Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tramwaj towarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kiedy w dyskusjach specjalistów pojawia się temat fenomenu wykorzystania tramwaju towarowego, najczęściej przytacza się dwa spektakularne przykłady. Pierwszy to CarGoTram w Dreźnie, drugi – Cargo-Tram w Zurychu. Podobieństwo graficzne i fonetyczne obu nazw jest zaprzeczeniem funkcji użytkowej desygnowanego obiektu, jakim jest właśnie tramwaj towarowy. Dlaczego? W Dreźnie tramwaj jest wykorzystywany w przewozach wahadłowych nowych (często wysokowartościowych) części samochodowych do fabryki Volkswagena, zlokalizowanej w centrum miasta (tzw. „Szklanej Manufaktury”). Z kolei w Zurychu - niejako odwrotnie - tramwaj towarowy służy miastu i jego mieszkańcom do odbioru i wywozu odpadów.
2
Content available remote Tramwaj towarowy drogą do zmniejszenia hałasu w miastach
PL
W artykule omówiono metody redukcji hałasu w dużych miastach, skomentowano dopuszczalne wartości poziomu hałasu w mieście określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Na przykładzie miasta Poznania przedstawiono rzeczywiste wartości poziomu hałasu w wybranych miejscach i ciągach komunikacyjnych. Przedstawiono krótką historię i współczesne projekty zastosowania tramwajów w mieście. Zaprezentowano idę tramwaju towarowego w Poznaniu jako sposobu ograniczenia hałasu miejskiego. Propozycja ta jest korzystna nie tylko dla środowiska a także dla zmniejszenia uciążliwego ruchu miejskiego oraz redukcji miejsc parkingowych zajmowanych i blokowanych przez samochody dostawcze.
EN
The article discusses the methods of noise reduction in large cities and comments on the permissible city noise values specified in the Regulation of the Minister of the Environment. On the example of the city of Poznan, the actual values of the noise level in selected places and routes were presented. A brief history and contemporary projects of using trams in the city were presented. The idea of cargo tramway in Poznan was presented as a way to reduce urban noise. This proposal is beneficial not only for the environment, but also for reducing onerous urban traffic and reducing parking spaces occupied and blocked by delivery vehicles.
PL
W artykule omówiony został temat hybrydowego systemu dostaw ładunków do historycznych centrów miast z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: rowerów i tramwajów. W referacie przedstawiono obecne problemy logistyki miejskiej w historycznych obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Krakowa. Na podstawie wcześniejszych prac została opracowana i przedstawiona w artykule koncepcja obsługi ścisłego centrum Krakowa przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu tramwajowo-rowerowego. Praca została podsumowana wnioskami i planem dalszych badań.
EN
The article discusses the topic of hybrid system of supplies to historical city centres with the use of ecological means of transport: bicycles and trams. The paper presents the current problems of urban logistics in historical urban areas on the example of the city of Krakow. On the basis of previous works, a concept of servicing the strict city centre of Krakow with the use of an integrated tram and bicycle system was developed and presented in the article. The work was summarized with conclusions and a plan of further research.
PL
W artykule poruszono temat tramwaju towarowego jako alternatywnego pojazdu mogącego usprawnić działanie miejskich systemów transportowych. Przedstawiono czym jest tramwaj towarowy oraz omówiono jego różne rodzaje. Podjęto krótką dyskusję na temat rozróżnienia tramwaju towarowego i kolei miejskiej. Następnie przedstawiono zestawienie historycznych zastosowań tramwajów do przewozu towarów na świecie i w Polsce. Pokazano przykłady współcześnie funkcjonujących tramwajów towarowych. Przedstawiono także przykłady niezrealizowanych oraz przerwanych projektów wdrożenia obsługi przewozu towarów tramwajami.
EN
The subject of article is use of cargo tram as alternative vehicle capable of improving cities transport systems. Definition of cargo tram is shown as well as description of cargo tram types. The short discussion about distinction between cargo tram and city rail is also included. Subsequently historical use of tram for cargo transport in the world and in Poland is shown. Then examples of present functioning cargo trams and some of not completed or cancelled projects are described. Short analysis of possible reasons for downfall of previous cargo tram implementations as well as ideas for future applications is shown in summary.
PL
Zasadniczym celem referatu jest przedstawienie historycznych oraz istniejących uwarunkowań wdrażania systemów tramwaju towarowego oraz możliwości dalszego ich rozwoju. Omówiono warunki dotyczące współczesnego transportu towarów w obszarze miasta, głównie za pomocą samochodów ciężarowych. Taki transport prowadzi do narasta niekorzystnego odziaływania na środowisko w mieście poprzez kongestię, zanieczyszczenie powietrza i hałas. W referacie omówiono znane z historii przykłady systemów tramwaju towarowego (Drezno, Kislovodosk, Wrocław, Melbourne) oraz obecnie istniejące (Drezno i Zürich). Przedstawiono również próby i testy wprowadzenia systemów tramwaju towarowego w miastach takich jak Amsterdam, Wiedeń i Paryż. Omówiono specyficzne dla każdego z omawianych miast uwarunkowania tworzonego projektu i przesłanki, które kierowały próbami stworzenia systemu tramwajowego transportu towarów. Podano również możliwe kryteria analizy, jaką należałoby wykonać w celu sprawdzenia możliwości zastosowania systemu tramwaju towarowego.
EN
The main objective of this paper is to present historical and existing conditions of implementation of current freight tram systems and possibilities of their further development. The paper depicts their present state regarding freight transport - mainly heavy goods transport - in urban areas. This kind of transportation leads to increase in its adverse impact on environment in the city by congestion, air pollution and noise. The paper discusses some examples of freight tram systems, both known from the history (Dresden, Kislovodosk, Wrocław, Melbourne) and current ones (Dresden and Zurich). It also shows the process of implementation and testing of the freight tram system in cities, such as Amsterdam, Vienna and Paris. It presents conditions of the project, specific for each of above mentioned cities, as well as reasons for creating the freight tram system. It also indicates possible criteria of an analysis that should be conducted to verify the possibility of freight tram system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję dwuszczeblowego modelu dystrybucji ładunków wybranej firmy z branży FMCG na terenie aglomeracji Warszawskiej. Głównym założeniem zaproponowanego podejścia jest wykorzystanie tramwajów towarowych do przewozu ładunków pomiędzy magazynem (lewobrzeżna Warszawa), a hubami pośrednimi (prawobrzeżna Warszawa). W procesie dowozowym między hubami a ostatecznymi odbiorcami wykorzystywane są pojazdy drogowe. Przedstawiono odpowiednie sformułowanie zadania optymalizacyjnego. Do rozwiązania wykorzystano program „Optymalizacja tras” udostępnionego w Zakładzie Logistyki i Systemów Transportowych. Dla dwóch wariantów dystrybucji opracowano harmonogram dla pojazdów i wyliczono odpowiednie wskaźniki oceny. Dla wyboru najlepszego wariantu dystrybucji przeprowadzono wielokryterialną ocenę wariantów.
EN
This article shows conception of two-level distribution process of FMCG good for company situated in the Warsaw Agglomeration. The major establishment of proposed project is usage of cargo tramps to carry loads from warehouse (eastern Warsaw), to intermediate hubs (western Warsaw). Because of infrastructure incongruity road vehicles are involved in the last mile step of distribution. Project consist of optimization task and comparison with actual utilized distribution model in chosen company. The major aim of created project is reduction of congestion and improvement of living conditions achieved by minimization of mileage and reduction time of its usage in count to one delivery.
PL
Omówiono problemy transportowe występujące w dużych miastach, historię wykorzystywania tramwajów towarowych do przewozu ładunków (Drezno, Zurych i Wiedeń) oraz projekt wykorzystania tramwaju towarowego w Monachium. Przedstawiono zalety i wady takich rozwiązań oraz wskazano, że istnieje możliwość zastosowania takiego transportu w Polsce.
EN
Transportation problems appearing in big cities, history of applications of freight trams (Dresden, Zurich, Vienna) and project of application of freight tram in Munich are described. Advantages and disadvantages of such solutions are presented and possibilities of applications of that kind of transport in Poland indicated.
8
Content available remote Zastosowanie tramwajów towarowych w obsłudze dostaw na obszarze miasta
PL
Jedną z konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego miast jest wzrost potrzeb obsługi dostaw realizowanych na ich obszarze, a ściślej - w obrębie centrum. Realizacja dostaw napotyka jednak na wiele problemów, jak wkomponowanie się w ruch komunikacji miejskiej i indywidualnej, eskalacja kongestii oraz konieczność neutralizacji negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, zgodnie z założeniami rozwijanej coraz powszechniej idei zrównoważonych miast. Logistyka miasta proponuje wiele rozwiązań, które mogą łagodzić wskazane problemy. Jednym z nich może być wykorzystanie tramwaju towarowego. Celem rozważań jest przybliżenie tego rozwiązania. Rozważania podparte będą przykładami wykorzystania tramwajów towarowych we Wrocławiu, Dreźnie i Zurychu
EN
The urban transport is a significant part of total mobility. Most urban transportation consists of motorised vehicles, causing congestion in the cities throughout Europe. Apart from that, increased car usage is accompanied by safety and environmental problems. More than 10% of all carbon dioxide emissions in the EU come from road traffic in urban areas which is the main source of carbon monoxide and fine particulates in European cities. The quality of life in cities is deteriorating because of congestion, pollution, stress and also because of the socio-economic costs related to these problems. Most people want a more balanced, sustainable transport system, where we rely less on the car. Making transport more sustainable is a challenge for all of us - citizens, community groups, schools, businesses and local, state and federal government. A sustainable transportation system is one that: allows the basic access needs of individuals and societies to be met safely and in a manner consistent with human and ecosystem health, and with equity within and between generations, is affordable, operates efficiently, offers choice of transport mode, and supports a vibrant economy, limits emissions and waste within the planet's ability to absorb them, minimizes consumption of non-renewable resources, limits consumption of renewable resources to the sustainable yield level, reuses and recycles its components, and minimizes the use of land and the production of noise. City logistics proposes many solutions, which can soften indicated problems. One from them can be utilization of the fright tram. Aim of considerations is approximation of these solutions. Considerations will be examples of utilization of fright trams in Wroclaw, Dresden and Zurich
PL
Współczesna logistyka miejska zakłada redukcję ruchu transportu wewnątrz ścisłego centrum miast poprzez zintegrowanie zarządzania systemami transportowymi. Wymusza to szukanie nowych rozwiązań środków transportowych ujętych w logistyczne zarządzanie ruchem transportowym w miastach. Jedną z takich dróg jest idea wykorzystania istniejącej infrastruktury transportu szynowego, po których na co dzień kursują tramwaje pasażerskie swobodnie poruszające się w ograniczonym dla innych pojazdów centrum miast. Pozwala to rozważyć koncepcję wykorzystania infrastruktury transportu szynowego do implementacji znanej z historii idei tramwaju towarowego. Artykuł ten przedstawia koncepcję tramwaju towarowego w ujęciu logistyki miejskiej w zintegrowanym zarządzaniu ruchem transportowym.
EN
Current logistics suppose reduction transit motion inside exact center of cities by integration a management of transport systems. It extorts new solutions of transport systems take in logistics management a transport motions in cities. One way is an idea of using existent railway infrastructure where per each days are moving passenger tramways freely moved inside limited for other vehicles city center. It can consider a conception of using a railway infrastructure for implementation known from history cargotramways. In this article is shown conception a cargotramway taken in city logistics in integrated management of transport motion.
PL
Artykuł ten przedstawia koncepcję tramwaju towarowego w ujęciu logistyki miejskiej w zintegrowanym zarządzaniu ruchem transportowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.