Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  works transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją opakowań z tektury. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania różnych rozwiązań organizacyjnych procesu produkcyjnego, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia cyklu produkcyjnego, zmniejszenia kosztów produkcji oraz wzrost konkurencyjności na rynku. W tym celu zaproponowano zmiany organizacyjne zarówno w ustawieniu maszyn i urządzeń, jak i w przepływie (transporcie) materiału pomiędzy stanowiskami technologicznymi. Zauważono, że zmiany w procesach przebiegu materiału i przejazdu środka transportu wewnątrzzakładowego są czynnikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa oraz jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Takie działanie prowadzi do skrócenia czasu procesu produkcji, a tym korzystnie wpływa na wzrost wydajności i produktywności.
EN
The paper presents the selected issues of organizational changes in a company involved in the manufacturing cardboard packaging. It was pointed out to the possibility of using different manufacturing process of organizational solutions that can help to increase productivity, shorten the production cycle, reduce production costs, and hence the competitiveness of the market. For this purpose, proposed organizational changes both in the setting of machinery and equipment, as well as the movement (transport) of the material between technological positions. It was noted that the changes in the processes of the transportation material and the passing of the works transport facilities is a factor that influences decisively on the rhythmic work of the company, as well as its individual organizational units. Such action leads to a shortening of the production process, and thus to increase productivity.
PL
W sektorze produkcji i dystrybucji branży spożywczej mamy do czynienia z przemieszczaniem oraz składowaniem różnorodnych artykułów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Wymaga to szeroko pojętej mechanizacji prac oraz zachowania odpowiednich warunków przechowywania i składowania. W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia funkcjonalności płaskich palet ładunkowych, w wyniku czego można uzyskać wzrost wykorzystania przestrzeni składowej magazynu.
EN
In production and distribution of food products diverse groceries and raw materials have to be moved and stored. This requires mechanization of work and provision of proper conditions of storage. The paper presents opportunities to improve functionalities of flat pallets, which may lead to increased utilization of warehouse storage space.
PL
W każdym sprawnie funkcjonującym łańcuchu dostaw stosowane są palety, które stanowią nośnik ładunków. Wykorzystywane są palety płaskie, słupkowe, skrzyniowe oraz specjalizowane. W branży spożywczej najczęściej wykorzystywane są palety potocznie nazywane europaletami. Przez blisko 50 lat były to przeważnie palety typu EUR produkowane na podstawie karty UIC. W artykule omówiono sytuację na rynku tego rodzaju palet w Polsce do 2013 r., wielkość produkcji oraz zmiany na rynku z zakresu ich wytwarzania.
EN
In each supply chain, the pallets are used, as means for carrying the loads. The following pallets are employed: flat, bar, box and specialized ones. In the food industry, the EUR- type pallets are most commonly used. For nearly 50 years, there were usually produced EUR pallets, based on the UIC card. The paper presents the market for these pallets in Poland over the years, the size of production and the changes that have occurred in the market in terms of their production.
PL
Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce przenośniki oraz inne urządzenia transportu wewnątrzzakładowego.
EN
Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, implementation of these tasks involves mechanization of work and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. The paper presents the most frequently used conveyors and other transport equipment, specifying their advantages and drawbacks.
PL
Transport i składowanie artykułów spożywczych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji wymagają daleko posuniętej mechanizacji prac. Umożliwiają to różne urządzenia pomocnicze, wśród których dominującą rolę odgrywają zwrotne palety ładunkowe. W artykule zaprezentowano wykorzystywane w praktyce palety ładunkowe, omówiono także problemy, jakie się wiążą z ich produkcją.
EN
Transport and storage of foodstuffs and raw materials used for their production require extensive mechanization of work. This can be achieved by means of various auxiliary devices, among which returnable load pallets dominate. The paper presents load pallets employed in practice and discusses current issues associated with their production.
EN
The aim of the paper is integrated control and supervisory systems of works transport process, which were realized using programming application type of HMI/SCADA (Human Machine Interface/Supervisory Control and Data Acquisition). The grater requirements put before automation and HMI/SCADA systems in range of controlling and supervising industrial processes cause that is more and more expected evolution of such system to integrate solutions and tools which allow realizing compound tasks connected with control, diagnostic, monitoring and managing. From supervisory systems are expected solutions, which enable to aid decision-making processes for making faster and adequate diagnosis of occurrences and failures, proper estimating technical states of devices, formulating conclusions about symptoms-failures relationships and preventive or removing actions. It needs to develop tools using intelligent methods and algorithms based on fuzzy logic, experts systems and artificial neural networks, which can be applied to realize inference systems to help decision-making processes, control and diagnostic tasks. Presented in the paper examples of HMI/SCADA systems consider realization of controlling and supervising tasks with the aid of fuzzy logic and heuristic algorithms. Supervisory system of works transport process shown in the paper was based on heuristic base of knowledge used to aid decision-making process of operator.
PL
Wybór środków i systemu transportu wewnętrznego w kopalniach odkrywkowych jest zagadnieniem złożonym, w którym uwzględnia się między innymi warunki górniczo-geologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem jest bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie zakładu. Często stosowanym środkiem transportu wewnętrznego w kopalniach odkrywkowych są samochody ciężarowe w wykonaniu specjalnym, zwane wozidłami technologicznymi. Artyluł omawia ich zalety, wady i efektywność pracy.
PL
Zastosowanie przenośników taśmowych w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych zamiast samochodów może w wielu przypadkach pozwolić na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych, także dzięki zmniejszeniu zużycia energii niezbędnej do realizacji zadań transportowych. W artykule dokonano analizy energochłonności transportu samochodowego i taśmowego w kopalni.
PL
W pracy dokonano analizy aproksymacji zadania odwrotnego dynamiki i sterowania ślizgowego przez układ z logiką rozmytą. Uzyskanie zachecających wyników umożliwi zastosowanie testowanego rozwiązania do sterowania ruchem rzeczywistego mobilnego robota kołowego oraz kontynuację badań dotyczących możliwośći zastosowania hybrydowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.