Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  model polowo-obwodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available A field-circuit model of the hybrid magnetic bearing
EN
The paper presents a simulation model of the hybrid magnetic bearing dedicated to simulations of transient state. The proposed field-circuit model is composed of two components. The first part constitutes a set of ordinary differential equations that describes electrical circuits and mechanics. The second part of the simulation model consists of parameters such as magnetic forces, dynamic inductances and velocity-induced voltages obtained from the 3D finite element analysis. The MATLAB/Simulnik software was used to implement the simulation model with the required control system. The proposed field-circuit model was validated by comparison of time responses with the prototype of the hybrid magnetic bearing.
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad analizą układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) z bezrdzeniowym transformatorem wysokiej częstotliwości. Na potrzeby obliczeń opracowano polowo-obwodowy model układu w środowisku Maxwell 3D. Rozpatrzono układ składający się z dwóch cewek sprężonych magnetycznie połączonych wspólnie z elementami obwodów zewnętrznych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper, the wireless transmission energy system (WTES) using the highfrequency air-transformer has been discussed and investigated. The considered system consists of two magnetically coupled coils, which have been connected to the elements of external circuits. To analyze the electromagnetic field and to define the parameters of the considered system the field-circuit model has been elaborated in the Maxwell environment. In order to verify the calculation results obtained in the field-circuit model the experimental setup has been developed. The results of simulation calculations have been compared with the measurements obtained in the experimental setup.
3
Content available remote Transient analysis of a railgun with iron core
EN
A calculation and measurement results of transients for an iron-core electrodynamic launcher have been presented in the paper. The magnetostatic field calculations have been made with using the Maxwell-ANSYS software, while the circuit part of the mathematical model has been implemented in MATLAB/Simulink package. The measurement verification has been carried out with using the original laboratory stand. The transients of excitation current, capacitor voltage and projectile velocity have been compared. A good conformity between calculation and measurement results has been obtained.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów sygnałów zmiennych w czasie dla wyrzutni elektrodynamicznej z rdzeniem ferromagnetycznym. Do obliczeń pola magnetostatycznego wykorzystano program Maxwell-ANSYS, natomiast część obwodową modelu matematycznego zaimplementowano w pakiecie MATLAB/Simulink. Porównano ze sobą przebiegi prądu wzbudzenia, napięcia na kondensatorach oraz prędkości wylotowej elementu ruchomego (pocisku). W obliczeniach dodatkowo wyznaczono siłę działającą na pocisk oraz jego przyspieszenie.
4
Content available remote Analiza drgań giętnych wału z wykorzystaniem modelu polowo-obwodowego
PL
Artykuł przedstawia analizę drgań giętnych układu napędowego z długim elementem sprężystym z wykorzystaniem modeli matematycznych i symulacyjno-komputerowych. Do obliczenia drgań w układzie elektromechanicznym wykorzystano model polowo-obwodowy. Przedstawiono wyniki symulacji drgań w układzie elektromechanicznym z silnikiem PMSM. Model symulacyjno-komputerowy został zaprojektowany w programie Matlab-Simulink. Symulację przeprowadzono dla układu elektromechanicznego zawierającego układ napędowy, element sprężysty oraz układ obciążenia.
EN
In the paper the analysis of shaft transverse vibrations based on mathematical and simulation models are presented. The field-circuit model was used to calculate the vibration in the electromechanical system. The results of simulation of vibrations in the electromechanical system based on PMSM motor were presented. The simulation model was designed in Matlab-Simulink. The Simulation of the electromechanical system consisted of drive unit, long elastic element and load system was carried out.
EN
The paper presents the special algorithm and software for the transient FE analysis of electromagnetic phenomena in a squirrel cage induction motor and in a line start permanent magnet synchronous motor. The presented algorithm and the elaborated specialized software for the finite element analysis of transients and steady states are used to determine the power parameters of the squirrel-cage induction motor as well as the Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM). The nonlinearity of the magnetic circuit, the movement of the rotor and the skewed slots have been taken into account. The results of computations have been compared with measurements. The conclusions from the comparison of calculation results with the results of measurements were presented.
PL
W artykule przedstawiono model polowy oraz opracowane na jego podstawie algorytm oraz oprogramowanie do analizy procesu rozruchu i ustalonych stanów pracy silnika indukcyjnego klatkowego oraz silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. W rozważaniach uwzględniono nieliniowość obwodu magnetycznego, ruch wirnika oraz skoszenie żłobków wirnika w silniku indukcyjnym. Obliczenia związane z uwzględnieniem skosu rdzenia stojana wykonano przy zastosowaniu modelu quasi-trójwymiarowego. Zaprezentowano wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych. Przedstawiono wnioski wynikające z porównania wyników obliczeń z rezultatami pomiarów.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod analizy prądu stojana do wykrywania ekscentryczności silnika indukcyjnego. Badania zrealizowano z wykorzystaniem modelu polowo obwodowego silnika indukcyjnego z ekscentrycznością statyczną, dynamiczną oraz mieszaną opracowanego w środowisku Maxwell 2D. Uzyskane z modelu prądy fazowe stojana zostały poddane dalszej analizie celem pozyskania symptomów uszkodzenia. Do szczegółowej analizy prądów stojana wykorzystano aplikację pomiarowo-diagnostyczną zrealizowaną w środowisku LabVIEW. W artykule zestawiono wyniki badań uzyskanych z analizy widmowej czterech sygnałów diagnostycznych: prądu fazowego stojana, modułu wektora przestrzennego prądu stojana, składowej kolejności zgodnej oraz przeciwnej prądu stojana.
EN
This paper deals with an overview of chosen stator current analysis methods for induction motor eccentricity detection. Field-circuit model of induction motor with static, dynamic and mixed eccentricity has been created in Maxwell 2D environment. Stator phase currents, obtained from the model have been analysed in order to extract symptoms of the faults. In this paper tests results, obtained from the FFT analysis of four diagnostic signals: stator phase current, module of the stator current space vector and positive and negative sequence of stator current, are compared.
7
Content available remote Pomiarowa weryfikacja polowo-obwodowego modelu 6-biegunowego silnika indukcyjnego
PL
W artykule przedstawiono opracowany w środowisku profesjonalnym Maxwell dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model 6-biegunowego silnika indukcyjnego klatkowego typu TMPB 6,3/6 o mocy 6,3 kW. Silnik przeznaczony jest do pracy w układzie napędowym pompy wody. Parametry schematu zastępczego badanego silnika wyznaczono na podstawie próby zwarcia pomiarowego przy obniżonym napięciu oraz próby biegu jałowego. W celu możliwie jak najdokładniejszego odwzorowania modelu symulacyjnego tego silnika przyjęto charakterystykę magnesowania obwodu magnetycznego uzyskaną z pomiarów. Na podstawie wyników pomiarów z próby biegu jałowego dokonano rozdziału strat. Przeprowadzono badania eksperymentalne i uzyskane wyniki porównano z rezultatami obliczeń symulacyjnych.
EN
In the paper presents elaborated in the Maxwell environment 2D field-circuit model of three phases, 6.3 kW, 6-pole squirrel-cage induction motor, type TMPB 6.3/6. The motor is intended to work with water pump. Parameters of equivalent circuit diagram have been estimated on the basis of short-circuit test during lower supply voltage as well as during non-load motor work. In order to obtain the best possible representation of material parameters in computations, the characteristics B(H) of core material were measured. On the basis of the results obtained during measurements of no-loaded motor work, the distribution of losses has been estimated. The results of computations have been compared with measurements.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy polowo-obwodowy model hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. Model uwzględnia uzwojenie ułamkowe w stojanie, klatkę tłumiącą w wirniku, nieliniowe charakterystyki magnesowania rdzeni magnetycznych i ruch obrotowy wirnika. Weryfikację modelu polowo-obwodowego przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonych i obliczonych metodą elementów skończonych charakterystyk biegu jałowego i trójfazowego zwarcia.
EN
A two-dimensional, field-circuit model of a hydrogenerator, installed in the Pumped Storage Power Plant Żydowo, is presented in the paper. This model accounts for the fractional-pitch stator winding, the rotor damper squirrel-cage, nonlinear magnetization curves and the rotor motion. Verification of the model have been carried out by the comparison of computed characteristics using the finite element method no-load and short-circuit characteristics with those obtained from measurements.
9
Content available remote Measurement verification of a field-circuit model of the 55.5 MVA hydrogenerator
EN
A two-dimensional, field-circuit model of a 55.5 MVA hydrogenerator is presented in the paper. This model takes into account the fractional-pitch stator winding, the rotor damper squirrel-cage, nonlinear magnetization curves and the rotor motion. Verification of the model has been carried out by the comparison of the no-load and short-circuit characteristics computed using the finite element method with those obtained from measurements.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy polowo-obwodowy model hydrogeneratora o mocy 55,5 MVA. Model uwzględnia uzwojenie ułamkowe w stojanie, klatkę tłumiącą w wirniku, nieliniowe charakterystyki magnesowania rdzeni magnetycznych i ruch obrotowy wirnika. Weryfikację modelu polowo-obwodowego przeprowadzono na podstawie porównania zmierzonych i obliczonych metodą elementów skończonych charakterystyk biegu jałowego i trójfazowego zwarcia.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy polowo-obwodowy model hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. Model uwzględnia uzwojenie ułamkowe w stojanie, klatkę tłumiącą w wirniku, nieliniowe charakterystyki magnesowania rdzeni magnetycznych i ruch obrotowy wirnika. Weryfikację modelu polowo-obwodowego przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonych i obliczonych metodą elementów skończonych charakterystyk biegu jałowego i trójfazowego zwarcia.
EN
A two-dimensional, field-circuit model of a hydrogenerator, installed in the Pumped Storage Power Plant Żydowo, is presented in the paper. This model accounts for the fractional-pitch stator winding, the rotor damper squirrel-cage, nonlinear magnetization curves and the rotor motion. Verification of the model have been carried out by the comparison of computed characteristics using the finite element method no-load and short-circuit characteristics with those obtained from measurements.
PL
W artykule przedstawiono model polowo-obwodowy silnika indukcyjnego umożliwiający symulację zwarć zwojowych w stojanie. Omówiono podstawowy model polowo-obwodowy silnika indukcyjnego oraz sposób jego modyfikacji tak, aby możliwa była symulacja zwarć w stojanie. Rozbudowa podstawowego modelu o część elektryczną została wykonana w programie Ansoft Maxwell Circuit Editor. Opracowany model umożliwia symulowanie do 12 zwartych zwojów w każdej fazie. W pracy przedstawiono uzyskane na drodze symulacji prądy fazowe silnika oraz zweryfikowano je z wynikami uzyskanymi na obiekcie rzeczywistym. Przedstawiono również wyniki uzyskane z analizy widmowej prądu stojana, modułu wektora przestrzennego oraz hodografy Iα – Iβ dla modelu polowo-obwodowego i rzeczywistego silnika.
EN
In the paper a filed-circuit mathematical model of the induction motor is presented, which enables a simulation of short-circuits turns in the stator winding. The classical field-circuit model has been analyzed first, and next its modification was proposed. The extension of basic model was realized in Ansoft Maxwell Circuit Editor software. The developed model enables simulation of 12 short-circuit turns in each stator winding phase. Hodographs of the stator current vector in α–β plane as well as results of spectral analysis of the stator phase current and modulus of stator current vector are presented in the paper. The simulation results are verified by experimental tests.
12
Content available remote Polowo-obwodowa analiza silnika trójfazowego o biegunach wpisywanych
PL
W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania silnika o biegunach wpisywanych. Do jego analizy zaproponowano polowoobwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych i mechanicznych. Uwzględniono histerezę magnetyczną materiału magnetycznie twardego. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę numeryczną polegającą na dyskretyzacji przestrzeni i czasu. Opracowaną metodę oraz oprogramowanie wykorzystano do analizy procesu rozruchu silnika trójfazowego o biegunach wpisywanych.
EN
In the paper an electric motor with written poles has been presented. To the analysis of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor the field-circuit model has been proposed. In the consideration the magnetic hysteresis of permanent magnet material has been taken into account. The numerical implementation of proposed model is based on the space and time discretisation. Elaborated method and software have been applied to the analysis of 3-phase written pole motor.
EN
These The paper presents experimental verification of the 2D field-circuit model of the single-phase capacitor induction motor. Developed the field-circuit model was implemented for simulation using Flux2D software package. The verification of the 2D field-circuit model was conducted for starting of the motor with no-load, steady-state performance and at no-load and locked-rotor tests. Computed dynamic and steady-state characteristics were compared with measured ones to confirm correctness of the simulation model. The model is useful for study the effect of parameters of the motor on starting and running performance at desired load.
PL
Artykuł przedstawia weryfikacje eksperymentalną dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym. Opracowany model obliczeniowy zaimplementowano w środowisku Flux2D. Weryfikację przeprowadzono dla rozruchu silnika bez obciążenia, stanu ustalonego pracy. W celu oceny poprawności modelu porównano charakterystyki obliczone z pomierzonymi. Model może być przydatny do badań wpływu parametrów na właściwości rozruchowe oraz pracę znamionową badanego silnika.
14
Content available Przebieg procesu utraty synchronizmu turbogeneratora
EN
This paper presents two-dimensional field-circuit model of 500 MVA turbogenerator. Model is designed to calculate static and dynamic characteristics of machine. During solving field equations Real physical characteristics of materials, configuration of windings, damper circuit and motion elements in electromagnetic field are taken into account. In circuit part there is an electrical scheme. The electric al elements correspond with winding in the field model. Parameters of frontal connections are included. The model was applied to calculate stator currents, magnetic torque and rotor speed in case of sudden Power increase.
EN
In the paper an electric motor with written poles has been presented. The mathematical model of coupled electromagnetic, thermal and mechanical motion phenomena in the motor with written poles has been proposed. The nonlinearity of the magnetic soft material, induced eddy currents and influence of temperature on magnetic and electric properties of materials have been taken into account. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model has been applied. The numerical implementation of the mathematical model is based on the finite element method and a step-by-step algorithm. In order to solve the equations of the discrete model of coupled phenomena, the iterative Newton-Raphson combined with the block over relaxation method have been applied. Elaborated special software has been successfully applied to the simulation of the start-up of the written pole motor.
EN
The paper presents a modeling method of fragment winding short circuit of phase coil of switched reluctance motor (SRM). In this method the simulation model parameters were calculated with the implementation of finite elements method (FEM). The processed numeric model of a switched reluctance motor allows to analyze different cases of inter coil short circuits for a different number of short circuit windings. Static characteristics of a switched reluctance motor (6/4 construction type) for normal conditions and emergency work with different winding short circuits were appointed using a numerical model. The characteristics received by solution of a simulation model were compared with the characteristics obtained in the laboratory.
17
Content available remote Modeling of Dynamic Regimes of Electromechanical Devices Using Semi-Field Methods
EN
Complex mathematical model intended for calculation of transient processes and steady-state regimes based on combination of electromagnetic circuit’s theory and methods of electromagnetic field analysis is proposed. Proposed model makes it possible to estimate spatialtime distribution of magnetic field and magnetic induction vector.
PL
W artykule zaproponowano złożony model umożliwiający symulację stanów nieustalonych i ustalonych przez połączenie modeli obwodowych i polowych. Model umożliwia rozkład czasowy i przestrzenny pola magnetycznego.
PL
W pracy przedstawiono algorytm obliczania parametrów schematu zastępczego silnika indukcyjnego z uwzględnieniem efektu wypierania prądu w prętach uzwojenia klatkowego oraz nieliniowości obwodu magnetycznego. Algorytm ten bazuje na modelu polowo-obwodowym silnika dla wymuszeń sinusoidalnych. W odróżnieniu od powszechnie stosowanego podejścia obwodowego wykorzystującego wielogałęziowy schemat zastępczy uzwojeń wirników silników głębokożlobkowych, algorytm opiera się na schemacie zastępczym tylko z jedną gałęzią dla obwodu uzwojenia wirnika, i w konsekwencji tego otrzymuje się model, w którym parametry zalezą od punktu pracy maszyny. Wyniki obliczeń otrzymane na podstawie schematu zastępczego dla dwóch maszyn średniej mocy wykazują dobrą zgodność z wynikami otrzymanymi na podstawie modelu polowego.
EN
The paper presents an algorithm for determination of parameters of an equivalent circuit model of the three-phase squirrel-cage induction motors. The approach presented in a simple way allows for considering nonlinearity and deep-bar effect. The parameters of an equivalent circuit model are determined directly from quasi-harmonic solution of the magnetic field distribution by the finite element method. Unlike common approach based on the use of multi-circuit equivalent circuit model of cage winding for deep-bar induction motors, this algorithm uses rotor winding model with only one branch. The parameters determined are, however nonlinear as their values cannot be fixed at constant values but must vary as machine point of operation changes with rotor slip. Sample results presented for two medium-power induction motors show adequacy of the approach. The method is also enough general to be applicable to the majority of three-phase squirrel-cage induction motors.
PL
Wczesna detekcja ekscentryczności w silnikach indukcyjnych ma duże znaczenie w eksploatacji napędów ze względu na skutki jej występowania. Monitorowanie ekscentryczności jest z reguły realizowane na podstawie analizy widmowej prądu stojana i oceny amplitud charakterystycznych częstotliwości. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania detektorów neuronowych do wykrywania ekscentryczności silnika. Do trenowania i testowania sieci neuronowej wykorzystano dane uzyskane z modelowania polowo-obwodowego silnika z różnymi rodzajami i stopniami ekscentryczności. Przedstawiono badania prezentujące wpływ struktury sieci neuronowej oraz wstępnego przygotowania danych wejściowych na dokładność detekcji uszkodzeń.
EN
Early detection of eccentricity in induction motors is very important in the exploitation of motors due to the consequences of its occurrence. Monitoring of the eccentricity is usually made on the basis of spectral analysis of the stator current and observation of the characteristic frequency amplitudes. In the article possibility of neural networks application for detection of eccentricity in induction motors is presented. The training and test of the neural network is based on data obtained from field-circuit modeling of the motor with different types and degrees of eccentricity. Influence of the neural networks structure and initial data scaling on precision of fault detection is presented.
20
Content available remote Synchronous generator field-circuit model and its verification by measurements
EN
A two-dimensional field-circuit model of a large power synchronous generator is presented in the paper. It allows determining electromagnetic waveforms in steady and transient states. Calculations were carried out using the measured waveforms of a TWW-200-2 type generator installed in the power plant Połaniec when subjected to a disturbance in the voltage regulator. The measured waveform of the field voltage under no load and at constant rotor speed was assumed to be the generator computational model input signal. The circuit model was verified on the basis of comparison of the measured and calculated stator voltage waveforms. The calculations were carried out by means of the finite element method using the program Maxwell 2D by Ansoft Corporation.
PL
W pracy przedstawiono dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model generatora synchronicznego dużej mocy, umożliwiający wyznaczanie przebiegów wielkości elektromagnetycznych w stanach ustalonych i nieustalonych. Obliczenia przeprowadzono na podstawie zmierzonych przebiegów po zakłóceniu w układzie regulacji napięcia generatora typu TWW-200-2 pracującego w Elektrowni Połaniec. Weryfikację modelu przeprowadzono opierając się na porównaniu zmierzonego i obliczonego napięcia stojana. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych przy użyciu programu Maxwell firmy Ansoft.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.