Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  styrofoam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Keramzyt i styropian jako lekkie wypełnienia nasypów drogowych
PL
W artykule opisano stosowanie lekkich wypełnień przy budowie lub naprawie nasypów na słabym podłożu oraz przeciążonych budowli. Opisano rodzaje stosowanych lekkich wypełnień. Omówiono przykłady praktyczne zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych.
EN
The paper describes the use of lightweight fills in construction or repair of embankments on soft soil and overloaded structures. It lists the types of light fills and presents examples of practical application of expanded clay and lightweight EPS block fills.
2
Content available remote Styropian na dachu płaskim - wskazówki dla architekta
3
Content available remote Szary styropian do termoizolacji fundamentów
PL
W artykule wymieniono zalety szarego styropianu, a także omówiono warunki prawidłowego projektowania izolacji cieplnej fundamentów. Wymieniono również zasady montażu płyt styropianowych.
EN
The article enumerates the advantages of grey expanded polystyrene (EPS), with a discussion of requirements for proper design of thermal insulation of foundations. There is also a presentation of the principles of EPS panel installation.
4
Content available remote Styropian hydrofobowy w izolacji cieplnej ścian fundamentowych
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie styropianu hydrofobowego oraz deklarowanej nasiąkliwości. Porównano obliczeniowe wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla ścian fundamentowych z drenażem i bez drenażu. Podano warunki osiągnięcia jak najlepszej izolacyjności cieplnej ścian fundamentowych.
EN
The article clarifies the concept of water-repellent EPS and declared absorption capacity. A comparison of calculated heat transfer coefficient values for drained and undrained foundation walls is presented. There is also a presentation of the criteria for accomplishing optimum thermal performance of foundation walls.
5
Content available remote Jak gruby powinien być styropian?
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów wykonania docieplenia. Analizie poddano projekt docieplenia pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, wzniesionego w latach 80. XX w. w konstrukcji wielkiej płyty Zwrócono uwagę na czynnik grubości materiału izolacyjnego. Rozważono zastosowanie tańszego styropianu o gorszych parametrach izolacyjnych oraz droższego o lepszych parametrach.
EN
The article presents the analysis of costs of building additional thermal insulation. The analysis concerns a thermal insulation project for a five-storey multi-family building originally erected in the 1980s as a prefabricated wall panel building. The insulation material thickness aspect is examined. The authors considered the use of cheaper EPS with worse insulation performance, and more expensive and better performing product.
6
Content available remote Szary styropian w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono zalety szarego styropianu w rozwiązaniach ETICS. Podano zalecenia odnoszące się do reżimu aplikacyjnego tych materiałów. Zwrócono uwagę na dokładne przestrzeganie zaleceń producentów. Wskazano perspektywy szarego styropianu na rynku polskim i europejskim.
EN
The article presents the advantages of grey EPS in ETICS solutions. Recommendations are given regarding application regimes for these materials. Attention is drawn to exact compliance with manufacturers’ recommendations. The perspectives of grey EPS on the Polish and European market are identified.
7
Content available remote Styropian grafitowy – właściwości i zastosowanie
PL
W artykule przedstawiono właściwości i zastosowanie styropianu grafitowego. Zwrócono też uwagę na wymagania dotyczące warunków jego montażu.
EN
The article presents the properties and applications of graphite expanded polystyrene. Attention is also drawn to requirements concerning installation conditions.
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne warstw materiałowych ścian zewnętrznych murowanych i wykonywanych w technologii drewnianej z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej. Wykonano analizę ścian murowanych i w technologii drewnianej w zakresie strat ciepła oraz oceny złączy w zakresie ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej. Sformułowano podstawowe kryteria w zakresie kształtowania układów materiałowych ścian zewnętrznych i ich złączy.
EN
The paper presents the characteristics of layers of materials of outside masonry walls and wooden technology walls, accounting for temperature and moisture protection requirements. Masonry and wooden walls were reviewed for heat losses and joints were assessed for risk of surface condensation. Basic criteria were defined for determination of layouts of materials for external walls and their joints.
9
Content available remote Styropiany z materiałem recyklingowym
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian biały w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropian grafitowy firmy Arbet (Polska). Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 firmy LaserComp (USA) dla grubości próbek l od około 10 do ok. 100 mm, przy czarnych (ε = 1) oraz błyszczących (ε = 0,04) brzegach próbki w zakresie temperatury od 0 do 50°C. W artykule wykazano znaczący udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie białym w kropki. Dodanie grafitu do perełek EPS w znaczący sposób redukuje udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie grafitowym.
EN
In the paper results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene (EPS), i.e. styrofoam are presented. White styrofoam in dots manufactured by Termoorganika (Poland) and graphite styrofoam manufactured by Austrotherm (Poland) were selected for investigations. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 (made by LaserComp, USA) for samples with a thickness l of from about 10 mm to about 100 mm, with black (ε = 1) and shining (ε = 0.04) sample's edges in the range of temperature from 0°C to 50°C. The study showed a significant share of heat transfer by radiation in white styrofoam in dots. Furthermore, the addition of graphite to the EPS beads significantly reduces contribution of heat transfer by radiation in graphite styrofoam.
EN
An attempt has been made to recycle Styrofoam waste to a novel functional polymer, Phenyl thiosemicarbazone surface (PTS). Polystyrene (PS) obtained from Styrofoam waste was acetylated and then condensed to PTS by reacting it with 4-Phenyl-3-thiosemicarbazide ligand and characterized by FT-IR spectroscopy and elemental analysis. Synthesized PTS was applied successfully for the treatment of lead contaminated water by batch extraction method. Sorption variables were optimized (pH 8, adsorbent dose 53mg, initial Pb(II) ion concentration 10mgl-1 and agitation time 90min) by factorial design approach. Lead uptake by PTS was found much sensitive to the pH of Pb(II) ion solution. The maximum removal (99.61%) of Pb(II) ions was achieved at optimum conditions. The Langmuir and D-R isotherm study suggested the monolayer, favorable (RL=0.0001-0.01) and chemisorption (E=20.41š0.12kJmol-1) nature of the adsorption process. The sorption capacity of PTS was found to be 45.25š0.69mgg-1. The FT-IR spectroscopy study showed the involvement of nitrogen and sulphur of thiosemicarbazone moiety of PTS for the uptake of Pb(II) ions by fi ve membered chelate formation.
12
Content available remote System ze styropianem czy z wełną mineralną?
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze właściwości materiałów termoizolacyjnych stosowanych w systemach ociepleń - styropianu i wełny mineralnej. Omówiono ich zalety i wady i w związku z nimi podano zalecane miejsca zastosowania tych systemów.
EN
The article presents the most important properties of thermal insulation materials used in thermal insulation systems - expanded polystyrene and mineral wool. It discusses their advantages and disadvantages, as well as the recommended places of application for these systems, which are related to their pros and cons.
PL
W artykule omówiono zagadnienie modelowania procesu spieniania polistyrenu w potokowym węźle spieniania. Część wstępna zawiera wprowadzenie do problematyki procesu spieniania polistyrenu. W dalszej części omówiono metodę pomiaru gęstości spienionego polistyrenu, a zebrane dane pomiarowe wykorzystano do opisu matematycznego procesu z pomocą modelu Wienera oraz identyfikacji opóźnienia transportowego obiektu.
EN
The paper presents the problem of blowing the expandable polystyrene in a continuous pre-expander. The first part of the paper introduces the problem and describes all physical phenomena involved in the expanding of raw polystyrene beads and in particular it explains the way the continuous pre-expander operates. The next part presents the method for measuring the expanded polystyrene density (system output) which uses a dedicated automatic weighing system. This weighing system has been installed in a real-life plant manufacturing the polystyrene foam at the industrial scale. It allows collecting the measurement data to identify the transportation delay in the process. The influence of the pre-expander chamber volume on the delay is examined. In the main part of the paper the dynamics of the polystyrene expanding process is identified. For this purpose the Wiener model containing an input linear dynamical part and output static nonlinearity is used. Computations are performed by means of the System Identification Toolbox of Matlab. The obtained model reasonably agrees with the real process data.
14
Content available remote Silnie obciążona posadzka na styropianie
PL
W chłodni zaprojektowano posadzkę obciążoną ruchomymi regałami wysokiego składowania ustawionymi na szynach. Na etapie realizacji okazało się, że zamiast styropianu EPS 200 ułożono styropian podposadzkowy typu EPS 150.
15
Content available remote Izolacje z pianki poliuretanowej na tle wyrobów z wełny mineralnej
PL
W numerze l 1/12/2010 miesięcznika "IZOLACJE" ukazał się artykuł przygotowany przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "S1PUR"11. Przedstawione w nim wybiórczo dane porównawcze izolacji z pianki poliuretanowej (PUR/P1R), wełny mineralnej [MW] i styropianu [EPS] mogą Czytelnika wprowadzić w błąd, dlatego wymagają komentarza.
PL
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie ze styropianu [EPS] według wytycznych normy PN-EN 13172:2008 [1] podlegają trzeciemu syste-mowi oceny zgodności, którego przeprowadzenie należy głównie do producenta. Zadania laboratorium notyfikowanego ograniczają się do wykonania najważniejszych badań dotyczących np. wartości oporu cieplnego/współczynnika przewodzenia ciepła, wytrzymałości na ściskanie oraz reakcji na ogień. Pozostałe badania powinien wykonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 13163:2009 [2], Rozdział 7 "Ocena zgodności" oraz PN-EN 13172:2008 [3], Załącznik ZA Postanowienia Dyrektywy UE.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw / w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian w kropki firmy Termoorganika (Polska) o gęstości 15 kg-m. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową o niskiej emisyjności. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie.
EN
Measurement results of the thermal conductivity reduction effect k (l) are presented for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene, i.e. styrofoam (EPS). The dotted styrofoam with the density of 15 kg m-3, produced by Termoorganika (Poland), has been chosen for the investigations. The examinations were carried out with black and shining sample edges by using Fox 314 plate instrument. The black edges were provided in the measuring instrument. The shining effect has been obtained by covering each sample with a thin aluminium foil of low emissivity. The investigations play the essential role in practice because the styrofoam is a popular material applied for thermal insulation in the building industry.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) styropianu dla próbek złożonych z kilku warstw i dodatkowo przedzielonych foliami aluminiowymi. Do badań wybrano styropian w kropki firmy Termoorganika (Polska) o gęstości 15 kg m-3 [3]. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową, która służy do pakowania produktów spożywczych. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie.
EN
The measurement results are presented concerning the thermal conductivity reduction effect k(l) for polystyrene samples composed of several layers and forming sandwich structure with additional aluminum foils. The dotted styrofoam with the density of 15 kg m-3 and manufactured by Termoorganika (Poland) has been selected [3]. The investigations were carried out by using the 314 Fox plate apparatus with samples having either black or shiny edges. Black edges were provided in the instrument itself. Shiny edges were obtained by wrapping each sample with aluminum foil used for packaging of food products. The foil was also used in the sandwich structure. The study is significant in practice because styrofoam is a popular material applied for the thermal insulation in the building industry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych w zakresie wyznaczania współczynnika dyfuzji pary wodnej oraz współczynnika przewodności cieplnej dla styropianu. Celem badania było określenie zmiany wartości wymienionych parametrów, która była wynikiem modyfikacji mechanicznych struktury materiału.
20
Content available remote Zanim styropian otrzyma znak CE...
PL
Podstawą do znakowania CE wyrobu do izolacji cieplnej ze styropianu EPS lub XPS jest ocena jego zgodności z wymaganiami odpowiedniej normy europejskiej, przy czym do tej oceny należy włączyć system zakładowej kontroli produkcji oraz wstępne badania typu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.