Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 319

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The article describes the impact of the Covid-19 pandemic and quarantine on the personality of contemporary adolescents. Due to the relevance of the topic around the world, the work focuses on adolescence, which is the most vulnerable to the changes caused by the pandemic. The features of adolescents, their new psycho-social formations and the specifics of the crises of this period are described. The emphasis has been placed on the significance of the role of communication in adolescence, where the leading tendency is peer communication. The research process was somewhat complicated due to the introduction of such quarantine regulations as distance learning, ban on mass gatherings, and so on. The article presents the results of an empirical study of the impact of quarantine on the personality of adolescents, namely the assessment of state (reactive) anxiety and identifying and assessing communication and organisational aptitudes of an individual (a communication study). Restrictions on social interactions in adolescence, physical activity, and inability to learn offline during quarantine lead to changes in the psycho-emotional state of adolescents, that is increased anxiety, depression, fear, aggression, etc. However, the article reveals both the negative and positive aspects of the impact of quarantine on an individual. In conditions of social isolation, uncertainty of the situation, and the influence of emotional tension, certain interpersonal and intrapersonal conflicts can occur leading to changes in the psychological state of an adolescent. Therefore, the implementation of quarantine regulations should entail awareness raising work among the population in order to reduce the impact of managing risk factors. The article describes the features of psychologists’ psycho-correctional work with adolescents, educational and awareness raising work with parents and teachers to help adolescents adapt to the new living conditions in quarantine and distance learning.
PL
Artykuł opisuje wpływ pandemii i kwarantanny Covid-19 na osobowość współczesnego nastolatka. Ze względu na aktualność tematu na całym świecie, publikacja skupia się na okresie dojrzewania, który jest najbardziej narażony na zmiany wywołane pandemią. Opisano cechy nastoletniego dziecka oraz specyfikę kryzysu tego okresu. Nacisk kładzie się na znaczenie komunikacji w okresie dojrzewania, gdy wiodącym trendem jest komunikacja z rówieśnikami. Proces badawczy nieco skomplikowała sytuacja z wprowadzeniem wymogów kwarantanny: nauczanie na odległość, zakaz masowych zgromadzeń i tak dalej. W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego wpływu kwarantanny na osobowość nastolatka, a więc ocenę poziomu niepokoju sytuacyjnego (reaktywnego), oraz rozpoznanie i ocenę tendencji komunikacyjnych i organizacyjnych jednostki (badanie sfery komunikacyjnej). Ograniczenia interakcji społecznych w okresie dojrzewania, aktywność fizyczna, niemożność uczenia się offline podczas kwarantanny, prowadzą do zmian stanu psychoemocjonalnego dorastającego (wzrost niepokóju, depresji, strachu, agresji itp.). Artykuł ujawnia jednak zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty wpływu kwarantanny na jednostkę. W warunkach izolacji społecznej, niestabilności sytuacji, pod wpływem napięcia emocjonalnego mogą wystąpić konflikty interpersonalne i intrapersonalne, które prowadzą do zmian stanu psychicznego adolescenta. Dlatego wdrożenie środków kwarantanny wymaga pracy edukacyjnej ze społeczeństwem, w celu zmniejszenia wpływu zarządzanych czynników ryzyka. W artykule opisano cechy pracy psychokorekcyjnej psychologów z młodzieżą, pracy wychowawczej z rodzicami i nauczycielami, mającej na celu przystosowanie młodzieży do nowych warunków życia w kwarantannie i kształceniu na odległość.
PL
Obraz, jako jedna z form komunikacji, służy przekazywaniu odbiorcy emocji, wartości oraz idei i stanowi zbiór odczytywanych w trakcie procesu poznawczego danych na temat form przestrzennych. Może to wpływać na optymalizację procesów projektowych, przekładając się na charakter projektowanych przestrzeni architektonicznych oraz urbanistycznych, poddawanych autorskiej interpretacji i analizie. Ocena ich jakości i komfortu odnosi się do formy, funkcji, struktury oraz kontekstu, a rejestrowana jest z udziałem intuicyjnie działającego zmysłu rozpoznania bezpieczeństwa i wygody. Świadome poszerzenie pola odbioru oraz interpretacji przestrzeni o sfery sensualnej percepcji, otwiera nowe możliwości interpretacji oraz zacieśnia odległe obszary badań, dając nowy wymiar artefaktom (dziełom sztuki), traktowanym, jako czynnik opiniotwórczy, także w środowiskach bezpośrednio niezwiązanych z procesem projektowym oraz wykonawczym. Metody badawcze opierają się na analizie modelowej architektury, w procesie pogłębionej percepcji oraz interpretacyjnego zapisu.
EN
The image, as one of the forms of communication, serves to convey emotions and values, ideas, it is a set of contents read in the cognitive process, a set of data about architectural forms, which, when subjected to original interpretation and analysis, may influence the optimization of design processes, translating into the quality of the designed architectural forms. The assessment of the quality and comfort of a space concerns form, function, structure, and context and is recorded with the participation of an intuitive sense of security and appreciation of comfort. Consciously expanding the field of interpretation and reception of architectural space with the sphere of sensory perception, opens up new possibilities of interpretation and tightens distant areas of research, giving a new dimension to works of art, treated as an opinion-forming factor, also in environments not directly related to the design and implementation process. Research methods are based on the selection, analysis of the selected architecture, in the process of in-depth recording of perceptions and interpretations.
EN
Purpose: The communication between a patient and the staff of a clinic's reception desk forms the patient's ideas and opinions about the entire health care facility. The purpose of this article was to analyze the assessment of the level of service provided by selected private health care facilities, on the example of handling the patient at the reception desk. Design/methodology/approach: The SERVQUAL service quality assessment method has been used in the research. The research was carried out in seven private health care facilities located in the Silesian Voivodship, in the cities with a population of between 100,000 and 250,000. 220 patients have been surveyed. The survey consisted of two questionnaires, a section concerning the determination of the weights of specific criteria and the section with demographic questions. Both surveys included 22 statements each, and there were also 4 demographic questions included. The assessments were made by giving points on the Likert scale of 1-7. The study was carried out from January to March 2022. Findings: The conducted analysis of the level of the studied service allowed for identifying key areas that require corrective actions. The biggest gaps between patient assessments and expectations concern such aspects as: response time, reliability, and empathy. Research limitations/implications: Due to the fact that the worst-rated areas are closely related to communication, it is advisable to take corrective actions on the part of management as soon as possible. It is also advisable to conduct a study on the diagnosis of errors made in patient’s service during registration on the example of other health care entities. Practical implications: The application of the SERVQUAL method enabled to diagnose the expected and obtained quality level of the tested service in the opinion of patients of selected NZOZs. Social implications: The results of the conducted research confirm that effective and efficient use of communication in the process of providing health care services influences the maximization of patients’ satisfaction and, as a result, it requires systematic investments in the development of human potential. Originality/value: In the conducted study, a model of the quality of patients service in reception desk in non-public health care units was proposed. The evaluation criteria were presented in the model in order to diagnose dimensions that are perceived well by the patients and those that, in their opinion, require improvement.
EN
Purpose: The aim of the study was to understand the role of communication and building positive relations in the NGO project team and to answer the following questions: (1) what factors and behaviors influence positive relations in the NGO project team? and (2) to what extent direct and indirect communication affect the efficiency of information flow? Design/methodology/approach: The authors conducted a case study in a selected project team operating in a non-governmental organization in Poland. Findings: The results of the study allow one to better understand the specific challenges the selected NGO project team was facing. Thus, they add new knowledge to the issues on effective communication and building positive relationships in NGO project teams. Moreover, the case study outcomes set the guidelines for further in-depth studies of a quantitative nature. Research limitations/implications: Being aware of the limitations resulting from the deliberate selection of the project team for the study, an analysis of the answers obtained was undertaken, the results of which allow one to present the issues of communication and building positive relationships within project teams in non-governmental organizations. In order to make generalizations, further in-depth research in this area should be carried out. Practical implications: In non-governmental organizations, authorities and project managers should increase their competences in the field of effective communication and building positive relationships in project teams in order to successfully implement projects. Social implications: Knowledge of the methods of effective communication and building positive relationships in project teams allows to increase awareness among members of non-governmental organizations of how the ways of working and team involvement affect the success of projects. Originality/value: A case study was conducted in a selected project team operating in an NGO on the importance of communication and building positive relationships. The article is addressed to people involved in NGO project management research and to third-sector entities.
PL
CyberOko jest rozwiązaniem opracowanym w Politechnice Gdańskiej, które umożliwia nawiązanie kontaktu i pracę z osobami głęboko upośledzonymi komunikacyjnie. W sposób inteligentny śledzi ruch gałek ocznych, dzięki czemu umożliwia rehabilitację i ocenę stanu świadomości pacjenta nawet w stanie całkowitego porażenia. Rozwiązanie obejmuje także analizę fal EEG, obiektywne badanie słuchu i badanie sygnałów z macierzy elektrod wszczepianych w głąb ludzkiego mózgu. Wspomaga komunikację z pacjentami niewykazującymi oznak przytomności i ich dalszą rehabilitację sposobami umożliwiającymi pokonanie istotnych ograniczeń, jakie mają metody i technologie będące w powszechnym użyciu, tzn. subiektywne skale ocen pacjentów (np. ocena w skali GCS – Glasgow Conciousness Scale), badanie procesów pamięciowych wewnątrz mózgu ludzkiego. Wdrożone urządzenie jest często jedyną szansą dla osoby chorej (np. w stanach podobnych do śpiączki, w przetrwałym stanie wegetatywnym, osoby sparaliżowanej, bez możliwości mówienia), aby mogła ona wyrazić swoje potrzeby.
EN
CyberOko (CyberEye) is a pioneering solution developed at the Gdansk University of Technology enabling contact and work with people with profound communication disabilities. It intelligently tracks eye movements, allowing for rehabilitation and assessment of the patient's state of consciousness even in a state of profound paralysis or locked-in syndrome. The technology engineered also includes the analysis of EEG waves, objective hearing testing, and examination of signals from an array of electrodes implanted deep into the human brain. It supports communication with unconscious patients and their further rehabilitation by means that overcome significant limitations of the methods and technologies in common use, i.e. subjective patient rating scales such as, e.g., Glasgow Conciousness Scale (GCS), study of memory processes inside the human brain. The device implemented is often the only chance for the sick person (e.g., in coma-like states, in a persistent vegetative state, paralyzed, unable to speak) to express their needs.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy parametrów czasowych komunikacji między sterownikiem przemysłowym PLC a panelem operatorskim HMI. Jak pokazano, niekiedy odpowiednia konfiguracja zadań komunikacyjnych, zmniejszająca liczbę poleceń przesyłanych w protokole Modbus kosztem konieczności transmisji dodatkowych danych, może prowadzić do minimalizacji łącznego czasu cyklu komunikacyjnego. Przedstawione rozwiązanie zostało zaimplementowane w pakiecie inżynierskim CPDev.
EN
The paper presents the possibilities of improving the time parameters of communication between the industrial PLC and the HMI operator panel. As shown, sometimes the appropriate configuration of communication tasks, reducing the number of commands sent in the Modbus protocol at the expense of the necessity to transmit additional data, may lead to the minimization of the total communication cycle time. The presented solution has been implemented in the CPDev engineering environment.
EN
The Sacro Monte di Varallo (Sacro Monte of Varallo) is a natural reserve and religious place near Monte Rosa, Piedmont (Italy). Some of the greatest artists of the time worked there to create a representation of the places and events of Christ life with life-size statues and mural paintings, starting from the 15th century. The Conservation and Restoration Center 'La Venaria Reale' carried out a model conservation-restoration project focusing on the conservation of Chapel 1 (which represents the Original Sin). This project was developed as a case study efforts to properly communicate the conservation-restoration issued and the work carried out to different audiences. This initiative is part of a broader project, the Interreg Italy-Switzerland 'Main10ance', which aims to develop a sustainable conservation program for the UNESCO Sacro Montes. Communication was carried out on several levels, based on the interest of visitors, through the following avenues:1 - explanatory panels near Chapel 1;2 – explanatory tours with conservators and other professionals;3 – creation of website with information, insights and news dedicated to the work in progress.To create a more effective and engaging communication, information relating to visitors was collected. The public was grouped according to different characteristics in three public targets: Children; Adult; and Blind people. For each, a reference guidelines and a specific narrative was developed: to involve children it was decided to use games; to address adults, it was decided to focus the discussion on the frequently asked questions posed by visitors; to bring the blind public closer, an evocative visit was proposed. Mock-ups were prepared to give the possibility to touch them, in order to make people understand the difference between surface in good condition and in degraded state.
PL
Sacro Monte di Varallo (Sacro Monte of Varallo) to rezerwat przyrody i miejsce kultu religijnego w pobliżu Monte Rosa w Piemoncie (Włochy). Kilku największych artystów tamtych czasów pracowało tam, aby stworzyć obraz miejsc i wydarzeń z życia Chrystusa z naturalnej wielkości posągami i malowidłami ściennymi, począwszy od XV wieku. Centrum Konserwacji i Renowacji "La Venaria Reale" przeprowadziło modelowy projekt konserwatorsko-restauratorski skupiający się na konserwacji Kaplicy 1 (która przedstawia Grzech Pierworodny). Projekt ten został opracowany jako studium przypadku działań mających na celu właściwe przekazanie różnym grupom odbiorców informacji na temat przeprowadzonej konserwacji i restauracji oraz wykonanych prac. Inicjatywa ta jest częścią szerszego projektu, Interreg Włochy–Szwajcaria "Main10ance", który ma na celu opracowanie zrównoważonego programu konserwacji dla UNESCO Sacro Montes. Komunikacja została przeprowadzona na kilku poziomach, w zależności od zainteresowania zwiedzających, poprzez następujące drogi: 1. – tablice informacyjne w pobliżu Kaplicy 1; 2. – wycieczki edukacyjne z konserwatorami i innymi profesjonalistami; 3. – stworzenie strony internetowej z informacjami, spostrzeżeniami i wiadomościami o trwających pracach. Aby stworzyć bardziej efektywną i angażującą komunikację, zebrano informacje dotyczące zwiedzających. Publiczność została pogrupowana według różnych cech w trzy cele publiczne: Dzieci; Dorośli; i Niewidomi. Dla każdego z nich opracowano wytyczne i spersonalizowaną narrację: aby zaangażować dzieci, postanowiono wykorzystać gry; aby dotrzeć do dorosłych, postanowiono skupić dyskusję na często zadawanych przez zwiedzających pytaniach; aby zbliżyć się do publiczności złożonej z niewidomych, zaproponowano wycieczkę angażującą zmysł dotyku. Przygotowano makiety dotykowe, aby uświadomić różnicę między powierzchnią w dobrym stanie a zdegradowaną.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia preferencji pracowników w zakresie kanałów komunikacji BHP oraz ocenę przydatności informacji przekazywanych klasycznymi i elektronicznymi kanałami komunikacji dla poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie. Badania przeprowadzono metodą kwestionariuszową w 2016 roku i w 2021 roku. Wyniki badań dla okresu sprzed i w trakcie pandemii są porównywalne: większość pracowników skłania się ku klasycznym kanałom komunikacji, takim jak tradycyjne szkolenia i spotkania z kierownictwem oraz tradycyjne rozmowy z kolegami. Informacje BHP uznawane za przydatne do bezpiecznego wykonywania pracy są przekazywane głównie za pomocą klasycznych kanałów komunikacji. Najniżej z punktu widzenia przydatności oceniono media społecznościowe. Badania wskazują, że kanały elektroniczne mogą wspierać klasyczne kanały wykorzystywane w komunikacji BHP, ale nie mogą ich zastępować.
EN
This paper discusses the results of a survey conducted to determine workers’ preferences for OSH communication channels and to assess the usefulness of information provided through classical and electronic communication channels for improving occupational safety and health before and during the COVID-19 pandemic. The survey was conducted with the use of questionnaire in 2016 and in 2021. The findings for before and during the pandemic period are comparable: the majority of workers choose classic communication channels such as traditional training and meetings with management and traditional conversations with colleagues. OSH information considered useful for safe work performance is mainly communicated through classical channels. Social media were rated lowest in terms of usefulness. The survey results indicate that electronic channels can support, but not replace, the classic channels used in OSH communication.
PL
Przyjęto, iż port lotniczy jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach silnej konkurencji musi aktywnie wykorzystywać dostępne narzędzia marketingowe dla osiągania celów rynkowych i dostosowywać je do zróżnicowanych potrzeb i preferencji klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Z uwagi na bogatą paletę możliwości serwis społecznościowy Facebook został wskazany jako popularne i skuteczne narzędzie marketingowe. Dokonana została ocena aktywności portów lotniczych w przedmiotowym serwisie w postaci zaprezentowania wyników analizy porównawczej danych z bieżącej działalności z danymi z 2014 roku. Wskazano ogólną klasyfikację celów publikacji treści przez porty lotnicze za pośrednictwem stron firmowych na Facebooku. Na przykładzie Lotniska Chopina w Warszawie zdefiniowano sposób prowadzenia komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi klientami w serwisie Facebook w sytuacji IV fali pandemii COVID-19. Procedura badawcza została przeprowadzona w sytuacji wprowadzenia ograniczeń w czasie jej realizacji, co zdeterminowało potrzebę dookreślenia dalszych kierunków badań dla zapewnienia szerszej perspektywy oceny i większej wiarygodności osiągniętych rezultatów badawczych.
EN
It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the COVID-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.
EN
The new threat, which the SARS-COV-2 virus turned out to be two years ago, meant that mining companies had to face this challenge. The rapidly deteriorating situation, the continuous increase in the number of coronavirus infections and the severe course of the disease contributed to the development of new rules and procedures in the operation of mining plants. They were to guarantee all employees, especially those working underground, a sense of peace and security, as well as ensuring the continuity of maintenance and operation of plants. This "unique challenge" resulted in the companies developing best practices during the pandemic, which were based primarily on efficient and reliable internal communication shaping safe behavior of employees. This publication presents the internal communication models developed and used by various mining companies, which shaped the safe behavior of employees in the raw materials sector during the coronavirus pandemic. The authors compared the introduced actions shaping safe behavior and the resulting models of internal communication during extraordinary work. A comparative analysis of the communication tools used in individual models was made on the example of selected companies from the raw materials sector.
PL
Nowe zagrożenie jakim okazał się dwa lata temu wirus SARS-COV-2 spowodował, że spółki górnicze musiały sprostać temu wyzwaniu. Pogarszająca się w dużym tempie sytuacja, ciągły wzrost liczby zakażeń koronawirusem i ciężki przebieg choroby wpłynęły na wypracowanie nowych zasad i procedur w funkcjonowaniu zakładów górniczych. Miały one zagwarantować wszystkim pracownikom, a szczególnie pracującym pod ziemią, poczucie spokoju i bezpieczeństwa, a także zapewnić ciągłość utrzymania i funkcjonowania zakładów. To „unikalne wyzwanie” spowodowało, że spółki wypracowały przez okres pandemii dobre praktyki, które opierały się przede wszystkim na sprawnej i niezawodnej komunikacji wewnętrznej kształtującej bezpieczne zachowania pracowników. Niniejsza publikacja prezentuje wypracowane i stosowane przez różne spółki górnicze modele komunikacji wewnętrznej, które kształtowały bezpieczne zachowania pracowników w branży energetycznej podczas pandemii koronawirusa. Autorki dokonały porównania wprowadzonych działań kształtujących bezpieczne zachowania oraz powstałych modeli komunikacji wewnętrznej podczas nadzwyczajnego trybu pracy. Analizę porównawczą wykorzystywanych narzędzi komunikacji w poszczególnych modelach dokonano.
EN
The second part of the publication discusses the results of practical research on the impact of threats to the use of modern information technologies and independent Internet-based acquisition of knowledge on the results of students’ learning outcomes. It presents the course of empirical research with the methods and tools used. The summary presents the conclusions that arose during and after the research. Attention was drawn to the broad spectrum, which so far has not been covered by civilian students of the hierarchical university. The negative impact of threats on unaware users of modern information technologies is highlighted and described.
PL
Druga część publikacji omawia wyniki badań praktycznych w zakresie oddziaływania zagrożeń stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz samodzielnego zdobywania wiedzy w oparciu o sieć Internet na wyniki kształcenia studentów. Zaprezentowano w nim przebieg badań empirycznych wraz zastosowanymi metodami oraz narzędziami. W podsumowaniu przedstawiono wnioski powstałe w tracie oraz po zakończeniu obszaru badawczego. Zwrócono uwagę na jego szerokie spektrum, którym dotychczas nie byli objęci studenci cywilni zhierarchizowanej uczelni wyższej. Podkreślono oraz opisano negatywny wpływ zagrożeń na nieświadomych użytkowników nowoczesnych technologii informacyjnych.
EN
The study presents theoretical assumptions of the research in the scope of the impact of threats resulting from the use of modern information technologies on students’ education outcomes. Part I addresses the theoretical and methodological aspect of research conducted in 2019. It systematizes the considerations undertaken, their brief characteristics, and the course of research. The conclusions include ones drawn after the implementation of the initial stage and the theoretical part together with the adopted assumptions. Attention was drawn to the broad spectrum of the research area, which so far has not covered civilian students of a hierarchical university in terms of the negative impact of threats resulting from the use of modern information technologies.
PL
W opracowaniu przedstawiono założenia teoretyczne badań w zakresie oddziaływania zagrożeń wynikających z stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na wyniki kształcenia studentów. Część I prezentuje aspekt teoretyczny oraz metodologiczny badań prowadzonych w 2019 roku. Dokonano usystematyzowania podjętych rozważań, ich krótkiej charakterystyki oraz przebiegu badań. We wnioskach ujęto konkluzje powstałe po realizacji etapu wstępnego oraz części teoretycznej wraz z przyjętymi założeniami. Zwrócono uwagę na szerokie spektrum obszaru badawczego, którym dotychczas nie byli objęci studenci cywilni zhierarchizowanej uczelni wyższej w aspekcie negatywnego wpływu zagrożeń wynikających z użytkowania nowoczesnych technologii informacyjnych.
EN
Communication in the construction sector is complex, especially in the design phase, that if not properly handled, can reduce productivity. This topic is best studied in the United Arab Emirates (UAE) due to diverse religion, ethnicity and nationalities. The research in this area is considerably increased due to the rapid construction growth during the last two decades. In this context, this research investigates the importance of communication in the construction sector, especially in the design phase. It also investigates project managers’ crucial role in utilizing communication referred to methods among their team members. A questionnaire survey was conducted where 146 respondents were collected and analysed using several statistical methods. Results revealed the importance of communication during the design stage. The most important channels of communication are those among the design team from different disciplines, then successively, consultant (site team) and contractor. The importance of best practices, such as hiring a coordinator between all design departments to reduce conflict and enhance communication, has been emphasized, and holding meetings is mostly the optimum method of communication.
PL
Komunikacja w sektorze budowlanym jest złożona, zwłaszcza w fazie projektowania, która, jeśli nie jest odpowiednio obsługiwana, może obniżyć produktywność. Ten temat najlepiej studiować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) ze względu na zróżnicowaną religię, pochodzenie etniczne i narodowości. Badania w tym zakresie ulegają znacznemu nasileniu ze względu na szybki rozwój budownictwa w ostatnich dwóch dekadach. W tym kontekście badanie to bada znaczenie komunikacji w sektorze budowlanym, zwłaszcza na etapie projektowania. Bada również kluczową rolę kierowników projektów w wykorzystywaniu metod komunikacji między członkami zespołu. Przeprowadzono ankietę, w ramach której zebrano i przeanalizowano 146 respondentów za pomocą kilku metod statystycznych. Wyniki ujawniły znaczenie komunikacji na etapie projektowania. Najważniejszymi kanałami komunikacji są te pomiędzy zespołem projektowym z różnych dziedzin, a następnie kolejno konsultant (zespół roboczy) i wykonawca. Podkreślono znaczenie najlepszych praktyk, takich jak zatrudnienie koordynatora między wszystkimi działami projektowymi w celu ograniczenia konfliktów i usprawnienia komunikacji, a organizowanie spotkań jest przeważnie optymalną metodą komunikacji.
EN
Introduction/background: This article is based on a master thesis carried out by Aleksandra Pędowska under the scientific supervision of the author (Management stationary II degree: “Impact of the communication system on the management process in a selected poviat hospital”). Communication, as an element of management, is an essential function of all activities that are undertaken in organisations. A high level of communication leads to effective and efficient functioning and management of the organisation. Any cooperation that occurs between employees within an organisation is geared towards communicating with each other in such a way that the organisation can function well. The communication process also shapes interpersonal relationships. Communication in organisations, as in everyday life, is a difficult and complex process, which requires constant improvement and change. Clear and reliable communication contributes to the professional success of the organisation, to job satisfaction and effectively influences the organisation's management; it also warms up the organisation's image, increases the satisfaction of customers or patients as well as the employees who work for the organisation. Aim of the paper: The main aim of the research was to find out how the communication between the employees of the respective organisational units looks like and to collect as much information and data as possible on how the communication system influences the management process in the selected poviat hospital. Materials and methods: Literature analysis, analysis of source materials (internal), survey method – technique: indirect survey, tool: survey questionnaire. Results and conclusions: The important areas that comprise the effective management of a public organisation are dependent on the functioning of a proper communication system. The effectiveness of communication in the studied organisation in relation to management, in the opinion of the employees, is at a good or very good level. The occurrence of communication within the organisation contributes to the functioning of the organisation in an effective and efficient manner, despite the moderate current level of communication, which may be caused, for example, by the lack of training at the workplace. Communication contributes to the better functioning and management of the poviat hospital and furthermore warms the image of the organisation among patients and correctly influences the fulfilment of assigned duties or tasks by employees when communication is an efficient and clear process. Communication influences the management process in an organisation. Employees form the foundation of the organisation's functioning through communication within the organisation. In the researched organisation, the management orders and the electronic form (e-mail) are important areas in the process of information transfer, which works and is effective. It can be concluded that a good communication system in the organisation means motivated to work and informed employees. The foundation for building an effective management process in the organisation is a coherent and clear communication system. Therefore, it can be concluded that communication in the selected organisation, which is Zespół Opieki Zdrowotnej Spółka z.o.o., (Health Care Centre LTD.) is correct both in the area of functioning of the entire organisation and between individual employees.
15
Content available remote The issue of activation of cognitive activity of undergraduates
EN
The article analyzes the place and role of the teacher in activating the cognitive activity of higher education students. It is stated that the teacher is a key figure in activating the cognitive activity of higher education students. The emphasis of his work should shift not to the transfer of accumulated knowledge at the moment, but to the formation of learning motivation. The analysis shows that most researchers in their work focus on cognitive and didactic and methodological areas of activation of cognitive activity. Issues directly related to the transformation of cognitive needs of higher education students through the optimization of pedagogical interaction have been little studied. The authors consider the task of intensifying educational activities through the use in pedagogical communication of didactic and psychological patterns and principles of educational interaction. The emphasis in such subject-subject interaction should be on, in particular, the formation of a hierarchy of personal needs necessary for higher education students. The article presents in graphical form the structure of the need-motivational sphere of higher education seekers with different strengths of learning motivation. Only positive emotion can restructure the hierarchy of needs of a person with low learning motivation. This thesis is confirmed by the result of the study of the correlation between the average score of higher education students for 5 years and the level of satisfaction of their basic needs (according to A. Maslow). It is proposed to use, first of all, the technology of creating a situation of success in learning, active teaching methods, in particular, the method of projects, for the formation of internal motives for learning. The basis of the process of activating the cognitive activity of higher education teachers is his communicative repertoire: a set of communicative techniques, methods and technologies that provide him with the opportunity to form cognitive needs. The article presents such communicative skills that provide an opportunity to intensify the educational activities of higher education students during classes. In general, the article reveals the technological and motivational levels of the teacher’s teaching activity, taking into account which he can more effectively manage the cognitive activity of higher education students.
PL
W artykule przeanalizowano miejsce i rolę nauczyciela w aktywizacji aktywności poznawczej studentów. Stwierdzono, że nauczyciel jest kluczową postacią w aktywizacji aktywności poznawczej studentów szkół wyższych. Akcent w jego pracy powinien zostać przesunięty nie na transfer wiedzy zgromadzonej w danym momencie, lecz na kształtowanie motywacji do nauki. Z analizy wynika, że większość badaczy w swojej pracy koncentruje się na poznawczych i dydaktyczno-metodologicznych obszarach aktywacji aktywności poznawczej. Zagadnienia bezpośrednio związane z przekształcaniem potrzeb poznawczych studentów poprzez optymalizację interakcji pedagogicznej zostały zbadane w niewielkim stopniu. Autorzy rozważają zadanie intensyfikacji działań edukacyjnych z wykorzystaniem w komunikacji pedagogicznej wzorców dydaktycznych i psychologicznych oraz zasad interakcji wychowawczej. W takiej interakcji przedmiot‒przedmiot należy w szczególności położyć nacisk na ukształtowanie hierarchii potrzeb osobistych, niezbędnych dla studentów szkół wyższych. Publikacja przedstawia w formie graficznej strukturę sfery potrzebowo-motywacyjnej osób ubiegających się o wykształcenie wyższe o różnej sile motywacji do nauki. Tylko pozytywne emocje mogą zmienić hierarchię potrzeb osoby o niskiej motywacji do nauki. Tezę tę potwierdza wynik badania korelacji między średnim wynikiem studentów szkół wyższych za 5 lat a poziomem zaspokojenia ich podstawowych potrzeb (według A. Maslowa). Sugeruje się przede wszystkim wykorzystanie technologii tworzenia sytuacji sukcesu w nauce, aktywnych metod nauczania, w szczególności metody projektów, do kształtowania wewnętrznych motywów uczenia się. Podstawą procesu aktywizacji aktywności poznawczej nauczycieli szkół wyższych jest ich repertuar komunikacyjny: zbiór technik, metod i technologii komunikacyjnych, które dają możliwość kształtowania potrzeb poznawczych. W artykule przedstawiono takie umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają zintensyfikowanie działań edukacyjnych studentów na zajęciach. Ogólnie artykuł ukazuje poziom technologiczny i motywacyjny działalności dydaktycznej nauczyciela. Bierze się pod uwagę to, że może on skuteczniej zarządzać aktywnością poznawczą studentów.
EN
As the corporate culture and re/setting of employer – employee relations is crucial due to changes in workplace due to impact of COVID-19, this article aims to identify types of organizational culture, and to find impact on the implementation of HR activities and employer branding, including classification of organizations by their defined strategies. A model of organizational culture, including its systematic relationships, is proposed and tested using a sample of 402 organizations across sectors operating in the Czech Republic as a characteristic economy in Central Eastern European region. This model includes different dimensions of internal brand management and manifestations of organizational culture. Data are analyzed using bivariate and multivariate statistics. Identification of a suitable type of organizational culture leads towards successful employer branding and work engagement; brand identification and communication directly raise positive perception of organizational culture. Three major areas of use of organizational culture and branding have been identified: re-setting of personnel processes depending on the change of organization’s size, on the decline in labor productivity and on organizational mergers, changes in scope of business and in market position. The results suggest that orientation on employee engagement is a better predictor of (positive) organizational culture than increase in productivity. Furthermore, the results explain supportive roles of organizational culture towards customers and employees. The results extend theory by empirical analysis of organizational culture and internal brand management from the employers’ perspective.
17
Content available Communication of a leader
EN
Effective communication is the most important skill a leader can have. It is thanks to her that he achieves his goals and is effective in action and influencing the environment. The article deals with the topic of skilful communication of a leader. The authors of the publication characterized the process of social communication aimed at causing the recipient of information to change the consciousness intended by the sender. Communication skills are presented as a trait of a leader, as well as trust in him as one of the most important conditions for its effectiveness. The personality trait of charisma was also discussed, thanks to which the person possessing it owes unquestionable authority in people and influence on them. It is often the most succinct way of describing the trait that distinguishes effective leaders from subordinates. In order to analyse the quality of communication in the managed team, the study contains sets of questions that should be answered by the leader. They contain questions to be asked when analysing the process of giving direction, analysing your level of empathy for feedback in the communication process and building team morale, and analysing the process of your leadership activity towards your team members. The publication also characterizes the performance of a leader in a multicultural environment and describes models of the leadership process.
EN
Increasing autonomy and sustainability are major goals in manufacturing. Main technological trends provide enablers for achieving these goals and need to be implemented and combined in manufacturing machinery in a suitable manner. The paper exposes a vision of modern manufacturing machines, where the complexity of manufacturing processes is handled within the manufacturing machine and a simplistic front end is presented to the operator, which means that major elements of operators’ tasks are fulfilled by the intelligence of the machine. Research vectors paving the ground for this concept from different points of view are then discussed. Research is presented on intelligent grinding, intelligent recognition and suppression of chatter, adaptive thermal and motion error compensation exploting also self-learning abilities. It is necessary to point out, that not only intelligent mastering of process and machine becomes more and more important but communications among machine tools enabling process chain overarching intelligent approaches and creating intelligent factories.
PL
Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu był powiat prudnicki zaś partnerami były gminy Nysa oraz Prudnik. W ramach projektu została rozbudowana i przebudowana droga powiatowa nr 1615, powstała nowa droga gminna ul. Przemysłowa w miejscowości Prudnik oraz zostały gruntownie przebudowane drogi gminne ul. Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie. Wartość całości projektu opiewała na kwotę 15 709 884,22 zł.
PL
Główne cele inwestycji to zapewnienie możliwości pełnego wykorzystania drogi, a także poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych i użyteczności publicznej oraz szybkie i wygodne połączenie czterech gmin powiatu.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.