Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moment dokręcający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie programu wspomagającego budowę wkrętarek przemysłowych. Omówiono podstawowe punkty doboru modułów konstrukcyjnych wraz z matematycznym uzasadnieniem kolejności obliczanych parametrów i ich wpływu na proces wkręcania. Zamieszczono wyniki badania parametrów wkręcania skonstruowaną wkrętarką oraz zamieszczono wzory funkcji wielomianowych charakteryzujących ten proces..
EN
The article presents computer programs assisting the structure of industrial screwdrivers. Basic points of the structural modules selection are discussed together with mathematical justification of the calculated parameters order and their influence on the process of driving. Results of the examination of driving parameters are presented with the constructed screwdriver and formulae of polynomial functions that are characteristic for this process.
2
Content available Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej
PL
Wartość momentu dokręcającego łącznika gwintowego nie jest stała, zależy od dwóch głównych zmiennych: kąta dokręcania oraz sztywności kątowej. Dodatkowo analiza pracy głowicy wkręcającej wykazała, że zapotrzebowanie na energię kinetyczną niezbędną do utrwalenia połączenia jest krótkotrwałe i występuje w końcowej fazie dokręcania. W artykule przeprowadzono analizę matematyczną jednostopniowego procesu wkręcania. Cały proces podzielono na przedziały scharakteryzowane przez zmiany momentu użytecznego oraz prędkości kątowej końcówki wkręcającej.
EN
The tolerance of turning force is defined by accuracy of calculated parameters which are the function of torque. There are two factors influencing the value of torque: the angle of tightening up the threaded fastener and its angle rigidity. Simulation of a device working circumstances necessitates choosing the optimal speed of turning and tightening up which gives the maximal productivity at given tightening speed. In the real process circumstances the moment of inertia value of the power transmission and working elements influences the tightening phase. The article describes how this parameter influences the value of tightening angle and the influence of the working elements speed stabilization error on a change of tightening angle. The time of tightening optimal criteria with limits related to angular velocity of working elements are shown. The factors influencing the value of torsional rigidity of the threaded fastener are described in the article.
3
Content available Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zmiennych charakteryzujących jakość połączeń śrubowych. Rejestracji podlegał moment skręcający w rdzeniu śruby, moment tarcia pod łbem oraz siła osiowa w śrubie. Przeprowadzono analizę matematyczną i statystyczną uzyskanych wyników. Kolejny etap badań wynikał ze zjawisk tribologicznych, które powodują, że wartość momentu, którym należy dokręcić łącznik gwintowy w celu uzyskania żądanej siły osiowej, nie jest stała. Przeanalizowano więc wpływ obecności czynnika smarującego, rodzaju powłoki ochronnej oraz liczby cykli dokręcania i odkręcania.
EN
In the article findings of workplace variables being characteristic of a quality of screw connections were described. A moment screwing screws together in the core, a moment of friction under the head and axial power were subject to a registration in the screw. An analysis was conducted and statistical of achieved results. The consecutive research stage resulted from tribology effect which cause, the value of the moment, with which one should screw the thread elevated walkway in properly with a view to getting demanded axial power, isn't permanent. So an influence of the presence of the greasing factor, the kind of a protective layer and the number of cycles of screwing in properly and twisting off was analysed.
4
Content available remote Modelowanie procesu wkręcania łączników gwintowych
PL
W artykule przedstawiono metodykę określenia użytecznego momentu dokręcającego impulsowej głowicy wkręcającej. Przeprowadzono bilans momentów oporowych działających w ukła-dzie napędowym i roboczym głowicy. Zamieszczono równania ruchu głowicy w charakterystycz-nych fazach jej pracy: wstępnego wkręcania, swobodnego wkręcania, dokręcania i akumulacji energii. Przedstawiono uproszczony model matematyczny procesu wkręcania metodą jednego oraz kolejnych impulsów wkręcających. Zamieszczono wyniki weryfikacji modelu procesu wkręcania za pomocą głowicy służącej do wkręcania śrub M6-M12.
EN
In this article a methodics to determite a useful power tightening moment of impulse screwing--in head has been described. A balance of anti-torque moments which are operating in a driving and working system of the head has been carried out. Equations of the head movement have been placed for its characteristic work phases: initial screwing-in, free screwing-in, power tightening and storage of energy. It has been presented a simplified mathematical model of screwing-in pro-cess by a method of single and succeeding screwing-in impulses. Verification results of the model of screwing-in process by means of head to screw-in M6-M12 screws has been placed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.