Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal S700MC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Manufacturers of welding equipment strive to develop the most efficient, cost-effective and easy to process welding methods. This necessity is also related to welding of new, often hard-to-weld steel types. The article aims to present the possibility of welding a high-strength S700MC steel with an increased yield point using MAG (135) process and a blowtorch with an intelligent arc control. The blowtorch allows to reduce input energy and reduce splinters while maintaining the mechanical properties of the material. The S700MC steel has been selected for the tests purposefully, as it may create welding problems in order to maintain high strength and increased yield point. The applied technology provided lower power consumption compared to traditional welding machines and joints with very good mechanical properties were achieved.
PL
Producenci urządzeń spawalniczych dążą do opracowywania metod jak najbardziej wydajnych, ekonomicznych oraz ułatwiających proces spawania. Związane jest to także potrzebą spawania nowych, często trudno-spawalnych gatunków stali. W artykule postanowiono przedstawić możliwość spawania wysokowytrzymałej stali S700MC o podwyższonej granicy plastyczności procesem MAG (135) używając palnika z funkcją inteligentnej kontroli łuku. Palnik ten pozwala na zmniejszenie energii liniowej i ograniczenie odprysków przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mechanicznych materiału. Celowo do badań wytypowano stal S700MC, która może sprawiać problemy spawalnicze w celu zachowania posiada wysokiej wytrzymałości i podwyższonej granicy i plastyczności. Zastosowana technologia zapewnia dużo niższy pobór mocy w porównaniu do tradycyjnych spawarek. Uzyskano złącza o bardzo dobrych własnościach mechanicznych.
PL
W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój konstrukcji stalowych. Jest to spowodowane wzrostem wielkości tych konstrukcji oraz ich skomplikowania, jak również stawianym wobec nich wymaganiom eksploatacyjnym. W celu spełnienia tych kryteriów coraz częściej stosowanymi materiałami na te konstrukcje są stale o coraz to wyższych właściwościach wytrzymałościowych.
3
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 1
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the weld joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
4
Content available remote Spawanie hybrydowe HLAW stali walcowanej termomechanicznie S700MC. Cz. 2
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – MAG) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC, o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu litego GMn4Ni1,5CrMo średnicy 1,2 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza spawane w poziomie jakości B zgodnie z normą ISO 12932. Wykazały również, że złącza charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego.
EN
The paper presents the structure and properties of joints, welded using HLAW (laser beam – MAG), of the thermomechanically treated steel S700MC, of a high yield and the thickness of 10 mm, using additional material in the form of a pure GMn4Ni1,5CrMo wire of the diameter of 1.2 mm. The non-destructive testing made it possible to classify the welded joints at the quality level B in accordance with ISO 12932. The destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. The hybrid welding process (laser beam – MAG) of the S700MC steel ensures the high plastic properties of the welded joints. In every area of the welded joints the toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące technologii spawania hybrydowego (wiązka laserowa + MAG) złączy teowych stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm. Wykonano złącza spawane jednostronne i dwustronne. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z PN-EN ISO 12932 (Spawanie. Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu. Poziomy jakości dla niezgodności). W przypadku spawania jednostronnego z niepełnym przetopem przy zastosowaniu mocy wiązki na poziomie 8,5 kW uzyskano wtopienie na głębokości 8 mm, bez wyraźnego odkształcenia środnika złącza. Uzyskane złącza spawane dwustronnie charakteryzują się poprawną geometrią. Spoina posiada strukturę bainityczno-ferrytyczną, a jej twardość wzrasta o około 40 HV1 w stosunku do twardości materiału rodzimego (280 HV1). W obszarze SWC następuje niewielkie zmiękczenie w stosunku do twardości materiału rodzimego.
EN
In this article examinations of hybrid welding technology (laser beam + MAG) of T-joints from thermomechanically worked high strength steel S700MC 10 mm thick were presented. Joints welded from one side and both sides were made. Carried examinations enabled to classify joints in quality level B according to PN-EN ISO 12932 (Welding. Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys. Quality levels for imperfections). In case of one sided welding with partial penetration with beam power of 8.5 kW 8 mm of penetration was achieved without noticeable distortion of web. Double sided joints were characterized with correct geometry. Joint metal is bainitic-ferritic in structure and its hardness rises about 40 HV1 in comparison to base metal hardness (280 HV1). In HAZ a slight softening of material in comparison to base metal is present.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych hybrydowo HLAW (wiązka laserowa – FCAW) stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm, przy użyciu materiału dodatkowego w postaci drutu proszkowego Stein-Megafil 742 B o średnicy 1,2mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z ISO 12932. Przeprowadzone badania niszczące wykazały, że złącze charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie zbliżoną do wytrzymałości materiału rodzimego. Proces spawania hybrydowego (wiązka laserowa – FCAW) stali S700MC pozwala na zapewnienie wysokich własności plastycznych złączy spawanych. W każdym obszarze złącza spawanego wartości udarności spełniają kryteria minimalnej dopuszczalnej wartości udarności. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość wykonania złączy spawanych, spełniających wymagania ISO 15614-14.
EN
This paper presents the structure and properties of welded joints hybrid HLAW (laser beam - FCAW) thermomechanically treated steel with a high yield S700MC a thickness of 10 mm, using additional material in the form of a wire powder Stein-Megafil 742 B having a diameter of 1.2 mm. The study made it possible to classify non-destructive welded joints on the quality level B in accordance with ISO 12932. Destructive testing showed that the welded joints have a tensile strength similar to the strength of the base material. Hybrid welding process (laser beam - FCAW) S700MC steel ensures the high plastic properties of welded joints. In every area of the weld joint toughness values meet the criteria for the minimum limit impact. The study showed that there is a possibility to make welded joints that meet the requirements of ISO 15614-14.
PL
Badania przemian strukturalnych stali S700MC w warunkach oddziaływania symulowanych cykli cieplnych spawania przeprowadzono na prototypowym stanowisku pomiarowym, w którym nagrzewanie badanych próbek odbywało się z wykorzystaniem lamp podczerwieni. Zakres badań obejmował: analizę kontrolną składu chemicznego stali S700MC wraz z zawartością azotu, badania wpływu cykli cieplnych na strukturę i twardość symulowanej strefy wpływu ciepła stali S700MC, wykonanie wykresu przemian austenitu dla warunków spawalniczych CTPC-S, badania metalograficzne mikroskopowe i pomiary twardości próbek ze stali S700MC po symulacji w funkcji czasu chłodzenia t8/5. Metodyka badania przemian strukturalnych opierała się na jednoczesnym wykorzystaniu trzech metod pomiarowych: metody dylatometrycznej, metody magnetometrycznej oraz metody analizy termicznej. W trakcie badania dokonano rejestracji trzech wielkości: dylatacji materiału próbki, zmiany strumienia magnetycznego oraz temperatury. Podczas badań przemian strukturalnych realizowano trzy rodzaje cykli cieplnych: cykle szybkie - realizowane z nadmuchem na próbkę gazu chłodzącego i ochronnego, cykle naturalne - realizowane ze swobodnym chłodzeniem próbki (włączony tylko przepływ gazu ochronnego), cykle wolne - realizowane z dogrzewaniem lampami w fazie chłodzenia próbki. Na podstawie badań przemian strukturalnych stali S700MC w warunkach oddziaływania symulowanych warunków cieplnych wyznaczono wykres CTPc-S w zakresie czasu stygnięcia t8/5 od 2 do 200 s wraz z wykresem uzupełniającym rozkładu twardości w funkcji czasu chłodzenia oraz określono zmiany strukturalne zachodzące w badanym materiale.
EN
Structural transformation studies of S700MC steel were carried out using a prototype bench system, wherein the heating of the test samples was done using infrared lamps. The scope of the research included: chemical composition analysis of S700MC steel together with a nitrogen content, study of the effect of thermal cycles on the structure and hardness of the simulated heat affected zone of steel S700MC, plotting transformation of austenite to the welding conditions CTT, metallographic microscopy and hardness measurements of S700MC steel samples after the simulation as a function of the cooling time t8/5. Methodology of the structural changes study was based on the simultaneous use of three measurement methods: the dilatometric method, magnetometric method and the thermal analysis method. During the study, three parameters were recorded: dilation of the sample, the magnetic flux changes and temperature. During the structural changes study, three types of thermal cycles were used: fast cycles - implemented with blowing cooling and protective gas on sample, natural cycles - realized with the free cooling of the sample (only enabled the flow of protective gas), free cycles - implemented with additional heat lamps during the cooling phase of the sample (only enabled the flow of protective gas). During the study, the phase transformation critical temperatures were determined and transformation graph of austenite CCT for the welding conditions, with regard to cooling time t8/5 from 2 to 200 seconds with respect to the complementary graph of hardness distribution as a function of the cooling time and indicates structural changes in the material.
EN
The article presents the structure and properties of joints welded using a laser beam without a filler metal, made of 10 mm thick thermomechanically treated high yield point S700MC steel. The related non-destructive tests have classified the joints described above as representing the quality level B in accordance with standard 13919-1. The destructive tests have revealed the joint characterised by the tensile strength approximately 5% higher than that of the parent metal. Laser welding without the filler metal increases the content of chemical elements responsible for steel hardening (Ti, Nb), which leads to a weld toughness decrease below the acceptable value of 27 J/cm2.
PL
W artykule przedstawiono strukturę i własności złączy spawanych wiązką laserową bez materiału dodatkowego stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC o grubości 10 mm. Przeprowadzone badania nieniszczące pozwoliły sklasyfikować złącza w poziomie jakości B zgodnie z norma ISO 13919-1. Badania niszczące wykazały, że złącze charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie około 5% niższą niż wytrzymałość materiału rodzimego. Proces spawania laserowego bez dodatku spoiwa, powoduje w spoinie wzrost zawartości pierwiastków odpowiadających za umocnienie stali (Ti, Nb), co przyczynia się do obniżenia udarności spoiny. Udarność w spoinie spada poniżej dopuszczalnej wartości 27 J/cm2.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu maksymalnej temperatury cyklu cieplnego na właściwości symulowanej SWC stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności S700MC. Badania przeprowadzono na specjalnie zbudowanym stanowisku badawczym wyposażonym w rezystancyjne źródło nagrzewania, kamerę termowizyjną Variocam Head HR i stanowisko komputerowe. Badania symulacji cykli cieplnych polegały na nagrzewaniu rezystancyjnym próbek przygotowanych do badania udarności oraz rejestracji cyklu cieplnego nagrzewania i chłodzenia. Symulowano pojedyncze cykle cieplne w zakresie temperatury od 400 do 1300ºC, co 100ºC, oraz cykle złożone. W czasie badania rejestrowano przebieg temperatury w funkcji czasu oraz wyznaczono następujące parametry: – Tmax – maksymalną temperaturę cyklu, – tn – czas nagrzewania próbki od temp. 50ºC do Tmax, – t8 – czas, po jakim temp. obniżyła się do 800ºC, – t5 – czas, po jakim temp. obniżyła się do 500ºC, – t8/5 – czas stygnięcia w zakresie temp. 800÷500ºC. Uzyskane próbki po procesie symulacji zostały poddane badaniom udarności, pomiarowi twardości oraz badaniom metalograficznym mikroskopowym. W celu określenia właściwości wytrzymałościowych i plastycznych symulowanej strefy wpływu ciepła stali S700MC przeprowadzono próbę rozciągania materiału na próbkach okrągłych.
EN
In this paper an influence of simulated thermal cycle on properties and HAZ structure of thermomechanically treated steel S700MC. The simulation of thermal cycles was carried out on a specially built test stand equipped with resistive heating source infrared camera VarioCam Head HR with 50 mm lens and a computer with software IRBIS 3 plus. Simulation was prepared for simple and complex thermal cycle. Simulation studies of thermal cycles consisted of resistive heating of samples prepared for the impact test. Single thermal cycles were simulated at temperatures ranging from 400 to 1300ºC, 100ºC and the cycle complex. For each temperature three repeats were carried out. During the course of the study, the temperature was recorded as a function of time and the following parameters were established: – Tmax – specimen max. temperature, – tn – specimen heating time from 50ºC up to Tmax, – t8 – time for temperature decreasing below 800ºC, – t5 – time for temperature decreasing below 500ºC, – t8/5 – specimen cooling time (temperatures range 800÷500ºC). The resulting sample, the simulation process, have been tested toughness, hardness measurement and metallurgical research microscope. In order to determine the strength and plastic properties of simulated heat-affected zone S700MC steel tensile test was carried out on samples of material round.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.