Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa tynkarska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały wyznaczenie właściwości reologicznych: granicy płynięcia i lepkości plastycznej. Dla zapraw określono gęstość objętościową, zawartość powietrza, skurcz, współczynnik retencji wody, zbadano ich proces wiązania i twardnienia przy użyciu metody ultradźwiękowej, uzupełniony o badanie wytrzymałości na ściskanie. Wyniki badań potwierdziły korzystny wpływ wapna hydratyzowanego i dodatku eteru celulozy na właściwości świeżej zaprawy tynkarskiej. Dodatek eteru celulozy powodował zwiększenie współczynnika retencji wody o co najmniej 10%, w porównaniu z zaprawami bez eteru. Wpływ eteru celulozy na retencję wody w zaprawie był większy niż wpływ wapna hydratyzowanego. Zarówno eter celulozy oraz wapno hydratyzowane powoduje wydłużenie wiązania i twardnienia, wpływa na zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu odkształceń skurczowych.
EN
The article presents the results of the investigation of pastes and cement mortars, modified with lime and cellulose ether. Rheological measurements of pastes included yield stress and plastic viscosity. For mortars, bulk density, air content, shrinkage and water retention were determined. The setting and hardening process was investigated by the ultrasonic method, with the compressive strength measurments. The test results confirmed the beneficial effect of hydrated lime and cellulose ether addition on the properties of fresh plaster. The addition of cellulose ether increased the water retention coefficient by at least 10%, compared to mortars without cellulose ether. The effect of cellulose ether on water retention in the mortar was more significant than that of hydrated lime. Both cellulose ether and/or hydrated lime causes setting retardation as well as decrease of the hardening rate. Compressive strength is decreased while shrinkage deformation is reduced.
2
Content available remote Tynki wapienne
EN
This paper presents the influence of viscosity modifying admixture on the shrinkage size of plastering mortars. The composition of cement and cement-lime mortars has been modified by the use of cellulose ethers polymer admixture of various viscosity. Shrinkage tests were performed using the Graf-Kaufman apparatus. Shrinkage deformation analysis was supplemented with chosen properties of pastes and mortars in the plastic and hardened state. The beneficial effect of cellulose ether admixture on the reduction of plastering mortars’ shrinkage strains was found.
PL
W artykule przedstawiono wpływ domieszki modyfikującej lepkość (VMA) na wielkość odkształceń skurczowych zapraw tynkarskich. Skład zapraw cementowych i cementowo-wapiennych został zmodyfikowany poprzez zastosowanie polimerowej domieszki eteru celulozy o zróżnicowanej lepkości. Badania skurczu wykonano przy użyciu aparatu Graf-Kaufmana. Analizę odkształceń skurczowych uzupełniono o oznaczenie wybranych właściwości zaczynów i zapraw w stanie plastycznym i stwardniałym. Stwierdzono korzystny wpływ domieszki eteru celulozy na ograniczenie skurczu zapraw tynkarskich.
4
Content available remote Tynki zewnętrzne chroniące przed wilgocią
5
Content available remote Tynki ze styropianem z recyklingu
PL
Celem badań przedstawionych w artykule była analiza wpływu ilości dodatku styropianu pochodzącego z recyklingu na podstawowe parametry mechaniczne i fizyczne tynków. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie i zginanie, gęstości, porowatości, paroprzepuszczalności, nasiąkliwości, mrozoodporności oraz odporności na krystalizację soli. Stwierdzono, że dodanie styropianu do tynku w ilości 10% powoduje wzrost jego porowatości otwartej i paroprzepuszczalności. Dalsze zwiększanie dodatku styropianu powoduje obniżenie parametrów wytrzymałościowych oraz odporności na korozję solną i mrozową tynku. Optymalna ilość styropianu, jaką można stosować w tynkach, wynosi 10%.
EN
The purpose of this study is to investigate the impact of recycled polystyrene additives on the plasters. The article presents the laboratory examinations of the basic physical and mechanical parameters such as compressive and flexural strength, density, porosity, vapour permeability, absorbability, frost resistance and salt corrosion resistance. It has been found that an increase of 10% in the amount of polystyrene additive in the plaster results in an increase in its porosity of open and vapor permeability. The gradual increase of the volume of the addition of polystyrene in the plaster reduces its strength and resistance to salt and frost corrosion. The optimum amount of polystyrene which can be used in this type of plasters is 10%.
6
Content available remote Problemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów
PL
Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednakże wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania oraz suszenia próbek do badań. Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych wg różnych wariantów.
EN
Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze – thaw mortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freeze-thaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. The mortar samples were prepared and cured according to different approaches.
7
Content available remote Tynki renowacyjne – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i przeznaczenie tynków renowacyjnych oraz opisano materiały w nich stosowane.
EN
The article presents the properties and practical applicability of renovation plasters, with a description of materials used in them.
8
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
9
Content available Ocena trwałości zapraw do murów
PL
Obecnie do oceny mrozoodporności zapraw murarskich i tynkarskich w Polsce stosuje się wycofaną normę PN-85/B-04500, jednak wydaje się, że sposób postępowania przy przygotowaniu próbek do badań powinien ulec modyfikacji. Podczas badań trwałości zapraw do murów zauważono, że niejednokrotnie sposób przygotowania próbek do badań może wpływać na uzyskane wyniki mrozoodporności zapraw. Problem ten dotyczy zarówno przygotowania w odpowiednich formach, zagęszczania, sezonowania, jak i suszenia próbek do badań. Wielokrotnie w praktyce laboratoryjnej Zakładu okazywało się, że próbki ulegały zniszczeniu przed poddaniem ich cyklom zamrażania-rozmrażania. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności próbek zapraw przygotowanych i sezonowanych według różnych wariantów.
EN
Currently in Poland for assessment of the freeze-thaw resistance of the masonry and plastering mortars still withdrawn PN-85/B-04500 standard is applied. However, it seems that the proceeding during the preparation of the samples should be modified. In this connection, the durability tests were conducted. It has been noticed that the way of the sample preparation can clearly affect the obtained freeze–thaw mortar resistance results. It is complex issue related to sample preparation in the appropriated moulds, curing and drying processes as well. Repeatedly in laboratory practice it turns out that durability of the samples deteriorates even before taking proceeding of the freeze-thaw cycling. In this study the results of the freeze-thaw mortar resistance test are covered. The mortar samples were prepared and cured according to different approaches.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość stosowania popiołów lotnych z Elektrowni Pątnów do otrzymania zapraw tynkarskich. Ze względu na zmienny skład chemiczny tych popiołów utylizacja tego typu surowca jest trudna. W trakcie przeprowadzonych badań napotkano problem wzrostu objętości wywołany zbyt szybkim wiązaniem anhydrytu oraz krystalizacją wodorotlenku magnezu. Konsekwencją tych procesów jest niszczenie stwardniałej zaprawy. Badaniom poddano właściwości reologiczne oraz podstawowe parametry stwardniałej zaprawy. Wykonane badania wybranych właściwości zapraw, wskazują, że popiół lotny może być wykorzystany do otrzymania zapraw tynkarskich i murarskich.
EN
In the article a possibility of applying fly ashes from Pątnów Power Station was analysed for obtaining masonry mortars. On account of the changeable chemical composition of these ashes the recycling of the raw material of this type is difficult. In the course of the conducted examination a problem of the volume increase triggered by too fast anhydrite setting and the crystallization of the magnesium hydroxide was encountered. A decay of hardened mortar is a consequence of these processes. Rheological properties and basic parameters of hardened mortar were tested. The performed research on the chosen properties of mortars shows that the fly ash can be used for obtaining masonry mortars and bricklaying.
11
Content available remote Decorative multicomponent cements for finishing mortars
EN
The paper is devoted to the research of decorative multicomponent cements and Roman cement for finishing mortars that are characterized by improved quality parameters. The use of fine mineral additives allows to obtain multicomponent low energy consumption cements. The chemical composition of multicomponent cement is similar to Roman cement. XRD and SEM carried out on cement paste allow the identification of the AFm and AFt type phases as hydration products responsible of the flash setting typical to multicomponent cement. The results of physical and mechanical properties of multicomponent cement and Roman cement are shown. The use of decorative multicomponent cement is an alternative solution, suitable for restoration, finish works and to decorate facades.
PL
Artykuł przedstawia rozwój i badania dekoracyjnych wieloskładnikowych cementów oraz cementu romańskiego do zapraw tynkarskich, które cechują lepsze parametry jakościowe. Stosowanie drobnoziarnistych dodatków mineralnych pozwala na uzyskanie wieloskładnikowych cementów zawierających niższą ilość klinkieru. Skład chemiczny cementów wieloskładnikowych jest podobny do składu cementu romańskiego. Identyfikację faz AFm i AFt przy hydratacji wieloskładnikowych cementów prowadzono metodami XRD i SEM. Podano wyniki fizycznych i mechanicznych właściwości cementów wieloskładnikowych oraz cementu romańskiego. Zastosowanie dekoracyjnego cementu wieloskładnikowego jest alternatywą i nadaje się do renowacji, prac wykończeniowych oraz do dekoracji elewacji budynków.
12
Content available remote Zaprawy tynkarskie do murów wg PN-EN 998-1
PL
Wymagania stawiane tynkom renowacyjnym przez instrukcję WTA 2-9-04/D Sanierputzsysteme oraz normę PN-EN 998-1:2004. Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa Tynkarska
15
Content available remote Analiza projektu normy prEN 998-3
17
Content available remote Rodzaje i właściwości gipsowych zapraw tynkarskich
18
Content available remote Silikonowe zaprawy tynkarskie
PL
Choć od odkrycia pierwszego związku krzemoorganicznego wyznaczającego narodziny ery silikonów upłynęło nieco ponad 150 lat, to jednak znaczące przyspieszenie w tej dziedzinie chemii odnotowano dopiero w ostatnim trzydziestoleciu, kiedy to pojawiła sie na rynku zdecydowana większość produktów opartych na silikonach, a wśród nich silikonowe zaprawy tynkarskie. Popyt na ten rodzaj tynków stale rośnie, co wynika z ich wysokich walorów użytkowych i estetycznych.
20
Content available remote Suche mieszanki gipsowe w budownictwie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.