Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polystyrene
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest polemika z tezami artykułu Moniki Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi” opublikowanego na łamach „IZOLACJI” nr 1/2021. Punktem odniesienia są badania przeprowadzone w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
EN
The subject of the article is a polemic with the theses of Monika Hyjek’s article „Fire of the wall with fire barriers” published in „IZOLACJE” No. 1/2021. The reference point is the research carried out at Łukasiewicz Research Network – Institute of Ceramics and Building Materials.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów rozkładu temperatury w ścianie zewnętrznej ocieplonej systemem ETICS, w której zastosowano izolację termiczną w postaci styropianu z dodatkowym poziomym pasem wełny mineralnej. Badania prowadzono w warunkach laboratoryjnych przy oddziaływaniu wysokiej symulowanej temperatury powietrza zewnętrznego, stanowiącej istotne zagadnienie związane z ochroną cieplną budynków w okresie letnim.
EN
The article presents selected results of measurements of temperature distribution in an external wall insulated with the ETICS system, in which thermal insulation in the form of polystyrene with an additional horizontal strip of mineral wool was used. The tests were carried out in laboratory conditions under the influence of high simulated outside air temperature, which is an important issue related to thermal protection of buildings in the summer.
EN
The paper discusses an idea of nanoparticles application to the flotation process. Due to the growing awareness of the environmental impact of industry and legal restrictions, the directions of research on new chemicals used in mineral processing, as well as in the other branches of industry are changing. The flotation reagents of the future should be, or are expected to be, readily biodegradable, but also their products should be harmless to the environment. A review of the works presented here presents an overview of the state-of-the-art application of nanostructures from early reported polystyrene nanoparticles to the most promising cellulose nanostructures which can be successfully adapted to the desired amphiphilicity parameters through simple functionalization. Limitations on the use of such nano-sized entities related to control aggregation in the flotation process and the ability to adsorb at interphase boundaries are also presented. Overall, nanoparticles can become universal flotation collectors and also an alternative to conventionally used hydrocarbon-based reagents.
5
Content available remote Badania cieplno-wilgotnościowe systemu ETICS z barierą ogniową
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej ze złożonym systemem ociepleń ETICS. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu zawierała dodatkowe elementy stanowiące barierę ogniochronną. Zostały one wykonane w postaci poziomego pasa wełny mineralnej na całej szerokości ściany i dodatkowych pasów nad otworami. Badania laboratoryjne wg ETAG 004, w postaci cykli cieplno-wilgotnościowych, stanowiły podstawę do oceny stanu technicznego warstw wykończeniowych, w postaci czterech zróżnicowanych tynków zewnętrznych.
EN
The article presents selected results of thermo-humidity tests of the external wall with a complex ETICS insulation system. Thermal insulation was made in the form of expanded polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its additional bands over the windows, which are fire barriers. Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the technical condition of the finishing layers in the form of four different external renders.
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
EN
The paper summarizes long-term research into the radiolysis of polymers. The starting point in all cases was the preliminary determination of the radiolytic efficiency of hydrogen evolution. This value is approximately proportional to the number of radicals arising as a result of irradiation, which determines post-radiation phenomena. It was not about accurately describing the radiolysis of a specific polymer, but about paying attention to the benefits of starting the study of radiolysis from the analysis of hydrogen evolution. The Table 2 gives specific hydrogen yields for selected polymers. The results of these studies were used in the planning of the radioactive waste repository in Los Alamos National Laboratory.
PL
Artykuł podsumowuje wieloletnie badania autora nad radiolizą polimerów. Punktem wyjścia we wszystkich omawianych wypadkach było wstępne określenie radiolitycznej wydajności wydzielania wodoru. Wartość ta jest w przybliżeniu proporcjonalna do zawartości powstających w wyniku napromieniowania rodników, które inicjują zjawiska postradiacyjnej modyfikacji. Tabela 2 podaje wybrane, uzyskane przez autora, konkretne wydajności wodoru w odniesieniu do wybranych polimerów. Wyniki badań wykorzystano, przykładowo, przy planowaniu składowiska odpadów promieniotwórczych w Los Alamos National Laboratory.
PL
W artykule omówiono kilka metod recyklingu tworzyw polimerowych. Głównie opisano technologie ponownego przetwarzania polistyrenu. Przedstawiono rodzaje czynników i ich wpływ na jakość odzyskanego PS. Dokonano przeglądu literatury z ostatnich lat, dotyczącej nowych trendów odnoszących się do przetwarzania odpadów z PS i pozyskiwania całkiem nowych produktów na jego bazie.
EN
In the article, the fundamental information about the key techniques of polymeric materials recycling was described. Mainly, the polystyrene reprocessing technologies were introduced and discussed. Pointed out the types of factors and their influence on the quality of the recovered PS. A review of the literature in recent years, concerning new trends in PS waste treatment and the achievement of different products on its basis was presented.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wybranych elementów procesu technologicznego wykonania odlewu na otoczenie na stanowisku pracy, jak również na środowisko zewnętrzne. Z wykonaniem odlewu powiązane są operacje technologiczne, które mogą w mniejszym lub większym stopniu wpływać na warunki panujące na stanowisku pracy i w otoczeniu zakładu. Stosowane procesy technologiczne do wykonywania odlewów związane są z występowaniem w procesach odlewniczych wielu zagrożeń, np.: zanieczyszczeń, skażeń, hałasu, wydzielalność gazów i innych czynników szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Wiele procesów technologicznych powiązanych jest z uciążliwością warunków pracy w odlewniach. Przedstawiono korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania do wykonania odlewów technologii modeli zgazowywanych (Lost Foam). W ostatnich latach technologia odlewania z wykorzystaniem modeli zgazowywanych znajduje szerokie zastosowanie w świecie nie tylko do odlewów z metali nieżelaznych, ale również do odlewów wykonywanych ze stopów żelaza. Wykonywane są skomplikowane odlewy np. dla przemysłu samochodowego (głowice samochodowe). Produkcja odlewów z wykorzystaniem modeli polistyrenowych jest znacznie mniej energochłonna i pracochłonna, aniżeli modeli z tradycyjnych tworzyw. Technologia ta jest technologią innowacyjną, energooszczędną, charakteryzuje się wieloma technicznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi korzyściami, a także pozytywnie wpływa na ochronę środowiska pracy.
EN
The article discusses the impact of selected operations of the casting production technological process on the workplace environment, as well as on the external environment. The casting production is associated with technological operations that may have a greater or lesser impact on the conditions at the workplace and the environment of the industrial plant. Foundry processes applied in making castings are associated with the occurrence of many hazards, e.g. pollution, contamination, noise, gas emissions and other factors harmful to health and the natural environment. Many technological processes are related to the onerous working conditions in foundries. The benefits and threats of the Lost Foam technology for making castings are presented. In recent years, the casting technology using gasified models has been widely used for making castings in the world not only made from non-ferrous alloys, but also for iron-base alloys. Complicated castings could be made, e.g. car engine heads for the automotive industry. Castings production using polystyrene models is much less energyintensive and labor-intensive than technology using models from traditional materials. This technology is innovative, energy-saving, and is characterized by many technical, ecological and economic benefits, and also affects the protection of the workplace environment positively.
EN
The paper describes a utility function – based method for optimization of a thermoforming process for producing finished parts made of polystyrene sheet by vacuum forming and vacuum assisted drape forming with and without pre-blow. Not only does the proposed method enable determination of optimum thermoforming conditions, it also provides information about interactions between these conditions as well as about their impact on the properties of finished parts and polymer heating time, a factor which affects efficiency of this process. The determined optimum thermoforming conditions significantly differ for thermoforming without pre-blow and thermoforming with pre-blow, which results from different ways of forming individual regions of polystyrene sheet during both processes. The employed method enables determination several optimum criteria, the number of which can be extended as desired, which is significant for practical applications of machines and devices.
PL
W pracy przedstawiono metodykę optymalizacji z wykorzystaniem funkcji użyteczności na przykładzie procesu termoformowania. Optymalizacji wielokryterialnej poddano proces termoformowania kształtek z folii polistyrenowej metodą próżniowego rozciągania stemplowego, bez rozdmuchiwania wstępnego oraz z rozdmuchiwaniem wstępnym. Zaprezentowana metoda umożliwia wyznaczenie optymalnych warunków termoformowania, poszerza również wiedzę w zakresie ich wzajemnych korelacji i siły wpływu na właściwości otrzymywanych kształtek oraz czas nagrzewania folii, determinujący wydajność tego procesu. Wyznaczone optymalne wartości parametrów termoformowania w istotnym stopniu różnią się w wypadku procesu bez rozdmuchiwania wstępnego i z jego zastosowaniem, co jest następstwem odmiennego przebiegu rozciągania poszczególnych obszarów folii w obu procesach. Wykorzystana metoda pozwala na poszukiwanie optimum uwzględniającego wiele cech – kryteriów jednocześnie, które ponadto można rozszerzać w zależności od potrzeb, co ma duże znaczenie w praktycznych zastosowaniach eksploatacyjnych maszyn i urządzeń.
EN
Selected transparent polymers [i.e., polystyrene (PS) and poly(methyl methacrylate) (PMMA)] were extruded with 9,10-dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide (DOPO). The obtained compositions were formed into testing samples by injection molding process. The obtained materials (containing 1–10 wt parts/100 wt parts of the polymer) exhibited higher melt flow rate and thermal resistance, as well as reduced flammability (while maintaining their mechanical properties). Additionally, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) analysis of modified polymers was conducted. Studies confirmed that – during the extrusion and/or injection molding – DOPO reacts with PS and PMMA.
PL
Wybrane transparentne polimery termoplastyczne [tj. polistyren (PS) i poli(metakrylan metylu) (PMMA)] wytłaczano z 10-tlenkiem 9,10-dihydro-9-oksa-10-fosfafenantrenu (DOPO), a z uzyskanych kompozycji metodą wtrysku formowano próbki do badań. Otrzymane materiały (zawierające 1–10 cz. mas. DOPO/100 cz. mas. polimeru) charakteryzowały się większym wskaźnikiem szybkości płynięcia, większą odpornością termiczną oraz mniejszą zapalnością (przy zachowaniu właściwości mechanicznych) niż polimery niemodyfikowane. Dodatkowo kompozycje z DOPO oceniano metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR). Badania potwierdziły, iż w trakcie wytłaczaniai/lub formowania wtryskowego DOPO reaguje z PS oraz PMMA.
EN
The paper presents research results on the degradation of scintillators made out of thermoplastic composite materials based on polystyrene (PS). The samples were machined with the tools made out of three different material types: refractory alloys, synthetic diamonds, and diamonds mined from the Earth. The investigations enabled us to establish relations between the polystyrene scintillators’ machining conditions and the final roughness of their surface, as well as the impact of the surface quality on their optical stability. It was found that optimal feed of the preliminary machining was no more than 0.1 mm/tooth, and, for profiling or finishing milling, the rate was ca. 0.02 to 0.04 mm/tooth. Both an increase and decrease of the finishing milling parameters worsened the quality of the surface. It was proved that the optical elements can keep unchanged their characteristics during exploitation as long as 10 years if certain machining conditions are kept. The result can be attributed to high surface integrity in terms of surface microcracks, edge micro-damages, and inner stresses.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad degradacją materiału scyntylatorów wykonanych z termoplastycznych kompozytów na bazie polistyrenu (PS). Badane próbki obrabiano narzędziami z różnych materiałów: ze stopów trudnotopliwych, z diamentów sztucznych oraz z diamentów naturalnych. Na podstawie wyników ustalono zależności pomiędzy warunkami obróbki scyntylatorów polistyrenowych a wynikową topografią powierzchni, a następnie pomiędzy jakością powierzchni a stabilnością optyczną scyntylatorów. Ustalono, że optymalny posów dla obróbki zgrubnej wynosił nie więcej niż 0,1 mm/ostrze, zaś dla dokładnej i wykańczającej ok. 0,02÷0,04 mm/ostrze. Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie tych wielkości pogarszało jakość powierzchni. Stwierdzono, że zachowanie określonych parametrów obróbki powoduje, iż elementy optyczne mogą zachowywać swoje właściwości eksploatacyjne nawet do 10 lat, prawdopodobnie ze względu na uzyskany wysoki stopień integracji powierzchni i minimalizację mikropęknięć, mikrouszkodzeń krawędzi oraz naprężeń wewnętrznych.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu termicznego zgazowywania modeli polistyrenowych. Opisano badania wpływu temperatury na kinetykę zgazowywania badanych próbek modeli polistyrenowych. Dokonano analizy wyników badań termograwimetrycznych (DTG) kopolimeru PS oraz podano, jaki rodzaj związków chemicznych wydziela się w określonej wartości temperatury w wyniku rozkładu termicznego spienionego polistyrenu.
EN
The article presents an analysis of the thermal process of polystyrene model gasification. It discusses the investigation results of the effect of temperature on the gasification kinetics of the examined polystyrene model samples. It analyzes the results of thermogravimetric tests (DTG) of copolymer PS and points to the type of chemical compounds emitted at a given temperature as a result of the thermal decomposition of expanded polystyrene.
EN
In this work, a novel polystyrene/Fe3O4 nanocomposite prepared by in-situ method is presented. Magnetic Fe3O4 nanoparticles were encapsulated by polystyrene. The FT-IR spectra confirmed polystyrene/ Fe3O4 nanocomposite preparation. The electrical properties of prepared nanocomposite were investigated by cyclic voltammetry (CV). The CV analysis showed good electrical conductivity of the synthesized nanocomposite. Magnetic properties of the nanocomposite were studied by vibrating sample magnetometer (VSM). The VSM analysis confirmed magnetic properties of the nanocomposite. The morphology and the size of the synthesized nanocomposite were investigated by field emission scanning electron microscope (FESEM). According to the VSM and CV results, such nanocomposite can be used in microelectromechanical systems.
15
Content available remote Comparison of various FEM approaches in analysisof passive earth pressures
EN
Passive earth pressure is an important element in integral bridge design. Due to the integral connection between bridge deck and abutments, the integral bridge expansion and contraction under temperature action causes abutments to move together with the deck. With temperature varying in time, this also causes varying earth pressures acting on the abutments. Abutments are generally being designed to with stand passive earth pressure because it is significantly higher than active earth pressure. However, by using the controlled yielding technique, these pressures can be considerably lowered. For this purpose, a few-centimeters-thick layer of easily compressible material is placed behind abutment, which provides a means to potential material saving. In this article, results from2D and 3D FEM models of integral abutment are presented. Internal forces obtained in 2D and 3D analysis are compared between themselves, and influence of compressible layer thickness on internal forces is also presented.
EN
In this work, Polystyrene (PS) sheets were thermoformed in predetermined conditions. Wall thickness distributions obtained by experimental method in PS thermoformed products. Then the same thickness distributions were predicted by using Geometric Element Analysis (GEA). The thickness results were obtained experimentally, compared to thickness distributions which were predicted by GEA. It has been found that GEA does not precisely reveal thickness distributions.
EN
Syntheses of hybrid flame retardant (HFR) additives were done on a semi-industrial scale. HFRs were obtained by in situ synthesis of melamine cyanurate in the presence of expandable graphite. HFRs have been used to reduce the flammability of selected polymers: polyester, epoxide, polystyrene. Compositions characterized by high oxygen indexes (in the case of the polyester compositions – 39.8 %) and improved horizontal FH-1 and vertical V-0 flammability parameters were obtained. The influence of the production parameters (including methods and parameters of drying), the grain size and expansion of the received HFRs on their effectiveness in the reduced flammability of selected plastics were investigated.
PL
Hybrydowe uniepalniacze (HFR) otrzymano na drodze syntezy cyjanuranu melaminy w obecności grafitu ekspandującego (proces w skali ½-technicznej). HFR użyto do zmniejszenia palności poliestru, epoksydu i polistyrenu. Otrzymane kompozycje charakteryzowały się wysokimi wskaźnikami tlenowymi (w przypadku kompozycji poliestrowych – 39.8 %) oraz parametrami palności poziomej FH-1 ipionowej V-0. Zbadano zależności pomiędzy parametrami wytwarzania (w tym metodami i parametrami suszenia), wymiarami ziaren oraz parametrami ekspansji otrzymanych HFR a ich efektywnością w ograniczaniu palności tworzyw polimerowych.
PL
Recykling materiałowy jest preferowaną formą zagospodarowania odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych. Nierozłącznym etapem takiego recyklingu jest separacja na jednorodne frakcje materiałowe. Proces ten jest niezbędny ze względu na zróżnicowane właściwości odpadów tworzywowych. W pracy przedstawiono wyniki rozdziału mieszanin tworzyw polimerowych PP/PS na podstawie różnicy w twardości. Zbadano wpływ prędkości obrotowej oraz siły nacisku igieł na skuteczność separacji. Zbadano wpływ udziału masowego tworzyw PP/PS na dokładność oraz efektywność separacji.
EN
Material recycling is a preferred form of thermoplastic polymer management. An inseparable stage of the recycling involves separation into homogenous material fractions. The process is necessary due to diversified properties of plastic waste. This paper presents results of separation of PP/PS polymer plastic mixtures with respect to differences in their hardness. The author tested influence of rotating speed and needle pressure force upon effectiveness of the separation. The author also tested the weight share of PP/PS plastics upon accuracy and effectiveness of the separation.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było określenie wpływu napełniaczy: włókna szklanego, tufu, mikrocelulozy AC100, mączki drzewnej C300 oraz drobno zmielonych łupin orzecha Rheofix UNG 300 na właściwości mieszanin z recyklingu polistyrenu (PS). Dla zrealizowania podstawowego celu badań, jakim była ocena możliwości modyfikacji odpadowego polistyrenu cząstkami i włóknami wytworzono metodą wtryskiwania sześć rodzajów kompozycji z uwzględnieniem 75% polistyrenu odpadowego oraz 25% dodatku. W pracy zastosowano następujące dodatki: odpadowe włókna szklane typu E o długości 200-300 µm oraz średnicy 10 µm, tuf w postaci proszku o rozdrobnieniu 20-30 µm, mikrocelulozę AC100 o przeciętnej wielkości 8 µm, mączkę drzewną C300 o średniej długości włókien około 300 µm oraz drobno zmielone łupiny orzecha o wielkości ziarna 200-400 µm. Przedstawiono rezultaty badań: gęstość wyznaczonej metodą ważenia hydrostatycznego, udarność metodą Charpy’ego, statyczną próbę rozciągania oraz próby zginania. Parametry takie jak: wytrzymałość na rozciąganie (σ), moduł sprężystości (E), a także odkształcenie przy zerwaniu (ε) zostały wyznaczone z uwzględnieniem zróżnicowanych temperatur: -24°C, temperatury otoczenia (+20°C) oraz +80°C. Ponadto wykonano zdjęcia mikrostruktur przełomów próbek przy pomocy mikroskopu skaningowego.
EN
The major aim of this study was to determine the effect of fillers: wood flour, shells of walnut, fiberglass, tuff, AC100 and C300 on the properties of the recycled polystyrene (PS). To achieve the primary aim of the research - assessing the possibility of modifying the recycled polystyrene by particles and fibers - six types of blends in an amount of 75% of recycled polystyrene and 25% additives were prepared by injection moulding method. In the research were used additives: waste E glass fibers with a length of 200-300 μm and a diameter of 10 μm, tuff powder with 20-30 μm fragmentation, finely ground walnut shells with a grain size of 200-400 μm, wood flour - C300 with an average fiber length of about 300 μm and microcellulose - AC100 with average particle size: 8 μm. The following results of research are presented in the study: the density determined by hydrostatic weighing, Charpy impact test, tensile and static bending test. Parameters such as the tensile strength (σ), modulus of elasticity (E) and strain at break (ε) were determined taking into account the different temperatures. In addition, images of microstructures breakthroughs of samples were made using a scanning electron microscope.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.