Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anisotropic etching
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with wet chemical anisotropic etching of Si(hkl) wafers in KOH solutions containing isopropyl alcohol. The impact of KOH and alcohol concentrations on the etch rates of (hkl) planes is shown. The effect of KOH concentration in pure KOH solutions resembles the one in KOH solutions non-saturated with alcohol and is different from the one in KOH solutions saturated with isopropanol. The increase in alcohol concentration in the etching solution generally reduces the etch rates of the selected (hkl) planes. However, when the alcohol concentration reaches the saturation level, the (100) and (311) etch rates increase. This is difficult to explain since the increased alcohol concentration should cause enhanced adsorption of the alcohol molecules on Si surface, as it is suggested by surface tension measurements. Thus, the denser adsorption layer should lead to the etch rate reduction. The influence of isopropanol concentration on the morphology of the (hkl) surfaces is also studied. The increase in the alcohol concentration leads to disappearance of hillocks on (100) and (h11) surfaces.
PL
Trawienie anizotropowe krzemu jest procesem szeroko stosowanym w technologii struktur MEMS i MOEMS. Przy projektowaniu skomplikowanych urządzeń często niezbędne jest przewidywanie kształtów trawionych struktur. Opracowano program komputerowy do symulacji anizotropowego trawienia przestrzennych struktur krzemowych. Podstawą opracowania programu była analiza kształtów struktur przestrzennych uzyskanych doświadczalnie w wyniku trawienia wobec maski tlenkowej podłoży o różnych orientacjach krystalograficznych. Stwierdzono, że struktury trawione w roztworach wodorotlenku potasu nasyconych dodatkami organicznymi z grupy alkoholi, bez względu na orientację trawionego podłoża i rodzaj dodanego alkoholu, ograniczone są płaszczyznami o takich samych wskaźnikach (hkl). Różnice kształtów struktur wynikają z różnego usytuowania i nachylenia tych płaszczyzn w stosunku do trawionego podłoża. Założono, że trawienia przebiega zgodnie z geometrycznym modelem, a szczególną rolę odgrywają płaszczyzny o szybkościach trawienia najmniejszych w poszczególnych pasach krystalograficznych. Wykorzystując otrzymane wyniki doświadczalne i teoretyczną analizę zagadnienia, opracowano na bazie programu MATLAB aplikację umożliwiającą wygenerowanie obrazu wytrawionej struktury w skali 2D lub 3D. Poprawność działania programu została zweryfikowana przez porównanie wyników symulacji z rzeczywistymi strukturami. Duża zgodność większości symulowanych struktur świadczy o poprawności przyjętych założeń.
EN
fabrication. Prediction of shapes of the etched structures is necessary to design sometimes very complex devices. It allows one to avoid time consuming experiments. A computer program for the simulation of silicon anisotropic etching of different spatial structures has been elaborated. The program was developed on the basis of the analysis of shapes of the experimental structures obtained in result of etching of the patterned silicon substrates with different crystallographic orientations. It was shown that the structures etched in potassium hydroxide solutions saturated with organic additives from the alcohol group tend to be bound with some particular crystallographic planes, which are common either for concave or convex structures. The differences in the shapes result from different arrangement and inclination of the planes in differently oriented Si substrates. It was assumed that the etching process proceeds according to the geometrical model and that the planes with the lowest etch rates play a particular role in the process. The simulation program was designed in MATLAB environment, enabling 2D or 3D visualization of the etched structures. The correctness of the computational program has been verified by comparison of the simulation results with the experimentally etched structures. Good agreement between the simulation and experimental results proves the validity of the presumed assumptions and correctness of the elaborated program.
PL
Podstawowe właściwości krystalograficzne zostały zaczerpnięte z literatury do opisu anizotropowych właściwości kryształu krzemu-anizotropowego trawienia i zjawiska piezorezystancji, które również jest funkcją kierunku krystalograficznego. Te właściwości anizotropowe są szeroko stosowane w krzemowych technologiach MEMS. Stosując model dwuwektorowego anizotropowego trawienia w roztworach alkalicznych można wyjaśnić powody różnic szybkości trawienia w różnych kierunkach krystalograficznych krystalicznego podłoża, jak również prawie idealnie atomowąjakość powierzchni uzyskiwaną po anizotropowym trawieniu. Model piezorezystancji zaproponowany przez Bira i Pikusa został wykorzystany do oszacowania współczynników piezorezystancji technologii opracowanej w ITE dla czujników przyspieszenia i ciśnienia. Zaprezentowano kilka przykładów krzemowych struktur wytworzonych przy użyciu trawienia anizotropowego.
EN
Basic crystalographic properties from the literaturę are taken to describe two anisotropic properties of the silicon crystal-anisotropic etching and piezoresistance effect, which is also crystal direction dependent. These anisotropic properties are widely used in silicon MEMS techology. Two-vector model of anisotropic etching in alkaline solution is proposed. With use of this model one can explain difference between etch rates in different crystallographic directions of the crystal substrate, as well as almost perfect atomie grade surface quality obtained after anisotropic etching. Bir and Pikus piezoresistance model is applied to estimate piezoresistance coefficients for the given technology developed for the acceleration and pressure sensors in ITE. Several examples of the silicon chips which were fabricated with use of etching anisotropy phenomena are presented.
PL
Opisano proces wytwarzania podwieszanych belek wykorzystujący głębokie trawienie monokrystalicznego GaAs. Przetestowano dwa systemy trawiące: na bazie kwasu fosforowego i cytrynowego. Najlepsze wyniki, zapewniające wytworzenie regularnych podwieszanych struktur uzyskano w roztworze kwasu cytrynowego w podwyższonej temperaturze przy użyciu maski z pozytywowego fotolakieru AZ 1813. Wytworzone struktury dają możliwość monolitycznej integracji z przyrządami elektronicznymi i optoelektronicznymi.
EN
The process of fabrication of suspended beams utilizing deep anisotropic etching of monocrystalline GaAs substrate has been described. Two etching formulas, based on citric and phosphoric acid have been tested. The best results, assuring successful fabrication of suspended structures were achieved in citric acid based solution at elevated temperature with AZ 1813 positive photoresist as etching mask. Obtained structures provide a great potential for monolithic integration with electronic or optical devices.
PL
Badano wpływ dodatków alkoholowych z grupy butanoli do roztworu KOH na morfologię różnych płaszczyzn (hkl) krzemu uzyskiwanych w procesie trawienia anizotropowego. Stwierdzono, że wprowadzenie dodatków poprawia gładkość powierzchni typu (hh1) a pogarsza morfologie płaszczyzn (h11). Ma to związek z konfiguracją wiązań na tych płaszczyznach.
EN
The effect of alcohol additives from butanol group to KOH solution on the morphologies of different Si (hkl) surfaces fabricated by anisotropic etching has been studied. It was stated that the additives improve the surface roughness of (hh1)-type surfaces whereas (h11)-type surfaces undergo worsening. The effect is connected with bond configurations on the studied surfaces.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.