Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Y2O3
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Y2O3:Er3+ translucent ceramics was fabricated with addition of La(OH) 3 nanopowder as a sintering aid. The influence of La(OH) 3 addition on the microstructure, transmittance and upconversion luminescence of Y2O3:Er3+ ceramics was investigated in detail. The results show that the ceramics sample with 5 mol % La(OH)3 additives exhibits finer microstructure with fewer pores and higher optical transmittance than others. It was proved that La(OH) 3 additives could greatly reduce the porosity and improve the transparency of Y2O3:Er3+ ceramics. By using a 980 nm diode laser as a pumping source, the Y2O3:Er3+ ceramics gave bright visible upconversion luminescence, which was ascribed to the radiative transitions of 2H11/2,4S3/2 →4I15/2 and 4F9/2 →4I15/2 of Er3+ ions, respectively. The possible upconversion mechanism has been proposed accordingly.
2
Content available remote Wytwarzanie przezroczystej ceramiki Y2O3 metodą spiekania pod ciśnieniem
PL
Celem pracy było wytworzenie polikrystalicznych tworzyw z tlenku itru o możliwie wysokiej przezroczystości w zakresie podczerwieni, przy wykorzystaniu handlowo dostępnych mikroproszków Y2O3 oraz metody prasowania na gorąco. W pracy zbadano wpływ rodzaju i ilości dodatków ułatwiających spiekanie (Eu2O3, La2O3) na transmisję i mikrostrukturę uzyskanych tworzyw. Wykazano, że dodatek 1% wag. wymienionych tlenków przyczynia się już do ich przeświecalności. Transmisja ceramiki Eu:Y2O3 w zakresie długości fali 2-6 µm wynosi 2%-60%, zaś 50%-70% w przypadku ceramiki La:Y2O3. Korzystniejsze właściwości spieków Eu:Y2O3 oraz La:Y2O3 uzyskuje się po wprowadzeniu 1% wag. dodatku LiF.
EN
The aim of the work was to fabricate yttria ceramics, which is transparent in the range of infrared light, by using commercially available micropowders. Influence of sintering aids (Eu2O3, La2O3) on optical transmission and the microstructure of the obtained ceramics was examined. It was found that the addition of 1 wt.% Eu2O3 or 1 wt.% La2O3 leads to obtain translucent materials. Transmission values of Eu:Y2O3 and La:Y2O3 ceramics, in the 2-6 µm wavelength range, vary from 2% to 60% and from 50% to 70%, respectively. Further improvement of optical properties of both ceramics was observed after the incorporation of the addition of 1 wt.% LiF.
3
Content available remote Przewodnictwo cieplne polikryształów AlN
PL
Praca dotyczy modyfikacji przewodnictwa cieplnego komercyjnego azotku glinu firmy H.C. Starck. Badania prowadzone były przy użyciu laserowej metody impulsowej na urządzeniu LFA 427. Zbadano spieki azotku glinu z różną zawartością tlenku itru otrzymywane drogą swobodnego spiekania oraz prasowania na gorąco. W przypadku prasowania na gorąco oznaczono dodatkowo wpływ temperatury spiekania na przewodnictwo cieplne spieków. Przedstawiono również wyniki badań nad dodatkiem nanorurek węglowych do polikryształu AlN oraz ich wpływu na jego przewodnictwo. Rezultaty przeprowadzonych badań powiązano z obserwacjami mikrostruktury wykonanymi przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analizą rozkładu pierwiastków wykonaną metodą EDS. Badania zostały wykonane w ramach projektu "Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej" nr POIG.01.01.02-00-97/09-01.
EN
Thermal conductivity of modified AlN polycrystals is reported. The AlN polycrsytals has been prepared from commercially available aluminium nitride powder (H.C. Starck). A Laser Flesh Analyzer LFA 427 was used to evaluate thermal diffusivity of the materials. Pressureless sintering and hot pressing were used for obtaining dense polycrystals. Aluminium nitride samples with different contents of yttrium oxide and carbon nanotubes were prepared. The influence of thermal treatment of the samples on their thermal conductivity was determined. The results were combined with SEM and EDS examinations of the microstructure. The research was conducted within a project no. POIG.01.01.02-00-97/09-01 "New constructional materials with the enhanced thermal conductivity"
4
Content available remote Otrzymywanie polikryształów azotku glinu z dodatkiem tlenku itru
PL
Polikryształy azotku glinu charakteryzują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła, dobrą stabilnością temperaturową i chemiczną oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. AlN posiada właściwości piezoelektryczne i jest półprzewodnikiem szerokopasmowym. Dzięki temu coraz szerzej jest stosowany w elektronice, energetyce jądrowej oraz przemyśle wojskowym. Najczęściej polikryształy azotku glinu są wytwarzane przez spiekanie z dodatkiem tlenku itru i tlenku glinu. Duża ilość dodatków obniża przewodnictwo cieplne tego tworzywa w związku z czym w pracy starano się wytworzyć polikryształy AlN o jak najmniejszej ich zawartości. Zastosowano dwie metody otrzymywania polikryształów: prasowanie na gorąco i spiekanie swobodne. Próbki prasowano na gorąco w atmosferze azotu w temperaturze 1900°C przez 2 godziny. Polikryształy bez ciśnienia spiekano w atmosferze azotu w temperaturze 1830°C przez 5 godzin oraz 1900°C przez 2 godziny. Dla wszystkich próbek zostały wyznaczone gęstości pozorne metodą Archimedesa. Celem sprawdzenia składu fazowego polikryształów zastosowano technikę dyfrakcji rentgenowskiej. Na obrazach dyfrakcyjnych wykryto następujące fazy: granat itrowo-glinowy (Y3Al5O9-YAG), perowskit itrowo-glinowy (YAlO3-YAP) oraz jednoskośną fazę itrowo-glinową (Y4Al2O9-YAM). Fazy te powstały podczas procesu spiekania wskutek reakcji Y2O3 z Al2O3. Tlenek glinu znajdował się w układzie w wyniku pasywacji ziaren proszku AlN użytego do spiekania. Najwyższy współczynnik przewodzenia ciepła, wynoszący 250 W/(mźK), otrzymano dla polikryształów spiekanych swobodnie w temperaturze 1900°C przez 2 godziny i zawierających 5% wag. Y2O3.
5
Content available remote Sintering studies of transparent yttria ceramics
EN
In the present work, transparent yttria ceramics were prepared by hot pressing using lithium fluoride as a sintering aid. The influence of lithium fluoride concentration (0.1 to 1.5 wt%) and sintering parameters (temperature, pressure) on properties of the ceramic were evaluated. The best transmittance was obtained for 1 wt% addition of LiF and sintering temperature of 1450°C. It was found that the appropriate temperature of pressure application, related to the temperature of LiF melting and further reaction between Y2O3 and LiF are the crucial points for good sintering effects.
PL
W zaprezentowanej pracy przygotowano przeźroczystą ceramikę tlenku itru wykorzystując prasowanie na gorąco i fluorek litu jako dodatek do spiekania. Oznaczono wpływ stężenia fluorku litu (0.1 to 1.5 % mas.) i parametrów spiekania (temperatura, ciśnienie) na właściwości ceramiki. Najlepszą transmitancję otrzymano w przypadku dodatki LiF wynoszącego 1 % mas. i temperatury spiekania 1450°C. Stwierdzono, że kluczowymi dla spiekania są odpowiednia temperatura przyłożenia ciśnienia, związana z temperaturą topienia LiF, oraz reakcja pomiędzy Y2O3 i LiF.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.