Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie wirtualne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents a virtual design process for a tight-fitting garment pattern for adapter consumer garments, aimed at consumers with scoliosis. The design process proposed is based on a virtual human model created using a 3D scanner, allowing simulation of the morphological shape of an individual with atypical physical deformations. Customized 2D and 3D virtual garment prototyping tools are used in combination to create products through interactions between the consumer, designer and pattern maker. After following an interactive sequence: Scanning – Design – Display – Evaluation – Adjustment, a final design solution acceptable to both the designer and consumer can be obtained. Through this process, traditional 2D garment design knowledge, especially design rules influenced by the fabric information, is fully utilized to support the design process proposed. Using the knowledge based collaborative design process, design satisfaction can be largely improved.
PL
W artykule przedstawiono wirtualny proces projektowania wzoru odzieży dla osób ze skoliozą. Zaproponowany projekt jest oparty na wirtualnym modelu ciała człowieka stworzonym przy użyciu skanera 3D, umożliwiającego symulację morfologicznego kształtu ciała osoby o nietypowych deformacjach fizycznych. Po wykonaniu sekwencji interaktywnej: skanowanie – projekt – wyświetlacz – ocena – dostosowanie, można uzyskać ostateczne rozwiązanie projektowe akceptowalne zarówno dla projektanta, jak i dla konsumentów. W tym procesie tradycyjna wiedza z zakresu zasad projektowania odzieży 2D jest w pełni wykorzystywana w celu wspierania zaproponowanego procesu projektowania. Korzystając z kombinacji obu systemów 2D i 3D można w znacznym stopniu poprawić jakość otrzymanego projektu. Udane rozwiązania projektowe można zintegrować z bazą wiedzy o projektowaniu mody, aby tworzyć nowe zasady projektowania i rozszerzać profesjonalną wiedzę dotyczącą projektowania.
PL
W artykule przedstawiono narzędzie Modelowania Informacji o Budynku w aspekcie historycznym, jak również w zakresie jego definicji oraz charakterystyk. Dodatkowo opisano sposób działania oraz zastosowania narzędzia Modelowania Informacji o Budynku do kalkulacji kosztów, inwentaryzacji, jak również w cyklu życia obiektu oraz w fazie wykonawczej. W podsumowaniu artykułu zaprezentowano podstawowe wady i zalety narzędzia oraz perspektywy jego dalszego stosowania.
EN
The paper presents the utility of Building Information Modeling in the context of historical, as well as in terms of its definition and characteristics. Moreover the use of Building Information Modeling for costing, inventory, as well as in the life cycle of the facility and the executive phase are described. In summary the paper refers to the main advantages and disadvantages of the tool and perspectives of its further applications.
3
Content available remote Zachowanie metod CAx w projektowaniu wirtualnym
PL
Przedstawiono autorski program dydaktyczny z przedmiotu Wirtualne Projektowanie, wykładany na specjalności Wirtualne Projektowanie na wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Program ten obejmuje tematykę z zakresu modelowania 3D, analizy numerycznej (MES, ergonomia) oraz wizualizacji fotorealistycznej.
EN
Presented is exclusive training software for the subject of Virtual Designing Work as delivered in the Course for Virtual Design Engineering, Faculty of Heavy Machinery and Vehicles, Poznań Technical University. The software covers problems related to 3D modeling, numerical analysis, (FEM, ergonomics) and realistic photo visualization.
PL
Coraz szersze zastosowanie systemów informatycznych w obszarach projektowania i wytwarzania powoduje, iż powszechne staje się wykorzystanie wirtualnych modeli produktów w cyklu życia produktu oraz integracja systemów informatycznych głosowanych na różnych etapach prac nad wyrobem. Powyższym tendencjom wychodzi naprzeciw działalność powołanego na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania PP Centrum Doskonałości VIDA, skupiającego działalność zespołów zaangażowanych w poszczególne etapy rozwoju produktu. W referacie przedstawiono obszar działalności, potencjał badawczy Centrum, wykorzystywane oprogramowanie oraz zastosowanie systemu PDM jako platformy integrującej działalność zespołów. Zaprezentowano również sposób realizacji przykładowego projektu w środowisku Centrum.
EN
The widespread of computer systems in areas of designing and manufacturing cause, that using of virtual models during product lifecycle and integration of computer systems used in various stages of design become more popular. Created at Poznan University of Technology's Faculty of Mechanical Engineering and Management VIDA (Virtual Design and Automation) Centre meets these tendencies halfway. VIDA Centre focuses the activity of teams involved in various stages of product development, in the paper were described: the scope of Centre's activity, research areas, software used within VIDA's environment and using of PDM system as the computer platform for design process integrating. Some example way of design process execution is also presented.
PL
Wspomaganie komputerowe w obecnych procesach projektowych ogranicza się do wspomagania fazy konstrukcyjnej przez systemy CAD albo też do fazy planowania przez systemy do opracowywania wymagań użytkownika (Requirement Engineering). Ponieważ właśnie wczesne fazy procesu powstawania produktu mają najbardziej znaczący wpływ na kształtowanie się jego kosztów, ważnym jest ulepszenie procesu rozwojowego przez integrację systemową fazy planowania, projektowania oraz konstrukcji. Można to osiągnąć przez dostarczenie konstruktorowi skutecznych metod projektowych, bazujących na nich programach komputerowych oraz tworzenie centrów doskonałości, które oferują doradztwo w tym zakresie.
EN
Computer aid in today's process development is limited to support the shape design phase through j CAD systems or to planning phase through requirement engineering systems. Because the early phases of the product creation process have the more important influence on his costs, it is very important to improve him through system integration of the planning, conceptual- and shape design phases. This can be arrived through deliver the designer effective development methods, programs they based on and create centers of excellence they offer consulting in the problem domain. The paper demonstrates the usability and advantages of the solution this consists of methods, software and centers of excellence, working at this problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.