Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fauna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Czy jest jakaś norma mówiąca o tym, które zwierzęta wchodzą lub mogą wejść do miast, a które na pewno tego nie zrobią? Patrząc na to, co dzieje się w wielu miastach świata, trzeba odpowiedzieć: nie ma żadnej.
PL
Przez lata były ich całe chmary. Zawsze kojarzyły się z miejskimi placami i ulicami. Dzisiaj poznikały. Co sie stało z wróblami - ptakami niegdyś nierozerwalnie kojarzącymi się z miastami?
PL
Nie ma zwierzęcia, które by równie dobrze pasowało do wizerunku włamywacza. Ciemna maska na oczach i niezwykle sprawne ręce. Dzięki nim wydostał się z więzienia na wolność i został rabusiem, jakiego w miastach dotąd nie mieliśmy.
PL
Samorządowcy coraz bardziej starają się, aby zarządzanie przez nich miasta były dobrym, pięknym i wygodnym domem dla mieszkańców. Żeby mogło tak być, miasta muszą stanowić także dom dla przyrody, która niestety w wielu miejscach została przepędzona albo usunięta na rzecz betonu, stali czy asfaltu.
PL
Praca przedstawia bogactwo i liczebność gatunków oraz strukturę dominacyjną, a także wartości wskaźników bioróżnorodności Shannona-Wienera (H’), Bergera-Parkera (d) i wartości faunistycznej (FV) 10 różnych zgrupowań ryjkowców występujących w środowiskach antropogenicznych pięciu regionów polskiej części Karpat Zachodnich w aspekcie zastosowania tych roślinożernych chrząszczy do waloryzacji przyrodniczej. Badania w 2016 roku zostały przeprowadzone metodą czerpakowania ilościowego. Wyniki wskazują na zróżnicowany stopień degradacji badanych biotopów. Środowiska silniej przekształcone charakteryzują się niższymi wartościami analizowanych indeksów w porównaniu z biotopami mniej zmienionymi. Zastosowanie wskaźnika FV pozwala na dostrzeżenie także walorów faunistycznych gatunków, a wraz z indeksami bioróżnorodności na lepsze oszacowanie wartości przyrodniczej danego biotopu. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ryjkowców jako wskaźników oceny przemian środowiskowych.
EN
The paper presents species richness and abundance, domination structure, values of Shannon-Wiener (H ') and Berger-Parker biodiversity indices (d), as well as fauna value index (FV) of 10 different weevil assemblages occurring in anthropogenic environments of five regions in Polish part of the Western Carpathian Mts., in aspect of the use of these herbivorous beetles for environmental assessment. The study in 2016 was carried out using the quantitative sweep net method. The results show a diversified extent of degradation of the studied biotopes. Environments more changed have lower values of the analyzed indices in comparison with less modified biotopes. The application of the FV index allows also to know the fauna values of species, and together with biodiversity indices, for a better assessment of the nature value of a given biotope. The results of the study support the usefulness of weevils as indicators for assessment of environmental changes.
EN
To date, no studies have been conducted on macroinvertebrate communities in coal mine settling ponds used for temporary retention of saline mine waters. The objective of the research was to evaluate which habitat – Ruppia maritima, Phragmites australis or sediments without macrophytes – is the most favorable for the abundance and biomass of macroinvertebrate communities. The study was carried out in a hyposaline settling pond located in a mining and urban area in southern Poland. At this time, it is the only inland locality of R. maritima in Poland. In the studied coal mine settling pond, the non-native, euryhaline amphipod Gammarus tigrinus dominated in the communities on all the habitats. The abundance of other taxa was small and similar on each type of substrate; only Corixidae were much more abundant on the widgeongrass beds. The highest abundance and biomass of macroinvertebrates was recorded at the sites with R. maritima. Our study highlights the importance of coal mine settling ponds as a substitute habitat for salt-tolerant invertebrates.
EN
Sigara assimilis (Fieber, 1848) is an aquatic true bug from the family Corixidae. Our paper is the first report on this species from Poland. Numerous males and females of the species were found in a hypohaline coal mine settling pond in southern Poland.
PL
Narwiański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych znajdujących się na obszarze Polski. Mają w nim miejsce wyłącznie szlaki wodne, natomiast szlaki piesze i wodne znajdują się na terenie jego otuliny. Przepływająca przez NPN rzeka Narew jest wyjątkowym ciekiem wodnym, gdyż płynie ona licznymi rozdzielającymi i łączącymi się korytami. Jej dolina, to miejsce ostoi ptaków wodno-błotnych objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Edukacja i turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym zajmuje wysoką pozycję. Znajdują się tutaj bowiem liczne szlaki turystyczne, jak i ścieżki edukacyjne. Dolina rzeki Narew kształtowana jest bowiem nie tylko przez naturę, ale i przez działalność człowieka.
EN
The Narwianski National Park is one of the 23 national parks of Poland. There are only waterways in the National Park. Walking trails and waterways are located in lagging of this park. The Narew is unique watercourse, because it flows numerous separating and conecting riverbed through Narwianski National Park. The Narew River Valley is place of water birds stand covered by the European Ecological Network Natura 2000. Education and tourism in the Narwianski National Park occupies a high position. There are numerous hiking and educational trails. The Narew River Valley is shaped not only by nature, but also by human activity.
EN
Akdeniz and Akbük lagoons are part of a shallow coastal ecosystem of great aesthetic and ecological importance, located in Muğla Province in the southern Aegean region of Turkey. In the present study, four expeditions to collect ostracods from these lagoons were conducted in May, July, October, and November of 2008. Benthic samples were obtained monthly and several environmental factors were recorded simultaneously in situ. The ecological preferences of the ostracods were monitored, and qualitative and quantitative samples were collected from three sites in Akdeniz lagoon and two sites in Akbük lagoon. Three ostracod taxa (Cyprideis torosa, Loxoconcha elliptica and Cytherois fischeri) were identified from the Akdeniz lagoon sampling sites and one species (Cyprideis torosa) from the Akbük lagoon sampling sites. We present and analyze the dominance and distribution of ostracod assemblages and their relationships to environmental factors: temperature, dissolved oxygen, percentage oxygen saturation, pH, redox potential, salinity, and electrical conductivity) using classification and ordination techniques. Canonical correspondence analysis (CCA) is used to characterize the relationship between ostracods and the environmental variables. Approximately 82% of the correlation between the community composition and environmental variables was explained by the first axis of the CCA ordination for the Akdeniz lagoon. The study revealed that the distribution and population density of ostracod species depends on the physicochemical properties of the environment. The reason for this is that Cyprideis torosa and Loxoconcha elliptica are euryhaline species.
EN
Only 14 species of aquatic oligochaetes occurring in inland waters of Iran have been recorded until now. Our investigations based on samples collected in 2003 and 2005 revealed the presence of six species, including five new to the fauna of Iran: Haplotaxis gordioides, Dero dorsalis, Pristina breviseta, Embolocephalus velutinus and Psammoryctides albicola. The provided checklist of Iranian aquatic oligochaetes is still very short (19 species). It is mostly represented by common, cosmopolitan species. However, taking into account the large area of the country, its mountainous terrain and peculiar hydrological network, more species may be discovered in the future.
11
Content available remote Metody oceny oddziaływań skumulowanych w procedurze OOŚ – wybrane zagadnienia
PL
Określenie oddziaływań skumulowanych jest jednym z obowiązkowych elementów oceny oddziaływania na środowisko, zarówno w odniesieniu do poszczególnych inwestycji jak i dokumentów o charakterze strategicznym. Element ten jest jednak rzadko uwzględniany w raportach OOŚ w wystarczającym zakresie. Jest to niekorzystne m.in. z punktu widzenia ochrony fauny, ze względu na jej szczególną wrażliwość na zmiany środowiska przyrodniczego. W artykule, za pomocą wybranych kryteriów, oceniono zalecane w literaturze metody identyfikacji oddziaływań skumulowanych. Rezultatem analizy jest wyróżnienie dwóch grup metod różniących się pod względem czaso- i kosztochłonności oraz dokładności uzyskiwanych danych.
EN
The evaluation of the cumulative impact is one the elements that must be taken into account in the environmental impact assessments and strategic impact assessments. However, very rarely enough attention is devoted to this issue. This is unfavorable from the point of view of fauna protection, which is sensitive to the changes in the environment. In this paper cumulative impact identification methods that are recommended in the literature, were assessed using a range of different criteria. As a result two groups of methods were identified. They differ in the time and cost needed for their application and also in the accuracy of the results.
12
Content available remote New for Poland tubificid (Oligochaeta) species from karstic springs
EN
The majority of oligochaete species living in springs are ubiquitous and widely distributed taxa but cold stenothermic, semiaquatic and rare ones are also found. In Poland about 50 species are known from springs among 185 aquatic and semi-aquatic species found in whole country. Gianius aquaedulcis (Hrabe 1960) (Tubificidae, Phallodrilinae) is reported for the first time from Poland from two karstic springs situated in Krakow - Częstochowa Upland (South Poland). Both springs are hillside, fissure, descending, rheocrenes, with discharge about 30-40 L s[^-1]. Spring no 1 is situated in banked pond, spring no 2 has natural character. Their bottom is sandy or sandy-gravely, with patches of detritus, mud and plants. The conductivity, concentration of main cations (Ca, Mg) and anions (Cl, SO[4]) were typical for spring waters of this limestone area; only concentration of nitrate is slightly elevated. The samples of bottom fauna (a polyethylene corer and a bottom scraper) and water for chemical analysis were taken seasonally. This species was more numerous in a banked spring than in the natural one (maximal density about 1600 ind. m[^-2]) and seasonal changes of its density were similar in both springs. Mature specimens formed only 5-8% of the population and were present in all sampling data. G. aquaedulcis is known from a few localities only (Germany, France, Spain and USA). It lives in underground and surface waters, with slightly alkaline pH on sandy or stony bottom. Maybe this species forms a few relictic populations which persist in subterranean (cave or hyporheic) waters of some geographic regions at least since the last glacial epoch. The existence of small anatomical differences (for example various thickness of the muscular lining of the atria and changeable shape of penial setae) among the studied populations from various countries seems to confirm this hypothesis.
PL
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 powstała dla ochrony miejsc szczególnie cennych przyrodniczo. Jest więc instrumentem wymuszania, poprzez specjalne procedury, zachowania szczególnej troski o stan przyrody w obrębie swych obszarów, w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Piękna idea, ale chyba nie najlepsza praktyka powodują, że sieć nie cieszy się dobrą opinią zarówno w samorządach, jak i w środowiskach gospodarczych kraju. Dlaczego?
EN
The European Ecological Network Natura 2000 was created in order to protect particularly precious natural areas. It is therefore an instrument that, through special procedures, forces infrastructural investors to take particular care of the protected zones state of nature. The idea is splendid but the policy applied caused the network to have a negative opinion in self-governments and in economic circles of the country. Why?
15
Content available remote Atrakcje geoturystyczne południowego Madagaskaru
PL
Artykuł przedstawia krótki opis południowej części Madagaskaru (prowincje Toliara, Fianarantsoa). Opisano w nim wybrane atrakcje geoturystyczne południowego Madagaskaru, które obok przyrody ożywionej są największym skarbem tego kraju m.in. takie jak: półwysep Lokaro z granitowymi formami skalnymi, będącymi przykładem niszczącej działalności morza i wietrzenia w klimacie tropikalnym, klifowe wybrzeże zbudowane z wapieni trzeciorzędowych w Rezerwacie Specjalnym De Cap Sainte Marie & Faux Cap, formacje grupy Sakoa w Rezerwacie Specjalnym De Bezaha Mahafaly, rejon górniczy wydobycia kamieni szlachetnych w okolicach miast Ilakaka i Sakaraha, formy skalne w piaskowcach gondwańskiej formacji Karoo zachowane w Parku Narodowym De I'lsalo, granitoidowe iglice i kopuły tzw. "inselbergi" na wysokogórskim płaskowyżu w centrum wyspy w Parku Narodowym d'Andringitra oraz w masywie Tsaranoro, jak również kopalnie kwarcu w masywie Itremo. Wymienione obiekty geologiczne przyczyniają się do rozwoju turystyki w tej części świata.
EN
The following paper is a brief description of the southern part of Madagascar (Toliara and Fianarantsoa provinces). Geotouristic attractions are described, which, together with animated nature, are the true treasures of the island. These are: the Lokaro Peninsula with granite rocks left after combined action of sea-coast erosion and tropical weathering, cliff coast composed of Tertiary limestones in the Special Nature Reserve De Cap Sainte Marie & Faux Cap, rock formations of the Sakoa Group in Special Nature Reserve De Bezaha Mahafaly, precious stones mining district in the vicinity of Ilakaka and Sakaraha towns, erosional forms curved in Gondwana's Karoo Formation sandstones preserved in the De I'lsalo National Park, granitoid inselbergs in the highland plain of the d'Andringitra National Park located in the center of the Island and in the Tsaranoro Massifas well as quartz mines in the Itremo Massif. These geotouristic sites contribute significantly to the development of tourist industry in Madagascar.
PL
Przedstawiono główne wyniki badań interdyscyplinarnych osadów jeziornych w Rumlówce koło Grodna. Osady te reprezentowane są przez kredę i mułki ilaste, a przykryte są przez piaski i piaski ze żwirem stanowiące osady fluwioperyglacjalne i deluwialne najwyższego (VI) tarasu Niemna. Badaniami palinologicznymi objęto górną część kredy i mułku ilastego w profilu Rumlówka 2. Obejmują one młodszą część (od fazy Carpinus do fazy Betula+Pinus+NAP) interglacjału murawińskiego (eemskiego) i najstarszą część zlodowacenia poozierskiego (wisły). Badania diatomologiczne młodszej części osadów interglacjału murawińskiego pozwoliły na wydzielenie w nich pięciu lokalnych poziomów okrzemkowych (Local Assemblage Zones L DAZ DR-1 do DR-5), a na ich podstawie pięciu stadiów rozwoju ówczesnego jeziora, od głębokiego, oligotroficznego przez oligomezotroficzne, z często zmieniającym się poziomem wody, do eutroficznego, wyraźnie się wypłycającego. Analiza licznych szczątków malakofauny oraz zębów i kości ssaków, zachowanych zarówno w wymienionych osadach jeziornych, jak i przykrywających je osadach rzecznych, wykazała wzajemne przenikanie się form ciepło- i zimnolubnych. Jest to zjawisko typowe dla schyłkowej części ostatniego interglacjału (murawińskiego, eemskiego) i początkowej części ostatniego zlodowacenia (poozierskiego, wisły) na obszarze środkowej Europy.
EN
The paper presents results of multi-disciplinary studies of the lacustrine deposits from Rumlówka near Grodno. Geological studies show that the strata are represented by marls and clayey silts and are covered by sands and sands with gravel representing of the fluvioperiglacial and deluvial accumulation of the highest (VI) terrace of Niemen. Pollen analyses were conducted in the upper part of the marls and clayey silts in the Rumlówka 2 section. These deposits correspond to the younger part (from the Carpinus to the Betula+Pinus+NAP phase) of the Muravian (Eemian) Interglacial and the oldest part of the Poozerian (Vistulian) Glaciation. Diatom analyses of the younger part of the Muravian Interglacial allowed distinguishing five Local Assemblage Zones L DAZ DR-1 to DR-5, and as a result, also five stages of the lake evolution, from deep basin (oligotrophic lake), through a reservoir with oscillating water level (oligo-mesotrophic lake), to a distinctly shallowing environment (eutrophic lake). The analysis of abundant malacofauna along with teeth and bones of mammals preserved both in the lake deposits as well as in the overlying fluvial deposits indicated intermingling of thermo- and cryophilous forms. This phenomenon is typical of the terminal part of the last interglacial (Muravian, Eemian) and the initial part of the last slaciation (Poozerian, Vistulian) in Central Europe.
17
Content available remote Rediscovery of the classic locality of Callovian in Babiarzowa
EN
Red-coloured laminated wackestones to packstones of the filament (Bositra-like) microfacies occurring within crinoidal limestones of the Smolegowa Limestone Formation in the Babiarzowa Klippe (Pieniny Klippen Belt, Carpathians) represent infilling of subhorizontal neptunian dyke of Callovian age. The locality is well-known in geological literature as it yielded the rich fossil assemblage of Callovian age (ammonites, gastropods, pelecypods, brachiopods and others) described by Uhlig (1878, 1881).
PL
Skałka Babiarzowa koło Nowego Targu w zachodniej części pienińskiego pasa skałkowego Polski jest stanowiskiem szeroko znanym w literaturze geologicznej (fig. 1), które dostarczyło bogatego zespołu skamieniałości, w tym zwłaszcza amonitów, ślimaków, małży i ramienionogów wieku kelowejskiego (Uhlig 1878, 1881, 1890). Znaczenie tego stanowiska wiąże się przede wszystkim z faktem, że skamieniałości wieku kelowejskiego są w pienińskim pasie skałkowym słabo poznane, i tym samym, że stanowiło ono główny punkt odniesienia dla znajomości fauny tego wieku w omawianym rejonie (Birkenmajer 1963). Niestety zarówno dokładna lokalizacja wspomnianego stanowiska, jak i sytuacja geologiczna występujących tu utworów pozostawały nieznane. Dlatego też obecne odkrycie wspomnianego stanowiska na Babiarzowej Skałce posiada doniosłe znaczenie zarówno dla poznania zespołów faunistycznych jak i zawierających je utworów. Utwory keloweju są tu wykształcone jako drobnolaminowane czerwone wapienie typu wackestone i packstone o mikrofacji filamentowej, lecz wzbogacone w warstewki materiału krynoidowego (fig. 2, 3). Utwory te stanowią wypełnienie poziomej żyły neptunicznej rozwiniętej w obrębie wapieni krynoidowych bajosu należących do formacji wapienia ze Smolegowej. Szczegółowe studia paleontologiczne zebranych skamieniałości są w toku.
EN
The littoral fauna of Maltese sandy and shingle beaches is generally regarded as impoverished and consequently of little conservation interest. The fauna of three sandy and three shingle beaches was systematically sampled by coring, standardised searching and pitfall traps. Diversity and population density were highest at the surface for sandy beaches, but were highest below the surface for shingle. The two beach types had distinct suites of species and individual beaches were faunistically distinct. Maltese sandy and shingle beaches are of conservation importance for their habitat-restricted species, some of which have limited local and regional distributions, and are internationally protected.
EN
The present paper summarizes previously published results of my studies on the Cenomanian-Turonian and Cretaceous-Paleogene changes in benthic foraminiferal assemblages. The recorded changes indicate that the rate and intensity of restructuring of benthic foraminiferal populations during the Cenomanian-Turonian Boundary Event (CTBE) and Cretaceous-Paleogene Boundary Event (KTBE) strongly depended on the duration and severity of environmental stress. A stepwise extinction within benthic foraminiferal assemblages, a bloom of infaunal and semi-infaunal morphotypes during the CTBE and a relatively long-lasting survival interval (the Whiteinella archaeocretacea chron) most likely reflect the decline in oxygenation level of the bottom waters at the end of the Rotalipora cushmani chron and persistence of these unfavourable conditions during the Whiteinella archaeocretacea chron. A catastrophic type of mass extinction within benthic foraminiferal assemblages, extinction or temporary emigration of most of infaunal morphogroups during the KPBE and a relatively short survival interval are interpreted to be the result of a sudden breakdown in food supply as the consequence of a sudden collapse in primary productivity, probably resulting from the impact of the K-P asteroid.
EN
The effect of mid-field shelterbelts on litter decomposition and the numbers and biomass of litter inhabiting invertebrate macrofauna was evaluated. The question was how far into the fields such an effect could reach. To answer this question an experiment was set up, in which a uniform substratum (sand and loam) was laid out inside the metal frames dug in the earth. Litter of cocksfoot (Dactylis glomerata) was laid out on these substrates. Samples were taken from the middle of a seven years old wood strip (S) and along the transect i.e. in the ecotone from its wooded side (Es), from its field side (E[F]) and in the field 10 (F10) and 50 (F50) meters far from the shelterbelt. Decomposition rate of litter was retarded with increasing distance from the shelterbelt. Biomass of the litter dwelling macrofauna was lower in the field as compared to the shelterbelt and ecotones. Input of dead invertebrate mass to the soil under litter decreased also from the shelterbelt towards the field center. At the end of the experiment dead invertebrate biomass contributed to 24% of the total (dead and alive) of animal biomass in the transect. Average contribution of predators to the total animal biomass was the highest in the field ecotone (E[F] - 79%) and the lowest in the field site F50 (56%). A significant negative relationship was found between the density and biomass of predators (Carabidae) and the density and biomass of their potential prey (larvae of Diptera and Collembola) along the whole transect.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.