Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 286

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
2
Content available Archetype of the organizational structure
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to prove that every organizational structure of a medium and large organization has its basic construction (archetype). An attempt was also made to develop its measurement tool. Design/methodology/approach: The purpose execution is based on a critical literature review, as well as the use of a fractal calculus in measuring the simplicity (complexity) of the archetype. Findings: The concept of archetype is defined, i.e. the solution of the dual organizational problem of differentiation and organizational integration adopted on the second “top” hierarchy level. The archetype, understood in this way, shapes the organizational order, in spite of small changes in the structure, made on a small scale, and contributing to the organization’s identity. A method for measuring the complexity (simplicity) of the archetype has also been proposed. and may be helpful in simplifying structural solutions. Originality/value: An original archetype measurement tool may be helpful in simplifying structural solutions.
PL
Chociaż w ostatnich latach wzrosła liczba ataków przeprowadzanych przez tzw. samotne wilki, współczesne zagrożenia terrorystyczne opierają się nadal na strukturach organizacyjnych posiadających zasięg nie tylko krajowy, lecz także międzynarodowy, których liczba członków liczy od kilku do nawet kilku tysięcy. Należy podkreślić, że organizacje terrorystyczne są zaangażowane w operacje na całym świecie. Mimo iż w zdecydowanej większości działają na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, to regularnie dochodzi do incydentów terrorystycznych w innych regionach, także w Europie. Modus operandi poszczególnych grup jest raczej podobny, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na ich ideologię, sposób realizacji założonych celów, a także otrzymywane wsparcie od różnych instytucji i państw. Szczegółowa analiza współczesnych organizacji terrorystycznych jest jednocześnie pierwszym etapem do ich zwalczania. Podejmowana problematyka będzie stanowić zatem podstawę do dalszych badań nad zjawiskiem rozrostu terroryzmu, a ponadto posłuży do opracowania metod i narzędzi w ramach strategii antyterrorystycznych.
EN
Although in recent years increased the number of attacks carried out by the so-called lone wolves, contemporary terrorist threats are still based on organizational structures that have not only national but also international scope, the number of members of which ranges from several to even several thousand terrorists. It should be emphasized that terrorist organizations are involved in operations all over the world. Although the vast majority of them operate in the Middle East and North Africa, terrorist incidents also occur regularly in other regions, including Europe. The modus operandi of individual groups is rather similar. Still, it is worth paying attention to their ideology, the way they achieve their goals, as well as the support they receive from various institutions and countries. A detailed analysis of contemporary terrorist organizations is also the first step in combating them. Therefore, the issues raised will constitute the basis for further research on the phenomenon of the proliferation of terrorism, and will also be used to develop methods and tools as part of anti-terrorist strategies.
5
Content available remote Managing a military university – selected issues
EN
The presented material covers issues related to managing a military university as a special type of organization. On the one hand, it is a research and didactic structure, on the other, it is a military unit supervised by the Minister of National Defense. The functioning of this interesting, from the point of view of management sciences and quality of construction, subject to military canons and common law, including those relating to the space of operation of universities in general. A privileged place in the publication is occupied by issues that relate to the management of a military university, taking into account its characteristic structure for this type of organization, its resources and individual qualities of management. At the same time, innovative management methods and techniques are essential for all content included in the publication, which today seems to be necessary to be implemented in any modern and well-managed organization.
PL
Zaprezentowany materiał obejmuje zagadnienia związane z kierowaniem uczelnią wojskową, jako szczególnego typu organizacją. Z jednej strony jest ona strukturą badawczo-dydaktyczną, z drugiej zaś jednostką wojskową nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Funkcjonowanie tej interesującej, z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu i jakości konstrukcji, podlega kanonom wojskowym i prawu powszechnemu, w tym odnoszącemu się do przestrzeni działania szkół wyższych w ogóle. Uprzywilejowane miejsce w publikacji zajmują kwestie, które dotyczą kierowania uczelnią wojskową, biorąc pod uwagę jej charakterystyczną dla tego typu organizacji strukturę, posiadane zasoby oraz indywidualne walory kierownictwa. Istotne dla całości treści uwzględnionej w publikacji są innowacyjne metody i techniki zarządzania, które współcześnie wydają się być konieczne do wprowadzenia w każdej nowoczesnej i dobrze zarządzanej organizacji.
6
Content available Main functions of operation management
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the function of operation management within the company. Operation function is responsible for producing products and delivering services. But it needs support and input from others areas of the organization. The aim of the paper it to analyze on the basis on inter-national the main functions of operation management. We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
EN
The aim of this study is to describe the case of the WOMP (the Voivodeship Occupational Medicine Center) functioning during the COVID-19 pandemic in terms of its preparation and response to the related threats, allowing for further, efficient activity. In the first part of the article, the authors used the method of analysis and criticism of the scientific literature. On this basis, a short explanation of the resilience phenomenon in relation to health care facilities was made. In the next part – the case study method was used. The method of synthesis and of logical concluding were also used. The authors presented the results of the self-assessment carried out at WOMP in terms of the implementation of the resistance strategy. In addition, selected examples of resilience measures in the area of training and adjudication services were described.
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”
EN
The purpose of this article is to present the general idea of organizational resilience and a proposal for its location in the stages of organizational improvement. The described phenomenon was related to the example of healthcare organization. The article uses the method of analysis and criticism of the literature as well as synthesis and logical concluding. In the first part of the article, the author describes the essence of resilience, gives its definition and explains its meaning in the light of the organization improvement phenomenon. The second part deals with resilience of healthcare, from the point of view of the resilience of the healthcare system and the organization itself. The author presents and explains the stages of development of healthcare organization excellence, from „Excellence 1.0” to „Excellence 6.0”.
EN
The current study provides a deeper insight into the factors of effective leadership of organizations. In order to verify the hypothesis, the authors have used questionnaire methods to examine the leadership style of the analyzed companies. The data obtained from this are subjected to statistical analysis. This research investigates the relationship between organizational performance and style of leadership in Hungarian Small and Medium-sized Enterprises by quantitative analysis of 637 participants. The results indicate that leadership style has a significant effect on organizational performance in the studied enterprises. Based on the survey, it is found that organizational performance is higher for leaders who adopt an autocratic leadership style. This research uses empirical data that supports the development of practices directed at improving leadership and reducing the gap between leaders and followers.
PL
Bieżące badanie zapewnia głębszy wgląd w czynniki skutecznego przywództwa w organizacjach. W celu weryfikacji hipotezy autorzy posłużyli się metodami kwestionariuszowymi do zbadania stylu przywództwa analizowanych firm. Uzyskane w ten sposób dane poddawane są analizie statystycznej. Niniejsze badanie bada związek między wydajnością organizacyjną a stylem przywództwa w węgierskich małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez analizę ilościową 637 uczestników. Wyniki wskazują, że styl przywództwa ma istotny wpływ na wyniki organizacyjne badanych przedsiębiorstw. Na podstawie ankiety stwierdzono, że wydajność organizacyjna jest wyższa w przypadku liderów, którzy przyjmują autokratyczny styl przywództwa. W badaniu tym wykorzystano dane empiryczne, które wspierają rozwój praktyk ukierunkowanych na poprawę przywództwa i zmniejszenie przepaści między liderami a naśladowcami.
EN
Work motivation is an important factor influencing the overall functioning of enterprises. If employees are properly motivated, they have better work performance, they are more effective and more productive. Not every organization attaches the same importance to employee motivation. The present contribution deals with the study of differences in employee motivation in Slovakia with respect to various attributes. The main purpose of the contribution is to find out if there are statistically significant differences in the employee motivation due to the organization sector, the employee's work position and the enterprise size. Three tests, namely Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test with the Median test, were used to analyze the differences between individual groups within the selected attributes The research sample is made up of 287 respondents that are employees of various organizations operating in Slovakia. The results of the analysis have shown that there are statistically significant differences in the employee motivation in terms of the sector in which the company operates and the organization size. Differences in the employee motivation based on their work position have not been demonstrated.
PL
Motywacja do pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani, mają lepszą wydajność pracy, są bardziej skuteczni i produktywni. Nie każda organizacja przywiązuje taką samą wagę do motywacji pracowników. Niniejszy wkład dotyczy badania różnic w motywacji pracowników na Słowacji w odniesieniu do różnych atrybutów. Głównym celem wkładu jest ustalenie, czy istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracownika ze względu na sektor organizacji, stanowisko pracy pracownika i wielkość przedsiębiorstwa. Do analizy różnic między poszczególnymi grupami w ramach wybranych atrybutów zastosowano trzy testy, mianowicie test U Manna Whitneya, test Kruskala-Wallisa z testem Median. Próbka badawcza składa się z 287 respondentów będących pracownikami różnych organizacji działających na Słowacji. Wyniki analizy wykazały, że istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracowników pod względem sektora, w którym działa firma, i wielkości organizacji. Nie wykazano różnic w motywacji pracowników w zależności od ich stanowiska pracy.
EN
Introduction/background: The research problem was formulated by asking two research questions (RQ): RQ1: What are the similarities and differences in startup activity as observed in Poland and Israel? RQ2: What characteristics of a startup allow it to be treated as an AI-organisation? The conducted literature review allowed us to identify a certain cognitive gap (CG). CG1: There are few study reports discussing the characteristics of the European market of startups utilizing modern technologies. The study was conducted in 2018-2019. Aim of the paper: The main goal of the article is to present the results of a comparative analysis of Polish startups with Israeli organizations using artificial intelligence technology (AI startups). This main goal sets the focus on the respective partial epistemological aims. TA1: To determine the current state of knowledge about the characteristics of startups in Poland and AI startups in Israel. TA2: To try and define the term AI startup. Materials and methods: The research methods employed in implementing the formulated goals included: quantitative bibliometric analysis, systematic and critical review of the subject literature, text analysis and comparative analysis. Results and conclusions: It was noticed that clear differences can be observed between the analyzed markets, especially in terms of the number of AI startups. In addition, an attempt was made to define the concept of an AI startup, and the determinants of AI startups were also presented. In conclusion, the authors set the direction for further research, which would be based on expanding the observation of a broader spectrum of AI startups in other European and American markets.
EN
Introduction/background: The pandemic has had an impact on the rapid change in the conditions of the functioning of society, the economy and organization itself. Fundamental changes in decisions have occurred in various areas. The processes of strategic significance are of key importance, which determine the further functioning of society and the economy. Aim of the paper: The basic aim of writing this paper is to highlight the extraordinary phenomena of the COVID-19 pandemic in the context of the processes of strategic management in organizations. Moreover, the aim of indicating new challenges to managers of a crisis nature was adopted, which must be taken into account in terms of the strategic decisions of the organization at hand. Materials and methods: The authors utilized an analysis of scientific works relating to the problems of strategic management, together with deliberations in the science and practice environment related to the challenges of the pandemic sphere. Similarly, the survey and statistical research methods were applied in the domain of strategies, and the development of customer service on the Internet in terms of public administration. Results and conclusions: The research outcome was the indication of the following: - the development of the Internet in strategic management in organizations with regard to the challenges of the pandemic, - the utilitarianism of e-administration in serving clients of the administration offices of the province of Silesia (województwa śląskiego – 96 entities analyzed), - the implementation of strategic management in qualitative and pro-social dimensions.
EN
Nowadays, innovation and innovativeness have become a key conditioning factor in the survival of an organization. The organizations should have a sufficiently high level of innovation capability to be able to effectively develop and implement new solutions. Currently, researchers are increasingly talking about knowledge management processes in the context of creating and developing innovation capability of an organization (e.g. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). As noted by Hussein et al. (2016), sharing knowledge in a dynamically changing business environment is gaining key importance for the success of an organization. Knowledge itself, on the other hand, is indicated as a key source of innovation in the literature on knowledge management (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Monferrer et al. 2014; Nonaka et al. 2000; Yesil et al. 2013). The purpose of this study is to show what kind of research problems / which research problems related to knowledge management in the context of creating and developing innovative capability are most often raised by representatives of science in the world and the second objective is an attempt to answer the question whether innovation capacity can be treated as a result of knowledge management processes.
PL
W dzisiejszych czasach innowacje i innowacyjność stały się kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie organizacji. Aby organizacje mogły w sposób skuteczny opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania powinny posiadać odpowiednio wysoką zdolność do innowacji. Obecnie w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych przez organizację badacze coraz częściej zaczynają mówić o procesach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). Jak zauważają Hussein et al. (2016) dzielenie się wiedzą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zyskuje kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zaś sama widza w literaturze zajmującej się zarządzaniem wiedzą wskazywana jest jako kluczowe źródło innowacji (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Yesil et al. 2013). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem wiedzą w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie i próba odpowiedzi na pytanie, czy można traktować zdolność innowacyjną jako wynik procesów zarządzania wiedzą.
EN
This study aims to explore the impact of job stress on organizational citizenship behavior (OCB) among university teachers in Bangladesh along with the mediating effect of occupational commitment (OC) on this relationship. An online questionnaire survey using the Google form was conducted to collect data from respondents. 244 valid samples were analyzed using bivariate correlation and regression analyses. The results of hierarchical regression analyses reveal that job stress is negatively and significantly linked to OC when controlling for demographic variables, such as age, gender, educational qualification, type of university, designation, and teaching experience; surprisingly, it has no signifi cant effect on OCB. However, OC is positively related to OCB. Also, the OC has a full mediating influence on the linkage between job stress and OCB. With the support of mediation test, this study suggests OC as a personal resource and mechanism to better manage teacher job stress and improve OCB. Detailed implications and contributions have been discussed in the previous sections.
PL
Celem artykułu jest chęć przybliżenia pojęcia i istoty kapitału duchowego (spiritual capital), uzasadnienie roli duchowości (spirituality) w rozwoju gospodarczym i społecznym, a także uzmysłowienie potrzeby wyodrębnienia kapitału duchowego spośród innych kapitałów organizacji. Przyjętą metodą badawczą jest przegląd tematycznej, wybranej literatury polsko- i anglojęzycznej (od lat 70. XX wieku). Struktura opracowania obejmuje dwa rozdziały merytoryczne, wprowadzenie i podsumowanie oraz wykorzystaną w badaniach literaturę. W pracy wskazano na coraz większe zainteresowanie badaczy z dziedziny nauk o zarządzaniu problematyką kapitału duchowego w biznesie. Zaakcentowano potrzebę wartości moralnych we współczesnym zarządzaniu organizacjami, gdzie priorytetem jest wiedza. Uzasadniono, że w procesie pracy zachowania ludzi (zarządzających i zarządzanych) powinny kierować się uniwersalnymi, ponadczasowymi zasadami moralnymi. Omówiono tradycyjne kapitały przedsiębiorstw i ich zakres możliwych powiązań z kapitałem duchowym. Wyniki badań wskazują na różne podejścia do pojęcia kapitału duchowego, jednakże można doszukać się w nich rdzenia moralnego organizacji. Pozwalają także na stwierdzenie, że kształtuje się model ogólnoludzkich wartości duchowych (moralnych) w biznesie.
EN
The aim of the article is to present the concept and essence of spiritual capital, to justify the role of spirituality in economic and social development, and to emphasize the need to distinguish spiritual capital from other capitals of the organization. The research was based on the subject literature. The article highlights the need for the moral values developed over the centuries to be included into business. Traditional capitals of the organization and their connections with spiritual capital were discussed. The results of the research indicate different approaches to the concept of spiritual capital. However, you can find in them the moral core of an organization. They also allow to state that a model of general universal moral values in business emerges.
18
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
19
Content available remote Elementy społecznego postrzegania gospodarki przeterminowanymi lekami
PL
Odpady leków przenikają do środowiska i stwarzają zagrożenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gleb substancjami czynnymi farmaceutyków. Do czynników sprzyjających zagrożeniu należy także czynnik społeczny taki jak brak świadomości konsumentów o konieczności odpowiedzialnego stosowania leków oraz zagospodarowania ich odpadów, tak aby zminimalizować ryzyko przedostawania się substancji farmakologicznie czynnych do środowiska. Celem artykułu była analiza wybranych informacji dotyczących gospodarki odpadami leków w obrębie gospodarstw domowych. Analizę o charakterze lokalnym wykonano na przykładzie powiatu lubaczowskiego.
EN
Pharmaceutical wastes penetrate the environment and pose a threat to surface water and soil pollution with active pharmaceutical substances. Risk factors also include a social factor, such as a lack of consumer awareness about the need for responsible use of medicines and the management of medicines waste, in order to minimize the risk of leakage of pharmacologically active substances into the environment. The aim of the article was to analyze selected information on medicines waste management within households. Local analysis was performed on the example of the Lubaczów poviat.
20
Content available Konflikt jako element zarządzania organizacją
PL
W treści artykułu odniesiono się do źródeł i przejawów konfliktu w organizacji, traktowanego jako nieodzowny element relacji międzyludzkich. U jego podłoża zawsze znajduje się rozbieżność interesów danych podmiotów. Z uwagi na istotę oddziaływania konfliktów w organizacji w niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe strategie i metody oraz skutki zarządzania konfliktem w organizacji. Wskazano jednostkowy, grupowy i międzyorganizacyjny model występowania konfliktu. Odniesiono się również do wagi kontekstu i czynników osobowościowych w kształtowaniu sytuacji niepożądanych w organizacji. Jednocześnie wskazano obszary pozadysfunkcyjnego oddziaływania konfliktów, podkreślając ich mobilizujący i wzmacniający więzi charakter, uzależniony od poziomu występowania ogólnie rozumianych rozbieżności interesów na poziomie człowieka, grupy i organizacji.
EN
The content of the article refers to the sources and manifestations of the conflict in the organization, which is treated as an indispensable element of human interpersonal relations, at whose bottom there is always a divergence of interests of the entities concerned. Due to the essence of conflicts in the organization, the study presents the basic strategies and methods as well as the effects of conflict management in the organization. The individual, group and inter-organizational conflict incidence model was indicated. It also refers to the importance of context and personality factors in shaping adverse events in the organization. At the same time, the areas of non-problematic conflict influence were pointed out, indicating their mobilizing and strengthening character relationship, depending on the level of occurrence of broadly understood differences of interests at the level of man, group and organization.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.