Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie klejone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The development of the nondestructive diagnostic methods is of significant importance in the last decades. A special attention is paid to diagnostics of reinforced concrete structures, which are very popular in the civil engineering field. A possible use of the guided waves in the estimation of the resistance of steel–concrete adhesive connection is studied in the following paper. The relationships relating adhesive connection resistance and wave propagation characteristics (wave velocity and the time of flight) have been derived and experimentally verified during pull-out tests conducted on a number of reinforced concrete beams varying in the debonding area. The pull-out tests were also monitored ultrasonically. On the basis of the results in the form of the time-domain signals, the theoretical load-carrying capacities of the pulled-out bars have been calculated and compared with the exact experimentally determined values. The high agreement of the results obtained proved the correctness of the developed method. Moreover, the signals registered during pull-out tests allowed to observe the changes of the wave velocity induced by the deterioration of the adhesive connection.
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące obecnie stosowanych materiałów na zabudowy pożarnicze. Przedstawiono podstawowe rodzaje zabudów wraz ze sposobami wykonywania obliczeń za pomocą metody elementów skończonych. Podano założenia nowego typu zabudowy. Scharakteryzowan0 zbrojenia stosowane w konstrukcji laminatu. Omówiono rodzaje badań prowadzących do uzyskania modelu materiału laminatowego oraz jego współpracy z elementami aluminiowymi. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań i porównano je z obliczeniami.
EN
The article presents information on the currently used materials used in building superstructures. The basic types of superstructures together with the calculation methods with the use of the finite element method were presented. Assumptions of a new type of a superstructure were given. Reinforcements used in the laminate construction have been presented. Types of studies carried out to get a model made of laminate material and how they work with aluminum components were discussed. The results of the study were presented and compared with calculations.
EN
The aim of the study is the elastic wave propagation in adhesive joints of metal rods that are one of the simplest kind of glue connections. They are consisted of two metal members and an adhesive layer joining two parts together. The analysis is directed to technical diagnostics of such type of connections. Longitudinal and transversal guided waves were excited in prepared joints. Signals of propagating waves were registered in a couple of points by means of PZT plate sensors. Butt and single lap joints were tested. Single rod was also investigated to compare with adhesive joints. There were two approaches applied for both types of connections: experimental investigations and FEM analysis. In the study, the possibility of the application of guided waves in diagnostics of adhesive joints of metal rods was analysed.
PL
Tematem niniejszej pracy jest propagacja fal sprężystych w połączeniach klejonych prętów metalowych, które są jednymi z najprostszych typów złączy adhezyjnych. Składają się one z dwóch elementów stalowych oraz łączącej je spoiny klejowej. Analiza zjawiska została ukierunkowana na diagnostykę techniczną tego typu połączeń. W połączeniach wzbudzano fale prowadzone podłużne i poprzeczne. Sygnały propagującej fali zarejestrowano w kilku punktach rozmieszczonych na długości prętów za pomocą piezoaktuatorów płytkowych. Badaniom poddano połączenia doczołowe oraz zakładkowe pojedyncze. Pojedynczy pręt został przebadany celem porównania z połączeniami klejonymi. Dla obydwu rodzajów połączeń zastosowano dwa podejścia do problemu: pomiary eksperymentalne oraz analizę MES. W pracy przeanalizowano możliwości zastosowania fal prowadzonych w diagnostyce połączeń klejonych prętów metalowych.
PL
Połączenie klejone może zostać zniszczone pod wpływem codziennego funkcjonowania żuchwy pacjenta. Prowadzi to do rozłączenia korony zęba z łącznika implantu. Stanowisko do badań wytrzymałościowych połączenia klejonego może przynieść wiele korzyści dla badań i nauki. Wyniki badań wykonanych na stanowisku w skuteczny sposób będą mogły przyczynić się do określenia trwałości doraźnej i zmęczeniowej tego typu połączenia w implancie stomatologicznym osadzonym w szczęce pacjenta.
EN
Adhesive connection can be damage under the influence of the patient's jaw functioning, which leads to falling off the crown from the abutment. Strength testing stand for adhesive connection can bring many benefits to science and research. Such studies will greatly facilitate the estimation of fatigue life of this type of connection in the implant assembled in the jaw of the patient.
PL
Celem artykułu było zestawienie wyników badań wytrzymałości kleju na odrywanie z dwóch metod: wspinającego bębna (Climbing Drum) według normy ASTM D1781 oraz swobodnych wałków (Floating Roller) - ASTM D3167 oraz sprawdzenie wpływu przygotowania powierzchni klejonych na połączenie. Przedstawiono także przegląd literatury w kierunku określania właściwości kleju oraz porównania wymienionych metod. Badania zostały przeprowadzone na takich samych układach badawczych, tj. wykonanych próbkach kompozytowych z prepregów węglowych i szklanych w technologii bezautoklawowej. Do laminaiów zostały przyklejone blaszki ze stali nierdzewnej na klej błonkowy. Sprawdzono wpływ przygotowania powierzchni stali do klejenia na wytrzymałości otrzymane z badań przeprowadzonych obydwiema metodami. Blaszki stalowe tylko przeszlifowano i oczyszczono dla serii badań zużyciem Climbing Drum i Floating Roller, oraz dla kolejnej serii badań blaszki dodatkowo aktywowano chemicznie. Po przeanalizowaniu obydwu metod i otrzymanych wyników określono, że wartości wytrzymałości metod tych nie można zestawić jako równoważne testy.
EN
The aim of this article was to compare two test methods of peel strength for the adhesive bond: Climbing Drum according to ASTM D1781 and the Floating Roller-ASTM D3167. The literature was reviewed to determine the adhesive properties and to compare the previously mentioned methods. Test were conducted on the same samples. Composite samples were made from carbon and glass prepregs in out of autoclave technology. Laminates were bonded with stainless steel tinware using structural adhesive film. The impact of steel surface preparation was checked for bonding strength values obtained from both tests methods. Before tests on Climbing Drum and Floating Roller the sets of tinware were prepared: first set were only grinding and cleaning, but second set were also chemical activate. After analyzing both methods and results it was set out that they can not to be compared.
PL
W protetyce stomatologicznej najczęstszym sposobem zamocowania cyrkonowej korony zęba na stalowym łączniku implantu, stanowiącego filar pod odbudowę zęba, jest klejenie. Do tego celu najczęściej stosowane są kleje adhezyjne, które sprawdzają się w codziennej praktyce dentystycznej, ale wykruszają się w przypadkach odbiegających od normy. Celem pracy jest zaprojektowanie stanowiska badawczego, które pozwoliłoby na sprawdzenie – pod względem wytrzymałościowym – wybranego kleju w połączeniu kostki cyrkonu ze stalowym elementem i z użyciem wzbudnika elektromagnetycznego.
EN
The subject of this paper is formulation of shear stress equations for plane two-dimensional adhesive layers present in adhesively bonded joints. The adherends are assumed to have the same thickness and be made of an isotropic material. The shape of theadherends in the joint plane is arbitrary. The adhesive joint can be subjected to a shear stress arbitrarily distributed on the adherends surfaces as well as normal and shear stresses arbitrarily distributed along the adherends edges. A set of two partial differential equations of the second order with shear stresses in the adhesive as unknowns has been formulated. For a particular case of rectangular joints a set of 12 base functions has been derived; their appropriate linear combinations uniquely define shear stresses in the adhesive for a joint loaded arbitrarily by a set of axial forces, bending moments and shear forces.
PL
Przedmiotem pracy jest sformułowanie równań dla naprężeń stycznych w płaskich dwuwymiarowych spoinach występujących w połączeniach klejowych. Elementy połączenia mają stałe grubości i są wykonane materiałów izotropowych. Kształt elementów w płaszczyźnie połączenia może być dowolny. Połączenia klejowe mogą być obciążone naprężeniami stycznymi dowolnie rozłożonymi na powierzchniach elementów oraz naprężeniami normalnymi i stycznymi dowolnie rozłożonymi na krawędziach elementów. Sformułowano układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego, w których niewiadomymi są naprężenia styczne w spoinie. Dla połączeń prostokątnych zbudowano zbiór 12 funkcji bazowych, których odpowiednia kombinacja liniowa jednoznacznie określa naprężenia styczne w spoinie połączenia klejowego obciążonego dowolnym układem sił normalnych, momentów zginających i sił poprzecznych.
PL
Zaprezentowano wyniki badań własnych autora poświęconych analizie degradacji sztywności zginanych połączeń zakładkowych wykonanych pomiędzy elementami z kształtowników giętych z blach cienkich. W przeprowadzonych rozważaniach uwzględniono oprócz tradycyjnych łączników w postaci wkrętów samowiercących także kleje do metali, nie stosowane dotychczas szerzej do łączenia elementów konstrukcji budowlanych. W każdym z analizowanych przypadków wcześniejsza aplikacja kleju na powierzchnie łączonych elementów wykazała istotne zwiększenie sztywności początkowej i zmniejszenie odkształcalności węzłów w stosunku do analogicznych połączeń wykonanych jedynie przy użyciu samych wkrętów.
EN
The results of thorough analysis on stiffhess' degradation of selected types of lap joints in thin sheet metal structures have been presented. The analysis, apart from traditional connectors in form of self-drilling screws, included also metal-bonding adhesives, which have not been broadly used in building construction joints so far. In each of the analyzed cases, earlier application of adhesive on the surfaces of bonded elements revealed significant increase in initial stiffness and decrease in strain as against analogical screwed joints.
11
Content available remote Specyfika połączeń fasad metalowo-szklanych. Wymagania i metody analizy
PL
Celem referatu jest przedstawienie zagadnienia połączeń klejonych w konstrukcjach fasad metalowo-szklanych. Zagadnienia zawarte w referacie zwracają uwagę na nowe zjawiska istotne podczas analizy tego typu połączeń. Bardzo szybki rozwój tych połączeń i coraz szersze ich zastosowanie w budownictwie narzucają konieczność poszukiwania metod analiz obliczeniowych dających pewność konstruktorom właściwego ich projektowania. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania zwracają uwagę na możliwość zastępowania punktowych połączeń z łącznikiem metalowym w konstrukcjach elewacji budynków, połączeniami klejonymi. Jednocześnie podane w referacie zagadnienia dotyczą nowych zjawisk, mało istotnych dla typowych połączeń trzpieniowych, pomiędzy konstrukcją metalową a taflami okładzin ściennych (szkło, konglomerat, itd.). W klejonych połączeniach pomiędzy szkłem a szkieletem metalowym fasady budynku zjawiska prędkości obciążania, obciążeń udarowych, wad materiałowych, wyznaczania miejsc koncentracji naprężeń, modelowania schematów zniszczenia stały się decydującymi przy określaniu ich nośności. Odniesiono się do specyfiki analizy połączeń klejonych omawiając charakterystyczne dla tych złączy zagadnienia z uwagi na ich nośność i trwałość.
EN
With whole scale of constructional solutions, the most important in present projects seems to be the way of connection between glass - making up the external decor of building and remaining construction of facade and building. The top texture of building aims to obtain smooth surface, without scratch of connections among individual prefabricated elements of facings, without fitting, easily washable, not causing the local soiling the damp patches. The basic destruction pattern, considered in research, was possibility of detaching of facing from hanger as a result of suction of wind or weight hanged under element (for hangings of elevation facings). During research constructional joints with specification "895 " and "993 " were used, suitably one and two - component. The forces were applied in static way until destruction of studied sample. During investigations except measurement of strength applied to connection, its deformation was studied. The deformation in this kind of constructions is not only the most essential condition of border state of metal-glass facade uses, but also an ally permitting on compensation of influences of facing overheating.
12
Content available remote Klejony styk montażowy
PL
Artykuł przedstawia analizę wykorzystania typowych połączeń klejonych do konstruowania styku montażowego. Stan naprężeń w elementach połączeń został określony za pomocą metody elementów skończonych. Tak otrzymane wyniki porównano z rozwiązaniem analitycznym wynikającym z badań amerykańskich. Wyniki obliczeń zarówno numerycznych jak i analitycznych wyraźnie dowodzą, że zastosowanie klejów konstrukcyjnych do łączenia elementów konstrukcji stalowych może być alternatywą dla typowych łączników takich jak śruby lub spoiny.
EN
This paper presents complete and detailed analysis of making use of typical adhesively bonded joints in design of beam assembly joints. Stress states in respective joints (cover plates) were estimated with use of finite element method. The numerical results were compared with analytical solution. Both the numerical and analytical results clearly proved that use of adhesives in joining structural elements is effective and adhesives can be an alternative for typical connectors like bolts or welds.
PL
W artykule scharakteryzowano nieniszczące metody kontroli połączeń klejonych. Przedstawiono wady technologiczne i eksploatacyjne połączeń tego typu. Zaprezentowano rozwiązanie problemu występującego podczas klejenia blach stalowych, polegającego na utracie szczelności połączenia w wyniku niewłaściwie nałożonego kleju lub źle oczyszczonej powierzchni. Celem prac było opracowanie nieniszczącej metody kontroli poprawności przygotowania powierzchni oraz właściwego nałożenia kleju na powierzchnie klejone.
EN
This paper presents of the method of the testing of the glue joinL Author offers the ul-Irasonic nondestructive method. This paper presenls results of the research. Aulhors test steel samples, using adhesive - Sika Power 430. Based on theoretical analysis of the problem studied, and on the grounds of experiment carried out, it was found, that is possible to use the nondestructive ultrasonic method to localized of the places lost adhesive of digital ultrasonic flaw detector in t i me doniain.
17
Content available remote Wybrane problemy analizy połączeń klejonych komponentów stalowych
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia z aktualnego stanu wiedzy w zakresie: zastosowania połączeń klejonych w budowie maszyn, wpływu adhezji na właściwości mechaniczne połączeń klejonych komponentów stalowych, wspomagania obliczeń projektowych konstrukcji zawierających złącza klejone oraz zastosowania metody elementów skończonych (MES) i technik modelowania MES w analizie zakładkowych połączeń klejonych.
EN
Selected problems of the state of the art in the field of glue joints application in machine design, adhesion influence on glue joints mechanical properties of steel components, assistance with design calculations of constructions involving glue joints and application of the Finite Element Method (FEM) and FEM modelling techniques in glue tap joints analysis were presented.
18
Content available remote Klejenie części roboczych narzędzi jako technologia alternatywna dla lutowania
PL
Omówiono zalety i wady połączeń klejonych części roboczych narzędzi w porównaniu do połączeń wykonanych za pomocą lutowania. Przedstawiono wybrane przykłady wykorzystania techniki klejenia do łączenia części roboczych konkretnych narzędzi. Opisano efekty zastosowań ww. narzędzi w procesach produkcyjnych.
EN
Advantages and disadvantages of glued joints of tools working parts were discussed in comparison to brazed joints. Some examples of the implementation of gluing technique to joining the working parts of tools were presented. The results of these tools applications to the production processes were described.
EN
Because of the dimensions of an adhesive bonded lap joint (with its length and width larger than its thickness) the literature on the subject provides us with many examples of simplification of the joint used in the finite element method (FEM). The simplification is based on discretization of the thin layer of an adhesive by the means of finite elements varying to a large degree as to the length of their sides. The simplification is introduced in order to reduce the number of degrees of freedom. The paper presents the results of an analysis aiming at determining how the disproportion of the sides of finite elements which discretize an adhesive bonded joint and the components of the joint beyond the lap affect displacements and maximum stress values of the joint. The analysis was carried out in a plane stress conditions.
PL
Wymiary spoiny w zakładkowym połączeniu klejonym (dużo większa długość i szerokość niż jej grubość) powodują, że często uproszczeniem stosowanym w jego analizie metodą elementów skończonych (MES) jest dyskretyzowanie cienkiej warstwy kleju elementami skończonymi o znacznej różnicy długości boków. Uproszczenie to wprowadza się w celu zmniejszenia liczby stopni swobody modelu. W pracy przedstawiono wyniki analizy prowadzonej dla określenia wpływu dysproporcji długości boków elementów skończonych, dyskretyzujących spoinę klejową oraz komponenty połączenia poza zakładką na efekty przemieszczeń oraz wartości maksymalnych naprężeń w spoinie, analizę prowadzono dla płaskiego stanu odkształcenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.