Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekorozwój
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The origins of agriculture can be attributed, among others, to biodiversity. The emergence of new, more productive varieties and breeds resulted from combining the adaptation capacities of organisms with human intellect. Today, this component of cultural heritage requires special legal protection and sustainable use for the benefit of present and future generations.
PL
Początki rolnictwa uwarunkowane były m.in. bioróżnorodnością. Pojawienie się nowych, bardziej produktywnych odmian i ras wynikało z połączenia zdolności adaptacyjnych organizmów z ludzkim intelektem. Obecnie ten element dziedzictwa kulturowego wymaga szczególnej ochrony prawnej i zrównoważonego użytkowania z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.
EN
One of the most popular ideas behind development at all levels of management in recent years is sustainable development. This study attempts to analysis financial determinants of sustainable development in local governments. The paper included to analyse and evaluate budgetary revenues and expenditures on environmental protection in local government entities, their operational and total sustainability, based on the data obtained from the Central Statistical Office of Poland collected in Local Data Bank. The historical data collected in the study allowed for ex-post analysis, calculation of the necessary indicators and assess them in the years 2008-2014. The analysis was carried out through comparison, and the data for local governments in gminas of the Silesian Voivodeship were compared to arithmetic means of gminas in total in Poland.
PL
Jedną z najpopularniejszych idei przyświecających rozwojowi na wszystkich poziomach zarządzania staje się w ostatnich latach zrównoważony rozwój. W opracowaniu podjęto rozważania na temat finansowych uwarunkowań ekorozwoju samorządów lokalnych. Przeprowadzono badania własne obejmujące analizę oraz ocenę dochodów i wydatków budżetowych JST poniesionych na ochronę środowiska, ich operacyjna i całkowitą zdolność do ekorozwoju na podstawie danych GUS zgromadzonych w Banku Danych Lokalnych. Zebrane dane historyczne umożliwiły podjęcie analizy ex-post, obliczenie wskaźników oraz dokonanie ich oceny w latach 2008-2014. Analiza została przeprowadzona w ujęciu porównawczym, dane samorządów gminnych w województwie śląskim odniesiono do średnich arytmetycznych dla gmin ogółem w Polsce.
PL
Obchodzimy 30 rocznicę opublikowania Raportu Brundtland, 25 rocznicę Szczytu Ziemi w Rio, 15 rocznicę Szczytu Ziemi w Johannesburgu, 5 rocznicę Szczytu Ziemi w Rio. Zapewne za następne 10, 30 i 50 lat będziemy obchodzić kolejne rocznice związane z ekorozwojem, przy czym znamienną refleksją jest ta: że mimo upływającego czasu nie zmniejszyła się cywilizacyjna presja na środowisko naturalne, biosferę człowieka. Istotnym jest zarówno przyjęcie nowego modelu ekonomicznego, jak i jego wdrożenie w życie w skali makro. Szczęście narodowe brutto, ekonomia buddyjska, życie ukierunkowane na „być, a nie mieć” to rozwiązania znane i funkcjonujące od wielu lat. Celem eseju jest podjęcie zagadnienia możliwości zastąpienia modelu ekonomicznego funkcjonującego na świecie, także w kontekście przekształcenia poczucia świadomości w świadome działania.
EN
As we celebrate the 30th anniversary of the publication of the Brundtland Report, the 25th anniversary of the Earth Summit in Rio, the 15th anniversary of the Earth Summit in Johannesburg, 5th anniversary of the Earth Summit in Rio. There is no doubt that within next 10, 30 and 50 years, we will celebrate another anniversary associated with eco-development. However it is quite significant that despite the passage of time civilization pressures on the environment and human biosphere has not diminished. It is essential to adopt and enact a new economic model on the macro scale. Gross national happiness, Buddhist economics, life-oriented on "to be and not to have" is a solution known and functioning for many years. The aim of the essay is to rise the issues about the possibility of replacing the economic model existing in the world regarding transformation of a sense of awareness into conscious actions.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
9013--9020, CD3
EN
Free flow of knowledge, common access to scientific information and development of modern technology have accelerated the industrialization of many countries. Growth of production and its results have been justified and substantiated by economic and technical advantages. Economical development has been used as the more important in the process of meeting human’s needs. The quality of production itself has been treated secondarily. The economical growth has easily destroyed balance in the world of natural environment. Programs performed by UNESCO have led to the creation of scientific concepts of harmonic development and environmental protection (ecodevelopment).
PL
Swobodny przepływ wiedzy, powszechny dostęp do informacji naukowych i rozwój nowoczesnych technologii znacznie przyspieszył uprzemysłowienie wielu państw. Wzrost produkcji i jego skutki często uzasadniano i usprawiedliwiano korzyściami ekonomicznymi i technicznymi. Rozwój ekonomiczny rozpowszechniano jako ważniejszy w procesie zaspokajania potrzeb człowieka. Jakości samej produkcji traktowano wtórnie. Rozwój gospodarczy szybko jednak zaburzył w świecie równowagę środowiska naturalnego. Programy realizowane przez UNESCO spowodowały z czasem powstawanie naukowych koncepcji dotyczących harmonijnego rozwoju i ochrony środowiska (ekorozwoju).
5
EN
The paper shows, that the hopes associated with globalisation, which were also supposed to overcome the effects of the ecological crisis, have not been fulfilled. This situation is associated with the fact that nowadays the biggest influence on the functioning of the global ecosystem is by man himself, who exists simultaneously in two environments: social and cultural. According to the author, all crises are global and furthermore embrace both environments in which man functions. Therefore, people are most at risk to pay for every crisis, including the ecological one. Human communities would be able to function in any environment, if they accept and implement sustainable development, which includes the functioning of the anthroposphere and the biosphere at the same time. Communities which were unable to do so, collapsed and even disappeared. In conclusion, the author claims that even today there is such a requirement. Today’s advocated sustainable development ensues from our species’ historical experiences. The implementation of sustainable development could provide the best optimal develop-ment conditions for both mankind and the natural environment.
PL
Autor wskazuje, że nadzieje związane z globalizacją, która miała doprowadzić także do przezwyciężenia skutków kryzysu ekologicznego, nie spełniły się. Taki stan rzeczy wiąże z faktem, że współcześnie największy wpływ na funkcjonowanie ziemskiego ekosystemu ma sam człowiek egzystujący równoległe w dwóch środowiskach: społecznym i kulturowym. Zdaniem autora wszystkie zjawiska kryzysowe mają zasięg globalny, a ponadto obejmują oba środowiska, w których funkcjonuje człowiek. Dlatego każdy kryzys, w tym i ekologiczny, jest dotkliwie odczuwalny zwłaszcza przez ludzi. Społeczności ludzkie potrafiły funkcjonować w każdym środowisku, jeśli były w stanie przyjąć i realizować jakąś postać zasady zrównoważonego rozwoju, która obejmowała zarazem funkcjonowanie antroposfery i biosfery. Społeczności, które tego nie potrafiły, upadały a nawet ginęły. Autor w konkluzji stwierdza, że również obecnie istnieje taki wymóg, a zatem propagowana współcześnie zasada zrównoważonego rozwoju jest konsekwencją doświadczeń historycznych naszego gatunku i najlepszą drogą dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju zarówno dla ludzkości jak i środowiska naturalnego.
6
Content available Food Safety and Sustainable Development
EN
Genetic engineering is most often (and apparently rightly) associated with modern agriculture and food production. But besides the real and potential advantages derived from manipulating genes of living organisms, related threats should also be noted. Food and food production provides the basis for the existence and functioning of our civilisation. Tools used by man to sustain his existence affect the environmental conditions which, in turn, determine the production capacities and availability of natural resource diversity. Therefore, human life depends on it. Their careful use will ensure development, while a lack of prudence or control over undertaken actions may have serious economic and ecological consequences.
PL
Inżynieria genetyczna najczęściej (i chyba słusznie) jest kojarzona z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych i potencjalnych korzyści płynących z manipulowania genami organizmów żywych należy dostrzec niebezpieczeństwa z tym związane. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania naszej cywilizacji. Od narzędzi jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o możliwościach produkcyjnych i dostępności różnorodności bogactw natury. Od tego zależy więc byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
EN
The article describes activities, which consist of reducing the amount of polymer wastes generated in the production cycle of the installation system. The main goal of the described case is to find a method to reduce the amount of polymer waste generated in the process of production. Minimization of the waste is one of the most important elements of introducing the Clean Production rules for enterprises. The Clean Production is a good background for the implementation of legislation which is binding in Poland and European Union and which concerns evaluation of environment management system.
PL
W artykule opisano działania polegające na ograniczaniu ilości odpadów polimerowych powstających w cyklu produkcyjnym systemów instalacyjnych. Głównym kierunkiem w opisywanym przykładzie było znalezienie metody zmniejszającej powstawanie ilości odpadów w samym procesie produkcyjnym. Minimalizacja odpadów jest jednym z ważniejszych elementów wdrażania zasady Czystszej Produkcji w przedsiębiorstwie. Czystsza Produkcja stanowi dobre przygotowanie do wprowadzenia regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej, dotyczących oceny systemu zarządzania środowiskiem.
PL
Intensywny rozwój obszarów metropolitalnych wyzwala proces aktywizacji stref wzajemnego oddziaływania zwanych buforowymi. Na szczególną uwagę zasługuje obszar nad rzeką Barycz, która łączy się z Odrą przed Głogowem. Od wieków strefy te traktowano jako rezerwę zasobów przyrodniczych i dobre miejsce do rozwoju gospodarki leśno-rolnej. Liczne przekształcenia polityczne i społeczne nie pozwoliły na rozwój gospodarczy mikroregionu, pomiędzy miastami węzłowymi Leszno, Głogów i Rawicz (strefa LGR). Wielokulturowość i tradycje tych terenów zostały wzmocnione po drugiej wojnie światowej, kiedy osiedlili się Polacy z ziem wschodnich. Obecne zmiany infrastrukturalne i budowa szybkich połączeń komunikacyjnych wprowadzają nowe warunki dostępności do terenów cennych pod względem przyrodniczym i kulturowym. Oddziaływania obszarów metropolitalnych Poznania i Wrocławia oraz regionu Lubuskiego stwarzają nowe możliwości rozwoju stref buforowych o znaczeniu komplementarnymi ponadregionalnym.
EN
The intense development of metropolitan areas is causing the activation process of the interacting (buffer) zones. The special attention deserves the area on the Barycz river, which meets the river Odra before Głogów. Since centuries these zones have been treated as the reserve of natural resources and the good place for the forest and agricultural economy development. Numerous political and social transformations did not allow the economic development of microregion, concluded between the cities: Leszno, Głogów and Rawicz (LGR zone). The multiculturalism and traditions of these areas have been strengthened after the Second World War when Poles from eastern land settled. Present infrastructure changes and the construction of fast transport connections facilitate the access to the areas valuable in terms of culture and nature. Strong development of the Poznań and Wrocław metropolitan areas and the Lubuski region creates the new opportunities for the buffer zone development in complementary and international meaning.
PL
Koncepcja rozwoju zrównoważonego odnosi się do wszystkich form obszarów przyrodniczo cennych oprócz rezerwatów przyrody i parków narodowych (ochrona ścisła), w stosunku do których zastosowanie znajduje koncepcja ekorozwoju. Jest to związane z tym, że dla rezerwatów przyrody i parków narodowych zachwiana jest harmonia ładów (ekologicznego, ekonomicznego, społecznego, instytucjonalnego i przestrzennego), dominującym tu ładem jest ład środowiskowy (ekologiczny).
EN
National parks, nature reserves, landscape parks, areas of protected landscape, Natura 2000 areas, monuments of nature, documentation sites, ecological arable lands, landscape-nature protected complexes, flora, fauna and fungi protection forms, botanical gardens, strolling and recreational park, greenstone, urban park, cultural park, historical garden-park, eco-ton, river valley, geo-park, small nature enclave, ecological corridors. Sustainable development concept refers to all forms of ecologically valuable areas, except from nature reserves and national parks (strict protection), to the ones where eco-development concept is applied. The set of sustainable development and eco-development indicators will constitute an information source about the accomplishment level of this concept within natural valuable areas. The aim of this article is to introduce an original proposition of sustainable development and eco-development indicators system.
11
Content available remote Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju
PL
Pojęciu zrównoważony rozwój (inaczej ekorozwój) międzynarodowego znaczenia nadał głośny raport: Nasza wspólna przyszłość (Our Common Future), noszący nazwę też Raportu Brundtland, od nazwiska przewodniczącej komisji Gro Harlem Brundtland, która ten raport opracowała. Zrównoważony rozwój został zdefiniowany w tym raporcie jako: Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W literaturze spotyka się wiele zmodyfikowanych definicji zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto odwołać się do definicji ONZ: Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.
EN
The basic concept of sustainable development is presented, and intra- and intergenerational justice is discussed. The role of environmental monitoring in a protection of the environment is shown. A suitable performance of analytical procedures has been recommended to assure a minimalisation of their influence on pollution of the environment.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy problematyki związanej z logistycznym systemem gospodarki odpadami podczas przeprowadzonych badań na terenie małej gminy województwa podkarpackiego. Poruszone zostały problemy logistyki zagospodarowania odpadów na wybranym przykładzie.
EN
Presented article concerns problems connected with logistic system of the waste management while carrying out of the research on the area of the small urban community of the podkarpackie voivodship. An issue raised in the article concerns logistics of the waste management which are presented on the chosen example.
EN
The paper presents scientific-educational and sport-recreational values of an abandoned quarry of the Carpathian sandstones in Kozy (Bielsko-Biała region), paying special attention to possibilities of its wide-defined touristic reclamation in accordance with rules of the sustainable development.
PL
Artykuł omawia naukowo-dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne walory nieczynnego kamieniołomu piaskowców karpackich w Kozach k. Bielska-Białej, pod kątem możliwości jego zagospodarowania turystycznego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
PL
Okres występowania zatłoczenia ulic w miastach stale się wydłuża, powodując wzrost strat czasu uczestników ruchu. Pojazdy oczekujące na przejazd stają się przyczyną wzrostu hałasu i zużycia paliw oraz większej emisji szkodliwych substancji do otoczenia na obszarze występowania kongestii. Jak pokazują doświadczenia z wielu krajów rozbudowa układu ulic poprzez dodawanie kolejnych pasów ruchu nie przynosi rezultatu. Jednym z sugerowanych rozwiązań globalnego problemu staje się zrównoważony rozwój. Poniżej przedstawiono możliwości równoważenia ruchu we współpracy z rozwiązaniami telematycznymi i ich wpływ na zarządzanie mobilnością w mieście.
EN
The period when the congestion in the streets of the cities occurs has been consistently extending causing the increase of losses incurred by the traffic participants. The vehicles in a standstill have caused an increase of noise, of fuel consumption and of the harmful emissions at a relatively small territory where congestion takes place. The experience from a number of countries proves that the extension of the road layout by adding additional traffic lanes does not bring about the desired result. One of the suggested solutions to the global problem is the sustainable development. The implementation of the assumptions of the sustainable development of transportation requires undertaking the actions towards the modification of the model structure of traffic. The paper presents the possibilities of balancing the traffic and their influence on the management of mobility in the cities.
15
Content available Rozwój zrównoważony- niepewna przyszłość
PL
Pojęcie ekorozwoju pojawiło się w 1972 r. na I konferencji ONZ "Środowisko i rozwój", ale po raz pierwszy zdefiniowano tę koncepcję dopiero w 1987 r. w Raporcie Brundtland "Our Common Future", gdzie przedstawiono pojęcie zrównoważonego rozwoju (sustainable development). W artykule przedstawiono zachowanie środowiska i jego zasobów naturalnych, możliwości poprawy warunków życia i bezpieczeństwa wszystkich ludzi, także wobec wzrostu światowej populacji oraz możliwości i ograniczenia rozwoju zrównoważonego. Autor konstatuje, że trudno dokładnie przewidzieć, jakie problemy i w jakim stopniu zostaną przez obecne pokolenia rozwiązane, a jakie pozostaną przyszłym. Jednak, tak jak nieprzewidywalne są procesy zachodzące w ekosystemach, czy w systemach społecznych, tak samo nieprzewidywalna jest pomysłowość i innowacyjność człowieka w pokonywaniu trudności.
EN
The concept of the eco-development came into being at Ist United Nations Conference on "Environment and development" in 1972, but this concept was formulated and defined for the first time in 1987 in the Brundtland report "Our Common Future", in which the idea of sustainable development was presented. This paper presents the preservation of the environment and its natural resources, possibilities for improving living conditions and safety of all human beings also against the world population growth as well as the potentials and constraints of sustainable development. The author states that it is difficult to predict precisely which problems and to what extent will be solved by the present generations, and which will be left for the next ones. However, human inventiveness and innovative approach to overcome difficulties are as unpredictable as processes occurring in ecosystems or social systems.
PL
Artykuł zawiera omówienie zagadnienia identyfikacji kultury organizacyjnej i świadomości ekorozwojowej mikroprzedsiębiorstw regionu świętokrzyskiego w 2008 roku. Ekorozwój i związana z nim świadomość stanowi podstawę tworzenia kultury ekorozwojowej przedsiębiorstw.
EN
It concerns article problem of identification of organizational culture and in 2008 year consciousness region saint cross sustainable development microenterprises. Sustainable development and related with before consciousness presents base of creation of culture enterprise sustainable development.
17
Content available remote Energia odnawialna w zrównoważonej polityce UE
PL
W pracy omówiono problem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej i bardzo ważnego elementu tego rozwoju, jakim jest zaopatrzenie energetyczne. Energetyka, opierająca się na odnawialnych źródłach energii, jest wiodącą i perspektywiczną technologią walki z globalnym ociepleniem, jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju współczesnej cywilizacji. Energetyka odnawialna należy do najczystszych i ekonomicznie efektywnych technologii energetycznych.
EN
This study emphasizes the problems of sustainable socioeconomic growth in the European Union and a very important element of this growth, which is energy supply. Energy sector based on renewable energy sources, is a leading and prospective technology of fighting global warming, one of the biggest challenges faced by the contemporary civilization. Renewable energy belongs to the cleanest and most efficient, in economic sense, energy technologies.
18
Content available remote Challenges for ecotourism development in Cukurova Delta biosphere reserve, Turkey
EN
The Cukurova Delta represents internationally important coastal strip ecosystems and is located in the south-eastern part of the Mediterranean Sea in Adana city, Turkey. The Delta includes the largest natural sand dune ecosystems in the country; therefore, it contains valuable habitats of many species e.g. water birds and internationally threatened sea turtles. Unfortunately, the biodiversity of the Delta is threatened due to various reasons such as intensive agriculture, overgrazing and conflicts between biodiversity conservation and sustainable development in the region. Considering these constraints, a European Union Life Project was carried out to assist in conserving the biodiversity, minimizing the negative impacts on natural resources and designing a sustainable development strategy in the Delta. Ecotourism potential of the Delta was investigated within the framework of the project to contribute to the biodiversity conservation and support local strategies for sustainable development. Relevant data were collected by interviews with target groups and fieldwork conducted in the Delta. The results show that the Delta includes a great potential (e.g. coastal strip, rich flora and fauna) for ecotourism development in the region. Finally, potential challenges for ecotourism development in the region were examined. Major ones include: establishment of an ecotourism committee and economic strategies and mechanisms.
PL
Delta Cukurova to przybrzeżny pas ekosystemów o międzynarodowym znaczeniu, znajdujący się przy południowo-wschodniej części Morza Śródziemnego w mieście Adana w Turcji. Jest to zarówno największy naturalny ekosystem wydmowy w kraju, jak również naturalne środowisko wielu cennych gatunków, takich jak ptaki wodne oraz żółwie morskie, którym grozi wyginięcie. Niestety zróżnicowanie biologiczne tego rejonu jest poważnie zagrożone z takich powodów, jak: intensywne rolnictwo, nadmierne wypasanie zwierząt roślinożernych, a także ciągły rozwój regionu. Ze względu na powyższe zagrożenia Unia Europejska zapoczątkowała projekt zatytułowany "Życie", mąjący na celu ochronę bioróżnorodności, minimalizację negatywnych czynników wpływąjących na zasoby naturalne oraz efektywny plan strategii rozwoju regionu. W ramach projektu zbadano potencjał ekoturystyki w regionie Delty, aby wspomóc zachowanie bioróżnorodności oraz lokalne strategie rozwoju. Przeprowadzono również odpowiednie prace w terenie oraz zebrano dane w grupach docelowych. Ich rezultaty dowodzą, iż Delta posiada wielki potencjał ekoturystyczny: przybrzeżny pas, bogata fauna i flora. Zbadano również ewentualne wyzwania dla rozwoju ekoturystyki w regionie. Należą do nich ustanowienie komitetu do spraw ekoturystyki oraz mechanizmy i strategie gospodarcze.
19
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z koncepcją zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do łańcuchów dostaw. Zdefiniowano termin -zrównoważony rozwój. Omówiono zagadnienia zrównoważonego rozwoju w jednostkach przemysłowych. Scharakteryzowano studia przypadków, opisane w literaturze. Przedstawiono procedurę dziesięciu kroków w budowaniu sprawnych, nowoczesnych łańcuchów dostaw. Opisano elementy teorii dóbr publicznych w zrównoważonym rozwoju. Artykuł zakończono wnioskami.
EN
The paper presents problems of the concept of the sustainable development in relation to the logistics supply chains. The concept of the sustainable development was defined and the problems of the sustainable development in the industrial enterprises were discussed. The paper presents case studies described in the literature. The author presented the ten-steps-procedure of building effective and modern logistics supply chains. Finally the elements of the theory of public good in the concept of the sustainable development were described. The paper ends with conclusions.
PL
Artykuł prezentuje pojęcie i sposoby mierzenia różnorodności biologicznej oraz jej znaczenie, jako wskaźnika zrównoważonego rozwoju i ekorozwoju. Ocena bioróżnorodności może być przeprowadzana na różnych poziomach organizacji przyrody. Najwięcej używanych obecnie wskaźników jest związanych z różnorodnością gatunkową oraz ekosystemową (krajobrazową). Stwierdzono, że wskaźniki dotyczące stanu środowiska przyrodniczego mają zasadnicze znaczenie przy ocenie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, którego ważnym celem powinno być zahamowanie tempa wymierania gatunków na Ziemi.
EN
The article presents the concept and modes of measurement of biological diversity as well as its significance as an indicator of sustainable development and ecodevelopment. Estimation of biodiversity can be carried out on various levels of organisation of nature. The majority of currently used indicators are linked to species and ecosystem (landscape) diversity. It has been established that indicators concerning the state of the natural environment are of great importance for evaluation of fulfilment of the assumptions of sustainable development, for which the important goal should be the restriction of the rate of species extinction on Earth.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.