Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł farmaceutyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Nowe aspekty metodyki oznaczania N-nitrozoamin
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący rozpoznania mechanizmów powstawania N-nitrozoamin w różnych matrycach, takich jak próbki biologiczne, wody powierzchniowe i pitne, kosmetyki, substancje czynne lub produkty farmaceutyczne oraz kryteria ich oznaczania na bardzo niskich poziomach stężeń. Zastosowanie detektora spektrometrii mas i tandemowego detektora mas w chromatografii cieczowej i gazowej pozwoliło na opracowanie czułych metod oznaczania nitrozoamin z wykorzystaniem odpowiednich technik wyodrębniania i wzbogacania analitów.
EN
A review, with 63 refs., of recognition of the N-nitrosamines formation mechanisms in various matrices, such as biolog. samples, surface and drinking waters, cosmetics, active substances or pharmaceutical products, and the criteria for detg. them at very low concn. The use of the MS detector and tandem mass detector in HPLC and GC allowed for the development of sensitive methods for the detn. of nitrosamines at a very low level, using appropriate techniques of isolation and enrichment of analytes.
EN
Surfactants have been known to mankind since the dawn of time. They have been used primarily as washing and cleaning agents. However, today they are used much more often in many fields of industry. This work focuses on two areas of surfactants use, the agriculture and the food industry due to the direct relationship between these two issues. In agriculture, surfactants play a number of important roles. One of the problems of modem agriculture is the low efficiency of spraying, associated with the low absorption of liquid utility for plants. This problem is solved by surfactants, as demonstrated by the example of glyphosate and the organosilicon compound Silwet® L-77. Nowadays, substitutes for conventional surfactants are being sought. Compounds produced by microorganisms are under great interest of scientists. It has been shown that they are characterized by the lower toxicity as well as high biodegradability, while maintaining the characteristics and properties of synthetic compounds. Directly related to the agriculture, the food industry also often uses surfactants. In the production and processing of food surfactants play the role of such compounds as emulsifiers, stabilizers, additives improving the texture of products and increasing the durability of products. Sorbitan esters, e.g. sorbitan monolaurate, their ethoxylated derivatives, e.g. Polysorbate 20, as well as sucrose esters, e.g. sucrose monostearate, are readily used for this purpose. Great emphasis is placed on the safety of compounds used in the food industry. As in the case of agriculture, biosurfactants and compounds of natural origin are tested for use in the food industry. Their use is not limited to being ingredients of products. They can play a biocidal, as well as a protecting role against surface colonization by microorganisms.
3
Content available remote Przemysłowy potencjał rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.)
PL
Dokonano przeglądu możliwości wykorzystania rozmarynu lekarskiego w różnych gałęziach przemysłu chemicznego z naciskiem na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz środków ochrony roślin.
EN
A review, with 44 refs., of processes for recovering essential oil and other bio-active substances from rosemary biomass by extn. or distn. Their use in agriculture as natural plant protection agents, in pharmacy in agents supporting the treatment of diseases within the musculoskeletal, respiratory, nervous and circulatory systems, and in cosmetics as protecting anti-aging agents and also in anti-baldness and dandruff body agents was also discussed.
PL
W pracy opisano zagrożenia na jakie narażony jest pracownik ze strony związków chemicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Na poziomie produkcyjnym pracownik ma styczność w ogromnymi dawkami takich środków. Pracownik ma bezpośredni kontakt z substancjami z formie pyłu czy aerozolu. Efektem dłuższej ekspozycji na takie substancje są zaburzenia psychiczne przy hormonach sterydowych, choroby serca przy antybiotykach i niszczenie zdrowych komórek przy lekach przeciwnowotworowych. W pracy zawarto ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych substancji farmakologicznych. Jest to problematyczne z powodu braku kryteriów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz odpowiednich metod ich pomiaru.
EN
The work describes threats to which a worker is exposed on the part of chemical substances used in pharmaceutical industry. At the production level the worker is in contact with big doses of such substances. The worker is in direct contact with substances in the form of dust or aerosol. The effect of longer exposition to such substances are mental disarders with steroid hormones, heart discases with antibiotics and destroying healthy cells with antineoplastic medicines. The work contains the evolution of proffesional risk conneced with the occurence of dangerous pharmacological substances. It is problematic due to the lock of criteria of the highest permissible concentration and appropriate methods of their measurment.
5
Content available remote Nowe zastosowania biotechnologii w obszarze syntez farmaceutycznych
PL
Dokonano przeglądu stosowania enzymów w syntezie optycznie czynnych kluczowych półproduktów leków i aktywnych substancji farmaceutycznych, jak również przeglądu biokatalizatorów stosowanych do stereoselektywnego uwodorniania prochiralnych ketonów lub olefin w przemyśle farmaceutycznym.
EN
A review, with 49 refs., of uses of enzymes for the synthesis of racemic key intermediates and active pharmaceutital ingredients as well as use of a biocatalysts for stereoselective hydrogenation of prochiral ketones or olefins in the pharmaceutical industry.
EN
Availability of medicinal products is a crucial issue of any healthcare system. Pharmaceutical industry, which is a global conglomerate of profit-driven private enterprises, needs much regulation and control from international and governmental agencies, to be able to fulfill its humanitarian mission efficiently. Serious concerns about local and regional pharmaceutical safety, fuelled by recent drug availability crisis, leads to conclusion that state support for mobilization of the local innovative potential in life sciences is desirable, particularly in a view of urgent need for revival of pharmaceutical active substance manufacturing.
PL
Dostępność produktów leczniczych jest kluczową kwestią każdego systemu opieki zdrowotnej. Przemysł farmaceutyczny, który jest globalnym konglomeratem prywatnych przedsiębiorstw nastawionych na zysk, potrzebuje wielu regulacji i kontroli ze strony agencji międzynarodowych i rządowych, aby móc skutecznie wypełniać swoją misję humanitarną. Poważne obawy dotyczące lokalnego i regionalnego bezpieczeństwa farmaceutycznego, podsycane niedawnym kryzysem dostępności leków, prowadzą do wniosku, że pożądane jest wsparcie państwa dla mobilizacji lokalnego potencjału innowacyjnego w naukach przyrodniczych, szczególnie w obliczu pilnej potrzeby ożywienia produkcji substancji farmaceutycznych.
EN
The aim of this study was to check out the impact that is casted by information intensive services on social sustainability performance and the impact of supply chain integration on social sustainability performance as well. The study took industry 4.0 implementation as a mediator to know the enhancement of that it causes with the impacts of information intensive services and supply chain integration on social sustainability performance. The study took a sample from Thailand's Pharmaceutical Industry and 306 individuals were selected in total. Moreover, the study analyzed the data and found out that the impact of information intensive services on social sustainability performance is significant and the impact of supply chain integration on social sustainability performance is significant as well. The study validated that industry 4.0 implementation is a significant mediator. The study has significance for the theoretical, practical and policy making sector as to practically implement information intensive services and supply chain integration in industries around the globe to enhance social sustainability performance. The study is however, short in its sector and sample selection.
PL
Celem tego badania było sprawdzenie wpływu usług intensywnie korzystających z informacji na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz wpływ integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. W badaniu wykorzystano implementację Przemysłu 4.0 jako mediatora, aby dowiedzieć się, jakie ulepszenie to powoduje wraz z wpływem usług intensywnie wykorzystujących informacje i integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. W badaniu pobrano próbkę z tajlandzkiego przemysłu farmaceutycznego i w sumie wybrano 306 osób. Ponadto w badaniu przeanalizowano dane i stwierdzono, że wpływ usług intensywnie wykorzystujących informacje na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego jest znaczący, a wpływ integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego jest również znaczący. Badanie potwierdziło, że wdrożenie przemysłu 4.0 jest znaczącym mediatorem. Badanie ma znaczenie dla sektora teoretycznego, praktycznego i kształtowania polityki w celu praktycznego wdrożenia usług wymagających dużej ilości informacji i integracji łańcucha dostaw w branżach na całym świecie w celu poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. Badanie jest jednak krótkie w swoim sektorze i doborze próby.
PL
Przedstawiono podstawy i dokonano przeglądu metod pozyskiwania związków bioaktywnych z materiałów roślinnych przez ekstrakcję płynami w warunkach nadkrytycznych za pomocą ditlenku węgla jako rozpuszczalnika. Opisano wpływ dodatku polarnego współrozpuszczalnika na przebieg ekstrakcji. Zaproponowano metodę optymalizacji parametrów procesu w skali przemysłowej z wykorzystaniem wyników badań w skali ¼-technicznej i modelowania matematyczno-statystycznego. Jako przykład praktycznego zastosowania tej metody przedstawiono wyniki badań i modelowanie procesu pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z nawłoci olbrzymiej.
EN
Fundamentals and a review with 36 refs. As an example of practical application of supercrit. fluid extn., the process for recovering biol. active compds. from goldenrod (Solidago gigantea) was presented in detail.
PL
Bio Laboratorium jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i świadczy kompleksowe usługi analityczne w zakresie B+R dla branż: farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej i innych.
EN
Based on the data of 121 listed pharmaceutical and drug companies in Bombay stock exchange of India Pharmaceutical sector for the period 2005-2016, this study tries to analyze the relationship between intellectual capital (i.e. Human Capital, Relational Capital, Structural Capital) with traditional measures of business performance (i.e. Productivity, profitability and market valuation). The empirical data have been collected from the audited financial statement of these 121 pharmaceutical companies. Among several methods of intellectual capital accounting, Pulic’s Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) is being used for the value creation efficiency measurement.Regression and correlation have been conducted for the set of variables representing the performance of the companies and Intellectual Capital. The analysis indicates that the relationship between the performance of a company’s Intellectual Capital (IC) and conventional performance indicators are varied. The findings suggest that the performance of a company’s IC can explain profitability, but not productivity and market valuation in India. In addition, the empirical analysis found that structural capital and relational capital were important factors which have a major impact on the profitability of the firms over the period of study. Thus reflecting the fact that the industry is more concerned about the technological knowledge and innovation. The outcome draws some significant implications for policymakers that will helps in enhancing the performance of the pharmaceutical sector.
PL
Na podstawie danych z 121 firm sektora farmaceutycznego zarejestrowanych na Bombajskiej giełdzie papierów wartościowych w Indiach w latach 2005-2016, autorzy próbują dokonać analizy związku między kapitałem intelektualnym (kapitał ludzki, kapitał powiązany, kapitał strukturalny) a tradycyjnymi miarami wydajności biznesowej (wydajność, rentowność i wycena rynkowa). Dane empiryczne zostały uzykane ze skontrolowanego sprawozdania finansowego 121 firm farmaceutycznych. Wśród metod związanych z rachunkowością kapitału intelektualnego do pomiaru efektywności tworzenia wartości wykorzystywano współczynnik wartości dodanej Pulica (VAIC). Dla zbioru zmiennych reprezentujących wydajność firm i kapitał intelektualny przeprowadzono regresję i korelację. Analiza wskazuje, że relacje pomiędzy wydajnością kapitału intelektualnego firmy (IC) a konwencjonalnymi wskaźnikami wydajności są zróżnicowane. Wyniki wskazują, że wydajność kapitału intelektualnego firmy może wyjaśnić rentowność, ale nie wycenę rynkową firmy w Indach. Ponadto analiza empiryczna wykazała, że kapitał strukturalny oraz kapitał powiązany były ważnymi czynnikami, które mają istotny wpływ na rentowność firm w badanym okresie, tym samym odzwierciedlając fakt, że przemysł jest bardziej zainteresowany wiedzą technologiczną i innowacjami. Wynik wskazuje na pewne znaczące konsekwencje dla decydentów, co przyczyni się do poprawy wydajności sektora farmaceutycznego.
EN
Until now, studies on the PPR’s intelligence have been focused mainly on international relations and the issue of defence. On the one hand, there were analyses of secret operations aimed at infiltration of political and military structures of NATO states and on the other, of attempts of secret exertion of influence on foreign agencies of the anti-systemic opposition (e.g. Solidarity) and, in wider sense, on the stance of the whole Polish community abroad. In general though, historians didn’t pay much attention to the intelligence’s activity in obtaining technological-exploitation documentation, samples, or utility models for the Polish science, industry, and, as a result, for the whole society. Still, judging only from the picture of scientific-technological department of the Ministry and its organisational evolution, we can say that it became a more and more important element of the PPR’s economy. In some fields of science, particularly in development and implementation, operations conducted on the territory of OECD countries by officers of the department generated considerable savings for the Polish State Treasury. An important addition to the assets of the PPR’s intelligence was co-operation and exchange of information with analogous services of other Comecon countries in the framework of socialist intelligence co-operation. This study concentrates on one of the most important, next to microelectronics and IT, aspects of activity of the Interior Ministry’s scientific-technological department. Intelligence channels supported consecutive governments of the PPR in avoiding high costs of licences and enabled access to solutions totally unavailable with foreign contractors. The subjects of operations were, inspired by the needs of the Institute of Pharmacy or chemistry industry, mainly antibiotics, vaccines, heart disease and immunologic drugs, as well as technologies used in transplantology. Other beneficiaries of those secret pursuits were also agriculture and animal husbandry, interested in GMO fertilizers, insecticides, or steroids for animals. Although the drowsy planned economy was not always able to manage innovative solutions, their illegal influx considerably improved PPR’s export balance and contributed to modernization of some segments of chemical industry.
EN
Pharmaceutical wastewater is one of the major complex and toxic industrial effluents containing little or no biodegradable organic matters. In this study, H2O2/UV based advanced oxidation process (AOP) was used to remove organic materials from pharmaceutical industry effluent. For the chemical oxygen demand (COD) removal radiation of medium pressure mercury vapor UV lamp was used in the presence of hydrogen peroxide (H2O2/UV). Results indicated that the efficiency of COD removal depends on the initial concentration H2O2, oxidation time and pH. The efficiency of COD removal at low H2O2con-centration was very low even coupled with UV light, which can be attributed to the low generation of hydroxyl radicals (OH). At high concentration of H2O2 (500 mg/dm3) and optimum pH (pH = 4), 87.6% removal efficiency could be achieved during 70 min oxidation. For high concentration of H2O2 (500 mg/dm3) at pH 3 and 7, the maximum COD removal efficiency was 28.5% and 15.2% respectively, indicating significant roles of pH and H2O2concentration in the process of COD removal.
15
Content available remote Środki smarne do zadań specjalnych. Przemysł spożywczy i farmaceutyczny
PL
Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oprócz normalnych funkcji właściwych wszystkim innym olejom i smarom muszą spełniać rygory sanitarne, tak aby zapewniać bezpieczeństwo żywności i leków.
16
Content available remote Kwas hialuronowy : budowa, właściwości i zastosowanie
PL
Kwas hialuronowy (HA) jest polisacharydem zbudowanym z powtarzających się jednostek disacharydów. W skład jednostki disacharydu wchodzi kwas D-glukuronowy i N-acetyloglukozamina połączone na przemian wiązaniami β-1,3- i β-1,4-glikozydowymi. HA występuje jako biopolimer o zróżnicowanej masie cząsteczkowej. W zależności od miejsca występowania i funkcji biologicznych wielkość cząsteczki mieści się w zakresie 104–107 Da. W organizmie ludzkim HA występuje w postaci soli sodowej, głównie w skórze, w ciałku szklistym oka oraz w pępowinie ludzkiej. Takie cechy HA, jak higroskopijność, biokompatybilność, elastyczność i sprężystość zapewniają mu szeroki zakres zastosowania w przemyśle kosmetycznym, biomedycznym oraz żywnościowym.
EN
A review, with 30 refs., of uses in cosmetics and medicine.
PL
Skórki pomarańczy, będące odpadem poprodukcyjnym przy pozyskiwaniu olejków eterycznych w przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji soku w przemyśle spożywczym, mają w swym składzie duże ilości hesperydyny. Wydzielono ją przez ekstrakcję i krystalizację oraz zastosowano z powodzeniem do rozpuszczania szczawianu wapnia zawartego w kamieniach nerkowych.
EN
Hesperidin was sepd. from orange pellets by extn. With petroleum ether and MeOH and by cryst. from 6% acetic acid and then used for dissoln. of kidney stones-contained Ca oxalate under circulation of the aq. soln., for retardation of Ca oxalate formation and for studying its antioxidant properties. Hesperidin showed a high Ca oxalate dissoln. Capacity.
PL
Przedstawiono tradycyjne, przemysłowe metody pozyskiwania pektyn oraz nowe sposoby ich wyodrębniania, wykorzystujące m.in. enzymy, promieniowanie mikrofalowe, fale ultradźwiękowe i płyny w stanie pod- i nadkrytycznym, a także zaprezentowano wiodące kierunki zastosowania pektyn w różnych gałęziach przemysłu, m.in. spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
EN
A review, with 67 refs., of methods for separation of pectins by extraction of plant material and their uses in foods, medicine, cosmetics, pharmaceuticals and food packaging.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące zastosowania masła shea w wybranych gałęziach przemysłu.
EN
A review with 51 refs.
20
Content available remote Liście maliny i jeżyny jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego
PL
W liściach 16, głównie polskich, odmian maliny właściwej (Rubus idaeus), maliny zachodniej (Rubus occidentalis) i jeżyny (Rubus fruticosus), pochodzących z dwóch zbiorów w dwóch sezonach wegetacyjnych, oznaczono sumaryczną zawartość (metoda Folina i Ciocalteu) oraz skład (HPLC) związków fenolowych. Dokonano również analizy aktywności antyoksydacyjnej liści (metoda FRAP i spektrometria EPR). Analizowane parametry zależały od odmiany rośliny i terminu zbioru liści. Badania pozwoliły wskazać liście maliny właściwej od miany ‘Polka’ oraz liście jeżyny jako najbogatsze w związki fenolowe i antyoksydanty.
EN
Leaves of 16 mostly Polish cultivars of red raspberry (Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis), and blackberry (Rubus fruticosus), collected twice within two seasons, were analyzed for the phenolics content (Folin and Ciocalteu assay) and compn. (high performance liq. chromatog.) as well as for their antioxidant activity (ferric ion reducing antioxidant power assay and electron paramagnetic resonance spectrometry). Significant differences between cultivars and between terms of harvests in all measured parameters were revealed. The leaves of red raspberry ‘Polka’ and of blackberry were the richest ones in phenolic and antioxidant compds.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.