Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przegroda pozioma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja najistotniejszych zagadnień fizyki cieplnej budowli oraz wymagań w zakresie ochrony cieplnej budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa niskoenergetycznego w odniesieniu do następujących przegród poziomych: przegrody stykające się z gruntem, stropy, dachy oraz stropodachy. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę rozwiązań materiałowych analizowanych przegród i ich złączy ze szczególnym uwzględnieniem materiałów termoizolacyjnych. Na uwagę zasługują liczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem profesjonalnych programów komputerowych oraz ocena przykładowych rozwiązań w świetle obowiązujących wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The primary objective of the paper is to present the most important notions of thermal physics of buildings and requirements regarding thermal protection of buildings considering low energy building standards about the following horizontal partitions: partitions in contact with the ground, ceilings, roofs, and slab roofs. The article demonstrates some general characteristics of material solutions of the analyzed partitions and their joints with particular emphasis on thermal insulation materials. Numerous calculation examples using professional computer programs and the evaluation of the examples in the light of the applicable heat and humidity requirements are worth noting.
2
Content available remote Charakterystyka wpływów termicznych na obiekty budowlane
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wpływami środowiskowymi, a przede wszystkim termicznymi oraz ich oddziaływaniem na elementy i obiekty budowlane. Zwrócono szczególną uwagę na związek temperatury powietrza zewnętrznego z natężeniem promieniowania słonecznego wyrażonym przez słoneczną temperaturę powietrza zewnętrznego. Wskazano na konieczność uwzględnienia ochrony przed intensywną insolacją już na etapie projektowania. Na podstawie kilkuletnich pomiarów wpływów środowiskowych klimatu lokalnego zilustrowano wpływy termiczne na przegrody poziome.
EN
The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insolation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated.
3
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą rozwiązań strukturalnomateriałowych przegród poziomych w budownictwie jednorodzinnym. Przedmiotem badań terenowych były współczesne budynki mieszkalne, zlokalizowane w powiecie kętrzyńskim. Na podstawie 9 budynków przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne i możliwe do zastosowania materiały oraz sposób wykonania przegród poszczególnych rodzajów stropu. Dla każdej konstrukcji stropu obliczono współczynnik przenikania ciepła.
EN
The paper presents a comparative analysis of structural-material solutions of vertical baffles in single-family housing. The subject of fi eld investigations were modern dwelling houses localized near Kętrzyn. Basing on 9 buildings, there have been presented some constructive solutions, the materials possible to application as well as the way of construction of the baffles in an individual type of ceiling. For each ceiling construction type the overall heat transfer coefficient has been calculated.
6
Content available remote Rodzaje konstrukcji podłóg z wełną mineralną
PL
We współczesnych budynkach praktycznie wszystkie przegrody poziome zawierają materiał izolacyjny, który spełnia wiele różnych zadań (rys. 1). Jednym z najpopularniejszych izolatorów jest wełna mineralna, łącząca w sobie funkcje izolatora akustycznego i termicznego. Jest materiałem o niskim oporze dyfuzyjnym, dlatego nie stanowi bariery dla dyfundującej pary wodnej, oraz niepalnym, przez co może być stosowana na każdej kondygnacji.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu intensywności mieszania na moc mieszania cieczy mieszadłem wibracyjnym tłokowym jednostronnego działania z przepływem płynu przez otwory w poziomej przegrodzie z umieszczonymi w niej wirującymi łopatkami. Moc mieszania mierzono dynamometrem pierścieniowym. Charakterystyki mocy opisano oryginalnym równaniem kryterialnym.
EN
The measurements of power consumption were made using a vertical cylindrical vessel of 0.5 m in diameter and 0.6 m in height equipped with a horizontal baffle and rotating blades. The mixing was carried out with a single central piston reciprocating agitator. An inductive transducer mounted inside the dynamometric ring was used to measure the inductive voltage proportional to the acting force, from which the maximal mixing power was calculated. The effect of mixing intensity on the power consumption was correlated in the form of an original equation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.