Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osadnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów objętości osadu czynnego po 30 minutowej sedymentacji w lejach Imhoffa z Oczyszczalni Ścieków „Jamno" w Koszalinie w latach 2005-2014. Zestawione wyniki wskazują na stopniowy zanik sezonowych fluktuacji szybkości sedymentacji osadu, zaś duże przyrosty objętości osadu świadczą o trudnych właściwościach sedymentacyjnych osadu. Porównano również wyniki badań przyrostu objętości osadu czynnego, jako rezultat jego sedymentacji, przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego o średniej prędkości obrotowej 1,5 obr./min z wynikami pomiaru tego osadu bez użycia mieszadła. Z badań prowadzonych w 2014 r. wynika również, że na zjawiska sedymentacji osadu czynnego znaczący wpływ może mieć obecność bakterii nitkowatych Microthrix paruiceflo, zakłócających pracę osadników wtórnych.
EN
The article presents the results of measurements of the volume of sludge after 30 minutes sedimentation Imhoff hoppers of the Wastewater Treatment Plant "Jamno" in Koszalin in the period 2005-2014. Compiled results show the gradual disappearance of seasonal fluctuations in sludge sedimentation rate, and large increases in the volume of sludge prove difficult properties of sedimentary deposits. We also compared the results of the increase in the volume of sludge, as a result of the sedimentation using a slow speed mixer with an average speed of 1.5 rev. / Min with the measurement results of the sludge without using a stirrer. Research conducted in 2014 also shows that the phenomenon of sedimentation of activated sludge can have a significant impact filamentous bacteria Microthrix parnicella, interfering with secondary settling tanks.
2
Content available remote Błędy projektowe przyczyną uszkodzeń żelbetowego osadnika zgorzeliny
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z użytkowaniem podziemnego żelbetowego osadnika zgorzeliny, służącego do oczyszczania wody produkcyjnej w procesie ciągłego odlewania stali. Już po kilku tygodniach od pierwszego napełnienia zbiornika zaobserwowano liczne zarysowania jego powierzchni. Naprawy uszczelniające wykonane zaledwie po roku użytkowania konstrukcji okazały się nieskuteczne. Uszkodzenia zwiększały się, a stan techniczny obiektu szybko się pogarszał. Szczegółowa analiza dokumentacji obiektu pozwoliła na określenie przyczyn zaistniałej sytuacji i zalecenie odpowiednich środków naprawczych wraz z technologią ich wbudowania.
EN
The problems connected with using of underground reinforced concrete technological tank for water purification in the process of continuous casting of steel are presented in this paper. Just a few weeks after the initial filling of the reservoir numerous cracks visible on the concrete surface were observed. Some sealing repair works made after 1 year of exploitation of the tank turned out to be absolutely ineffective. Damages have been growing constantly and the technical state of the structure getting worse very quickly. Detailed analysis of the site documentation allowed to determine the main causes of this situation and recommend most proper repair materials, including the technology of their installation.
PL
Osadniki wód kopalnianych to na ogół czasowe budowle hydrotechniczne związane z oczyszczaniem wód dołowych z zawiesiny mineralno-organicznej. Po zakończeniu eksploatacji węgla i odcięciu sztucznego zasilania podlegają, w zależności od uwarunkowań hydrologicznych i hydrotechnicznych, osuszeniu lub wykorzystywane są jako zbiorniki wodne. Osuszone osadniki podlegają najczęściej samoczynnej rekultywacji – renaturyzacji, stając się podobnie jak zbiorniki wodne obiektami ekohydrologicznymi. Z uwagi, że rolą osadników jest oczyszczanie wód brudnych za celowe uznano poznanie właściwości nagromadzonych w nim osadów i ich wpływu na kształtujące się zbiorowiska roślinne. Całą powierzchnię osadnika (16 ha) po dwóch latach od jego zamknięcia objęto badaniami gleboznawczymi i fitosocjologicznymi. Zróżnicowane warunki wilgotnościowe i glebowe powierzchni osadnika sprzyjały inwazji gatunków o różnych wymagania siedliskowych, kształtując nową jakość terenu poprzemysłowego i jego bioróżnorodność. Inwazja roślinności zielnej i drzewiastej wskazuje, że pomimo funkcji jaką pełnił osadnik w infrastrukturze kopalnianej, nagromadzony w nim materiał stanowi korzystne siedlisko dla rozwoju szaty roślinnej. Sądzić należy, że wynika to z dużej domieszki węgla brunatnego.
EN
Sediment traps of dirty waters are, generally speaking, temporary hydrotechnical constructions associated with the purification of mine waters from mineral-organic suspensions. Once coal mining is finished and artificial supplies are cut off, such sediment traps – depending on hydrological and hydrotechnical conditions – undergo drainage or are utilised as water reservoirs. Drained sediment traps most commonly go through a period of self-generated reclamation – renaturalisation and become, similarly to water reservoirs, eco-hydrological objects. Bearing in mind the fact that the role of sediment traps is cleaning dirty waters, it seemed advisable to recognise the properties of sediments accumulated in them and to assess their impact on the arising plant communities. Two years after its closure, the entire area of the sediment trap (16 ha) was subjected to soil science and phytosociological investigation. Differentiated moisture content and soil conditions of the sediment tank surface were favourable for the settlement of various species characterised by differing site requirements which conferred a completely new quality to this post-industrial land and its biodiversity. The invasion of herbaceous and woody plants indicates that despite the function of sediment tank played earlier in the brown coalmine infrastructure, the material which was accumulated in it provided a favourable habitat for the development of plant cover. It may be assumed that it can be attributed to a significant admixture of brown coal.
PL
Dokonano przeglądu jednowymiarowych modeli osadników wtórnych, stosowanych w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków. Przedstawiono kinematyczno-bilansowy model Kyncha oraz jego rozszerzenie o człon dyspersyjny. Przedyskutowano metody rozwiązań modelowych równań różniczkowych i zilustrowano je przykładowymi obliczeniami. Zwrócono uwagę na duże niepewności w wyznaczaniu prędkości opadania strefowego osadu czynnego oraz współczynnika dyspersji, rzutujące na niepewność wyników modelowania pracy osadnika.
EN
The models are based on a kinematic model by Kynch, describing suspended solids mass balance within a vertical-flow clarifier and its extension by an additional dispersion term. Different numerical methods of solution of the differential equations are discussed and an example of application of the method of lines is shown. Relatively large uncertainties in determination of zone settling velocity and dispersion coefficient are emphasized, which can be diminished through relevant measurements in the field.
EN
In this study, the residence time distribution of the fluid stream in a mixer settler was simulated in order to achieve the optimal extraction time and the best performance. The aqueous and organic phases were water and kerosene, respectively; and the salt tracer changes were recording continuously by using a conductivity meter. Initially, experiments were performed at different mixing times in the phase ratio of 1:1. Then, results were analyzed applying Matlab software and Weller and N-Mixer models in RTDWEN software. Finally, for the mixing period of 5 min, the mean residence time was obtained 4.86 min by Matlab, and 6.44 and 6.62 min by RTDWEN, respectively for Weller and N-Mixer models. Furthermore, setting the mixing period at 5 min, the effect of mixer settler units was investigated by using N-Mixer model, and it was found that it was beneficial to increase the number of units, and set the residence time distribution close to extraction time at 6 min. It was also shown that under these conditions, the removed material from the mixer before the mean residence time was minimum, and both phases have an enough time for mixing and settling.
PL
W badaniu zasymulowano rozkład czasu przebywania strumienia płynu w osadniku w celu osiągnięcia optymalnego czasu ekstrakcji i najlepszej wydajności procesu. Fazami wodnymi i organicznymi były odpowiednio woda i nafta; zmiany wskaźnika kwasowości były rejestrowane w sposób ciągły dzięki użyciu konduktometru. Początkowo eksperymenty przeprowadzano przy różnych czasach mieszania przy stosunku faz 1:1. Następnie wyniki analizowano stosując środowisko programu Matlab oraz modele Weller i N-Mixer w programie RTDWEN. Finalnie, dla czasu mieszania wynoszącego 5 minut, otrzymano 4,86 min w programie Matlab oraz 6,44 i 6,62 min w programie RTDWEN odpowiednio dla modeli Weller i N-Mixer. Co więcej, po ustawieniu czasu mieszania na 5 min badano efekt jednostek osadnika przez użycie modelu N-Mixer i dowiedziono, że korzystne było zwiększenie liczby jednostek oraz nastawienie czasu rozkładu zbliżonego do czasu ekstrakcji wynoszącego 6 min. Pokazano również, że w tych warunkach materiał usunięty z mieszalnika zanim właściwy czas przebywania był minimalny, a obie fazy miały wystarczająco dużo czasu na mieszanie i osadzanie.
PL
W artykule przedstawiono zanieczyszczania wód i gruntów spowodowane eksploatacją dróg. Podano zagadnienia związane z ochroną prawną środowiska wodno-gruntowego. Wskazano również normowe wymagania ekologiczne dotyczące spływów wody z dróg. Opisano także metody i urządzenia stosowane do oczyszczania wód. Scharakteryzowano lamelowe i koalescencyjne separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki.
EN
The paper presents the problem of pollutions of water and soil caused by operation of roads. The legal protection problems of the water-soil environment are given. The standard conditions for water runoff from roads are also indicated. The methods and equipments applied to water purification are described. The lamella and coalescing separators of the petroleum based substance as well as the sedimentation tanks are characterized in the paper.
PL
Zjawisko wytrącania się w rurociągach kolektora "Olza" osadów stałych siarczanu baru stanowi poważne zagrożenie dla ich stanu technicznego. Wprowadzanie odpowiednich metod ograniczenia ilości tych osadów pozwala rozwiązać ten problem. Należy pamiętać jednak, że nie każda metoda neutralizacji znajdzie swoje zastosowanie w wybranych kopalniach. Z punktu widzenia kopalni Jankowice najskuteczniejsza wydaje się być metoda sedymentacji osadów w zbiornikach przykopalnianych. Poznanie mechanizmu przebiegu sedymentacji, przy pomocy metody symulacji numerycznej, pozwoliło w przybliżony sposób określić jego efektywność. Jej wartość przy średnicy cząstek 7ź10-6 m wynosi 99%. Problemem jest jednak fakt, niema możności dokładnego określenia średnicy cząsteczek siarczanu baru. Przebieg procesu sedymentacji w osadniku ściśle zależy od jego geometrii i rozmieszczenia otworów wlotowych i wylotowych, a to ma wpływ na czas przebywania cząstek w osadniku. W przypadku osadnika kopalni Jankowice pomiary stężeń jonów baru i siarczanowych na wlocie i wylocie potwierdziły, że proces sedymentacji przebiega praktycznie ze 100% efektywnością. Połączenie chemicznej analizy procesu sedymentacji z analizą jego przebiegu metodą symulacji numerycznej, a także systematyczną kontrolą stężeń jonów na wlocie i wylocie z osadnika stwarza możliwości zastosowania tej metody w innych kopalniach, jak również wykorzystania jej przy projektowaniu nowych zbiorników, tak aby zapewnić najlepsze parametry procesu.
EN
The article treats about the process of barium sulphate deposits flow through the Jankowice's settling tank. "Jankowice" coal mine transports its mine waters through the "Olza" retaining-dose system. The waters' chemical character strongly depends on the hydrological lay of land of the south-western part of Upper Silesia. The different chemical character of transported waters is a main reason for precipitation of solid sediments in the interceptor-sewer's pipe-lines. This leads to their overgrowingwith sediment, increasing of water pumping energy and, in the end, necessity of overhaul repairs. Therefore, it is very important to get to know the chemical character of mine waters through the years. Authors described changes of the barium and sulphates ions' concentrations in the water transported to the river from "Jankowice" and "Chwalowice" coal mines in the period of VI 2003-V 2006. From 1993 "Jankowice" mine, through the medium of one big settling tank, drains off its waters with increased concentration of barium ions, and also waters of increased concentration of sulphate ions coming from "Chwalowice" coal mine. The process of precipitation of barium sulphate is almost immediate and it is a source of huge technical problems for the interceptor sewer. It is also very important to analyze the process of chemical sedimentation of barium sulphate by usage of chemical equations. This allows to estimate the amount of sulphates ions needed to precipitate barium ions. Due to the strong contaminations of "Jankowice" and "Chwalowice" waters special water cleansing methods were introduced. They were focused on removing barium and suphate ions and most of them were highly effective. Unfortunately the amount of sulphates ions used in certain methods was insufficientto remove whole barium ions. Therefore, there was another method used. The process of precipitation of barium sulphate is being proceed at the source, that is in the settling tank. In order to prevent penetrating the remaining barium sulphate into the pipe-lines it is necessary to get to know the process of its sedimentation and its efficiency. Numerical simulation of the solid particles flow (barium sulphate) proceeded in this article throughout Fluent 6.1, is the way of describing the sedimentation process. Usage of the two-phase model flow throughout the calculations of the velocity field and trajectory of barium sulphate particles, allows to pinpoint the sedimentation efficiency and the particles' descending time (timeof particles being in the settler). The calculated sedimentation efficiency for the particles of 7ź10-6 m diameter for the "Jankwice" settler was 99%, which means that the whole barium ions were precipitated. Unfortunately difficulties with clear specification of the barium sulphate particles' diameter reflect on the appraisingtheir free descending velocity and in the end on the sedimentation efficiency. Thesedimentation efficiency and descending time depend also on the settler geometry, inlet and outlet placing (water inflow and outflow), and flowing watervolume flux. Thus, the same sedimentation process proceeded in geometrically different settler would give different sedimentation efficiency. Numerical calculations of the different mass flux suspension flow through the settlers of different geometry allow to demonstrate the process of sedimentation. This knowledge might be useful during the settlers' modernization. Not only does it concern the optimization of the settlers' shape and arranging inlet and exit cavities but also designing new objects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac mające na celu wdrożenie techniki sedymentacji wielostrumieniowej w procesie klarowania skoagulowanej zawiesiny w układzie uzdatniania wody. Przedstawiono wyniki badań przepływowych procesu oczyszczania zawiesiny, badania granulometryczne. Została wyznaczona wielkość ziarna granicznego oraz stopień wypełnienia osadnika wkładami wielostrumieniowymi.
EN
The paper presents results of implementation of multiflux sedimentation technology in clarifying process of coagulated suspension in water treat
PL
Artykuł prezentuje podstawy prawne stosowania i eksploatacji obiektów i urządzeń podczyszczających wody opadowe (wraz z tłem historycznym) oraz uwarunkowania techniczne wynikające z wiedzy nt. specyfiki zlewni drogowych i specyfiki procesów sedymentacji. Na tym tle Autor omawia przykłady konkretnych rozwiązań technicznych urządzeń oferowanych na rynku, a także praktykę aplikacyjną stosowaną przez środowisko projektantów.
EN
The main regulations concerning application and exploitation of objects and rainfalls treatment plants (with historical background) and technical requirements resulting from the knowledge on road basins specificity and sedimentation process specificity have been presented in the paper. At such a background some technical solutions of devices offered in the market have been described, the practice applied by designers has been presented.
10
Content available remote Utrzymanie kanalizacji i urządzeń ochrony środowiska
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie i zaznajomienie się z technikami i sposobami przeglądu i czyszczenia kanalizacji i urządzeń ochrony środowiska. Zrozumienie potrzeby systematycznego przeglądu i czyszczenia urządzeń odwodnienia pozwoli zarządcy urządzenia na zmniejszenie kosztów utrzymania jak również niedopuszczenie do wystąpienia stanu awaryjnego. Celem wyeliminowania problemów w podstawowym utrzymaniu systemów odwodnienia konieczne jest przeprowadzenie badań szczelności i monitoringu TV kanalizacji na etapie odbioru powykonawczego jak również systematyczne kontrolowanie i czyszczenie całego systemu odwodnienia drogi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska.
EN
The aim of the paper is dissemination and acquaintedness the techniques and the ways of cleaning of sewage system and environment protection devices. Acceptance of the necessity of systematic survey and cleaning the drainage devices allow the manager to reduce the maintenance costs and avoid the emergency. To eliminate the problems of basic maintenance of drainage systems it is necessary not only to run air-tightness examine and TV monitoring of sewage system at the stage of final reception but permanent inspection and cleaning the whole drainage system with particular attention for the necessity of environment protection.
EN
The paper presents results of laboratory scale investigation on the influence of solid particle concentrations in sludge and a surface area in tank on cross-current multi flux sedimentation. The results confirmed the dozen or so increase of the yield in cross-current multi flux sedimentation in comparison with conventional tanks at the same efficiency of sedimentation.
PL
Przedstawiono zależności wielkości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej z uwzględnieniem rozwoju ruchu laminarnego od wybranych wielkości geometrycznych i eksploatacyjnych przewodu wypełnienia osadnika uwzględniające niejednorodność stężenia zawiesiny.
EN
The work presents the dependences of the parameters of continuous multijet sedimentation process with taking into consideration of the development of the laminar motion on selected geometrical and operating parameters of the mud box tube. The nonhomogeneous concentration of suspension in the outlet is also taken into consideration.
15
Content available remote Symulacje komputerowe procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowym
PL
W artykule przedstawiono uproszczony model matematyczny procesu sedymentacji prostopadłoprądowej oraz wyniki symulacji komputerowej procesu klarowania zawiesin w osadniku prostopadłoprądowym na podstawie uproszczonego modelu matematycznego.
EN
In the paper there are presented the mathematical model of clarifying process in the settling tank with cross-current lamella packets and the results of computer simulations based on the simplification of mathematical model presented.
16
Content available remote Ocena pracy osadnika zrzutowych wód kopalnianych
PL
Przedstawiono wyniki badań nad sedymentacją zawiesin zrzutowych wód kopalnianych KWK "Ziemowit". Określono skład ziarnowy, mineralogiczny oraz charakter zawiesin w wodach zrzutowych na wlocie i w przelewie osadnika ziemnego. Na podstawie analiz granulometrycznych zawiesin i zachodzących w nich przemian oceniono założenia projektowe i proces eksploatacji osadnika. Zbadano przyczyny złej pracy osadnika i zaproponowano zmiany technologiczne polepszające skuteczność jego pracy.
EN
In the current article the test results of sedimentation of drop suspension, carried out on ,,Ziemowit" coal mine water, have been presented. Particles content mineralogy as well as suspension character in drop water on the inlet and the notch of the sediment trap have been determined. On the basis of granulo-metrical analysis of the suspension and its transformation, the brief foredesign and exploitation process of the sediment trap have been assessed. The range of the carried out tests included the assessment of mine waters suspension concentration as well as time needed for mine waste clearance by means of sedimentation velocity measurement and determination of the impact of sedimentation time on the content precipitate. The research results prove that the clarification process of mine water suspension in a clarifier takes place simultaneously with sedimentation of bigger particles and coagulation of the smallest ones. Suspension in drop water has clear polydispersional character and consists of three particle classes: 0-12,12-35, 35-160 žm, being in similar volumetric contents. In water suspension after two hours of sedimentation, 50% of particles of diameter d >10 žm as well as little amount of particles with d < 3 žm were identified. Clarifier's work was tested by determination of the particle content in suspension at the notch. In a properly working clarifier 90% of that suspension are particles of d < 9 žm. In the tested waters about 10% of those particles were not subjected to natural coagulation and without using coagulant or flocculant that part of material will be found in the notch waters. It was also found that there were the biggest particles in the notch from the clarifier, and that is a proof of disturbed flow of drop water stream. Disturbances in the clarifier's operation might be avoided by removing the collected sludge and ensuring a uniform flow by installing flowing barriers that stop turbulent surface flow.
17
Content available remote Badanie właściwości procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej
PL
Przedstawiono badania procesu ciągłej sedymentacji wielostrumieniowej z rozwojem ruchu laminarnego zawiesiny oraz ocenę jakościową i ilościową zależności wyników doświadczalnych od teoretycznych.
EN
The results of the research of the permanent multijet sedimentation process are presented in the work. The estimation of the qualitative and quantitative dependence between theoretical and experimental values is given in the work as well.
PL
W referacie przedstawiono wyniki analiz granulometrycznych, chemicznych i densymetrycznych próbek pobranych z trzech osadników, w których przez wiele lat gromadzono muły węglowe. Sformułowano wnioski dotyczące eksploatacji mułów, wydzielania z nich frakcji ilastych i ewentualnego odsiarczania. Zaproponowano sporządzanie mieszanek mułów z wybranych partii osadników.
EN
The paper presents the results of the grain size, chemical and densitometric analyses of samples drawn from three settling tanks where coal slimes had been deposited for fraction and possible desulfurization were presented. The preparation of slime mixtures from selected sections of the clarifiers was sugested.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.