Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water resources protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedmiotem niniejszej pracy są - wyprowadzona z elementarnych przyczyn, niepewność oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych oraz konsekwencje, jakie niepewność ta może powodować w ochronie wód. Bezpośrednią motywacją był zamiar wypełnienia brakującego ilościowego opisu niepewności ocen jednolitych części wód (JCWP) wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). W pracy określono, czym jest „niepewność oceny stanu ekologicznego" oraz wyznaczono ryzyko ekonomiczne decyzji wodnogospodarczych, w których ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych odgrywa podstawową rolę. Fałszywa ocena o dobrym stanie JĆWP, gdy jej prawdziwy stan jest niższy, może doprowadzić do zaniechania podjęcia działań naprawczych w zlewni tej JCWP, a w konsekwencji do kar za nieosiągnięcie celów środowiskowych. Ocena fałszywie zaniżona do oceny poniżej stanu dobrego, gdy prawdziwy stan JCWP jest wyższy, może spowodować decyzję o wdrożeniu kosztownych działań naprawczych, podczas gdy w rzeczywistości są one niepotrzebne. Miarami niepewności zastosowanymi w pracy są: precyzja względna i prawdopodobieństwo błędnej klasyfikacji (ang. Probability of Misclassification - PoM). Jedną z przyczyn trudności obliczania PoM są krótkie ciągi monitoringowych pomiarów elementów biologicznych zgromadzone dotychczas w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska. Jako rozwiązanie tego problemu w pracy zastosowano metodę szacowania błędów wskaźników biologicznych opartą na modelach Monte Carlo (MC) symulujących zaburzenia losowe ich wielkości pomiarowych, takich jak liczebność organizmów czy wymiary ich komórek. Liczebność monitoringowych pomiarów wskaźników fizykochemicznych zgromadzonych w systemie PMŚ była wystarczająca do określenia obu miar niepewności. Wprowadzone i zastosowane zostało uogólnione podejście hierarchiczne polegające na tym, że na każdym kolejnym etapie oceny, w wyniku stosowania zasady „One-Out-All-Out", nie tylko wskazywany jest decydujący wskaźnik z każdej grupy elementów jakości wód, ale także wartości prawdopodobieństwa błędnej oceny są „dziedziczonymi" wartościami PoM wskaźników decydujących. Ostatecznie, niepewność oceny stanu ekologicznego to wartość PoM wskaźnika, który decyduje o wynikowej ocenie stanu ekologicznego. Analiza wartości PoM, wykonana dla rzek wielu województw, wykazała szereg błędnych ocen stanu ekologicznego, a ponadto, że ryzyko decyzji wodnogospodarczych podejmowanych w zakresie ochrony wód może być znaczne. W końcowej części pracy analizowane jest ryzyko decyzji związanych z działaniami naprawczymi w zlewni rz. Baryczy. Połączenie bayesowskiej metody podejmowania decyzji z modelem SWAT, symulującym stężenia elementów fizykochemicznych w sieci rzecznej, umożliwiło wyznaczenie macierzy decyzyjnej oraz wskazanie optymalnych decyzji.
EN
The subject of this work is the uncertainty of ecological status of surface waters derived from elementary causes and the consequences this uncertainty may entail in water protection. The direct motivation of the work is to fill a shortage of quantitative description of the uncertainty in assessments of water bodies’ (WB) ecological status required by the Water Framework Directive. In the work, the uncertainly of the assessed ecological status is defined and economic risks of water management decisions described, especially those in which the assessment of the ecological status of surface waters plays a fundamental role. A false positive assessment of the good status of WB, when its true status is lower than good, may lead to resignation from corrective measures in the catchment of this WB and consequently to penalties for not meeting environmental objectives. A false negative assessment may result in undertaking costly remediation measures, while in reality they are unnecessary. Two measures of uncertainty are used here: standardized precision and the probability of misclassification classification (PoM). One of the difficulties in estimating PoM are too short series of observations of biological elements collected so far by Stale Environment Monitoring system (SEM). As the remedy, in this study the method of estimating errors of biological indicators based on Monte Carlo (MC) models is applied. Randomly generated distortions of measured quantities such as number of organisms or dimensions of their cells arc used to simulate measurement errors. Number of monitoring measurements of physicochemical elements collected in the SEM system is sufficient to determine both uncertainty measures. In the study generalized hierarchical approach has been introduced and applied. It is based on the concept that at every stage of state assessment through a usage of the One-Out-All-Out" principle not only “decisive indicators", are pointed out from groups of elements but also values of probability of misclassification are inherited" after these decisive indicators. In result, the uncertainly of ecological state is specified as the value of PoM corresponding to the indicator, which decides upon ultimate assessment of ecological state. Analysis of PoM values performed for rivers in many voivodeships revealed number of erroneous assessments of ecological state made in the past and additionally, that a risk of water protection decisions based on uncertain data may be appreciable. In the final part of the work the risk related to corrective measures in the catchment of the Barycz river is analysed. Joint use of Bayesian method of decision making and the SWAT model for simulating physical-chemical elements in the river network, enabled to set the decision matrix and indicate optimal decisions.
2
Content available Problem zamulania zbiorników kaskady Soły
PL
W artykule przedstawiono problem zamulania zbiorników zaporowych. Studia dotyczyły kaskady rzeki Soły, składającej się z trzech zbiorników: Tresna, Porąbka, Czaniec. Pełni ona ważną rolę w gospodarce wodnej województwa śląskiego. Wykazano, że obszar zlewniowy jest niewłaściwie zagospodarowany, co w warunkach górskich sprzyja procesom spływu powierzchniowego i erozji. Soła, zwłaszcza podczas wezbrań, transportuje duże ilości rumowiska, które prawie w całości jest deponowane w zbiorniku Tresna. Tempo zamulania zbiornika Tresna wynosi 0,309 mln m3 rocznie, a zbiornika Porąbka 0,042 mln m3 rocznie. Zbiornik Czaniec jako silnie przepływowy nie gromadzi osadów. Działania zapobiegające zamulaniu są niewystarczające – powinny być realizowane systemowo zwłaszcza w zlewni Soły powyżej zbiornika Tresna, aby utrzymać jego możliwości retencyjne.
EN
The paper focuses on the problem of sediment accumulation in dam reservoirs. The studies were conducted in Soła River dam cascade containing three reservoirs: Tresna, Porąbka, Czaniec. It plays an important role in the water management in Silesian province. It was revealed that the catchment area is improperly managed which, under the mountainous conditions, leads to surface runoff and erosion processes. Soła, especially during the floods, transports large quantities of debris that are almost entirely deposited in the Tresna reservoir. The rate of deposit accumulation in Tresna water body amounts to 0.309 million m,sup>3 per year, and in the Porąbka reservoir it is estimated to 0.042 million m3 per year. The Czaniec reservoir, as fast flow reservoir, does not accumulate deposits at all. The actions aiming at prevention of sediments accumulation are insufficient – they should be realized systemically particularly in the Soła catchment above Tresna reservoir in order to maintain its retention capability.
PL
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących transportu zanieczyszczeń w gruncie jest kwestia określania parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną gruntu dla wybranych zanieczyszczeń przemieszczających się z wodą gruntową. W artykule – dla wybranych wskaźników przemieszczających się z wodą gruntową – określono liczbowe wartości parametrów charakteryzujących zdolność adsorpcyjną analizowanego gruntu piaszczystego. Dla tych wskaźników zweryfikowano także zmierzone wartości stężeń ze stężeniami obliczonymi na podstawie opracowanego przez autora modelu (programu obliczeniowego).
EN
One of the most important problems concerning the transport of pollution in the ground is the issue of setting parameters characterizing the adsorption capacity of the ground for selected pollutions transported with the groundwater. The article sets numerical values of parameters characterizing the adsorption capacity of the analyzed sandy ground for selected indicators transported with the groundwater. For these indicators, the article also verifies the measured concentration values against the concentrations calculated based on the model (calculation programme) elaborated by the author.
PL
Zgodnie z decyzją Senatu RP z 2007r. gospodarka wodna wymaga obecnie opracowania nowej strategii i oceny strategicznej jej skutków. W 2009 r. powstał projekt narodowej strategii gospodarowania wodami, w którym przyjęto jako cele strategiczne zobowiązania Polski wynikające z traktatu akcesyjnego do UE oraz obowiązujących dyrektyw, umów międzynarodowych i ustaleń zawartych w programach operacyjnych. Najważniejszym celem jest jednak osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych, a także zaspokojenie potrzeb wodnych zwłaszcza ludności. We wszystkich wymienionych zadaniach i zobowiązaniach istnieje problem wód podziemnych zarówno w sferze organizacyjno-prawnej, merytorycznej, jak i kontrolnej oraz planistycznej. Większość zadań wynika z dwóch ustaw: Prawa wodnego i z Prawa geologicznego i górniczego. Aktualnym i pilnym zadaniem jest opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.
EN
New National Strategy of Water Management in Poland was elaborated in 2009 by staff under professor J. Kindler leadership according to decision of Polish Parliament from 2007. The strategic goals of water management up to 2030 were taken from the accession treaty to the European Union and European directives as well as from international agreements of Polish Government signed by our neighbouring countries. The most important task is the good water status of water bodies and water supply of communities. The groundwater problems are emerged in almost all mentioned goals and tasks. There are the low and organizational tasks and also technical, research, monitoring and planning problems. The most tasks are described in the Water Law Act and Act of Geology and Mining. The water management planes of the river basins are the current and urgent problems under elaboration and they have to be completed and signed by the Government till December 2009 yr.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.