Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 140

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyższe harmoniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ oświetlenia LED na jakość pobieranej energii elektrycznej. LED-owe źródła światła zostały podzielone na trzy podstawowe grupy. Pierwsza, to oświetlenie domowe, do których zaliczamy różnego rodzaju wymienne żarówki. Druga grupa, to oprawy przemysłowe stosowane w biurach, zakładach przemysłowych, czy w budynkach użyteczności publicznej. Trzecia grupa, to oprawy stosowane do oświetlenia zewnętrznego ulic, skrzyżowań, chodników, parków. Przetestowano kilkanaście różnego rodzaju źródeł LED-owych, w których zmierzono prąd, napięcie oraz moc czynną, bierną i pozorną podstawowej harmonicznej, jak również wyższe harmoniczne prądów i napięć. Na tej podstawie sporządzono wykresy procentowej zawartości wyższych harmonicznych prądów oraz THDi pobieranego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono przesunięcia kąta fazowego pomiędzy napięciem i prądem dla podstawowej harmonicznej skutkującym poborem mocy biernej pojemnościowej. Zarejestrowano również przebiegi prądów i napięć pokazujące nie tylko odkształcenie prądu, ale również charakterystykę rozruchu opraw przemysłowych i drogowych.
EN
The article presents the impact of LED lighting on the quality of electricity consumed. LED light sources have been divided into three basic groups. The first is home lighting, which includes various types of replaceable bulbs. The second group includes industrial luminaires used in offices, industrial plants or public utility buildings. The third group includes luminaires used for outdoor lighting of streets, crossroads, sidewalks and parks. A dozen or so different types of LED sources were tested, in which the current, voltage and active, reactive and apparent power were measured, as well as the higher harmonics of currents and voltages. On this basis, graphs of the percentage of higher harmonic currents and THDi collected from the power grid were drawn up. The phase angle shifts between voltage and current for the fundamental harmonic, resulting in the consumption of capacitive reactive power, are presented. Current and voltage waveforms were also recorded, showing not only the current distortion, but also the starting characteristics of industrial and road luminaires.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odkształcenia prądów pobieranych przez wybrane urządzenia gospodarstwa domowego oraz możliwe skutki zaobserwowanych odkształceń.
EN
The article contains the reserach results of distortion of currents received by selected household devices and present possible effects observed deformation.
PL
Z uwagi na nieliniowość rdzenia magnetycznego dokładność transformacji indukcyjnych przekładników prądowych zależy od wartości indukcji magnetycznej, a zatem wartości skutecznej i kształtu prądu pierwotnego oraz obciążenia uzwojenia wtórnego. W artykule przedstawiono zastosowanie opracowanego systemu pomiarowego do wyznaczenia dodatkowego wpływu częstotliwości wyższej harmonicznej odkształconego prądu pierwotnego na wartości błędów prądowego i kątowego jej transformacji.
EN
Due to the non-linearity of the magnetic core transformation accuracy of inductive current transformers depends on value of the magnetic flux density and therefore the rms value and shape of the primary current and load of the secondary winding. The article presents application of developed measuring system to determine additional influence of frequency of higher harmonic of distorted primary current on values of current and phase errors of its transformation.
EN
The paper deals with an AC circuit containing the nonlinear load and a LC passive filter. Nonlinear load voltage at the power terminals proportional to the signum function of current is considered. The current-voltage characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). A quality analysis of the circuit voltages and currents was carried out. Distribution of active and reactive power for fundamental and higher harmonics in the circuit were also performed.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy rozkładu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
5
Content available remote Analiza wyższych harmonicznych generowanych przez lampy LED
PL
W artykule ukazano, jaki wpływ na parametry jakości energii w instalacjach zasilających mają elektroluminescencyjne źródła światła. Zamieszczono wyniki badań lamp LED wykonanych na trzonkach z gwintami E14 oraz E27. Przedstawiono uzyskane przebiegi napięć i prądów oraz charakterystyki widmowe wyższych harmonicznych prądu i porównano je z wytycznymi obowiązujących norm.
EN
In the paper shows how the electroluminescent light sources have an impact on energy quality parameters in power supply installations. The results of tests on LED lamps made on E14 and E27 bases are included. The obtained voltage and current waveforms as well as the spectral characteristics of higher harmonics of current were presented and compared with the guidelines of applicable standards.
PL
Kopalniane maszyny wyciągowe z napędami tyrystorowymi są bardzo specyficznymi, niespokojnymi, generującymi wyższe harmoniczne prądu odbiorami energii elektrycznej. Stosunkowo duża moc tych odbiorów rzutuje znacząco na jakość energii elektrycznej w układach zasilającorozdzielczych kopalń. Jednym z podstawowych problemów jest kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania techniczne w tym zakresie.
EN
Mining hoists with thyristor drives are very specific, distributive and current harmonics generating electric loads. The relatively high power of these loads significantly affects the quality of electricity in the mine's supply and distribution systems. One of the most important problems is reactive power compensation in a harmonic environment. The article presents general technical solutions in this area.
PL
W pracy analizowany jest obwód prądu przemiennego z przykładowym obciążeniem nieliniowym i filtrem biernym LC. Przyjęto obciążenie nieliniowe, którego napięcie na zaciskach zasilania jest proporcjonalne do funkcji signum prądu. Charakterystyka napięciowo - prądowa takiego obciążenia jest jednoznaczna (bez histerezy). Przeprowadzono analizę jakościową przebiegów napięć i prądów obwodu. Wykonano analizy przepływu mocy czynnej i biernej dla harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych w obwodzie.
EN
The paper deals with the AC circuit with an example of a non-linear load and an LC passive filter. The voltage on the nonlinear load terminals is proportional to the signum function of the current. The voltage - current characteristic of such load is unambiguous (without hysteresis). The quality analysis of the voltage and current waveforms of the circuit was carried out. The analysis of active and reactive power flow for fundamental and higher harmonics in the circuit were carried out.
8
Content available remote Switching overvoltage analyses under distorted supply voltage conditions
EN
This paper presents the impact of the higher harmonics presence in the supply voltage on the generated transient recovery voltage (TRV), which inherently appear between circuit breaker contacts (CB) after current interruption. In the current version the international standards from committees such as CIGRE or IEC are silent about this topic. The research presented in this paper, includes laboratory experiments and simulations, for ideal supply voltage conditions and the supply voltage with certain harmonic content. The black-box conductance model of electric arc, based on Cassie-Mayr equation was used for the simulations.
PL
Artykuł przedstawia analizę wpływu wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym na napięcie powrotne (TRV) pojawiające się między stykami wyłącznika po przerwaniu prądu. Motywacją do powstania artykułu stał się fakt, iż normy międzynawowych komitetów takich jak CIGRE czy IEC w obecnych wersjach nie poruszają tego zagadnienia. Artykuł zawiera wyniki analiz oraz eksperymentów laboratoryjnych dla warunków bez harmonicznych oraz z harmonicznymi obecnymi w napięciu zasilającym. W symulacjach zastosowano model łuku elektrycznego w oparciu o równania Cassiego – Mayra.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z przyłączaniem nowych punktów ładowania autobusów elektrycznych, wyzwań stawianym operatorom systemów dystrybucyjnych, a także oddziaływaniem układów ładowania autobusów elektrycznych na system elektroenergetyczny w kontekście zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną i jakości energii.
EN
This paper presents issues related to the connection of new charging points for electric buses, challenges faced by distribution system operators, as well as the impact of electric bus charging systems on the power system in the context of increased demand for electric energy and energy quality.
10
Content available remote Praca pieca łukowego AC w systemie elektroenergetycznym
PL
W artykule opisano instalację zasilania pieca łukowego prądu przemiennego. Elektryczny piec łukowy AC, ze względu na dynamiczny charakter pracy łuku elektrycznego, negatywnie oddziałuje na sieć zasilającą w postaci generowania wyższych harmonicznych, wahań napięcia oraz asymetrii. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów przeprowadzonych po stronie niskiego napięcia, gdzie nieliniowe prądy łuków są źródłem zaburzeń oraz w punkcie wspólnego przyłączenia sieci wysokiego napięcia. Instalacja pieca łukowego na poziomie średniego napięcia wyposażona jest w trójgałęziowy pasywny filtr wyższych harmonicznych, który spełnia podwójną funkcję: redukcji harmonicznych oraz kompensacji mocy biernej dla składowej podstawowej. Analizę pracy pieca łukowego AC przeprowadzono dla pełnego cyklu wytopu stali obejmującego stany roztapiania (pierwszy i drugi kosz złomowy) oraz rafinacji stali.
EN
The article presents the AC power supply installation. The AC electric arc furnace, due to the dynamic nature of the electric arc work, has a negative effect on the supply network in the form of generating higher harmonics, voltage fluctuations and asymmetries. Selected results of measurements on the low-voltage side are presented, where non-linear arc currents are a source of disturbances and at the high-voltage network connection point. The installation of an arc furnace at the medium voltage level is equipped with a three-branch passive higher harmonics filter, which has a dual function: harmonics reduction and reactive power compensation for the basic component. The analysis of AC arc furnace operation for the full steel smelting cycle including melting (first and second scrap bin) and refining is shown.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono obowiązujące rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustawy i rozporządzenia Polskie oraz normy w zakresie jakości energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości wyższych harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych oraz współczynnika mocy PF. Zaprezentowano wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez telewizory i monitory. Przedstawiono przebiegi prądów tych odbiorników w czasie pracy znamionowej oraz po wyłączeniu w tzw. funkcji czuwania. Przeanalizowano wpływ tych urządzeń na projektowanie i eksploatację nowoczesnej instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.
EN
This paper includes overview of present European Commission's regulations, European Parliament and European Council’s directives, Polish laws and regulations as well as standards in the field of power quality with particular reference to power factor PF and higher harmonic content in power network currents and voltages. The results of measurements of power quality parameters for loads such as TV sets and monitors have been presented. Time waveforms of currents for these loads during standard operation and in stand-by mode have been shown. The influence of such devices on design and exploitation of modern power networks, especially taking into account electrical safety, has been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji związane ze zjawiskiem „przecieku widma” w procesie oceny jakości energii elektrycznej. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką potrzeby analizy jakości energii elektrycznej oraz związanego z tą analizą zjawiska „przecieku widma”. Kolejno przedstawione zostały analizowane sygnały wraz z ich opisem funkcyjnym. Dla omówionych przebiegów przeprowadzono analizę widmową FFT z wykorzystaniem programu MATLAB. Podczas symulacji zmieniano częstotliwość sygnału badanego w zakresie dopuszczalnych odchyleń częstotliwości napięcia sieci określonych odpowiednią normą. Przy zmianie wspomnianego parametru monitorowano błędy pomiaru zawartości wyższych harmonicznych przy zastosowaniu wybranych okien czasowych. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents simulation results related to the phenomenon “spectrum leak” in the process of assessing the quality of electricity. At the beginning, the article discusses issues related to the problem of the need to analyze the quality of electric energy and the phenomenon of "spectrum leakage" associated with this analysis. Subsequently, the analyzed signals were presented along with their functional description. For the discussed runs, FFT spectral analysis was performed using the MATLAB program. During the simulation, the frequency of the tested signal was changed in the range of acceptable voltage deviations of the network defined by the appropriate standard. When changing the frequency, the error of measuring the content of higher harmonics was tested using window function. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czterech kompaktowych lamp LED z trzonkiem E27. Zbadano parametry jakości energii elektrycznej w obwodzie zasilającym diodowe źródło światła. Szczególną uwagę zwrócono na wyższe harmoniczne prądu oraz współczynnik zawartości wyższych harmonicznych. Omówiono zagrożenia jakie mogą wynikać ze stosowania dużej liczby elektroluminescencyjnych źródeł światła. Przytoczono również wymagania normy PN-EN 61000-3-2 dla oświetlenia LED w zakresie harmonicznych prądu. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników badań poszczególnych lamp LED z wymogami normy.
EN
The article presents the results of testing of four compact LED lamps with the E27 base. Power quality parameters were subject to the testing in the circuit which powered the LED light sources. Particular attention was paid to higher harmonics of current and the total harmonic distortion. The obtained testing results for the respective LED lamps were analyzed in comparison with the requirements of the IEC 61000-3-2 standard. Also has been presented the way to make lower THDI ratio in the lighting system where work this same LED lamps with E27 base. Additionally has been plotted the characteristics of THDI in the relation to the active power cooperating LED lamps.
14
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
15
Content available remote Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z analizą parametrów sieci wewnątrzzakładowej średniego oraz niskiego napięcia przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów automatyki budynkowej. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane ze strukturą systemów BMS i PME. W punkcie tym przedstawiona została struktura tych systemów. Dokonano ich porównania a także przedstawiono możliwości analizy przy wykorzystaniu analizatorów parametrów sieci. Kolejno przedstawiony i omówiony został schemat układu zasilającego zakładu przemysłowego w którym przeprowadzono badania. Przy tej okazji omówione zostały wybrane parametry związane z jakością energii elektrycznej. Dla celów odniesienia przytoczony został, symetryczny układ napięć i prądów służący za model teoretyczny. Przy tym zdefiniowane zostały współczynniki asymetrii napięć, prądów oraz współczynniki THD dla tych przebiegów . Następnie w artykule zostaje przedstawiony i omówiony tok procesu pomiarowego, którego wynikiem są zebrane wartości pomiarowe służące do określenia wybranych parametrów. Wartości te w dalszej części artykułu przyczyniają się do statystycznego określenia poziomów wartości wybranych parametrów. Na ich podstawie zostaje określona asymetria napięć oraz prądów, a także zawartości THD dla poszczególnych obiektów. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było statystyczne oszacowanie jakości zasilania oraz charakteru obciążenia dla poszczególnych transformatorów. Poza tym badania te pozwalają stwierdzić, które obiekty należy poddać dogłębnej analizie w celu określenia odbiorników, które w największym stopniu przyczyniają się do pogorszenia parametrów sieci wewnątrzzakładowej. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents the results of measurements related to the analysis of the parameters of the medium and low voltage in-house energy networks using modern building automation systems. At the beginning the article discusses issues related to the structure of BMS and PME systems. This section presents the structure of these systems. They were compared and the analysis possibilities were presented using network parameter analyzers. Next the diagram of the supply system of the industrial plant in which the tests were carried out is presented and discussed. On this occasion, selected parameters related to the quality of electricity were discussed. For reference purposes, a symmetrical system of voltages and currents has been quoted as a theoretical model. The voltage and current asymmetry coefficients as well as THD coefficients for these waveforms have been defined. Next, the article presents and discusses the direction of the measurement process, the result of which are collected measurement values used to determine the selected parameters. These values in the further part of the article contribute to the statistical determination of the levels of selected parameters. On their basis, the asymmetry of voltages and currents as well as the THD content for particular objects is determined. Thanks to the obtained measurement results, it was possible to statistically estimate the power quality and the character of the load for individual transformers. In addition, these research allow to determine which objects should be subjected to in-depth analysis to identify the receivers that contribute the most to the deterioration of the parameters of the in-house network. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and summary.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z ograniczaniem wyższych harmonicznych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej przy wykorzystaniu filtru aktywnego. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką filtracji wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu filtrów pasywnych i aktywnych w sieciach 0,4 kV. W punkcie tym dokonane zostało krótkie porównanie możliwych typów filtrów oraz ich charakterystycznych cech. Kolejno przedstawione zostały analityczne rozważania dotyczące filtracji wyższych harmonicznych w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej przy wykorzystaniu filtru aktywnego, które mają na celu przedstawienie zasady generowania napięć przez filtr aktywny oraz ukazanie złożoności procesu filtracji wyższych harmonicznych. Przy tym przedstawiony i omówiony został schemat wydzielonej części instalacji przemysłowej, która poddana została analizie przy wykorzystaniu analizatorów sieci PM870 a także oscyloskopu cyfrowego z możliwością analizy FFT. W celu zbierania danych z analizatorów wykorzystany został zainstalowany na obiekcie system BMS, który pozwolił na zebranie dużej liczby wartości pomiarowych. Dzięki zebranym danym możliwe było określenie poziomów wartości asymetrii napięć oraz prądów, a także zawartości THD w przebiegach prądów przed oraz za filtrem wyższych harmonicznych. Pozwoliło to na ukazanie realnego oddziaływanie filtru. Poza tym dokonano analizy FFT, na podstawie której można zaobserwować oraz określić udział poszczególnych harmonicznych w tych przebiegach. Analiza ta pozwoliła również na określenie wpływu odzysku energii przy wykorzystaniu prądnic asynchronicznych z układami przekształtnikowymi na jakość energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było określenie wpływu filtracji aktywnej na daną część sieci, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy stosowanie tego typu filtracji jest potrzebne, a może wręcz niezbędne. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents results of measurements related to the limitation of higher harmonics of a non-linear loads using an active filter. At the beginning the article discusses issues related to the problem of higher harmonics filtration using passive and active filters in 0.4 kV networks. Next, analytical considerations regarding filtration of higher harmonics in a three-phase, four-wire network using an active filter are presented to demonstrate the principle of generating voltage by an active filter and showing the complexity of higher harmonics filtration process. A diagram of a separate part of the industrial installation, which was analyzed using PM870 network analyzers as well as a digital oscilloscope with the function of FFT analysis, was presented and discussed. In order to collect data from the analyzers, the BMS system installed on the site was used, which allowed to collect a large number of measured values. Thanks to the collected data it was possible to determine the levels of voltages and current asymmetry, as well as the THD content in the current waveforms before and after the higher harmonic filter. This allowed to show the real impact of the filter. In addition, FFT analysis was performed, on the basis of which one can observe and determine the contribution of individual harmonics in these runs. This analysis also allowed to determine the outflow of energy recovery using asynchronous generators on the quality of electricity. Thanks to the results obtained, it was possible to determine the impact of active filtration on a given part of the network, as well as to answer the question whether the use of this type of filtration is needed or perhaps even necessary. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
18
Content available remote Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie jednofazowego zasilacza UPS, który oprócz funkcjonalności typowej dla tego typu urządzeń odznacza się dodatkowo możliwością aktywnej kompensacji przesunięcia fazowego i wyższych harmonicznych generowanych przez inne odbiorniki dołączone do tego samego węzła sieci elektroenergetycznej. W artykule zaprezentowano model opracowanej przez autorów części sterującej oraz silnoprądowej zasilacza UPS o strukturze typu VFI. W celu weryfikacji skuteczności działania proponowanego rozwiązania przedstawiono wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego układu dla różnych warunków pracy.
EN
The article presents the solution of the single phase Uninterruptible Power Supply (UPS), which except for a typical functionality for this kind of equipment, is distinguished by active compensation of a shift phase and higher harmonics, which are generated by other receivers, being connected to the same power network. The elaborated power circuit and also the control system of the presented UPS with VFI structure were described. In order to verify the effectiveness of the proposed solution, the chosen results of the simulation research is also shown.
19
Content available remote Methods for determining power losses in cable lines with non-linear load
EN
Harmonic currents in power cables cause additional power losses associated with phenomena that increase the temperature of the cable insulation and make its service life shorter. For these reasons, it is important to choose methods for determining active power losses, which ensure adequate computational accuracy. This paper compares the methods for determining active power losses on the example of a low voltage cable line supplying a non-linear load.
PL
Przepływ wyższych harmonicznych prądu przez linie kablowe skutkuje powstawaniem dodatkowych strat mocy czynnej związanych z ujawnianiem się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do wzrostu temperatury izolacji oraz skrócenia czasu jej życia. Z powyższych względów ważną kwestią staje się wybór metod wyznaczania strat mocy czynnej zapewniających odpowiednią dokładność obliczeń. W artykule przeprowadzono porównanie metod wyznaczania strat mocy czynnej na przykładzie linii kablowej niskiego napięcia zasilającej nieliniowe obciążenie.
PL
W artykule zaprezentowano strukturę oraz zasadę działania opracowanej koncepcji zasilacza UPS charakteryzującego się dodatkową możliwością aktywnej kompensacji równoległej, co jest zasadniczą różnicą w stosunku do powszechnie spotykanych tego typu urządzeń na rynku. Opisano zarówno model symulacyjny, jak wybrane podzespoły części silnoprądowej oraz sterującej układu eksperymentalnego (będącego jeszcze w fazie budowy). Autorzy przedstawią również wybrane wyniki badań obu modeli dla wybranych warunków pracy.
EN
In the article the elaborated simulation and exprimental model of the power electronics UPS converter with the possibility of active parallel compensation was described. The power circuits, control algorithms and the principle of working of presented UPS structure were presented. Also the chosen simulation and experimental results for chosen points were analyzed.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.