Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mine construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Building of new hard coal mining always is a huge project, where we use lot of other companies, institutions, organizations, where cost is millions of zł and realizations is in very unfavorable environment for human. For realization that project we need a help in coordination of technology, bussines-finance environment or administration. That we create a system of managing project consisting of procedures, roles, procedures. A paper present example of that system, with was created for managing of project of building of new hard coal mining by one of the polish companies.
PL
Budowa nowej kopalni zawsze jest dużym przedsięwzięciem angażującym wiele innych firm, organizacji oraz urzędów, kosztująca setki milionów złotych i realizowana w niesprzyjającym człowiekowi środowisku. Realizując takie przedsięwzięcie niezbędne jest koordynowanie działań obejmujących czynniki środowiskowe, technologię, otoczenie businessowo-finansowe czy administrację. W artykule zaprezentowane zostały zasady, jakie zostały przyjęte dla zarzadzania projektem budowy nowej kopalni, realizowanym przez jedną z krajowych firm.
PL
Zmieniająca się struktura bazy surowcowej grona wydobywczego na wskutek wyeksploatowania terenów bogatych w złoża rud miedzi pociąga za sobą szereg zmian m.in. warunków i rodzajów eksploatacji czy charakteru procesu wydobywczego. Nowo pozyskane tereny i miejsca wydobycia mogą kształtować się w układzie poziomym (kopalnia odkrywkowa Sierra Gorda) lub układzie pionowym, czyli w głąb ziemi. W KGHM Polska Miedź S.A. ważny jest proces utrzymania ruchu, który nie stanowi w sobie samej „wartości dodanej”, ale jest ważnym komponentem w procesie wydobywczym. Wybór odpowiedniej koncepcji utrzymania ruchu, np. TPMi uwzględnienie turbulentności warunków eksploata-cyjno-wydobywczych wynikających np. z wyższych temperatur środowiska pracy maszyn decyduje o ich niezawodności. Diagnoza i prognostyka niezawodności oraz wpływy warunków na awaryjność maszyn dołowych powinny być poddawane czynnościom pomiarowo-badawczym w skali równie częstej, jak zmieniające się warunki eksploatacji.
EN
The changing structure of the raw material base of a mining cluster as a result of over exploitation of rich-in-copper ore mining are asentails a number of changes including conditions and types of operation and the nature of the mining process. The new lyacquiredl and sand mining are as may occupy the horizontal lines (the Sierra Gorda open-pit mine) or vertical ones, in other words, directing into the depths of the earth. In the KGHM Polska Miedź S.A. the process of maintenance is vital, it is not the„added value” init self, but it is an important component in the process of mining. Choosing the right concept of maintenance, for example TPM and taking into account the turbulent operational and mining conditions resulting from e.g. higher machine working environment temperatures decide about the question of their reliability. The diagnosis and prognosis reliability and the influence of conditions upon the underground machinery malfunction ought to be subjected to meas-urement-and-research actions on a scale as frequent as changing exploitation conditions.
PL
Artykuł opisuje doświadczenia JSW S.A. KWK Pniówek” związane z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pawłowice 1”. W artykule przedstawiono koncepcję rozbudowy kopalni oraz szczegółowo opisano podjęte działania, które doprowadziły do uzyskania koncesji. Zwrócono uwagę na znaczącą rolę władz samorządowych oraz społeczności lokalnej w procesie uzyskiwania koncesji. Uzyskane doświadczenia wskazują na fundamentalne znaczenie zrozumienie złożonej problematyki gospodarki złożami surowców energetycznych, oraz prowadzenia otwartego dialogu przez wszystkie strony procesu koncesyjnego.
EN
This paper describes the JSW S.A. KWK ‘Pniowek’ experience of the process of obtaining a concession for the extraction of coal and the methane as the accompanying mineral of ‘Pawlowice 1’ deposit. This article presents the concept of expansion of the mine and a detailed description of the undertaken actions which allowed to obtain the concession. Particular attention was paid to the importance of local authorities and the community in the process of obtaining this concession. The experiences obtained indicate the fundamental importance of understanding the complex issue of energy resource deposits’ management and open communication by each party involved in the process of obtaining the concession.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.