Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoki Duplex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Powłoki Duplex są dzisiaj najlepszym zabezpieczeniem elementów konstrukcji stalowych, gwarantującym długotrwałą ich eksploatację w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Przed pokryciem powierzchni ocynkowanej powłoką malarską stosuje się najczęściej obróbkę strumieniowo-ścierną, której celem jest usunięcie zanieczyszczeń, warstwy tlenkowej, a także zwiększenie przyczepności poprzez wzrost chropowatości podłoża. W przypadku malowania elementów cienkościennych zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej jest niemożliwe. W tych przypadkach stosowane są różne chemiczne obróbki powierzchni, których zadaniem jest wytworzenie powłoki konwersyjnej gwarantującej zarówno dobrą przyczepność powłoki lakierowej do podłoża, jak i wieloletnią ochronę antykorozyjną. W artykule przedstawiono przegląd technologii chemicznej obróbki powierzchni możliwych do zastosowania pod powłoki Duplex.
EN
Duplex coatings are today best protection of steel construction elements, guaranteeing their long-term exploitation in the harshest weather conditions. Before covering the galvanized surface by paint coating abrasive blasting is most commonly used, which aims is to remove impurities, the oxide layer and increase adhesion by growth of surface roughness. In the case of painting thin-walled components application of abrasive blasting is not possible. In these cases, there are used various chemical surface treatments, whose task is to produce a conversion coating that ensures both a good adhesion of the paint coating to the substrate, and long-term corrosion protection. This lecture presents an overview of chemical surface treatment technologies, possible to apply for Duplex coatings.
2
Content available remote Comparison of the CrN and TiN/(Ti,Al)N PVD coatings onto plasma nitrited steel
EN
Purpose: The paper presents the results of the mechanical and tribological properties of the CrN and TiN/(Ti,Al)N PVD coatings deposited onto plasma nitrided hot work tool steel X37CrMoV5-1 type. Design/methodology/approach: Tests of the coatings’ adhesion to the substrate material were made using the scratch test. The surfaces’ topography, structure of the PVD coatings were observed on the scanning electron microscopy. Wear resistance tests with the pin-on-disc method were carried out on the CSEM THT (High Temperature Tribometer). Findings: The results showed that the duplex TiN/(Ti,Al)N coating exhibited higher hardness, very good adhesion and better wear resistance in the elevated temperature as compared to the duplex CrN coating. Practical implications: The investigation results will provide useful information to applying the duplex PVD coatings for the improvement of mechanical properties of the hot work tool steels. Originality/value: The very hard and antiwear PVD coatings deposited onto hot work tool steel substrate are needed.
PL
Powłoki typu duplex na wyrobach ciągłych, które będą poddawane dalszym obróbkom mechanicznym muszą charakteryzować się zarówno dużą odpornością korozyjną, jak i dobrymi właściwościami technologicznymi, dlatego ważna jest kontrola właściwości fizykomechanicznych wyrobów zgodnie z wytycznymi norm a także warunkami technicznymi odbioru. Część badawcza pracy jest poświęcona ocenie właściwości technologicznych blach z powłoką metalo-lakierową wytworzoną z różnych materiałów powłokotwórczych, pochodzących od różnych producentów oraz o różnej grubości powłoki. Powłoki poddano badaniom: grubości metodą niszczącą, twardości ołówkowej, odporności na gwałtowne odkształcenie, przyczepności po wgnieceniu, odporności na spękanie przy zginaniu oraz odporności na głębokie tłoczenie z rowkowaniem.
EN
Duplex coatings on constant products which will be subjected to further mechanical treatments must have both high corrosion resistance and good technological characteristics, therefore is important to control the physicomechanical properties of products according to guidelines of norms and technical conditions of delivery. The research part is devoted to the evaluation of technological properties of galvanized sheet covered with lacquer coating made from the various film-forming materials, coming from different manufacturers and of varying thickness. Coatings were tested by the thickness with destructive method, pencil hardness, resistance to impact deformation, the adhesion after press formability, resistance to cracking on bending and resistance to deep drawing with grooving.
PL
Wzrastająca agresywność korozyjna środowiska wymaga zastosowania zabezpieczeń o coraz lepszych właściwościach. Wymaganie te spełniają powłoki cynkowe, które chronią protektorowo podłoże stopów żelaza dzięki niższej wartości potencjału elektrochemicznego i umożliwiają nawet kilkudziesięcioletnią ochronę powierzchni wyrobów. Praca stanowi próbę porównania właściwości antykorozyjnych powłok cynkowych wytwarzanych różnymi metodami oraz powłok malarskich jako podstawowych technologii zabezpieczenia powierzchni przed korozją stosowanych w przemyśle. Przeprowadzone zostały korozyjne badania przyspieszone w obojętnej mgle solnej (NSS) oraz badania struktury powłok cynkowych nanoszonych zanurzeniowo, natryskowo, dyfuzyjnie w stanie stałym, powłok malarskich oraz powłok kompleksowych typu duplex. Pozwoliło to na opis zjawisk korozyjnych i umożliwiło przewidywanie zachowania się materiałów w warunkach agresywnego środowiska korozyjnego. Uzyskane wyniki badań szybkości korozji pozwalają polecać powłoki typu duplex jako zabezpieczenia o bardzo dobrej odporności korozyjnej.
EN
Increasing corrosive power of the environment requires application of better and better protective methods. Zinc coatings fulfill these requirements. They preserve ironbase alloys as a protector because of the lower electrochemical potential and may even protect product surface for tens of years. During electrochemical corrosion zinc is devastated slower than ferrous alloys. This study is an attempt to identify and compare anticorrosive properties of zinc coatings obtained by different methods as well as paint coatings, as basic protective techniques in industrial applications. The authors conducted an accelerated corrosion test in neutral salt spray (NSS) and investigated the structure of coatings both in hot dip galvanized, thermal sprayed, diffusive zinc coatings, paint and in duplex coatings. The corrosion processes were described based on these surveys, which in turn, facilitates prediction of material performance in an aggressive corrosive environment. Test results of corrosion rate demonstrated that duplex coatings are characterized by very high corrosion resistance.
PL
Niniejszy artykuł podejmuje tematykę badań właściwości materiałów przy użyciu dwóch urządzeń produkcji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej -Wirotestu oraz Kulotestera. Przedstawiona została w nim metodyka badań oboma urządzeniami a także obszary badań, w których mogą one być wykorzystywane. W artykule podjęto tematykę badań nieniszczących z użyciem metod prądów wirowych, w szczególności implementację przemysłową systemu opartego na urządzeniu Wirotest 302. Opisano metodykę pomiarową wraz z analizą informacji jakie można uzyskać z powierzchni szlifu sferycznego wykonanego na stanowisku Kulotester I.
EN
The issue of material characterization by means of two devices produced by IMP: Wirotest and Kulotester is presented. The measuring methodology of both devices and research area in which these devices can be applied o-re described. Nondestructive eddy current methods, especially industrial implementation of system based on Wirotest 302 and measuring methodology with proper measuring data analysis collected with Kulotester-from spherical section area are described.
PL
Technologie azotowania i osadzania powłok typu TiN i CrN w środowisku niskotemperaturowej plazmy (PA PVD) umożliwiają tworzenie się powłok multifunkcjonalnych, które podwyższają cechy eksploatacyjne obrabianych elementów wykonanych ze stali narzędziowych i konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono analizę Literatury i wyniki badań własnych nad modyfikacją powierzchni stali WCL w rozłącznym procesie azotowania + PA PVD. Na powierzchni stali WCL ulepszonej cieplnie otrzymano warstwę azotowaną i powłoki Tin lub CrN. Wytworzony system aerologiczny oceniono w badaniach: metalograficznych, twardości, chropowatości, adhezji oraz odporności na zużycie przez tarcie.
EN
The multifunctional coatings like TiN and CrN, obtained in low temperature plasma environment (PA PVD technology) and plasma nitriding technology allowed to increase exploitation features of constructional and tool steel. Investigations of X37CrMoV5-1 (WCL) steel surface modification and literature review are presented in the paper. The WCL steel surface before nitriding process and PA PVD process was toughened. The TiN and CrN coatings were deposited onto steel surface after nitriding. The metaiography, hardness, adhesion, roughness and wear resistance were examinated in this areological system.
PL
Zaprezentowano sposób otrzymywania powłok typu duplex na nożach frezerskich z węglików spiekanych. Warstwę podłożową z azotku tytanu nanoszono techniką łukową na stanowisku PUSK-83. Warstwę wierzchnią złożoną, zawierającą nanokrystaliczny azotek tytanu z amorficznym azotkiem krzemu, nanoszono planarnym magnetronem. Target magnetronu wykonano ze specjalnego spieku zawierającego 96% at. Ti i 4% at. Si. Spiek otrzymano metodą prasowania na gorąco. Wykonano badania mikrostruktury warstw przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego o wysokiej zdolności rozdzielczej. Stwierdzono, że otrzymana powłoka charakteryzuje się dużą mikrotwardością bliską 30 GPa. Potwierdzono współzależność między trwałością ostrzy pokrytych płytek frezerskich TPKN 1603PPR SM25T/P25 a mikrotwardością warstwy.
EN
The method of the duplex coatings obtaining on sintered carbide inserts was presented in the paper. The base layer had been obtained by the arc PVD method with the PUSK-83. The external layer of nanocristalline titanium nitride with amorphous silicone nitride had been sputtered with the planar magnetron. The magnetron target had been made of the titanium silicon sinter containing 96% at. of Ti and 4% at. of Si. The sinter was obtained by hot pressing method. The microstructure investigation with high resolution transmission electron microscope was performed. The obtained coating is characterized by high micro-hardness, close to 30 GPa. Trial runs were performed for TPKN 1603PPR SM25T/P25 inserts. Correlation between wear of the investigated inserts and the hardness of the coating had been proven.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.