pomiar ładunku elektrostatycznego indukowanego na powierzchni ciała pracownika. W tym celu można zastosować miernik ładunku przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego, opracowany w CIOP-PIB. Wykazano, że odczuwalne rażenia nie mogą wystąpić przy natężeniu pola elektrostatycznego mniejszym od 40 kV/m (tj. granicy strefy niebezpiecznej zdefiniowanej wymaganiami prawa pracy obowiązującymi w Polsce).
EN
Exposure of workers to the electrostatic field can cause electrification of the body. It can cause electrostatic spark discharges resulting in electrostatic shocks. Those shocks can result in involuntary body movements and possibly in accidents. Polish occupational safety regulations consider exposure limits to a static field but it is not technically possible to measure field intensity at the workstation. Directive 2013/35/EU does not consider the electrostatic field. This article shows that measurements of the electrostatic field and of the charge induced on the worker's body can be equivalent. In this case, a meter of the charge transferred during an electrostatic discharge, developed in CIOP-PIB, can be used. The evaluation of the risk of spark discharges based on charge measurements is consistent with Directive 2013/35/EU. Perceptible shocks cannot appear at field intensity under 40 kV/m (i.e., lower than the dangerous zone defined in Polish occupational safety regulations).
12
Content available remote Research on the Mechanism of Pin-to-Pin ESD to SCB Initiators
EN
By ESD experiment, SEM-EDXA and firing experiment, the electrostatic-response characteristic of SCB was studied and the electrical explosion performance after ESD was measured. Results show that surface-damage of bridge is not obviously visible when lower than 25kV, but part of samples coated with explosive fire; the V-type angles start to be damaged at 25kV. After ESD, the function time and firing energy required decrease significantly. 25kV is the critical damage-voltage of the bridge. When less than 25kV, the electrical energy can only make the polysilicon melting and at 25kV, the temperature reaches the boiling point of silicon to generate plasma.
PL
Analizowano odpowiedź elektrostatyczną i parametry inicjatora eksplozji. Uszkodzenia mostka są nie zawsze widoczne jeśli napięcie jest poniżej 25 kV. Dlatego stwierdzono że napięcie 25 kV jest krytyczne, poniżej powoduje topienie polisilikonu, ale powyżej skutkuje tworzeniem się plazmy.
EN
Transition phenomenon between avalanche process and surface process is resulted from fast electrode moving speed which creates partial vacuum state in short gap for micro gap electrostatic discharge. Based on analyzing property of partial vacuum forming with fluid mechanics principles, explanation was given on the influence on discharge parameters from partial vacuum formation.
PL
Zjawisko przejścia między lawinowym procesem i procesem powierzchniowym jest skutkiem szybkiego przejścia elektrody, która wytwarza podciśnienie w niewielkiej szczelinie. Autorzy bazując na zasadach teorii mechaniki płynów i analizują właściwości wytworzonego podciśnienia wyjaśniają jego wpływ na charakter wyładowania elektrostatycznego.
EN
In the paper there was presented the theoretical analysis of the accuracy of the measurement of the electric charge transferred through the plasma channel of electrostatic spark discharge by applying the discharge, metallic ball electrode loaded with the high quality capacitor. It was proved that applying the measurement capacitor of sufficiently high capacity, the error of the charge measurement could be freely decreased.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczną analizę dokładności pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego przez kanał plazmowy w czasie iskrowego wyładowania elektrostatycznego, za pomocą metalowej, kulistej elektrody wyładowczej, obciążonej nisko-stratnym kondensatorem Wykazano, że zwiększając pojemność kondensatora, można dowolnie zmniejszać błąd pomiaru spowodowany indukowaniem ładunku w obwodzie pomiarowym w czasie zbliżania sondy do obiektu naelektryzowanego, przed wystąpieniem wyładowania. (Dokładność pomiaru ładunku elektrycznego przenoszonego podczas wyładowania elektrostatycznego, za pomocą elektrody wyładowczej obciążonej pojemnościowo).
15
Content available remote Radioelectronic methods for ESD detection and localization
EN
The method and model of the radio receiving, shortwave, devices for electrostatic spark discharges (ESDs) detection and localisation were presented. The coordinates of the place of ESDs as a sources of electromagnetic pulses were calculated automatically (by PC), by comparison of directions of signals received by shortwave, logarithmic receivers with orthogonal loop antennas.
PL
Przedstawiono metodę i model urządzenia radiowego do wykrywania i lokalizacji wyładowań elektrostatycznych. Współrzędne miejsca wyładowania jako źródła impulsu elektromagnetycznego wyznaczano automatycznie (komputer PC) przez porównywanie kierunków odbieranego sygnału, wyznaczanych przez odbiorniki krótkofalowe z pętlowymi antenami magnetycznymi.
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych w środowisku pracy przez wyładowania elektrostatyczne (ES), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyko zapłonu atmosfer wybuchowych. Przedstawiono skalę wybuchów inicjowanych w przemyśle przez wyładowania ES. Omówiono podstawowe rodzaje spotykanych wyładowań ES, ich zdolności zapłonowe i warunki, w których mogą się ujawniać. Przedstawiono podstawowe mechanizmy powstawania, kumulacji i rozpraszania ładunków ES oraz metody techniczne i organizacyjne zapobiegania zapłonowi atmosfer palnych przez wyładowania ES. Przedstawiono podstawowe normy i przepisy obowiązujące w Polsce w zakresie przeciwwybuchowej ochrony antystatycznej.
EN
The paper reviews hazards caused by electrostatic discharges (ESD) in the working environment with special attention paid to the risk of explosive atmospheres being ignited. The scale of that risk in the industry is shown. The kinds of ESDs, their incendiary qualities and the circumstances at which they can manifest themselves are discussed. The paper shows the most important and dangerous mechanisms of electrostatic charge separation, accumulation and dissipation, and the technical and organizational methods of preventing the ignition of explosive atmospheres by ESDs. The article also lists basic Polish technical standards and state regulations on preventing the risk of ignition of explosive atmospheres by ESDs.
PL
Przedstawiono zagrożenia spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi (Electrostatic Discharge ESD) w nowoczesnych układach scalonych wykonywanych w technologii CMOS oraz metodologię ich charakteryzowania i kwalifikację. Podano przykłady konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
The aim of the paper is to provide ESD models and to describe the dangers of Electrostatic Discharges (ESD) in integrated circuits (IC) manufactured in the modern sub-µ CMOS technology.
PL
Przedstawiono budowę, działanie, sposób charakteryzacji i rozwiązania konstrukcyjne układów zabezpieczających przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) układów scalonych wykonywanych w technologii CMOS.
EN
The aim of the paper is to provide the structure, functioning and ways of measuring the Electrostatic Discharges (ESD) elements in integrated circuits (IC) manufactured in the modern sub-µ CMOS technology.
19
Content available remote Badania odpornosci urządzeń pokładowych na wyładowania elektrostatyczne
PL
W referacie przedstawiono podstawowe wymagania normy RTCA/DO-160D Section 25 Electrostatic Discharge (ESD) dotyczące odporności urządzeń na statyczne wyładowania elektryczne powstające wskutek kontaktu z operatorem podczas normalnej eksploatacji lub obsługi. Zaprezentowano wykonaną w Instytucie Lotnictwa aparaturę do wykonywania badań: generator wyładowań elektrostatycznych GWE-2, oraz przedstawiono uwagi dotyczące badań.
EN
This paper shows general reguirements, test and calibration procedures contained in RTC document DO-160D Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, Section 25 Electrostatic Discharge(ESD). This tests verify the capability of airborne equipment to whithstand effects of static electricity discharges applied to equipment and surfaces which are normaly accessible during normal operation. Test laboratory equipment designed in Institute of Aviation like ESD generator GWE-2 is presented and some aspects of test procedures are discussed.
EN
The uncertainty estimation of the ESD pulse is not an easy and trivial task. The measurement is done in the time domain but the frequency spectrum of the phenomenon is extended up to several GHz. Therefore characterization of the elements of the measurement chain i.e.: target, coaxial cable with attenuator and oscilloscope must be done in the frequency domain. Discrete Fourier Transformation must be used for the estimation. By the transformation following must be decided: width of the time window, discretization density in the time domain, frequency range by measurement of the elements of the measurement chain. Moreover in order to find out how the uncertainty of the measured input value i.e. scattering parameters in the frequency domain is transferred to the output value i.e. discharge current in the time domain, sensitivity coefficients must be calculated. These shows complexity of the problem. The compromise which ensures overestimation must be met. In other words it is optimization problem. The method is illustrated with uncertainty estimation of the peak value of the current pulse for the target. Uncertainty is calculated for different rise time varying from 360ps to 1030ps.
PL
Szacowanie niepewności pomiaru impulsu wyładowań elektrostatycznych nie jest łatwym i trywialnym zadaniem. Pomiaru dokonuje się w dziedzinie czasu. Widmo częstotliwości impulsu sięga GHz. Dlatego elementy łańcucha pomiarowego (bocznik, kabel koncentryczny, tłumik i oscyloskop) można scharakteryzować tylko w dziedzinie częstotliwości. Do estymacji trzeba użyć dyskretnej transformacji Fouriera. Dokonując transformacji trzeba rozstrzygnąć następujące problemy: szerokość okna impulsu w dziedzinie czasu, gęstość dyskretyzacji impulsu w dziedzinie czasu, przedział częstotliwości pomiaru parametrów elementów łańcucha pomiarowego. Ponadto dla oszacowania jak niepewność pomiaru charakterystyk elementów łańcucha pomiarowego, czyli parametrów rozproszeniowych wpływa na wielkość wyjściową czyli impuls wyładowania w dziedzinie czasu, należy obliczyć współczynniki wrażliwości. Pokazuje to jak złożonym problemem jest przedstawione zadanie estymacji, sprowadzalne do optymalizacji. Metoda prezentowana w pracy jest zilustrowana przykładem oszacowania niepewności pomiaru wartości szczytowej impulsu wyładowania elektrostatycznego. Niepewność pomiaru jest policzona dla szeregu impulsów o czasie narastania zmieniającym się od 360ps do 1030ps.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.